Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0113/2014

Indgivne tekster :

B8-0113/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 137kWORD 63k
16.9.2014
PE537.015v01-00
 
B8-0113/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))  
B8‑0113/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om konflikten mellem Israel og Palæstina, navnlig beslutning af 17. juli 2014 om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina(1),

–       der henviser til resultaterne af sin ad hoc-delegationsrejse til undersøgelse af forvaringen af palæstinensiske fanger og tilbageholdte i marts 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra Rådets (eksterne forbindelser) møde om Mellemøsten den 15. august 2014 og fra Det Europæiske Råd den 30. august;

–       den henviser til de erklæringer, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant har afgivet om situationen i Israel og Palæstina, bl.a. erklæring af 2. september 2014 om Israels beslaglæggelse af jord på Vestbredden;

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret,

–       der henviser til de pressemeddelelser, der blev afgivet af FN's Sikkerhedsråd den 12. juli 2014, og til FN's generalsekretær Ban Ki-moons erklæring af 13. juli 2014;

–       der henviser til Genève-konventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil samt til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

–       der henviser til FN's menneskerettighedskonventioner, som Israel og Palæstina har undertegnet;

–       der henviser til de seneste rapporter, som FN's Menneskerettighedsråd har vedtaget om de besatte palæstinensiske områder,

–       der henviser til Human Rights Watch's rapport "In-Depth Look at Gaza School Attacks",

–       der henviser til de omfattende erfaringer, som det internationale samfund kan trække på med hensyn til konfliktløsning, navnlig erfaringerne fra den nordirske fredsproces;

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den israelske hær mellem den 8. juli og den 26. august 2014 iværksatte et omfattede angreb på Gazastriben med det erklærede mål at sætte en stopper for raketangrebene fra Gaza;

B.     der henviser til, at denne seneste krig er de israelske troppers sjette offensiv mod Gaza siden Israels tilbagetræning fra Gazastriben i 2005; der henviser til, at det har ført til et hidtil uset niveau af ødelæggelse og et hidtil uset antal døde og sårede i enklaven;

C.     der henviser til, at der den 26. august 2014 ved Ægyptens mellemkomst blev opnået en tidsubegrænset våbenhvile mellem de israelske og palæstinensiske parter, der henviser til, at betingelserne for våbenhvilen angiveligt - i lighed med tidligere våbenhvileaftaler - omfatter ophævelse af blokaden, fjernelse af bufferzonen på grænsen mellem Gaza og Israel og udvidelse af fiskeriområdet samt en aftale om i løbet af en måned at mødes i Cairo for at drøfte mere vidtgående spørgsmål, herunder reetablering af en lufthavn og en havn i Gaza, løsladelse af palæstinensiske fanger og afvæbning af palæstinensiske militante grupper,

D.     der henviser til, at den seneste konflikt opstod efter etableringen i april 2014 af en palæstinensisk enhedsregering med opbakning fra Hamas og Fatah, der accepterede principperne om ikke-vold, overholdelse af tidligere aftaler og anerkendelse af Israel, og som blev støttet af USA og EU;

E.     der henviser til, at tre israelske teenagere fra bosættelser på Vestbredden blev dræbt den 12. juni 2014, og at en palæstinensisk teenager som hævn blev myrdet i Østjerusalem den 2. juli 2014; der henviser til, at den israelske hær iværksatte en 18 dage lang eftersøgningsaktion på Vestbredden i forbindelse med drabet på de israelske teenagere, og under denne aktion blev 700 palæstinensere arresteret, tusindvis af hjem blev gennemsøgt og mange ødelagt, seks palæstinensere blev dræbt af israelske sikkerhedsstyrker under eftersøgningsoperationen, og fem medlemmer af Hamas blev dræbt den 7. juli, hvorefter Hamas som svar herpå samme dag affyrede sine første raketter i 20 måneder,

F.     der henviser til, at der ifølge tal fra FN er blevet dræbt 2.166 palæstinensere under den seneste konflikt, hvoraf 80 % var civile, herunder 500 børn og 11 ansatte i De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA); der henviser til, at mindst 11.231 palæstinensere er blevet såret, heraf to tredjedele kvinder og børn; der henviser til, at 2.000 børn er blevet forældreløse som følge af denne konflikt;

G.     der henviser til, at 71 israelere er blevet dræbt, herunder fire civile, heraf et barn; der henviser til, at der er blevet affyret adskillige tusind raketter og mortergranater mod Israel;

H.     der henviser til, at israelske luftangreb har ramt talrige civile indretninger, herunder 228 skolebygninger og 58 hospitaler og klinikker, der blev skadet som følge af angrebene; der henviser til, at 140.000 mennesker har mistet deres hjem; der henviser til, at en tredjedel af Gazas 1,8 millioner indbyggere er blevet fordrevet; der henviser til, at hele Gazas infrastruktur - veje, offentlige bygninger, vand- og elektricitetsforsyning - er ødelagt og kræver genopbygning, hvilket forværrer den i forvejen yderst prekære situation, der skyldes den israelske og egyptiske blokade; der henviser til, at der fortsat er massevis af ueksploderet ammunition, der skal findes og bortskaffes;

I.      der henviser til, at palæstinensiske eksperter har vurderet, at genopbygningen af Gaza vil koste nær ved 8 milliarder dollars; der henviser til, at FN og den palæstinensiske regering den 9. september opfordrede internationale donorer til at skaffe 550 millioner dollars til fødevarehjælp, adgang til rent vand, sundhedsplejer og uddannelse som øjeblikkelig bistand efter den nylige konflikt; der henviser til, at der er planlagt en international donorkonference til genopbygningen af Gaza enten i Egypten eller i Norge;

J.      der henviser til, at der fortsat gælder strenge restriktioner for indførelsen af byggematerialer til Gaza og for folks bevægelighed trods våbenhvileaftalen; der henviser til, at palæstinensiske fiskere er blevet forhindret i at fiske inden for den udvidede fiskerizone; der henviser til, at der stadig mangler at blive åbnet for regelmæssig passage over grænsen mellem Gaza og Egypten;

K.     der henviser til, at den israelske blokade af Gazastriben, der har været i kraft siden 2006, er ulovlig i henhold til folkeretten og ifølge Human Rights Watch svarer til en kollektiv afstraffelse af den civile befolkning og forværre den lokale befolknings lidelser yderligere;

L.     der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd har udpeget en uafhængig undersøgelseskommission til at undersøge alle krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret i forbindelse med den seneste Gaza-konflikt; der henviser til, at det israelske militær har bebudet en undersøgelses-og vurderingskomité (“Fact-Finding Assessments Committee”), der skal undersøge "exceptionelle tildragelser" under de seneste kamphandlinger; der henviser til, at Human Rights Watch har fremhævet Israels "langvarige praksis med ikke at foretage troværdige undersøgelser af påståede krigsforbrydelser";

M.    der henviser til, at både israelske og Palæstinensiske grupper kan være ansvarlige for skader, der er påført bygninger, som anvendes af FN, herunder skoler og andre faciliteter, der giver ly til fordrevne personer; der henviser til, at sådanne bygninger er beskyttet i henhold til konvention om De Forenede Nationers privilegier og immuniteter fra 1946, som er undertegnet af Israel;

 

N.     der henviser til, at Israel betalte 10,5 millioner dollars i skadeserstatning til FN, efter at landet af et FN-undersøgelsesråd havde fået tillagt ansvaret for skader på FN-bygninger under offensiven i Gaza i 2008-2009;

O.     der henviser til, at forhandlingerne mellem de to parter om en samlet løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina er blevet udsat indtil videre efter den israelske regerings brud på sit tilsagn om at løslade en sidste gruppe palæstinensiske fanger i april 2014;

 

P.     der henviser til, at den israelske regering den 31. august 2014 bekendtgjorde sin afgørelse om at konfiskere 1.000 acres privatejet palæstinensisk jord på Vestbredden, hvilket ifølge den israelske ngo Peace Now er den største "land grabbing" i 30 år; der henviser til, at israelske bosættelser i de besatte områder er fortsat i uformindsket omfang siden Oslo-aftalerne, selv om de er ulovlige i henhold til folkeretten og underminerer fredsbestræbelserne og muligheden for en to-stats-løsning;

Q.     der henviser til, at præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Abbas, har erklæret sin hensigt om via FN at fastsætte en tidsplan med henblik på at bringe den israelske besættelse af palæstinensisk område til ophør i løbet af tre år; der henviser til, at Den Arabiske Liga har støttet denne handlingsplan og har efterlyst en international konference med henblik på at finde frem til en endelig løsning på grundlag af det arabiske fredsinitiativ;

R      der henviser til, at det i en undersøgelse af EU's samarbejde med de besatte palæstinensiske områder og støtte til det palæstinensiske folk, som blev foretaget for Kommissionen i maj 2014, blev konkluderet, at det nuværende samarbejdsmønster havde nået sine grænser, fordi EU ikke have en parallel politisk strategi til fjernelse af de hindringer, der skyldtes Israels besættelses- og bosættelsespolitik og den politiske opsplitning mellem Vestbredden og Gazaområdet;

S      der henviser til, at EU-medlemsstaternes tidligere erfaringer med vellykket konfliktløsning, især den nordirske fredsproces, sætter Den Europæiske Union i stand til at spille en førende rolle med hensyn til at løse konflikten mellem Israel og Palæstina ved at anvende både de institutionelle og politiske løsninger, der er udviklet under tidligere konflikter;

1.      fordømmer den uforholdsmæssige og brutale vold under den seneste Gaza-krig samt de alvorlige og talrige krænkelser af den humanitære folkeret, der blev begået af begge parter i den væbnede konflikt under disse rædselsvækkende 50 krigsdage;

2.      glæder sig over den tidsubegrænsede våbenhvile, men opfordrer alligevel alle parter til effektivt at opfylde de betingelser, der er aftalt i forbindelse med våbenhvilen; opfordrer indtrængende især de israelske myndigheder til omgående, betingelsesløst og fuldstændigt at ophæve den ulovlige blokade af Gazastriben, der siden 2006 har fungeret som en kollektiv afstraffelse af civilbefolkningen;

3.      er fortsat dybt chokeret over det dramatiske tab af menneskeliv, herunder mange børn, og over den omfattende ødelæggelse, der er sket af den civile infrastruktur i Gaza; giver udtryk for sin solidaritet med ofrene på begge sider;

4.      insisterer på, at det er nødvendigt at tillade uhindret levering og fordeling af humanitær bistand og genopbygningsmateriale over hele Gaza; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og EU's medlemsstaterne til at øge det diplomatiske pres for at sikre en effektiv gennemførelse af våbenhvileaftalen;

5.      beklager den utilstrækkelige finansiering, som EU har foreslået til UNRWA i sit budget for 2015, og opfordrer til, at det sikres, at EU's støtte står i forhold til de kritiske behov på stedet;

6.      advarer om, at alle genopbygningsbestræbelser vil være meningsløse, hvis ikke der gøres noget ved de årsager, der ligger til grund for konflikten, og opfordrer parterne til i løbet af kort tid at mødes igen i Cairo som led i våbenhvileaftalen;

7.      opfordrer donorer til ikke at gentage den fejltagelse, der blev begået i forbindelse med tidligere genopbygningsbestræbelser ved at udelukke repræsentanter fra Gaza fra processen;

8.      er bekymret over, at udviklingsprojekter i Gazaområdet, som er finansieret af EU og dets medlemsstater, er blevet ødelagt eller beskadiget som følge af den israelske offensiv, og opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at aflægge beretning om den vurdering af ødelæggelserne, som Kommissionens tjenestegrene er ved at gennemføre, og i givet fald om, hvilke planer der findes for at reagere på Israels gentagne ødelæggelser af EU-finansierede projekter; minder i denne forbindelse om, at den israelske regering ydede kompensation til UNRWA for skader på organisationens bygninger under konflikten i 2008-2009;

9.      understreger, at alle parters respekt for den humanitære folkeret og menneskerettighederne under alle omstændigheder fortsat er en ufravigelig forudsætning for en retfærdig og varig fred; understreger at Israel som besættelsesmagt har et særligt ansvar for at overholde den humanitære folkeret og menneskerettighederne;

10.    fordømmer begge parters vilkårlige angreb på civilbefolkningen og civile mål, hvilket er en krigsforbrydelse og dermed bør gøres til genstand for upartiske undersøgelser og straffes på behørig vis; finder de israelske styrkers bevidste eller vilkårlige angreb på skoler og FN's tilflugtssteder for flygtninge særligt uhyrlige;

11.    understreger, at en tilbagevenden til den tidligere tingenes tilstand vil være uacceptabel; opfordrer indtrængende alle parter til at genoptage seriøse fredsforhandlinger; gentager sin opfattelse af, at der ikke er noget alternativ til en omfattende forhandlingsløsning på konflikten, som fører til en to-stats-løsning med en israelsk og en palæstinensisk stat, der eksisterer side om side inden for sikre og internationalt anerkendte grænser i overensstemmelse med situationen i 1967;

12.    kritiserer den fortsatte politik med under fuldstændig straffrihed at fratage det palæstinensiske folk deres jord, herunder senest den største beslaglæggelse af palæstinensisk jord på Vestbredden i 30 år, kun få dage efter våbenhvileaftalen; opfordrer de israelske myndigheder til straks at ophøre med deres bosættelsespolitik, herunder planer om tvungen flytning af beduinbefolkninger, og ophæve virkningerne af denne politik;

13.    opfordrer EU til omgående at tilpasse retningslinjerne om forbrugermærkning af produkter fra bosættelsesområderne; opfordrer til, at produkter fra bosættelsesområderne udelukkes fra EU-markedet; beklager, at firmaer med base i EU fortsat er forretningsmæssigt involveret med og i israelske bosættelser;

14.    ønsker en omfattende vurdering, under koordinering af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, af europæiske firmaers involvering i forretninger, der har tilknytning til bosættelsesområderne, og af, hvorvidt disse forretninger er forenelige med folkeretten og EU-retten;

15.    glæder sig over de opmuntrende skridt i retning af en udsoning mellem palæstinenserne og indsættelsen af en teknokratisk regering, hvilket fandt sted forud for den israelske militæroffensiv; opfordrer alle palæstinensiske kræfter til at genoptage udsoningsbestræbelserne; kritiserer forsøg på at undergrave denne potentielt historiske proces og opfordrer de israelske myndigheder til at løslade alle dem, der er blevet arresteret siden den 12. juni, eller til at rejse tiltale mod dem for en anerkendt straffelovsovertrædelse;

16.    glæder sig over Spaniens suspension af våbeneksporten til Israel i august og noterer sig den britiske regerings beslutning om at foretage en revision af sin våbeneksport til Israel; beslutter at udarbejde en rapport om handlen med våben og andet sikkerhedsudstyr mellem EU-medlemsstaterne og Israel/Palæstina og om, hvorvidt denne handel er forenelig med EU's fælles holdning; opfordrer Frontex til at udelukke den israelske våbenindustri, herunder Israel Aerospace Industries og Elbit fra sine leverandører; opfordrer til en omfattende våbenembargo mod alle parter i regionen for at forhindre yderligere krænkelser af den humanitære folkeret og menneskerettighederne;

17.    beklager, at EU har undladt at tage stilling i forbindelse med FN's Menneskerettighedsråds oprettelse af en uafhængig undersøgelseskommission og visse EU-medlemsstaters igangværende bestræbelser på at afholde den palæstinensiske præsident Abbas fra at søge medlemskab af Den Internationale Straffedomstol; mener, at en sådan adfærd er en himmelråbende underminering af troværdigheden af EU's menneskerettighedspolitik og dets udtalelser om ansvarlighed og mellemfolkelig retspleje;

18.    opfordrer EU til at yde fuld økonomisk og politisk støtte til undersøgelseskommissionens arbejde; opfordrer Israel til at tillade uhindret adgang overalt i konfliktområdet; opfordrer den palæstinensiske regering til utvetydigt at opfordre Den Internationale Straffedomstol (ICC) til at udvide sin domsmyndighed til Vestbredden og Gaza med henblik på at gøre det muligt at retsforfølge alvorlige internationale forbrydelser, der er begået af begge parter;

19.    opfordrer EU til at påtage sig sit ansvar som indflydelsesrig aktør og til at tage et klart og omfattende fredinitiativ for regionen med udgangspunkt i de tidligere successer, som EU-medlemsstater har haft med strategisk konfliktløsning, især i forbindelse med fredsprocessen i Nordirland, og ved at anvende alle til rådighed stående midler af navnlig juridisk, økonomisk og diplomatisk karakter til at fremme effektiv overholdelse af den humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen; opfordrer EU til at udvikle en ny tilgang til sin nuværende engagementspolitik over for de vigtigste aktører i regionen med henblik på at give sig selv de nødvendige midler til at gennemføre en ambitiøs fredsagenda;

20.    opfordrer EU til at udarbejde et strategisk politikdokument, der indeholder klare og tidsbestemte benchmarks, baseret på folkeretten, der er bestemmende for karakteren og omfanget af dets engagement med både Israel og Palæstina, og som bidrager til at sikre, at EU's politik over for de to parter er fuldstændig i overensstemmelse med internationale og EU's retlige rammer;

21.    mener, at det omfang, som krænkelserne af menneskerettigheder og den humanitære folkeret har antaget under Gaza-konflikten og Israels seneste beslaglæggelse af jord, giver grundlag for, at EU træffer foranstaltninger i henhold til artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel;

22.    beslutter at sende en ad hoc-delegation til Gaza/Palæstina og til Israel med henblik på at vurdere situationen på stedet, gennemførelsen af våbenhvilen og perspektiverne for en varig løsning på konflikten;

23.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionen højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, Israels regering, Knesset, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og organerne under Den Parlamentariske Euro-Middelhavsforsamling.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik