Procedūra : 2014/2845(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0112/2014

Pateikti tekstai :

B8-0112/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 80k
16.9.2014
PE537.014v01-00
 
B8-0112/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))


Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))  
B8‑0112/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pagalbos ir darbo Palestinos pabėgėliams organizacijos (JTPDO) kas dieną siunčiamus pranešimus apie padėtį,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 194 (1948) ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) ir 1860 (2009),

–       atsižvelgdamas į 1995 m. lapkričio 20 d. pasirašytą ES ir Izraelio asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2000 m. birželio 1 d., ir, visų pirma, į jo 2 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į „Gaires dėl Izraelio subjektų ir jų vykdomos veiklos po 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotose teritorijose atitikties ES nuo 2014 m. finansuojamų dotacijų, premijų ir kitų finansavimo priemonių teikimo reikalavimams“,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinio Teisingumo Teismo 2004 m. liepos 9 d. patariamąją nuomonę „Sienos statybos Okupuotoje Palestinos Teritorijoje teisinės pasekmės“,

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. rugpjūčio 30 d., 2013 m. gruodžio 16 d., 2012 m. gegužės 14 d., 2011 m. liepos 18 d. ir gegužės 23d. ir 2009 m. gruodžio 8 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. sausio mėn. ES misijų vadovų ataskaitas dėl Rytų Jeruzalės, 2011 m. liepos mėn. ataskaitą „C zona ir Palestinos valstybės kūrimas“ ir 2011 m. balandžio mėn. ES misijų vadovų ataskaitą dėl naujakurių smurto bei pridedamą 2012 m. vasario mėn. ES misijų vadovų pranešimą dėl naujakurių smurto,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl ES politikos dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. liepos 7 d. Izraelis Gazoje pradėjo karinės agresijos operaciją „Apsaugos uola“ (angl. Protective Edge), kuri truko 50 dienų ir buvo nutraukta rugpjūčio 26 d. įgyvendinus susitarimą dėl ugnies nutraukimo;

B.     kadangi dėl Izraelio agresijos žuvo mažiausiai 2 150 palestiniečių, iš jų 503 vaikai (27 proc.), 260 moterų, 95 vyresnio amžiaus žmonės ir 14 žurnalistų, ir daugiau kaip 12 500 žmonių buvo sužeista; kadangi labai daug sužeistųjų patyrė amputacijas ir sunkias traumas, kurias, įtariama, kad sukėlė uždrausti ginklai, įskaitant sprogmenis su tankiuoju inertiniu metalu (angl. DIME); kadangi šalies viduje buvo perkelta 450 000 asmenų, iš kurių 65 700 vis dar glaudžiasi JTPDO mokyklose; kadangi be humanitarinės ir medicininės pagalbos gyventojams reikia skubiai suteikti psichologinę bei socialinę paramą; kadangi 1 400 vaikų neteko abiejų tėvų;

C.     kadangi, remiantis JTPDO ir vietoje veikiančių organizacijų teigimu, žalos mastą galima prilyginti tik per Antrąjį pasaulinį karą miestams padarytai žalai; kadangi dėl nesiliaujančių Izraelio armijos iš oro ir jūros paleistų raketų ir bombų antpuolių buvo visiškai ar iš dalies sugriauta daugiau kaip 1 700 namų ir 40 000 namų sugadinta, sugriauta 17 ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų ir sugadinta 136 JTPDO mokyklų, 60 mečečių ir 13 kapinių (12 musulmonų ir 1 krikščionių); kadangi vandens ir elektros tiekimas, kanalizacijos ir nuotekų valymo įrenginiai, keliai ir visa infrastruktūra nukentėjo tiek, kad dėl trūkumų daromas žalingas poveikis Gazos gyventojų sveikatai ir gyvybei; kadangi, remiantis JTPDO duomenimis, Gazą atstatyti iki jos prieš paskutinę agresiją buvusios būklės gali prireikti 20 metų; kadangi per šią agresiją ir per anksčiau Izraelio vykdomas agresijas Gazoje padaryta žala daugeliui ES finansuojamų projektų; kadangi per šias karines operacijas buvo naudojami bepiločiai orlaiviai;

D.     kadangi, remiantis JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, dėl tiesioginių išpuolių ar nepakankamos priežiūros, esant ribotoms galimybėms patekti į dirbamąją žemę pasienio teritorijose, apie 42 000 arų pasėlių žemės buvo smarkiai suniokota ir prarasta pusė Gazos paukštienos atsargų; kadangi Gazos žvejų metinis sugautų žuvų kiekis sumažėjo beveik 10 proc.; kadangi sugadinta bent 360 gamyklų ir dirbtuvių, įskaitant 126 visiškai sugriautas gamyklas; tai sudaro 47 mln. JAV dolerių žalos; kadangi Palestinos pramonių federacija paskaičiavo, kad dėl per agresiją sustabdytos gamybos buvo patirtas 70 mln. JAV dolerių nuostolis;

E.     kadangi po to, kai 2008–2009 m. buvo įvykdyta operacija „Lietas švinas“ ir 2012 m. lapkričio mėn. – operacija „Debesies stulpas“, per kurias žuvo apie 3 000 palestiniečių, šimtai buvo sužeisti, padaryta labai didelė materialinė žala ir sukelta humanitarinė katastrofa, tai trečias panašios karinės agresijos Gazoje atvejis;

F.     kadangi nuo 2007 m. Izraelis ėmė vykdyti visišką Gazos sausumos, oro ir jūros blokadą ir todėl ši 365 km² teritorija pavirto į atvirą kalėjimą, kuriame 1,7 mln. gyventojų, iš jų 1,2 mln. pabėgėlių, gyvena itin sunkiomis humanitarinėmis sąlygomis, kurias dar labiau apsunkino 50 dienų trūkęs antpuolis;

G.     kadangi Izraelis atsisakė leisti atvykti į Gazą13 Europos Parlamento narių, kurie buvo vietoje tam, kad įvertintų padarytos žalos mastą ir humanitarinę padėtį, ir kad apie tai praneštų ir darytų ES spaudimą didinti JTPDO ir Palestinos institucijoms teikiamą paramą, kurios labai reikia, kad būtų patenkinti skubūs poreikiai;

H.     kadangi per tą patį laikotarpį Izraelio pajėgos vykdė per 1 500 karinių operacijų Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje, sulaikė per 1 700 palestiniečių, įskaitant Palestinos įstatymų leidžiamosios tarybos narius, sugriovė bent 50 Palestinai priklausančių pastatų, iš kurių 8 buvo okupuotoje Rytų Jeruzalėje, dėl to 112 palestiniečių buvo perkelti, ir gauta pranešimų dėl mažiausiai 250 naujakurių išpuolių; kadangi per pirmas dvi rugsėjo mėn., savaites, t. y. po to, kai buvo sutarta nutraukti ugnį, Izraelis Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje sulaikė 300 palestiniečių; kadangi Izraelio vyriausybė kelia religinę įtampą Rytų Jeruzalėje, pavyzdžiui, priimdama įstatymą, kuriuo žydams leidžiama patekti į Al Aqsa mečetę;

I.      kadangi statybos tęsiamos daugelyje neteisėtų Izraelio gyvenviečių okupuotoje Palestinoje ir nuo 2014 m. birželio mėn. buvo duotas leidimas statyti 1 472 naujas gyvenvietes, sudarant galimybes beveik 6 000 Izraelio naujakurių įsikurti, ir daugiau žemės buvo konfiskuota; per paskutinį incidentą Betliejaus pietuose buvo paimta 170 hektarų žemės ūkio paskirties žemės naujakurių 2 500 gyvenamųjų būstų statybai;

J.      kadangi 34 Palestinos įstatymų leidžiamosios tarybos nariai įkalinti, iš jų 32 taikomas administracinis sulaikymas; kadangi Palestinos įstatymų leidžiamosios tarybos narei K. Jarrar gresia deportacija iš Ramalahos, kur yra jos rinkiminė apygarda, į Jerichą; kadangi tai yra pirmas atvejis, kai kyla pavojus būti deportuotam iš A teritorijos į A teritoriją, t. y., iš teritorijos į teritoriją, kurią pagal Oslo susitarimus kontroliuoja Palestinos Administracija;

K.     kadangi šie įvykiai įvyko po to, kai Palestinos partijos paskelbė pasiekusios susitarimą suformuoti konsensuso vyriausybę ir panaikinti nuo 2007 m. vyravusį susiskaldymą; kadangi tai buvo viena iš sąlygų, nustatytų per taikos derybas, kurioms pastaraisiais metais vadovavo JAV; kadangi po šio paskelbimo Izraelio ministras pirmininkas padarė aistringą pareiškimą ir susitarimą pasmerkė; kadangi konsensuso vyriausybė pripažino JT rezoliucijas, Oslą susitarimą ir Ketverto sprendimus; kadangi JT, JAV, ES ir Kvartetas palankiai įvertino konsensuso vyriausybės suformavimą;

L.     kadangi praėjus 20 metų po to, kai buvo pasirašyti Oslo susitarimai ir Izraelis jų neįgyvendino, palestiniečiai nebepasitiki derybomis;

M.    kadangi ES Užsienio reikalų taryba per 2013 m. gruodžio 16 d. vykusį posėdį, be kita ko, pareiškė, kad: „ES perspėja nesiimti veiksmų, kuriais būtų kenkiama deryboms. Šiuo atžvilgiu ES labai apgailestauja dėl to, kad Izraelis nuolatos plečia savo gyvenvietes, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos ir sudaro kliūtis taikai. Taryba taip pat reiškia didelį susirūpinimą dėl smurto kurstymo ir smurto atvejų okupuotoje teritorijoje, namų griovimo ir prastėjančios humanitarinės padėties Gazoje. ES reiškia gilų susirūpinimą dėl veiksmų, kuriais pažeidžiama šventų vietų, įskaitant esančias Jeruzalėje, status quo. Europos Sąjunga toliau atidžiai stebės padėtį bei jos platesnio masto poveikį ir imsis atitinkamų veiksmų“;

N.     kadangi Europos Vadovų Taryba 2014 m. rugpjūčio 30 d. pažymėjo, kad tik galutiniu susitarimu, grindžiamu dviejų valstybių sambūviu pagrįstu sprendimu, bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas; todėl Europos Vadovų Taryba ragina abi šalis atnaujinti derybas šiuo tikslu;

O.     kadangi 2013 m. liepos 19 d. ES paskelbė „Gaires dėl Izraelio subjektų ir jų vykdomos veiklos po 1967 m. birželio mėn. Izraelio okupuotose teritorijose atitikties ES nuo 2014 m. finansuojamų dotacijų, premijų ir kitų finansavimo priemonių teikimo reikalavimams (2013/C 203/05)“;

P.     kadangi Izraelis toliau ignoruoja Tarptautinio Teisingumo Teismo 2004 m. liepos 9 d. patariamąją nuomonę „Sienos statybos Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje teisinės pasekmės“;

1.      griežtai smerkia Izraelio karinę agresiją Gazoje, tarptautinės ir humanitarinės teisės pažeidimus, uždraustų ir naujų ginklų naudojimą, taip pat bepiločių orlaivių ir ginklų, kuriuos draudžiama naudoti tankiai apgyvendintose teritorijose, naudojimą;

2.      reiškia užuojautą palestiniečių aukų, kurių yra daugiau kaip 2 100, artimiesiems;

3.      pripažįsta didžiulį ir svarbų JTPDO ir visų jos darbuotojų darbą, kurį jie atliko per 50 dienų vykusią agresiją ir po jos; reiškia užuojautą JTPDO ir per agresiją žuvusių 12 darbuotojų artimiesiems; ragina ES ir tarptautinius pagalbos teikėjus smarkiai padidinti savo paramą, siekiant padėti JTPDO patenkinti paveiktų gyventojų padidėjusius neatidėliotinus poreikiai;

4.      remia pastangas pasiekti susitarimą dėl ilgalaikių paliaubų, kurių būtų visapusiškai laikomasi ir kurios būtų užtikrintos tarptautinės bendruomenės nustatytu mechanizmu, įskaitant taikos palaikymo misiją, kuriai vadovautų JT, ir apsiausties nutraukimą; laikosi nuomonės, kad taip turėtų būti sustabdytas Palestinos žmonių, nuo 2007 m. gyvenančių apsuptyje Gazos Ruože, žudymas ir kančios; reikalauja nedelsiant nutraukti Gazos apsiaustį ir leisti į Gazą patekti humanitarinei pagalbai, ypač siekiant patenkinti skubius medicininius poreikius, ir statybinėms medžiagoms, kurių skubiai reikia atstatymui; mano, kad Izraelis neturėtų trukdyti elektros tiekimui iš bet kokio norimo šaltinio, ir taip pat turėtų leisti vandens tiekimą;

5.      reikalauja, kad būtų paleisti į laisvę 34 teisėtai išrinkti Palestinos įstatymų leidžiamosios tarybos nariai, taip pat visi 7 000 Palestinos politiniai kaliniai; reikalauja, atšaukti įsakymą deportuoti Palestinos įstatymų leidžiamosios tarybos narę K. Jarrar;

6.      smerkia tai, kad buvo atsisakyta į Gazą įleisti Europos Parlamento narius;

7.      nusprendžia į Gazą siųsti faktų nustatymo misiją, kuri pati paliudytų padarytos žalos mastą, gyventojų poreikius, susijusius su humanitarine pagalba, vandeniu ir elektra, padėtį ligoninėse, mokyklose ir infrastruktūros būklę; mano, kad Parlamentas turėtų perduoti Izraelio valdžios institucijoms, kad jo manymu bus nepriimtina, jeigu dar kartą bus atsisakyta į Gazą įleisti Europos Parlamento narius;

8.      ragina sudaryti tarptautinį komitetą per Izraelio agresiją įvykdytiems karo nusikaltimams ištirti;

9.      reiškia paramą Izraelio politinėms partijoms, judėjimams ir žmonėms, kurie priešinasi Izraelio agresijai ir ragina surasti taikų sprendimą; yra ypač susirūpinęs dėl prastėjančios žodžio laisvės padėties ir stiprėjančių kraštutinių dešiniųjų pakraipos pajėgų Izraelyje; perspėja, kad padaugėjo Palestinos gyventojų, kurie yra Izraelio piliečiai, diskriminavimo atvejų;

10.    ragina ES:

a.      reikalauti, kad Izraelis nutrauktų Vakarų Kranto, Gazos ir Rytų Jeruzalės okupaciją;

b.      pakartoti, kad remia gyvybingos, nepriklausomos ir vientisos Palestinos valstybės su sostine Rytų Jeruzale ir 1967 m. nustatytomis sienomis, taikiai egzistuojančios greta Izraelio, pripažinimą;

c.      smerkti kolektyvinės bausmės politiką Palestinos gyventojų atžvilgiu ir ragina nutraukti Izraelio nebaudžiamumą jam nuolat šiukščiai pažeidžiant tarptautinę ir humanitarinę teisę, JT Chartiją ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją;

d.      raginti visų ES valstybių narių vyriausybes įgyvendinti 2013 m. liepos 19 d. gaires; raginti uždrausti importuoti į ES visus Izraelio produktus, pagamintus Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje esančiose neteisėtose Izraelio gyvenvietėse;

e.      įgyvendinti ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį ir įšaldyti susitarimą iki tol, kol Izraelis nenustos pažeidinėti žmogaus teisių;

f.       uždrausti ginklų eksportą iš ES į Izraelį; uždrausti visų ginklų importą iš Izraelio į ES; nedelsiant nutraukti bet kokį Europos gynybos agentūros (EGA) bendradarbiavimą su Izraeliu;

g.      Izraelio subjektams neskirti jokių dotacijų pagal programą „Horizontas 2020“;

h.      viešai paskelbti Komisijos faktų nustatymo misijos Gazoje rezultatus siekiant įvertinti per paskutinę Izraelio agresiją ES finansuojamiems projektams padarytą žalą;

i        perduoti Izraeliui reikalavimą leisti Europos Parlamento nariams patekti į Gazos Ruožą;

j.       reikalauti Izraelio atšaukti visus sprendimus konfiskuoti žemę, visų pirma, pietų Betliejuje, ir plėsti gyvenvietes ir ten vykdyti veiklą;

k.      labai padidinti JTPDO ir Palestinos Administracijai skiriamą finansavimą, atsižvelgiant į didžiulę humanitarinę ir materialinę katastrofą Gazoje;

l.       skirti daug lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriams atsigauti, nes šie sektoriai yra itin svarbi kasdienio gyvenimo dalis;

m.     reikalauti, kad Izraelis atlygintų ES finansuojamų projektų žalą, kuri buvo patirta per pasikartojančius agresijos išpuolius Gazoje ir Vakarų Krante;

n.      remti Palestinos prezidento Mahmoudo Abbaso prašymą suteikti Palestinai tarptautinę apsaugą;

o.      remti Palestinos pastangas siekti vienybės;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, JT Generaliniam Sekretoriui, Palestinos Administracijos Prezidentui ir vyriausybei, Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Izraelio vyriausybei ir Knesetui.

 

(1)

Tekstai priimti, P7_TA (2012)0298.

Teisinė informacija - Privatumo politika