Návrh usnesení - B8-0113/2014Návrh usnesení
B8-0113/2014

NÁVRH USNESENÍ o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a úloze EU

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE

Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0113/2014
Předložené texty :
B8-0113/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0113/2014

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a úloze EU

(2014/2845(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu, a zejména usnesení ze dne 17. července 2014 o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou[1],

–       s ohledem na cestu své delegace ad hoc v souvislosti se zadržováním palestinských vězňů a zadržovaných osob z března 2014,

–       s ohledem na závěry Rady EU pro zahraniční věci týkající se Blízkého východu ze dne 15. srpna 2014 a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU ohledně situace v Izraeli, včetně prohlášení ze dne 2. září 2014 o záboru půdy na Západním břehu ze strany Izraele,

–       s ohledem na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva,

–       s ohledem na tiskovou zprávu vydanou Radou bezpečnosti OSN dne 12. července 2014 a na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 13. července 2014,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly a na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–       s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech, jejichž smluvními stranami jsou Izrael a Palestina,

–       s ohledem na nejnovější zprávy ohledně okupovaných palestinských území, které přijala Rada OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch nazvanou „Důkladná analýza útoků na školy v Gaze“ ze dne 11. září 2014,

–       s ohledem na rozsáhlé zkušenosti mezinárodního společenství v oblasti řešení konfliktů, a obzvláště pak zkušenosti získané v rámci mírového procesu v Severním Irsku,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že od 8. července do 26. srpna 2014 prováděla izraelská armáda rozsáhlý útok na pásmo Gazy, jehož deklarovaným cílem bylo dosáhnout ukončení ostřelování raketami z Gazy;

B.     vzhledem k tomu, že tato válka představuje šestou ofenzívu izraelských vojenských sil proti Gaze od stažení se Izraele z pásma v roce 2005; vzhledem k tomu, že vedla k bezprecedentním škodám a ztrátám na životech v této enklávě;

C.     vzhledem k tomu, že se dne 26. srpna 2014 podařilo vyjednat časově neomezené příměří mezi izraelskou a palestinskou stranou, které zprostředkoval Egypt; vzhledem k tomu, že podmínky tohoto příměří (podobně jako příměří dřívějších) údajně zahrnují ukončení blokády, odstranění nárazníkové zóny na hranici Izraele a Gazy a rozšíření oblasti, v níž je možné provádět rybolov, jakož i dohodu, že se nejpozději do jednoho měsíce strany setkají v Káhiře a projednají širší otázky, včetně rekonstrukce letiště a přístavu v Gaze, propuštění palestinských vězňů a odzbrojení palestinských militantních skupin;

D.     vzhledem k tomu, že k tomuto poslednímu konfliktu došlo poté, co byla v dubnu 2014 ustavena palestinská vláda jednoty, již podpořily Hamás i Fatáh, které přijaly zásady odmítnutí násilí, přijetí dohod z minulosti a uznání Izraele, a již podpořily rovněž Spojené státy a EU;

E.     vzhledem k tomu, že dne 12. června 2014 byli zabiti tři izraelští teenageři z osad na Západním břehu a že jako odplata byl 2. července ve východním Jeruzalémě zavražděn palestinský teenager; vzhledem k 18denní rozsáhlé operaci na Západním břehu, kterou izraelské síly zahájily v souvislosti se zabitím izraelských teenagerů a v jejímž průběhu bylo zadrženo 700 Palestinců, tisíce domů byly prohledány a mnoho z nich zničeno, šest Palestinců bylo zabito izraelskými bezpečnostními silami v průběhu pátrání a pět členů Hamásu bylo zabito 7. července, na což Hamás zareagoval vystřelením prvních raket po 20 měsících;

F.     vzhledem k tomu, že podle čísel OSN bylo v průběhu posledního konfliktu zabito 2 116 Palestinců, z nichž 80 procent byli civilisté, včetně 500 dětí a 11 zaměstnanců Agentury OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA); vzhledem k tomu, že nejméně 11 231 Palestinců bylo zraněno, přičemž ze dvou třetin se jednalo o ženy a děti; vzhledem k tomu, že 2 000 dětí se v důsledku tohoto konfliktu stalo sirotky;

G.     vzhledem k tomu, že bylo zabito 71 Izraelců, včetně 4 civilistů, z nichž 1 bylo dítě; vzhledem k tomu, že na Izrael bylo vystřeleno několik tisíc raket a minometných granátů;

H.     vzhledem k tomu, že izraelské letecké údery zasáhly několik civilních cílů, včetně 228 školních budov a 58 nemocnic a klinik, které byly poškozeny v důsledku těchto úderů; vzhledem k tomu, že 140 000 lidí přišlo o přístřeší; vzhledem k tomu, že jedna třetina z 1,8 milionu obyvatel Gazy byla vysídlena; vzhledem k tomu, že infrastruktura celé enklávy – silnice, veřejné budovy, vodní a elektrická infrastruktura – je v dezolátním stavu a je třeba ji zrekonstruovat, čímž se dále vyostřuje již tak velmi nejistá situace způsobená vleklou izraelskou a egyptskou blokádou; vzhledem k tomu, že je třeba nalézt a zneškodnit velké množství nevybuchlé munice;

I.      vzhledem k tomu, že palestinští odborníci odhadují, že náklady na rekonstrukci Gazy by mohly dosáhnout téměř 8 miliard US dolarů; vzhledem k tomu, že 9. září 2014 vydaly OSN a palestinská vláda výzvu dárcům, aby poskytli 550 milionů US dolarů na potravinovou pomoc, přístup k pitné vodě, zdravotní péči a vzdělávání, jakožto urgentní pomoc po nedávném konfliktu; vzhledem k tomu, že konference mezinárodních dárců pro rekonstrukci Gazy se má konat buď v Egyptě, nebo v Norsku;

J.      vzhledem k tomu, že na dovoz stavebních materiálů do Gazy a na pohyb osob se i nadále vztahují přísná omezení, navzdory dohodě o příměří; vzhledem k tomu, že palestinským rybářům je znemožňováno lovit ryby v rozšířené rybolovné zóně; vzhledem k tomu, že hraniční přechod mezi Gazou a Egyptem doposud nebyl běžným způsobem otevřen;

K.     vzhledem k tomu, že izraelská blokáda pásma Gazy, která probíhá od roku 2006, je podle mezinárodního práva nezákonná a podle organizace Human Rights Watch představuje kolektivní trest zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu, který také dále prohlubuje utrpení místní populace;

 

L.     vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva zřídila nezávislou vyšetřovací komisi, která vyšetří veškerá porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v průběhu posledního konfliktu v Gaze; vzhledem k tomu, že izraelská armáda oznámila, že zřídí „vyšetřovací a hodnotící komisi“, která přezkoumá „výjimečné incidenty“ v průběhu nedávných bojů; vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch zdůraznila, že Izrael „je znám dlouhou historií nedostatečně důvěryhodných vyšetřování obvinění z válečných zločinů“;

M.    vzhledem k tomu, že jak Izrael, tak i palestinské skupiny mohou být považovány za odpovědné za škody, které byly způsobeny na budovách využívaných OSN, včetně škol a dalších zařízení poskytujících přístřeší vysídleným osobám; vzhledem k tomu, že takovéto budovy jsou chráněny Dohodou o výsadách a imunitách Organizace spojených národů z roku 1946, jejíž smluvní stranou je i Izrael;

N.     vzhledem k tomu, že Izrael vyplatil OSN odškodnění ve výši 10,5 milionu US dolarů poté, co jej vyšetřovací komise OSN označila za odpovědného za škody na budovách OSN vzniklé v průběhu ofenzivy v Gaze v letech 2008–2009;

O.     vzhledem k tomu, že jednání mezi oběma stranami ohledně komplexního urovnání izraelsko-palestinského konfliktu byla pozastavena na dobu neurčitou poté, co izraelská vláda odstoupila od svého závazku propustit poslední skupinu palestinských vězňů v dubnu 2014;

P.     vzhledem k tomu, že izraelská vláda dne 31. srpna 2014 oznámila své rozhodnutí zkonfiskovat 1 000 akrů palestinské půdy v soukromém vlastnictví na Západním břehu, což podle izraelské nevládní organizace Peace Now („Mír již dnes“) představuje největší zábor půdy za posledních 30 let; vzhledem k tomu, že izraelské osady na okupovaných územích, které jsou podle mezinárodního práva nezákonné a představují překážku mírovému úsilí a životaschopnosti řešení spočívajícího ve vytvoření dvou států, se po dohodách z Osla i nadále rozšiřovaly s neztenčenou intenzitou;

Q.     vzhledem k tomu, že prezident palestinské samosprávy Abbás uvedl, že hodlá prostřednictvím OSN stanovit časový harmonogram ukončení izraelské okupace palestinského území do tří let; vzhledem k tomu, že Liga arabských států tento akční plán podpořila a vyzvala k uspořádání mezinárodní konference, která by měla za cíl dosáhnout konečné dohody na základě arabské mírové iniciativy;

R.     vzhledem k tomu, že hodnocení spolupráce EU s okupovanými palestinskými územími a podpory palestinskému lidu provedené jménem Komise v květnu 2014 dospělo k závěru, že stávající model spolupráce dosáhl svých mezí, pokud neexistuje paralelní politická aktivita EU zaměřená na řešení překážek, které představuje izraelská okupace a politika osídlování a politické rozdělení Západního břehu a Gazy;

S.     vzhledem k tomu, že předchozí zkušenosti členských států EU z úspěšného řešení konfliktů, obzvláště pak mírový proces v Severním Irsku, Evropské unii umožňují hrát vedoucí úlohu při řešení izraelsko-palestinského konfliktu prostřednictvím institucionálních i politických řešení, která byla vyvinuta v průběhu předcházejících konfliktů;

1.      odsuzuje nepřiměřenost a brutalitu násilí, k němuž došlo v průběhu poslední války v Gaze, a také vážné a četné porušování mezinárodního humanitárního práva, jehož se v průběhu těchto děsivých 50 dnů války dopustily obě strany ozbrojeného konfliktu;

2.      vítá časově neomezené příměří, současně však naléhavě vybízí všechny strany, aby skutečně uplatňovaly ustanovení dohody, jíž bylo v tomto rámci dosaženo; především pak naléhavě vybízí izraelské orgány, aby neprodleně, bezpodmínečně a úplně ukončily nezákonné uzavření pásma Gazy, které již od roku 2006 představuje kolektivní trest zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu;

3.      je i nadále hluboce šokován tragickými ztrátami na životech, včetně životů mnoha dětí, a devastací civilní infrastruktury v Gaze; vyjadřuje svou solidaritu s oběťmi na obou stranách konfliktu;

4.      zdůrazňuje, že je třeba umožnit nerušené poskytování a distribuci humanitární pomoci a materiálů na rekonstrukci v celé Gaze; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy EU, aby zvýšily diplomatický tlak s cílem zaručit skutečné uplatňování dohody o příměří;

5.      v této souvislosti je znepokojen nedostatečnými finančními prostředky plánovanými pro agenturu UNRWA v rozpočtu EU na rok 2015 a vyzývá k tomu, aby byla podpora EU úměrná kritickým potřebám přímo na místě;

6.      varuje, že veškeré úsilí o rekonstrukci přijde vniveč, nebudou-li odstraněny kořeny konfliktu, a naléhavě vybízí obě strany, aby se v rámci dohody o příměří v brzké době opět setkaly v Káhiře;

7.      vyzývá dárce, aby nezopakovali chybu, již učinili při dřívějším úsilí o rekonstrukci, a nevylučovali z tohoto procesu zástupce z Gazy;

8.      vyjadřuje znepokojení nad tím, že rozvojové projekty v Gaze financované z prostředků EU a jejích členských států mohly být izraelskou ofenzívou zničeny nebo poškozeny, a žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby předložila zprávu o odhadech škod vypracovaných útvary Komise a, pokud se škody potvrdí, o plánech postupu v případě opakovaného ničení projektů financovaných EU ze strany Izraele; v tomto ohledu připomíná, že izraelská vláda odškodnila agenturu UNRWA za škody, které byly způsobeny na jejích budovách v průběhu konfliktu v letech 2008–2009;

9.      zdůrazňuje, že dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva všemi stranami a za všech okolností je i nadále základním předpokladem pro dosažení spravedlivého a trvalého míru; zdůrazňuje, že Izrael jakožto okupační mocnost nese odpovědnost za dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních norem v oblasti lidských práv;

10.    odsuzuje nerozlišující útoky na civilisty a civilní cíle, jichž se dopustily obě strany a které představují válečný zločin a jako takový by měly být nestranně vyšetřeny a řádně potrestány; vyjadřuje své hluboké rozhořčení obzvláště nad záměrnými nebo nerozlišujícími útoky izraelských sil na školy a střediska OSN pro uprchlíky;

11.    zdůrazňuje, že návrat k předchozímu stavu (status quo ante) by byl nepřijatelný; naléhavě vyzývá všechny strany k vážně míněnému obnovení mírových jednání; znovu vyjadřuje svůj názor, že neexistuje žádná alternativa ke komplexnímu vyjednanému řešení konfliktu, které povede ke vzniku dvou států, Izraele a Palestiny, existujících vedle sebe v rámci bezpečných a mezinárodně uznaných hranic založených na rámci z roku 1967;

12.    odsuzuje pokračující politiky vyvlastňování palestinského lidu, k němuž dochází zcela beztrestně, včetně nedávného největšího záboru palestinské půdy na Západním břehu za posledních 30 let, a to jen několik dní po dohodě o příměří; vyzývá izraelské úřady, aby neprodleně zastavily a zvrátily svou politiku osídlování, včetně plánů na nucené přesuny beduínského obyvatelstva;

13.    vyzývá EU, aby urychleně přijala obecné pokyny ohledně označování produktů z izraelských osad na palestinském území určených spotřebitelům; vyzývá k tomu, aby byly tyto produkty vyloučeny z trhu EU; s politováním konstatuje, že společnosti z EU jsou i nadále zapojeny do podnikatelských aktivit prováděných s izraelskými osadami a v těchto osadách;

14.    požaduje, aby bylo vypracováno komplexní hodnocení, které by koordinovala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a které by se zabývalo zapojením evropských společností do podnikání spojeného s osadami a jeho souladu s mezinárodním právem a s právními předpisy EU;

15.    vítá povzbudivé kroky směrem k vnitropalestinskému usmíření a vytvoření technokratické vlády, čehož bylo dosaženo před izraelskou vojenskou ofenzívou; vyzývá všechny palestinské síly, aby obnovily úsilí o usmíření; odsuzuje pokusy podkopávat tento potenciálně převratně důležitý proces a vyzývá izraelské úřady, aby všechny osoby, které byly zatčeny po 12. červnu, buď propustily, nebo obvinily ze spáchání některého z uznaných trestných činů;

16.    vítá pozastavení vývozu zbraní do Izraele, o němž v srpnu rozhodlo Španělsko, a bere na vědomí rozhodnutí vlády Spojeného království vypracovat přezkum britských vývozů zbraní do Izraele; rozhoduje, že vypracuje zprávu o obchodu se zbraněmi a dalším zařízením určeným bezpečnostním složkám mezi členskými státy EU a Izraelem/Palestinou a o souladu takového obchodu se společným postojem EU; vyzývá agenturu FRONTEX, aby z řad svých dodavatelů vyloučila izraelský zbrojní průmysl, včetně společností Israel Aerospace Industries a Elbit; vyzývá k přijetí komplexního zbrojního embarga OSN, které by bylo uvaleno na všechny strany v regionu, aby se zabránilo dalšímu porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv;

17.    s politováním bere na vědomí, že se EU zdržela při rozhodování o zřízení nezávislé vyšetřovací komise Rady OSN pro lidská práva a že některé členské státy i nadále pokračují v úsilí odradit prezidenta palestinské samosprávy Abbáse od přistoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu; je přesvědčen, že takové jednání zcela otevřeně oslabuje důvěryhodnost politiky EU v oblasti lidských práv a její výroky o odpovědnosti a mezinárodní spravedlnosti;

18.    vyzývá EU, aby poskytla plnou finanční a politickou podporu práci uvedené vyšetřovací komise; vyzývá Izrael, aby umožnil neomezený přístup do celé oblasti konfliktu; vyzývá palestinskou vládu, aby jasně vyzvala Mezinárodní trestní soud k rozšíření jeho příslušnosti na Západní břeh a Gazu s cílem umožnit stíhání závažných mezinárodních zločinů spáchaných oběma stranami;

 

19.    vyzývá EU, aby plnila povinnosti, které má jakožto vlivný aktér, a vypracovala pro tento region jasnou a komplexní mírovou iniciativu, která by vycházela z úspěchů, jichž členské státy dosáhly v minulosti v oblasti strategického řešení konfliktů – obzvláště pak v rámci mírového procesu v Severním Irsku –, a aby použila všechny páky, které má k dispozici, zejména páky právní, hospodářské a diplomatické, s cílem podpořit účinné dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv; vyzývá EU, aby zaujala nový a originální přístup ke své stávající politice spolupráce s klíčovými aktéry v regionu s cílem získat prostředky, které jí umožní realizovat ctižádostivý mírový program;

20.    vyzývá EU, aby vypracovala strategický politický dokument, který stanoví jednoznačné a časově vymezené cíle založené na mezinárodním právu, které upřesní povahu a rozsah její spolupráce s Izraelem i s Palestinou a napomohou zajistit, aby její politiky vůči těmto aktérům byly plně v souladu s mezinárodním a unijním právním rámcem;

21.    je přesvědčen, že úroveň porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jíž bylo dosaženo v průběhu konfliktu v Gaze a při nedávném izraelském záboru půdy, si žádá, aby EU učinila kroky na základě článku 2 dohody o přidružení EU a Izraele;

22.    rozhoduje, že vyšle delegaci ad hoc do Gazy/Palestiny a do Izraele s cílem vyhodnotit situaci na místě, uplatňování příměří a možnosti dosažení udržitelného řešení konfliktu;

23.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu na Blízkém východě, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a orgánům Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.