Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0116/2014

Indgivne tekster :

B8-0116/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 54k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme af overholdelse af den internationale humanitære ret,

–       der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–       der henviser til pressemeddelelsen fra FN's Sikkerhedsråd af 12. juli 2014 og til FN's generalsekretær Ban Ki-moons erklæring af 13. juli 2014,

–       der henviser til Genève-konventionen fra 1949 og tillægsprotokollerne hertil,

–       der henviser til FN's menneskerettighedskonventioner, som Israel og Palæstina har undertegnet,

–       der henviser til de seneste rapporter, som FN's Menneskerettighedsråd har vedtaget om de besatte palæstinensiske områder,

–       der henviser til våbenhvileaftalen, som blev indgået i Egypten den 26. august 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at det gentagne gange har givet udtryk for sin støtte til palæstinensernes ret til selvbestemmelse, og der henviser til, at deres ret til en egen stat er uomtvistelig;

B.     der henviser til, at Egypten spiller en afgørende rolle med hensyn til at opnå en våbenhvile og skabe de bedste betingelser for en langvarig fredsaftale;

C.     der henviser til, at der ifølge tal fra FN er blevet dræbt 2.139 palæstinensere, herunder 490 børn, medens ca. en halv millioner indbyggere i Gaza er blevet fordrevet og 20 000 hjem i Gaza er blevet ødelagt, samt at 80 israelere er blevet dræbt under volden, herunder et barn;

D.     der henviser til, at 33 palæstinensiske parlamentsmedlemmer, to ministre og 7 000 palæstinensiske civile i øjeblikket tilbageholdes i israelske fængsler, herunder ca. 500 personer i administrativ frihedsberøvelse uden at være blevet tiltalt eller være genstand for en retssag;

E.     der henviser til, at EUBAM Rafah (Den Europæiske Unions grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah) indstillede sit arbejde ved grænseovergangen i Rafah i 2007;

F.     der henviser til, at Rådet den 3. juli 2013 besluttede at forlænge EUBAM Rafahs mandat i yderligere tolv måneder, fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014, på grundlag af dens nuværende mandat;

G.     der henviser til, at EUBAM Rafah ikke er blevet udstationeret igen ged grænseovergangen i Rafah siden 2007 på grund af Hamas' kontrol med Gazastriben; der henviser til, at EU ikke desto mindre holder fast ved aftalen om bevægelsesfrihed og adgang (Agreement on Movement and Access (AMA)) og sin vigtige rolle som tredjepart og er klar til at genoptage sit arbejde ved grænseovergangen igen, hvis de politiske og sikkerhedsmæssige forhold tillader det;

H.     der henviser til, størstedelen af de palæstinensiske parlamentsmedlemmer, som Israel i øjeblikket tilbageholder, blev arresteret i juni og juli 2014;

1.      udtrykker endnu en gang sin dybe medfølelse med alle ofre for den væbnede konflikt og deres familier; fordømmer kraftigt begge parters krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

2.      anerkender og påskønner den rolle, som Egypten har spillet i forbindelse med opnåelsen af en våbenhvile; støtter de egyptiske myndigheder i deres forsatte arbejde med israelere og palæstinensere for at indføre en langvarig våbenhvile og fremhæver Egyptens strategiske rolle som en nuværende og fremtidig formidler af en fredelig løsning; glæder sig over nylige forlydender om, at det er meningen, at egypterne vil indlede forhandlinger om en varig våbenhvile;

3.      glæder sig over den israelske regerings og Den Palæstinensiske Myndigheds bilaterale beslutning om at acceptere det egyptiske forslag til en våbenhvile i Gaza; opfordrer begge parter til at respektere alle betingelser i våbenhvilen;

4.      opfordrer den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed til gensidigt at anerkende muligheden for at gennemføre en to-stats-løsning i fremtiden;

5.      opfordrer begge parter til at overholde betingelserne i våbenhvilen og navnlig beslutningen om at genudvide fiskerizonen til seks sømil og i sidste instans til 12 sømil;

6.      opfordrer den israelske regering og Den Palæstinensiske Myndighed til at sikre omgående anvendelse af betingelserne i våbenhvilen og anmoder begge parter om at opfylde betingelserne i våbenhvilen, fordi dette er i begge parters interesse og en forudsætning for en varig fred i regionen og for at skabe de bedst mulige betingelser for at fremskynde anden runde af fredsforhandlingerne;

7.      tilskynder vigtige regionale aktører, navnlig Egypten og Jordan, til at fortsætte deres bestræbelser på afspænde situationen og opnå konkrete resultater;

8.      understreger atter en gang, at konflikten mellem israelere og palæstinensere ikke kan løses med militære midler, men kun ved hjælp af en fredelig og ikke-voldelig proces; opfordrer endnu en gang til fortsættelse af de direkte fredsforhandlinger mellem de to parter;

9.      understreger, at det er absolut nødvendigt, at Den Palæstinensiske Myndighed, EU, Egypten og Jordan vedholdende arbejder hen imod at sikre afvæbning af væbnede grupper i Gaza, og at de omtalte gruppe i fremtiden ikke kan opruste igen og ikke vender tilbage til at smugle våben, fremstille raketter og bygge tunneller;

10.    understreger, at både israelske og palæstinensiske borgere har ret til at leve i fred og sikkerhed inden for sikre grænser, og at dette må accepteres officielt af begge parter;

11.    opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at spille en mere aktiv politisk rolle, og opfordrer indtrængende EU til at leve op til sit ansvar som en indflydelsesrig aktør og øge bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere;

12.    støtter næstformanden/den højtstående repræsentant i hendes bestræbelser på at skabe et troværdigt perspektiv for genoptagelsen af fredsprocessen;

13.    minder atter en gang om, at EU er forpligtet til at bistå med gennemførelsen af de praktiske foranstaltninger i forbindelse med den nuværende aftale, der er indgået af Den Palæstinensiske Myndighed og Israel, og til at sikre, at fremtidige fredsforhandlinger, herunder den anden runde i Egypten, som er planlagt til den 26. september 2014, omfatter en ophævelse af blokaden af Gaza, anlægning af en havn på Gazastriben, genåbning af lufthavnen i Gaza, løsladelse af palæstinensiske fanger, tilbagelevering af de jordiske rester af israelske soldater og en afmilitarisering af Gaza;

14.    understreger, at fredelige og ikke-voldelige foranstaltninger er den eneste måde til at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere;

15.    opfordrer til fortsættelse af de direkte fredsforhandlinger mellem de to parter;

16.    efterlyser en uafhængig undersøgelseskommission, der skal undersøge de skader, som den væbnede konflikt har forårsaget, og de skønnede genopbygningsomkostninger;

17.    gentager sin stærke støtte til en to-stats-løsning på konflikten baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed;

18.    opfordrer til ophævelse af blokaden af Gazastriben i tilknytning til en effektiv kontrolmekanisme med henblik på at forhindre indsmugling af våben til Gaza;

19.    anerkender Israels legitime sikkerhedsbehov;

20.    opfordrer til konkrete handlinger, der giver mulighed for genopbygning og økonomisk genopretning af Gaza, idet EU overvåger gennemførelsen heraf;

21.    anfører, at der et presserende behov for, at EU bistår med genopretningen og genopbygningen af Gazastriben;

22.    understreger, at alle EU-institutioner må yde vedvarende støtte til Den Palæstinensiske Myndighed og den israelske regering i deres fredsforhandlinger med henblik på at fastlægge sikre grænser for en fremtidig palæstinensisk stat og sikre grænser for Israel;

23.    efterlyser en uafhængig undersøgelseskommission til genopbygning; mener, at EU fuldt ud bør støtte – politisk og økonomisk – etablering af en uafhængig undersøgelseskommission til genopbygning, der med bistand fra og deltagelse af EUBAM skal koordinere og overvåge genopbygningen og anvendelsen af EU-midler, idet den sikrer, at EU's midler når frem til det rigtige bestemmelsessted og ikke anvendes til konstruktion af tunneller, anskaffelse af våben eller andre eksplosive materialer eller nogen anden form for ulovlig virksomhed;

24.    efterlyser en uafhængig EU-undersøgelseskommission til genopbygning, der skal oprettes for at sikre, at EU-midler anvendes til at bygge uddannelsesinstitutioner og hospitalsindretninger, sikre uddannelse af medicinsk personale og imødekomme borgerenes primære behov;

25.    beklager Israels fortsatte udvidelse af bosættelser, som er ulovlig i henhold til folkeretten og udgør en hindring for fred, navnlig i denne klart ustabile våbenhvilesituation;

26.    opfordrer EU til at vedtage en holdning til den israelske regerings bekendtgørelse af 30. august 2014 om ekspropriation af 400 hektar land rundt om Etzion-bosættelsen nær ved Betlehem til fordel for nabobosættelsen Gvaot;

27.    opfordrer til en omgående ophævelse af blokaden af Gaza, således at der lettere kan føres varer igennem, og for at lette adgangen for humanitær bistand og genopbygningsudstyr;

28.    opfordrer EU til at understrege, at ydelse af humanitær bistand er beskyttet i henhold til den humanitære folkeret (artikel 59 i Genèvekonvention om beskyttelse af civile personer i krigstid fra 1949), og til at forpligte sig til at sikre klare ansvarsforhold for enhver overtrædelse heraf;

29.    opfordrer Israel til at indskrænke sikkerhedsbufferzonen på Gazasiden af grænsen, således at palæstinenserne får større adgang til landbrugsjord tæt på grænsen;

30.    opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed til at påtage sig ansvaret for at administrere Gazas grænser;

31.    noterer sig, at Den Europæiske Union fortsat vil overvåge situationen og de dermed forbundne virkninger og handle i overensstemmelse hermed;

32.    glæder sig over Israels skridt til at løslade Khalid Yahya Said, et palæstinensisk parlamentsmedlem, fra Meggido-fængslet; opfordrer Israel til omgående at løslade de 33 palæstinensiske parlamentsmedlemmer og to ministre, som stadig tilbageholdes administrativt uden at være blevet tiltalt eller være genstand for en retssag, og minder om, at de palæstinensiske parlamentsmedlemmer vælges på et demokratisk grundlag, og at alle borgeres demokratiske meningstilkendegivelse bør respekteres;

33.    opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udvide EUBAM Rafahs kompetence til en EU-observationsmission med ansvar for alle EU-midler, der bevilges til regionen, i betragtning af at den har været inaktiv siden 2007, selv om dens mandat er blevet forlænget til 2014;

34.    opfordrer EU til at udstationere tropper fra EUBAM Rafah til at overvåge anvendelsen af EU-midler i almindelighed og i særdeleshed kontrollere, om EU-midler anvendes til etablering af en fremtidig lufthavn og havn i Gaza;

35.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN's Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, regeringen i Egypten og i Kongeriget Jordan.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik