Ontwerpresolutie - B8-0115/2014Ontwerpresolutie
B8-0115/2014

ONTWERPRESOLUTIE over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis namens de EFDD-Fractie

Procedure : 2014/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0115/2014
Ingediende teksten :
B8-0115/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0115/2014

Resolutie van het Europees Parlement over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

(2014/2842(RSP))

Het Europees Parlement,

–       gezien het rapport van de Verenigde Naties over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling,

–       gezien het op 25 september 2013 door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, gepresenteerde rapport "A Life of Dignity for All" en het door de leden van de VN aangenomen document met resultaten, waarin de wereldleiders nog eens bevestigden toegewijd te zijn aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling,

–       gezien de risicobeoordeling met betrekking tot de uitbraak van het ebolavirus van het Europees Centrum voor ziektepreventie van 27 augustus 2014,

–       gezien de op 21 augustus 2014 door de Afrikaanse Unie (AU) ingestelde missie "Voor steunverlening bij de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika" (ASEOWA),

–       gezien de op 28 augustus 2014 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gepresenteerde routekaart voor een steviger reactie op de uitbraak van het ebolavirus,

–       gezien de speciale briefing van de VN over ebola door Dr. Joanne Liu, de internationale voorzitter van Médecins Sans Frontières, van 2 september 2014,

–       gezien de VN-bijeenkomst van belangrijke leiders in Washington op 3 september 2014,

–       gezien de resultaten van de bijeenkomst van de zogenaamde partnergroep van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba (Ethiopië) op 8 september 2014,

–       gezien de mededeling van de commissarissen Kristalina Georgieva en Andris Piebalgs over steun van de EU voor de missie van de Afrikaanse Unie ter bestrijding van de uitbraak van het ebolavirus van 8 september 2014,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de uitbraak van het ebolavirus in december 2013 in Guinee begon, maar pas in maart 2014 werd ontdekt, waarna de uitbraak zich verspreidde naar Liberia, Sierra Leone, Nigeria en Senegal;

B.     overwegende dat West-Afrika ook nu nog de zwaarst getroffen regio is;

C.     overwegende dat de situatie snel achteruit blijft gaan en een bedreiging vormt voor zowel de economie, als de openbare orde in de getroffen landen;

D.     overwegende dat de uitbraak van het ebolavirus ook afgeleide humanitaire problemen genereert, bijvoorbeeld in verband met de voedselvoorziening, schoon water en sanitaire voorzieningen;

E.     overwegende dat er sterke aanwijzingen zijn dat uitbraken van het ebolavirus kunnen worden voorkomen door een minimum aan voorzorgsmaatregelen en informatie aan de bevolking, waarmee het aantal nieuwe besmettingen wordt gereduceerd; overwegende dat het ebolavirus weliswaar zeer besmettelijk is, maar dat de verspreiding niet via de lucht plaatsvindt, maar alleen via direct contact met de lichaamssappen van besmette personen, bijvoorbeeld bij medische behandelingen, thuiszorgdiensten of traditionele begrafenisrituelen waarbij familieleden en vrienden het lichaam van de overledene aanraken;

F.     overwegende dat de WHO en het Centrum voor ziektepreventie op 5 september 2014 in totaal 3 967 verdachte gevallen en 2 105 doden hadden gemeld;

G.     overwegende dat het aantal mensen dat met het ebolavirus besmet is elke dag toeneemt;

H.     overwegende dat de WHO erkent dat de uitbraak van het ebolavirus aanvankelijk is onderschat en denkt dat het aantal patiënten de komende drie maanden de 20 000 zou kunnen overschrijden;

I.      overwegende dat de getroffen landen op veel problemen stuiten bij hun inspanningen gericht op het onder controle brengen van de uitbraak van het ebolavirus;

J.      overwegende dat veel van de getroffen gebieden extreem arm zijn en soms zelfs niet over stromend water en zeep beschikken om de verspreiding van de ziekte een halt toe te roepen;

K.     overwegende dat sommige ziekenhuizen niet over basismateriaal beschikken en te weinig personeel hebben, hetgeen ook de waarschijnlijkheid van besmetting van dat personeel zelf vergroot;

L.     overwegende dat 10% van de doden gezondheidswerkers zijn en dat dit feit het volgens de WHO moeilijk maakt in voldoende mate buitenlands medisch personeel aan te werven;

M.    overwegende dat het aantal besmettingen met en sterfgevallen door het ebolavirus in West-Afrika steeds verder oploopt, dat er rellen uitbreken, dat de isolatiecentra de toestroom niet aankunnen, eerstelijns gezondheidswerkers geïnfecteerd raken en in grote aantallen sterven, terwijl andere gezondheidswerkers uit angst op de vlucht slaan, waardoor ook de patiënten met de meest banale ziekten van zorg verstoken blijven, en dat hele gezondheidsstelsels bezweken zijn;

N.     overwegende dat de centra voor de behandeling van patiënten met het ebolavirus nu veelal niet méér zijn dan sterfhuizen, waar uitsluitend nog palliatieve zorg wordt geboden; overwegende dat de ziekenhuizen e.d. de enorme aantallen besmette mensen gewoon niet meer aankunnen en dat in Sierra Leone besmette lichamen op straat liggen weg te rotten;

O.     overwegende dat de uitbraak van het ebolavirus niet alleen veel menselijke slachtoffers maakt, maar ook veel schade aan de economieën van de getroffen landen toebrengt;

P.     overwegende dat markten en winkels dichtgaan ten gevolg van de reisbeperkingen, de instelling van sanitaire cordons en de angst voor menselijk contact, waardoor producenten en handelaren inkomsten mislopen;

Q.     overwegende dat landbouwactiviteiten stil komen te liggen omdat veel mensen de getroffen gebieden verlaten;

R.     overwegende dat veel luchtvaartmaatschappijen hun aantallen passagiers hebben zien teruglopen en dat sommige niet langer naar de getroffen regio vliegen;

S.     overwegende dat buitenlandse mijnbouwondernemingen personeel dat ter plaatse niet absoluut noodzakelijk is uit het gebied hebben teruggetrokken, nieuwe investeringen hebben uitgesteld en hun activiteiten naar een lager peil hebben teruggebracht;

T.     overwegende dat de uitbraak van het ebolavirus de financiële capaciteiten van de getroffen landen zwaar op de proef stelt en dat bijvoorbeeld Sierra Leone staatsobligaties uitgeeft voor het financieren van de strijd tegen ebola;

U.     overwegende dat de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN ervoor gewaarschuwd heeft dat de uitbraak van het ebolavirus de oogsten en de voedselbevoorrading in West-Afrika in gevaar zou kunnen brengen;

V.     overwegende dat de eenheid Humanitaire Hulp en Burgerbescherming van de Commissie meer dan EUR 147 miljoen aan humanitaire en ontwikkelingshulp heeft toegezegd om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, behandeling en hoognodige uitrusting ter beschikking te stellen aan besmette personen, en humanitaire deskundigen in te zetten;

W.    overwegende dat van de toegezegde EUR 147 miljoen slechts EUR 11,9 miljoen specifiek bedoeld is voor humanitaire noodhulp;

1.      is verheugd over en spreekt zijn waardering uit voor het werk dat alle bij deze uitbraak van het ebolavirus betrokken ngo's verrichten, in het bijzonder Médecins Sans Frontières, de grootste ngo die in het desbetreffende gebied actief is, alsook Emergency, Samaritan's Purse en andere;

2.      is verheugd over de verklaring die belangrijke leiders, in het kader van de VN bijeen, op 3 september 2014 in Washington over ebola hebben afgelegd, waarin zij aangeven dat het mogelijk is de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika in zes tot negen maanden een halt toe te roepen, maar dat daarvoor wel een grootschalige mondiale reactie nodig is;

3.      betreurt het dat de lidstaten de crisis aanvankelijk hebben onderschat en veel te laat begonnen zijn met het uitwerken van een adequate en gecoördineerde strategie;

4.      steunt het initiatief van de Commissie om EUR 5 miljoen ter beschikking te stellen aan de onlangs in het leven geroepen missie van de Afrikaanse Unie (AU) "Voor steunverlening bij de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika" (ASEOWA), die een bijdrage gaat leveren aan de reeds lopende inspanningen gericht op het indammen van de verspreiding van de ziekte in het getroffen gebied, zoals aangekondigd tijdens de bijeenkomst van de zogenaamde partnergroep van de AU over ebola in Addis Abeba (Ethiopië);

5.      verzoekt de Commissie erop toe te zien dat alle financiële middelen die voor het stoppen van de ebola-epidemie ter beschikking worden gesteld, daadwerkelijk voor dat doel worden uitgegeven in de getroffen landen en niet voor iets anders;

6.      dringt aan op een bijeenkomst van ministers in het kader van de Raad van de Europese Unie voor het uitwerken van een strategie, het mobiliseren van een medische reactie en het ter beschikking stellen van humanitaire hulp door de lidstaten, met coördinatie door de Commissie;

7.      maakt zich ernstige zorgen over het feit dat de ziekte niet alleen veel mensenlevens eist, maar ook een aantal ernstige economische gevolgen heeft;

8.      betreurt de negatieve gevolgen voor het toerisme in de getroffen landen, alsmede het feit dat andere, niet rechtstreeks door de uitbraak van het ebolavirus getroffen landen in Afrika ook melding maken van een negatieve impact op hun toerismesector, die voor die landen een belangrijke bron van inkomsten is;

9.      wijst op de naar beneden bijgestelde economischegroeiverwachtingen, bijvoorbeeld de inschatting van de Wereldbank en het IMF dat de groei van het bbp in Guinee wel eens op 3,5% in plaats van op 4,5% zou kunnen uitkomen;

10.    dringt met klem aan op de tenuitvoerlegging van de nieuwe WHO-routekaart voor het coördineren en intensiveren van de internationale reactie op de uitbraak van het ebolavirus, met als doel de getroffen landen helpen bij het tot stilstand brengen van de verspreiding van de ziekte;

11.    herinnert eraan dat de routekaart van de WHO aangevuld zal worden met een apart, alle onderdelen van de VN overschrijdend operationeel platform en verzoekt de VN in dit verband dit nieuwe plan nu snel af te ronden en voor te leggen; onderstreept dat op zo kort mogelijke termijn behoefte is aan betere communicatie en informatie, zorg voor besmette personen en adequate begrafenisprocedures, diagnose en tracering van contacten, gezondheidsdiensten voor andere ziekten, vervoer en bevoorrading, contant geld om gezondheidswerkers te betalen, medische diensten voor personeel in de vervoerssector, toegang door de lucht en over zee, en goede coördinatie om een economische recessie te vermijden;

12.    onderstreept dat de verschillende internationale plannen (van de VN, de WHO, de reactie van de EU, de routekaart en het actieplan) nu zo snel mogelijk moeten worden geïmplementeerd, aangezien bijna 40% van alle gemelde gevallen zich de afgelopen drie weken heeft voorgedaan;

13.    is verheugd dat de Commissie bereid is in het Comité voor de beveiliging van de gezondheid nauw met de lidstaten samen te werken, teneinde hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en de maatregelen op elkaar af te stemmen;

14.    onderstreept dat het intensiveren van de internationale reactie nu vooral moet bestaan uit het mobiliseren van internationale financiële steun en het inzetten van meer medisch personeel;

15.    is van oordeel dat communicatie en informatie een belangrijk aspect van de strijd tegen de uitbraak van het ebolavirus vormen;

16.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie.