Postup : 2014/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0114/2014

Predkladané texty :

B8-0114/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0026

NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 66k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0107/2014
16.09.2014
PE537.016v01-00
 
B8-0114/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP))


Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP))  
B8‑0114/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na oznámenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 8. augusta 2014 o „medzinárodnom núdzovom stave v oblasti verejného zdravia“,

–       so zreteľom na plán reakcie WHO na epidémiu eboly z 28. augusta 2014,

–       so zreteľom na posúdenie rizika v súvislosti s epidémiou eboly z 27. augusta 2014, ktoré uskutočnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb,

–       so zreteľom na vyhlásenie o prepuknutí epidémie eboly v Západnej Afrike, ktoré vydal komisár pre zdravie Tonio Borg 8. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly, ktoré vydali komisár pre rozvoj Andris Piebalgs a komisárka pre humanitárnu pomoc a krízové ​​opatrenia Kristalina Georgieva 5. septembra 2014,

–       so zreteľom na misiu Africkej únie (AÚ) nazvanú Podpora AÚ pre boj s epidémiou eboly v Západnej Afrike (ASEOWA), ustanovenú 21. augusta 2014,

–       so zreteľom na osobitný briefing OSN o ebole, ktorý viedla 2. septembra 2014 Dr. Joanne Liu, medzinárodná prezidentka organizácie Lekári bez hraníc,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže vírusové ochorenie ebola (EVD), predtým známe ako hemoragická horúčka ebola, je u ľudí ťažké, často smrteľné ochorenie;

B.     keďže od oficiálneho oznámenia o prepuknutí epidémie eboly 22. marca 2014 v Guinei zasiahlo toto ochorenie štyri ďalšie krajiny (Libéria, Nigéria, Sierra Leone a Senegal), postihlo takmer 4 000 ľudí a zapríčinilo smrť viac ako 2 000 ľudí;

C.     keďže epidémia rýchlo postupuje a šíri sa v regióne Západnej Afriky, hoci samostatne prepuklo toto vírusové ochorenie v Demokratickej republike Kongo;

D.     keďže WHO uznáva, že epidémia bola podceňovaná, a odhaduje, že počet pacientov by mohol v najbližších troch mesiacoch prekročiť hranicu 20 000;

E.     keďže WHO oznámila, že je to najväčšia zaznamenaná epidémia, pokiaľ ide o výskyt, úmrtia a geografické pokrytie, a vyhlásila krízu za „medzinárodný núdzový stav v oblasti verejného zdravia“, ktorý si vyžaduje koordinovanú reakciu na medzinárodnej úrovni;

F.     keďže plán WHO obsahuje sériu veľmi konkrétnych a okamžitých opatrení na zastavenie šírenia epidémie eboly vo svete v priebehu 6 – 9 mesiacov, zatiaľ čo urýchlene rieši aj dôsledky ďalšieho šírenia ochorenia v medzinárodnom meradle, a uznáva, že je potrebné súčasne sa zaoberať širšími sociálnoekonomickými vplyvmi epidémie;

G.     keďže najaktívnejšie MVO, ktoré na mieste pôsobia, ako sú Lekári bez hraníc a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, sa kriticky vyjadrujú o medzinárodnom úsilí, ktoré je hrozivo nedostatočné, pretože veľmi obmedzené kapacity priamo na mieste majú za následok kritický nedostatok vo všetkých aspektoch reakcie: v lekárskej podpornej starostlivosti, školení zdravotníckeho personálu, kontrole infekcie, vyhľadávaní kontaktov, epidemiologickom dohľade, výstražnom systéme a systéme odosielania na vyšetrenie, komunitnom vzdelávaní a mobilizácii;

H.     keďže útvar Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu sa zaviazal poskytnúť viac ako 147 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, poskytnúť liečbu a najpotrebnejšie vybavenie pre infikovaných ľudí a vyslať humanitárnych odborníkov;

I.      keďže z prisľúbených 147 miliónov EUR len 11,9 milióna EUR špeciálne rieši niektoré z najnaliehavejších humanitárnych potrieb;

J.      keďže Európska komisia monitoruje situáciu prostredníctvom svojho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie, ktoré by malo slúžiť ako platforma na koordináciu pomoci EÚ;

K.     keďže členské štáty EÚ majú kapacity na mobilizáciu tímov okamžitej reakcie s cieľom zabezpečiť včasnú diagnózu, izoláciu (podozrenie na prípady a potvrdené prípady v osobitných oddeleniach), sledovanie kontaktných osôb a sledovanie prenosových reťazcov, opatrenia na pochovávanie, vzdelávanie a miestnu podporu;

L.     keďže postihnuté krajiny už trpia nedostatkom potravín a čistej vody, ako aj hospodárskym úpadkom zapríčineným prepuknutím epidémie, narušením obchodu, komerčných letov a prác pri zbere úrody, čo vedie k sociálnym nepokojom, útekom, chaosu, ohrozeniu verejného poriadku a ďalšiemu šíreniu vírusu;

M.    keďže riziko prenosu vírusu Ebola v rámci hraníc Európskej únie je nízke;

N.     keďže prepuknutie ochorenia odhalilo vážne nedostatky zdravotných systémov postihnutých krajín a naliehavú potrebu podporiť ich a posilniť;

1.      víta a podporuje pokračujúce rozširovanie finančného záväzku Európskej komisie v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci s cieľom reagovať na krízu, a najmä podporiť misiu Africkej únie ASEOWA;

2.      vyjadruje potešenie z práce na mieste, ktorú vykonávajú partnerské organizácie;

3.      pripomína členským štátom, že finančná pomoc poskytovaná postihnutým krajinám by nemala byť na úkor dlhodobej rozvojovej pomoci, ale mala by ju skôr dopĺňať;

4.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty podcenili krízu a že sa oneskorila príprava primeranej koordinovanej stratégie;

5.      vyzýva Radu Európskej únie, aby usporiadala stretnutie ministrov s cieľom vytvoriť stratégiu na mobilizáciu medicínskej reakcie a poskytnúť humanitárnu pomoc z členských štátov za koordinácie Európskej komisie;

6.      vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala posúdenie potrieb a plány podľa potrieb jednotlivých krajín s cieľom stanoviť a koordinovať požiadavky na nasadenie kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, pojazdných laboratórií, laboratórnych zariadení, ochranných odevov a liečebných centier s infekčnými oddeleniami;

7.      zdôrazňuje, že je potrebné posilniť vedeckú spoluprácu a technickú podporu v oblastiach postihnutých touto epidémiou s cieľom vytvoriť klinické, epidemiologické a diagnostické infraštruktúry a venovať osobitnú pozornosť posilneniu miestnych pracovníkov;

8.      vyzýva Komisiu, aby udržiavala úzke kontakty s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), s WHO a členskými štátmi prostredníctvom Výboru pre zdravotnú bezpečnosť;

9.      považuje plán reakcie WHO na epidémiu eboly za základ pre prioritné činnosti, najmä diferencované reakcie pre krajiny s veľkým rozšírením ochorenia, prvotné prípady a susedné krajiny, v ktorých treba posilniť pripravenosť;

10.    vyzýva členské štáty, aby koordinovali lety a zriadili vzdušné mosty určené na presun zdravotníckeho personálu a vybavenia do postihnutých krajín a regiónu a v prípade potreby na poskytovanie lekárskej evakuácie;

11.    vyzýva Radu a Komisiu, aby podporili a povzbudili Africkú úniu, pokiaľ ide o potrebu uceleného akčného plánu, pretože situácia sa rapídne zhoršuje a ovplyvňuje hospodárstvo, ako aj verejný poriadok príslušných krajín;

12.    zdôrazňuje, že súčasnú krízu nemožno riešiť len prostredníctvom samotných zdravotných systémov, ale že je potrebný spoločný prístup jednotlivých sektorov (zdravotníctvo, vzdelávanie a odborná príprava, sanitárne opatrenia, potravinová pomoc), aby sa riešili kritické nedostatky vo všetkých základných službách;

13.    vyzýva členské štáty, aby vykonávali dôslednú kontrolu infekcie a v spolupráci s ECDC posilnili informovanie verejnosti v súvislosti s rizikami;

14.    vyzýva členské štáty a Komisiu, aby koordinovali a posilňovali lekársky výskum a výrobu účinných liekov a vakcín proti vírusu Ebola;

15.    žiada ​​Výbor pre rozvoj, aby vypracoval podrobné odporúčania na zmiernenie dlhodobých dôsledkov epidémie a na posilnenie zdravotných systémov v postihnutých krajinách s cieľom zabrániť podobným epidémiám;

16.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom štátov Africkej únie a Svetovej zdravotníckej organizácii.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia