Menettely : 2014/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0114/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0114/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0026

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 127kWORD 57k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.016v01-00
 
B8-0114/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP))


Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP))  
B8‑0114/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön 8. elokuuta 2014 antaman ilmoituksen ”kansainvälisestä kansanterveydellisestä uhasta”,

–       ottaa huomioon WHO:n 28. elokuuta 2014 laatiman suunnitelman Ebola-epidemian taltuttamiseksi,

–       ottaa huomioon 27. elokuuta 2014 annetun Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen (ECDC) arvion Ebolaan liittyvistä riskeistä,

–       ottaa huomioon terveysasioista vastaavan komission jäsenen Tonio Borgin 8. elokuuta 2014 antaman lausunnon Ebola-epidemian puhkeamisesta Länsi-Afrikassa,

–       ottaa huomioon kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen Andris Piebalgsin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Kristalina Georgievan Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista 5. syyskuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon Afrikan unionin 21. elokuuta 2014 aloittaman Ebola-epidemian johdosta Länsi-Afrikassa toteutettavan tukioperaation (ASEOWA),

–       ottaa huomioon 2. syyskuuta 2014 järjestetyn Ebolaa koskeneen YK:n erityistiedotustilaisuuden, jonka piti kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja tri Joanne Liu,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Ebola-viruksen aiheuttama tauti, joka aikaisemmin tunnettiin Ebola-verenvuotokuumeena, on vakava ja usein kuolemaan johtava ihmisillä esiintyvä sairaus;

B.     ottaa huomioon, että Ebola on sen jälkeen, kun sen puhkeamisesta Guineassa ilmoitettiin virallisesti 22. maaliskuuta 2014, levinnyt neljään muuhun maahan (Liberia, Nigeria, Sierra Leone ja Senegal) ja että siihen on sairastunut lähes 4 000 ihmistä, joista yli 2 000 on kuollut;

C.     ottaa huomioon, että epidemia pahenee ja leviää nopeasti Länsi-Afrikassa ja että Kongon demokraattisessa tasavallassa on puhjennut erillinen Ebola-viruksen aiheuttama epidemia;

D.     ottaa huomioon, että WHO myöntää, että epidemian vakavuus aliarvioitiin ja että siihen sairastuneiden määrä voi seuraavien kolmen kuukauden aikana nousta yli 20 000:een;

E.     ottaa huomioon, että WHO on todennut tämän olevan laajin dokumentoitu Ebola-epidemia sairastuneiden ja kuolleiden määrä sekä epidemian maantieteellinen levinneisyys huomioon ottaen ja että WHO on ilmoittanut Ebola-kriisin olevan ”kansainvälinen kansanterveydellinen uhka”, joka edellyttää koordinoituja kansainvälisiä toimia;

F.     toteaa, että WHO:n suunnitelmassa luetellaan hyvin konkreettisia ja välittömästi toteutettavia toimia Ebola-tartuntojen leviämisen pysäyttämiseksi maailmanlaajuisesti 6–9 kuukaudessa, samalla kun reagoidaan nopeasti sen mahdollisen kansainvälisen edelleenleviämisen seurauksiin ja tunnustetaan tarve puuttua myös epidemian laajempiin sosioekonomisiin vaikutuksiin;

G.     ottaa huomioon, että aktiivisimmin kentällä toimivat valtioista riippumattomat järjestöt, kuten Lääkärit ilman rajoja sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto, kritisoivat kansainvälisiä pyrkimyksiä ja katsovat niiden olevan vaarallisen riittämättömiä, koska paikan päällä käytettävissä oleva kapasiteetti on hyvin rajallinen epidemian hallinnan kaikilta osin: (lääkintätoimet, terveydenhuoltohenkilöstön koulutus, tartuntojen ehkäiseminen, kontaktien jäljitys, epidemian valvonta, hälytys- ja hoitoonlähettämisjärjestelmät, yhteisön koulutus ja mobilisointi);

H.     ottaa huomioon, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto on luvannut yli 147 miljoonaa euroa humanitaarista apua ja kehitysapua viruksen leviämisen hillitsemiseen, tartunnan saaneiden hoitamiseen ja heidän kipeimmin tarvitsemiinsa laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä humanitaaristen asiantuntijoiden lähettämiseen;

I.      toteaa, että vain 11,9 miljoonaa euroa luvatuista 147 miljoonasta eurosta on erityisesti kohdennettu kiireellisimpiin humanitaarisiin tarpeisiin;

J.      toteaa, että komissio seuraa tilannetta hätäavun koordinointikeskuksensa (ERCC) kautta ja että sen pitäisi toimia foorumina EU:n avun koordinoinnissa;

K.     toteaa, että EU:n jäsenvaltioilla on voimavaroja mobilisoida välittömästi lääkintäryhmiä, jotka varmistavat varhaisen diagnosoinnin, (tartunnan saaneiksi epäiltyjen ja sairastuneiksi todettujen) eristämisen (eri osastoille), sairastuneiden kanssa tekemisissä olleiden henkilöiden valvonnan ja tartuntaketjun seuraamisen, hautauksen, koulutuksen ja paikallisen tuen;

L.     ottaa huomioon, että kyseisissä maissa on jo puute elintarvikkeista ja puhtaasta vedestä ja että näiden maiden talous on romahtanut, koska kaupankäynti, kaupallinen lentoliikenne ja sadonkorjuu ovat keskeytyneet epidemian puhkeamisen jälkeen; toteaa, että tämä johtaa yhteiskunnallisiin levottomuuksiin, ihmisten pakenemiseen, kaaokseen, yleiseen järjestykseen kohdistuviin uhkiin ja viruksen edelleenleviämiseen;

M.    toteaa, että riski Ebola-viruksen leviämisestä Euroopan unionin rajojen sisäpuolelle on pieni;

N.     toteaa, että epidemian puhkeaminen on paljastanut, että kyseisten maiden terveydenhuoltojärjestelmissä on vakavia puutteita ja että ne tarvitsevat pikaisesti tukea järjestelmiensä vahvistamiseen;

1.      on ilahtunut siitä, että komissio lisää jatkuvasti taloudellista tukea humanitaariseen apuun ja kehitysapuun kriisin voittamiseksi, ja kannustaa sitä jatkamaan tätä käytäntöä; pitää erityisen myönteisenä tuen lisäämistä Afrikan unionin ASEOWA-operaatiolle;

2.      pitää myönteisenä kumppanijärjestöjen paikan päällä tekemää työtä;

3.      muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että taloudellista apua Ebola-epidemiasta kärsiville maille ei tulisi antaa pitkällä aikavälillä annettavan kehitysavun kustannuksella, vaan että sen tulisi pikemminkin täydentää sitä;

4.      pitää valitettavana, että jäsenvaltiot aliarvioivat kriisin vakavuuden ja että asianmukaisen koordinoidun strategian laatiminen viivästyi;

5.      vaatii Euroopan unionin neuvostoa pitämään ministerikokouksen, jossa laaditaan strategia laatimiseksi lääkintäryhmien ja humanitaarisen avun lähettämiseksi jäsenvaltioista komission koordinoimana;

6.      kehottaa komissiota laatimaan tarveharkintaan perustuvia maakohtaisia suunnitelmia pätevän terveydenhuoltohenkilöstön, liikkuvien laboratorioiden, laboratoriolaitteiden, suojavaatteiden ja hoitokeskusten, joissa on eristettyjä osastoja, tarpeen ja määrittämiseksi ja niiden lähettämisen koordinoimiseksi;

7.      korostaa, että on vahvistettava tieteellistä yhteistyötä ja teknistä tukea epidemiasta kärsivillä alueilla kliinisen, epidemiologisen ja diagnostisen infrastruktuurin perustamiseksi; toteaa, että tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota vastuun siirtämiseen paikalliselle henkilöstölle;

8.      kehottaa komissiota pitämään yllä tiiviitä yhteyksiä ECDC:hen, WHO:hon ja jäsenvaltioihin terveysturvaa käsittelevän komitean avulla;

9.      pitää WHO:n Ebolaa koskevaa suunnitelmaa perustana ensisijaisille toimille ja erityisesti eriytetyille toimille maissa, joissa tartunnat ovat laajalle levinneitä tai joissa havaitaan ensimmäiset tapaukset, sekä naapurimaissa, joissa valmiutta Ebolan torjuntaan on vahvistettava;

10.    kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan lentoja ja perustamaan ilmasiltoja, jotka on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstön ja -laitteiden siirtämiseen epidemiasta kärsiviin maihin ja epidemia-alueille sekä lääketieteellisistä syistä tarvittaviin mahdollisiin evakuointeihin;

11.    kehottaa neuvostoa ja komissiota tukemaan ja rohkaisemaan Afrikan unionia kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatimisessa, koska tilanne pahenee edelleen nopeasti ja heikentää sekä kyseisten maiden taloutta että yleistä järjestystä niissä;

12.    korostaa, että meneillään oleva kriisiä ei voida ratkaista ainoastaan terveydenhuoltojärjestelmien avulla, vaan että kaikissa keskeisissä palveluissa ilmenevien puutteiden korjaamiseen tarvitaan eri alojen (terveydenhuolto, koulutus ja ammatillinen koulutus, hygienia, elintarvikeapu) yhteen sovitettuja toimia;

13.    kehottaa jäsenvaltioita valvomaan tartuntoja hyvin tarkasti ja tiedottamaan yhdessä ECDC:n kanssa suurelle yleisölle paremmin Ebolaan liittyvistä riskeistä;

14.    kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota koordinoimaan ja lisäämään Ebolaa koskevaa lääketieteellistä tutkimusta sekä sen parantamiseen ja torjuntaan tarkoitettujen lääkkeiden ja rokotteiden tuottamista;

15.    pyytää kehitysyhteistyövaliokuntaa laatimaan yksityiskohtaisia suosituksia epidemian pitkäaikaisseurausten lievittämiseksi ja kyseisten maiden terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi, jotta tällaisilta epidemioilta vältytään tulevaisuudessa;

16.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionin hallituksille ja parlamenteille sekä Maailman terveysjärjestölle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö