Förslag till resolution - B8-0115/2014Förslag till resolution
B8-0115/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen

Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0115/2014
Ingivna texter :
B8-0115/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0115/2014

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola

(2014/2842(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av FN:s rapport om millennieutvecklingsmålen,

–       med beaktande av rapporten om ett värdigt liv för alla som FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon lade fram den 25 september 2013 och slutdokumentet som FN:s medlemsstater antagit i vilket världens ledare förnyade sitt åtagande att uppnå millennieutvecklingsmålen,

–       med beaktande av den ebolariskbedömning som gjordes av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar den 27 augusti 2014,

–       med beaktande av Afrikanska unionens (AU) uppdrag om stöd i anslutning till utbrottet av ebola i Västafrika (ASEOWA), vilket fastställdes den 21 augusti 2014,

–       med beaktande av den färdplan som Världshälsoorganisationen (WHO) släppte den 28 augusti 2014 om en mer omfattande reaktion på utbrottet av ebola,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av FN-mötet med höga ledare i Washington den 3 september 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från mötet mellan AU:s partnerkrets om ebola som hölls i Addis Abeba (Etiopien) den 8 september 2014,

–       med beaktande av meddelandet av den 8 september 2014 från kommissionsledamöterna Kristalina Georgieva och Andris Peibalgs om EU:s stöd till Afrikanska unionens uppdrag för bekämpning av ebola,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Utbrottet av virussjukdomen ebola startade i Guinea i december 2013, men upptäcktes inte förrän i mars 2014, varefter den spridit sig till Liberia, Sierra Leone, Nigeria och Senegal.

B.     Västafrika är fortfarande den region som är värst drabbad.

C.     Situationen fortsätter att försämras snabbt och ekonomin samt den allmänna ordningen i de berörda länderna riskerar att påverkas negativt.

D.     Utbrottet av ebola ger också upphov till andra humanitära behov, som bland annat livsmedel, rent vatten och sanitet.

E.     Det finns starka belägg för att ebola kan förebyggas genom ett minimum av försiktighetsåtgärder och genom att människor får information, vilket kan minska antalet nysmittade. Även om ebolaviruset är mycket smittsamt sprids det inte via luften. För att bli smittad krävs att man kommer i nära kontakt med en smittad persons kroppsvätskor, vilket kan ske i samband med vård, omsorg i hemmet eller traditionella begravningsseder som inbegriper familjemedlemmars och vänners nära kontakt med kroppar.

F.     WHO och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar rapporterade den 5 september 2014 sammanlagt 3 967 misstänkta fall och 2 105 dödsfall.

G.     Antalet personer som smittats av ebolaviruset fortsätter att stiga för varje dag.

H.     WHO erkänner att utbrottet hade underskattats och uppskattar nu att antalet patienter kan komma att överskrida 20 000 under de närmaste tre månaderna.

I.      Drabbade länder har stött på många svårigheter i sina försök att kontrollera spridningen av ebolaepidemin.

J.      Många av de smittade områdena är ytterst fattiga områden där det inte ens finns rinnande vatten eller tvål, något som kan bidra till att kontrollera spridningen av sjukdomar.

K.     Vissa sjukhus saknar grundutrustning och är underbemannade, vilket har ökat riskerna för att också personalen smittas.

L.     Av dödsfallen utgör tio procent vårdpersonal, och WHO uppger att förlusterna av så många gör det svårt att rekrytera utländsk vårdpersonal i tillräckligt antal.

M.    I Västafrika fortsätter sjukdomsfallen och dödsfallen att stiga, upplopp att bryta ut, isoleringscentrumen är överfulla, vårdpersonal i frontlinjen börjar smittas och dör i chockerande antal medan andra har flytt av fruktan och lämnat människor utan vård för även de vanligaste sjukdomarna, och hela sjukvårdssystem har fallit samman.

N.     Centrumen för ebolabehandling har inskränkts till att bli platser dit människor går för att dö ensamma och där föga mer än palliativ vård ges. Det är omöjligt att hålla jämna steg med det starkt ökande antalet smittade personer som strömmar in till anläggningarna, och i Sierra Leone ligger smittade kroppar och ruttnar på gatorna.

O.     Vid sidan av förlusten av människoliv inverkar utbrottet av ebola negativt på ekonomin.

P.     Marknader och affärer stänger till följd av reserestriktioner, det upprättas avspärrningar och det råder en rädsla för mänskliga kontakter, vilket leder till inkomstbortfall för producenter och handlare.

Q.     Folk rör sig bort från drabbade områden vilket har lett till störningar i jordbruket.

R.     Många flygbolag har dragit ner på sin trafik och vissa har ställt in sina flygningar till regionen.

S.     Utländska gruvbolag har dragit tillbaka icke-väsentlig personal, avstått från nya investeringar och dragit ned på insatser.

T.     Utbrottet utgör en påfrestning på de offentliga finanserna, och Sierra Leone använder statsskuldväxlar för att finansiera bekämpningen av viruset.

U.     FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har varnat för att utbrottet kan äventyra skördar och livsmedelsförsörjningen i Västafrika.

V.     Kommissionens kontor för humanitärt bistånd och civilskydd har utlovat mer än 147 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd i syfte att begränsa virusets spridning, tillhandahålla behandling och viktig utrustning till smittade personer och sända ut humanitära experter.

W.    Endast 11,9 miljoner euro av det utlovade beloppet på 147 miljoner euro är specifikt avsatta för vissa av de mest akuta humanitära behoven.

1.      Europaparlamentet välkomnar och lovordar det arbete som utförs av alla involverade frivilligorganisationer, framför allt Läkare utan gränser, den största frivilligorganisationen som arbetar i de drabbade områdena, samt Emergency, Samaritan's Purse och andra organisationer.

2.      Europaparlamentet välkomnar det uttalande som FN:s högsta ledare gjorde om ebola i Washington DC den 3 september 2014, där det framhålls att det är möjligt att stoppa utbrottet av ebola i Västafrika inom sex till nio månaders tid, men endast om massiva internationella insatser genomförs.

3.      Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna underskattat krisen och det dröjt så länge att utarbeta en lämplig samordnad strategi.

4.      Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att ge 5 miljoner euro till AU:s nyinrättade uppdrag att erbjuda stöd i anslutning till utbrottet av ebola i Västafrika (ASEOWA), som ansluter sig till de pågående ansträngningarna att begränsa spridningen av sjukdomen i regionen, något som tillkännagavs vid mötet mellan AU:s partnerkrets om ebola i Addis Abeba (Etiopien).

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta kontrollsystem för att se till att hela den budget som tilldelas för att hejda utbrottet av ebola faktiskt används för att bekämpa epidemin i de länder som drabbats av virussjukdomen och inte för andra syften.

6.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att anordna ett ministermöte för att införa en strategi för medlemsstaternas mobilisering av medicinska insatser och tillhandahållande av humanitärt bistånd, med kommissionen som samordnare.

7.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över att utbrottet, utöver förlusten av människoliv, får stora ekonomiska effekter.

8.      Europaparlamentet beklagar att turismen påverkas direkt i de drabbade länderna, medan andra afrikanska länder som inte är direkt drabbade av virussjukdomen också har uppgett negativa effekter på turismen, som är en stor inkomstkälla för dessa länder.

9.      Europaparlamentet konstaterar att prognoser för den ekonomiska tillväxten visar på nedgång. En första bedömning från Världsbanken/IMF för Guinea är att BNP-tillväxten kommer att falla en hel procent, från 4,5 till 3,5.

10.    Europaparlamentet kräver ett genomförande av WHO:s nya färdplan för samordning och ökade internationella insatser för att hjälpa drabba länder att stoppa den pågående smittan.

11.    Europaparlamentet påminner om att WHO:s färdplan kommer att kompletteras med en separat FN-omfattande operativ plattform, och uppmanar FN att i enlighet härmed utforma den nya planen för regionen. De akuta behoven innefattar kommunikation och meddelandeförmedling, vård av smittade och tillbörliga begravningar, diagnosticering och kontaktspårning, hälso- och sjukvård för andra tillstånd, transport och utrustning, kontanter för att betala vårdpersonal, sjukvård för transportörer, tillträde för flyg- och sjötransporter samt nära samordning för att avvärja ekonomiska nedgångar.

12.    Europaparlamentet kräver ett genomförande av olika internationella planer (FN:s, WHO:s och EU:s reaktionsplan, färdplan och handlingsplan), eftersom nära 40 % av det totala antalet rapporterade fall har inträffat under de senaste tre veckorna.

13.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens önskan om ett nära samarbete med EU:s medlemsstater inom hälsosäkerhetskommittén för att de ska hållas informerade om den senaste utvecklingen och för att åtgärderna ska synkroniseras.

14.    Europaparlamentet betonar att mobiliseringen av internationellt finansiellt stöd och ytterligare vårdpersonal är högsta prioritet för att öka de internationella insatserna.

15.    Europaparlamentet anser att information och kommunikation utgör en viktig aspekt av bekämpningen av utbrottet av ebola.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare och Världshälsoorganisationen.