Resolutsiooni ettepanek - B8-0113/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0113/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta

16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2014/2845(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0113/2014
Esitatud tekstid :
B8-0113/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0113/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta

(2014/2845(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iisraeli-Palestiina konflikti kohta, eriti 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli ja Palestiina vahel[1],

–       võttes arvesse Palestiina vangide ja vahi all olevate isikute kinnipidamist käsitleva Euroopa Parlamendi ajutise delegatsiooni 2014. aasta märtsi missiooni,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. augusti 2014. aasta järeldusi Lähis-Ida kohta ja Euroopa Ülemkogu 30. augusti järeldusi,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi, sealhulgas tema 2. septembri 2014. aasta avaldust maade hõivamise kohta Iisraeli poolt Jordani Läänekaldal,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. juuli 2014. aasta pressiteadet ja ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 13. juuli 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste konventsioone, millega Iisrael ja Palestiina on ühinenud,

–       võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu viimaseid aruandeid okupeeritud Palestiina alade kohta,

–       võttes arvesse organisatsiooni Human Rights Watch 11. septembri 2014. aasta aruannet koolide ründamise kohta Gaza sektoris (In-Depth Look at Gaza School Attacks),

–       võttes arvesse laialdasi kogemusi, millele rahvusvaheline kogukond saab konflikti lahendamise valdkonnas toetuda, eriti Põhja-Iirimaa rahuprotsessi kogemusi,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ajavahemikul 8. juulist kuni 26. augustini 2014 käivitas Iisraeli armee Gaza sektoris ulatuslikud rünnakud, väidetava eesmärgiga lõpetada Gazast toime pandud raketirünnakud;

B.     arvestades, et see hiljutine sõda oli Iisraeli vägede kuues rünnak Gaza vastu pärast Iisraeli taandumist Gaza sektorist 2005. aastal; arvestades, et see on toonud kaasa enneolematult suure hävitustöö ja arvukad inimohvrid Gaza enklaavis;

C.     arvestades, et Iisrael ja Palestiina leppisid 26. augustil 2014 kokku Egiptuse vahendatud tähtajatus relvarahus; arvestades, et relvarahu tingimusteks on väidetavalt – sarnaselt varasematele relvarahukokkulepetele – blokaadi lõpetamine, puhvertsooni kõrvaldamine Gaza-Iisraeli piirilt ja kalastusvööndi laiendamine, samuti kokkulepe kohtuda kuu aja pärast Kairos, et arutada laiemaid teemasid, nagu lennujaama ja sadama taastamine Gazas, Palestiina vangide vabastamine ja Palestiina relvarühmituste desarmeerimine;

D.     arvestades, et hiljutine konflikt puhkes pärast seda, kui 2014. aasta aprillis moodustati Fatahi ja Hamasi toetusel Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsus, kes pooldab vägivallast hoidumise põhimõtet, varasematest kokkulepetest kinnipidamist ja Iisraeli tunnustamist ning keda toetavad USA ja EL;

E.     arvestades, et 12. juunil tapeti kolm Jordani Läänekalda asundustest pärit Iisraeli noorukit ja 2. juulil tapeti Ida-Jeruusalemmas kättemaksuks Palestiina teismeline; arvestades, et Iisraeli noorukite tapmisega seoses viisid Iisraeli relvajõud Jordani Läänekaldal läbi ulatusliku 18-päevase operatsiooni, mille käigus vahistati 700 palestiinlast, otsiti läbi tuhandeid kodusid ja paljud neist hävitati, kuus palestiinlast tapeti läbiotsimiste käigus Iisraeli julgeolekujõudude poolt ja viis Hamasi liiget 7. juulil, millele Hamas vastas samal päeval, tulistades välja esimesed raketid pärast 20 kuud kestnud pausi;

F.     arvestades, et ÜRO andmetel on viimases konfliktis hukkunud 2116 palestiinlast, kellest 80% on tsiviilisikud, sealhulgas 500 last ja ÜRO abiorganisatsiooni UNRWA 11 töötajat; arvestades, et haavata on saanud vähemalt 11 231 palestiinlast, kellest kaks kolmandikku on naised ja lapsed; arvestades, et konflikti tagajärjel on orvuks jäänud 2000 last;

G.     arvestades, et hukkunud on 71 iisraellast, sealhulgas neli tsiviilisikut, neist üks laps; arvestades, et Iisraeli on tulistatud mitu tuhat raketti ja mortiirimürsku;

H.     arvestades, et Iisraeli õhurünnakutes said tabamuse mitmed tsiviilobjektid, sealhulgas 228 koolihoonet ning 58 haiglat ja kliinikut, mis rünnakutes kahjustada said; arvestades, et 140 000 inimest on kaotanud kodu; arvestades, et kolmandik Gaza 1,8 miljonist elanikust on ümber asustatud; arvestades, et kogu enklaavi taristu – teed, üldkasutatavad hooned, vee- ja elektritaristu – on lagunenud ja vajab taastamist; arvestades, et see süvendab veelgi Iisraeli ja Egiptuse poolt piirkonnale kehtestatud pikaajalise blokaadi tõttu juba niigi äärmiselt rasket olukorda; arvestades, et massiliselt lõhkemata lahingumoona on veel leidmata ja hävitamata;

I.      arvestades, et Palestiina ekspertide hinnangute kohaselt läheb Gaza ülesehitamine maksma ligi 8 miljardit USA dollarit; arvestades, et ÜRO ja Palestiina valitsus kutsusid 9. septembril rahvusvahelisi rahastajaid üles annetama 550 miljonit USA dollarit, et võimaldada konfliktijärgse hädaabina toiduabi, juurdepääsu joogiveele, tervishoiuteenustele ja haridusele; arvestades, et rahvusvaheliste abiandjate konverents Gaza sektori taastamise teemal toimub kavakohaselt Egiptuses või Norras;

J.      arvestades, et vaatamata relvarahukokkuleppele kehtivad Gaza sektorisse ehitusmaterjalide sissetoomise ja inimeste liikumise suhtes ikka ranged piirangud; arvestades, et Palestiina kalurite kalapüüki laiendatud kalastusvööndis on takistatud; arvestades, et Gaza ja Egiptuse vahelist piiripunkti ei ole ikka veel regulaarseks liikluseks avatud;

K.     arvestades, et 2006. aastast Iisraeli poolt Gaza sektorile kehtestatud blokaad on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik, võrdub organisatsiooni Human Rights Watch sõnul kollektiivse karistamise poliitikaga, mida tsiviilelanikkonna vastu rakendatakse, ning suurendab kohaliku elanikkonna kannatusi veelgi;

L.     arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu moodustas sõltumatu uurimiskomisjoni, et uurida kõiki viimase Gaza konflikti ajal toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi; arvestades, et Iisraeli sõjavägi on teatanud teabekogumis- ja hindamiskomisjoni moodustamisest, et uurida viimase konflikti ajal toimunud „erakorralisi intsidente”; arvestades, et organisatsioon Human Rights Watch on rõhutanud, et Iisrael ei ole rekordiliselt pikka aega suutnud alustada usaldusväärset uurimist väidetavate sõjakuritegude suhtes;

M.    arvestades, et nii Iisrael kui ka Palestiina rühmitused võivad olla süüdi ÜRO poolt kasutatud hoonete, sealhulgas koolide ja põgenikele peavarju pakkuvate rajatiste purustamises; arvestades, et selliseid hooneid kaitseb 1946. aasta ÜRO privileegide ja immuniteetide konventsioon, mille osaline Iisrael on;

N.     arvestades, et Iisrael maksis ÜRO-le 10,5 miljonit USA dollarit kahjutasu, kuna ÜRO uurimiskomisjon pidas Iisraeli vastutavaks ÜRO ruumide purustamise eest 2008–2009. aasta rünnakus Gaza vastu;

O.     arvestades, et poolte vahel peetavad läbirääkimised kõikehõlmava lahenduse leidmiseks Iisraeli ja Palestiina konfliktile peatati määramata ajaks pärast seda, kui Iisraeli valitsus taganes oma lubadusest vabastada 2014. aasta aprillis viimane rühm Palestiina kinnipeetavaid;

P.     arvestades, et Iisraeli valitsus teatas 31. augustil otsusest konfiskeerida umbes 1000 aakrit eraomanduses Palestiina maad Jordani Läänekaldal, mis on Iisraeli valitsusvälise organisatsiooni Peace Now hinnangul suurim maa hõivamine viimase 30 aasta jooksul; arvestades, et Iisraeli asundused okupeeritud aladel on Oslo kokkulepetest saadik vaibumatult laienenud, kuigi need on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja seavad ohtu rahupüüdlused ning kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisuse;

Q.     arvestades, et Palestiina omavalitsuse president Abbas on teatanud kavatsusest kehtestada ÜRO kaudu ajakava, et lõpetada Palestiina alade okupeerimine Iisraeli poolt kolme aasta jooksul; arvestades, et Araabia Liiga toetab seda tegevuskava ja on nõudnud rahvusvahelise konverentsi kokkukutsumist, et saavutada lõplik lahendus, mis põhineb Araabia rahualgatusel;

R.     arvestades, et komisjon, kes hindas 2014. aasta mais ELi koostööd okupeeritud Palestiina alaga ja Palestiina elanikkonna toetamist, jõudis järeldusele, et kehtiv koostööparadigma on end ammendanud, kuna ELil puudub paralleelne poliitiline tegevus lahenduse leidmiseks takistustele, mis on seotud Iisraeli okupatsiooni- ja asunduspoliitikaga ning Jordani Läänekalda ja Gaza poliitilise eraldatusega;

S.     arvestades, et ELi liikmesriikide varasemad kogemused konflikti edukal lahendamisel, eelkõige Põhja-Iirimaa rahuprotsess, võimaldavad ELil võtta juhtrolli Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamisel, kasutades selleks varasemate konfliktide ajal välja töötatud institutsioonilisi ja poliitilisi lahendusi;

1.      mõistab hukka viimase Gaza sõja mõõdutundetuse ja julmuse ning rasked ja korduvad rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mida relvakonflikti mõlemad pooled nende 50 kohutava sõjapäeva vältel toime panid;

2.      väljendab heameelt tähtajatu relvarahu üle, kuid kutsub kõiki pooli üles selle kokkuleppe tingimusi tulemuslikult täitma; eelkõige kutsub Iisraeli üles lõpetama viivitamata, tingimusteta ja täielikult Gaza sektori ebaseaduslik blokaad, mis on 2006. aastast saadik olnud tsiviilelanikkonna vastu suunatud kollektiivseks karistuseks;

3.      on šokeeritud traagilisest inimelude kaotusest, sealhulgas paljude laste hukkumisest ja Gaza tsiviiltaristu purustustest; väljendab oma solidaarsust mõlema poole ohvrite perekondadega;

4.      rõhutab, et võimaldada tuleb humanitaarabi takistamatut osutamist ja jaotamist ning ehitusmaterjalide kättesaadavaks tegemist kogu Gazas; kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning liikmesriike üles suurendama diplomaatilist survet, et tagada relvarahukokkuleppe tulemuslik rakendamine;

5.      taunib Palestiina pagulaste abiorganisatsioonile (UNRWA) 2015. aastaks ette nähtud ELi vahendite nappust ja nõuab, et toetus oleks vastavuses kohapealsete esmatähtsate vajadustega;

6.      hoiatab, et kõik taastamispüüdlused on asjatud, kui ei käsitleta konflikti algpõhjusi, ning nõuab tungivalt, et pooled kohtuksid relvarahukokkuleppe raames peatselt uuesti Kairos;

7.      kutsub abiandjaid üles mitte kordama varasemate taastamispüüdluste ajal tehtud viga ja Gazas asuvaid esindajaid mitte kõrvale jätma;

8.      väljendab muret selle pärast, et ELi ja liikmesriikide rahastatud Gaza arenguprojektid võisid Iisraeli rünnakutes hävida või kahjustada saada, ja palub komisjoni asepresidendil ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal esitada aruande komisjoni teenistuste poolt läbiviidud kahjude hindamise kohta ja kui need leiavad kinnitust, selle kohta, kuidas kavatsetakse reageerida ELi rahastatud projektide korduvale hävitamisele Iisraeli poolt; tuletab sellega seoses meelde, et Iisraeli valitsus maksis UNRWA-le hüvitist 2008.–2009. aasta konfliktis UNRWA ruumidele tekitatud purustuste eest;

9.      rõhutab, et õiglase ja kestva rahu saavutamise oluliseks eeltingimuseks on, et kõik osalised järgiksid igas olukorras inimõigusi käsitlevat rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust; rõhutab Iisraeli kui okupeeriva võimu erilist kohustust pidada kinni rahvusvahelisest humanitaar- ja inimõiguste alasest õigusest;

10.    mõistab hukka tsiviilelanike ja tsiviilobjektide valimatu sihtmärgiks seadmise mõlemal poolel, mis on sõjakuritegu, mida tuleks sõltumatult uurida ja mille toimepanijaid tuleb asjakohaselt karistada; väljendab eriti nördimust Iisraeli relvajõudude tahtlike või valimatute rünnakute pärast koolide ja ÜRO pagulaste varjupaikade vastu;

11.    rõhutab, et endise olukorra juurde naasmine ei tule kõne alla; nõuab tungivalt, et mõlemad pooled jätkasid tõsimeelselt rahuläbirääkimistega; kordab oma seisukohta, et puudub alternatiiv läbirääkimiste teel konfliktile leitud terviklikule kokkuleppele, mis põhineks nn kahe riigi lahendusel, kus Iisrael ja Palestiina eksisteerivad üheskoos, teineteise kõrval, kindlates ja rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, mis põhinevad 1967. aastal kokku lepitud raamistikul;

12.    mõistab hukka Palestiina rahva maast ilmajätmise poliitika jätkumise ilma igasuguse karistuseta, sealhulgas hiljutise viimase 30 aasta suurima Palestiina alade hõivamise Jordani Läänekaldal kõigest mõni päev pärast relvarahulepingut; kutsub Iisraeli valitsust üles asunduste rajamise poliitikat, sealhulgas beduiinide sunniviisilise ümberasustamise kava viivitamata peatama ja tagasi pöörama;

13.    kutsub ELi üles võtma kiiresti vastu suunised asundustest pärit toodete märgistamiseks; nõuab, et asundustest pärit tooteid ei lastaks ELi turule; mõistab hukka ELis asuvate ettevõtete jätkuva äritegevuse Iisraeli asundustega ja asundustes;

14.    nõuab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi koordineerimisel toimuva põhjaliku hindamise läbiviimist ELi ettevõtete seotuse kohta asunduste äritegevusega ning selle vastavuse kohta rahvusvahelisele ja ELi õigusele;

15.    tunneb heameelt lootustandvate sammude tegemise üle Palestiina-sisese leppimise poole ja tehnokraatliku valitsuse moodustamise üle, milleni jõuti enne Iisraeli sõjalise rünnaku algust; kutsub kõiki Palestiina jõude üles jätkama jõupingutustega leppimise saavutamiseks; taunib selle potentsiaalselt ajaloolise tähtsusega protsessi õõnestamise püüdeid ja kutsub Iisraeli ametivõime üles vabastama kõik isikud, kes vahistati pärast 12. juunit, või esitama neile süüdistuse kindlakstehtud kuriteos;

16.    kiidab heaks, et Hispaania peatas augustis relvade ekspordi Iisraelile, ning võtab teadmiseks Ühendkuningriigi valitsuse otsuse vaadata läbi relvaeksport Iisraeli; otsustab koostada raporti relvade ja muu julgeolekuvarustuse kaubanduse kohta ELi liikmesriikide ja Iisraeli/Palestiina vahel ning sellise kaubanduse ja ELi ühise seisukoha kokkusobivuse kohta; kutsub FRONTEXit üles jätma oma tarnijate seast välja Iisraeli relvatööstust, sealhulgas ettevõtteid Israel Aerospace Industries ja Elbit; nõuab üldise ÜRO relvaembargo kehtestamist kõikide piirkonna osaliste suhtes, et vältida edasisi rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumisi;

17.    taunib asjaolu, et EL hoidus ÜRO Inimõiguste Nõukogu sõltumatu uurimiskomisjoni moodustamisest, ning mõnede liikmesriikide jätkuvaid püüdeid veenda Palestiina omavalitsuse presidenti Abbast loobuma Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudiga ühinemisest; on seisukohal, et selline käitumine õõnestab jõhkralt ELi inimõiguste poliitika ning aruandluskohustust ja rahvusvahelist õiglust käsitlevate avalduste tõsiseltvõetavust;

18.    kutsub ELi üles andma uurimiskomisjoni tööle täielikku rahalist ja poliitilist toetust; kutsub Iisraeli üles andma kogu konfliktipiirkonnale takistusteta juurdepääsu; kutsub Palestiina valitsust üles pöörduma ühemõtteliselt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole, et laiendada kohtu pädevust Jordani Läänekaldale ja Gaza sektorile ning võimaldada mõlema poole toime pandud raskete rahvusvaheliste kuritegude kohtu ette toomist;

19.    kutsub ELi üles täitma oma kohustusi mõjuka toimijana ja käivitama piirkonna suhtes selge ja ulatusliku rahualgatuse, mis põhineks ELi liikmesriikide varasematel edusammudel konflikti strateegilise lahendamise valdkonnas, eelkõige Põhja-Iirimaa rahuprotsessi raames, ning hõlmaks kõigi liidu käsutuses olevate vahendite, sealhulgas õiguslike, majanduslike ja diplomaatiliste vahendite kasutamist, et edendada rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alase õiguse tulemuslikku järgimist; kutsub ELi üles töötama välja uudset lähenemisviisi piirkonna juhtivate osalejate kaasamise poliitikas, et tagada endale vahendid kaugeleulatuvate eesmärkidega rahukava elluviimiseks;

20.    kutsub ELi üles töötama välja strateegilist poliitikadokumenti, milles on seatud rahvusvahelisel õigusel põhinevad selged ja ajaliselt piiratud võrdlusnäitajad, mille abil saab määrata nii ELi ja Iisraeli kui ELi ja Palestiina suhete tasandi ja ulatuse ning tagada, et ELi poliitika nende riikide suhtes on täielikult kooskõlas rahvusvahelise ja ELi õigusega;

21.    on seisukohal, et inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise ulatus Gaza konflikti ajal ja Iisraeli hiljutine maadehõivamine nõuab ELi meetmete võtmist ELi ja Iisraeli assotsieerimislepingu artikli 2 kohaselt;

22.    otsustab saata Gazasse/Palestiinasse ja Iisraeli ajutise delegatsiooni, et hinnata kohapealset olukorda, relvarahukokkuleppe rakendamist ja konfliktile püsiva lahenduse leidmise väljavaateid;

23.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule ja Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee organitele.