Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0116/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0116/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 121kWORD 58k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. heinäkuuta 2014 antaman lehdistötiedotteen ja YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 13. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeussopimukset, joiden sopimuspuolia Israel ja Palestiina ovat,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston hyväksymät viimeisimmät raportit miehitetyistä palestiinalaisalueista,

–       ottaa huomioon Egyptissä 26. elokuuta 2014 aikaansaadun tulitaukosopimuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa ilmaisseensa toistuvasti tukensa palestiinalaisten itsemääräämisoikeudelle ja katsoo, että heillä on ehdottomasti oikeus omaan valtioon;

B.     ottaa huomioon, että Egyptillä on keskeinen rooli tulitaukosopimuksen aikaansaamisessa ja parhaiden edellytysten luomisessa kestävälle rauhansopimukselle;

C.     ottaa huomioon, että YK:n lukujen mukaan väkivaltaisuuksien aikana on saanut surmansa 2 139 palestiinalaista, joista 490 lapsia, noin 500 000 Gazan asukasta on joutunut siirtymään kotiseuduiltaan ja Gazassa on tuhoutunut 20 000 kotia, kun taas israelilaisia on kuollut 80, heidän joukossaan yksi lapsi;

D.     ottaa huomioon, että Israelin vankiloissa on tällä hetkellä 33 palestiinalaista parlamentin jäsentä, kaksi ministeriä ja 7 000 palestiinalaista siviiliä ja että heistä noin 500 on hallinnollisesti pidätettynä ilman, että heitä vastaan olisi nostettu syytettä tai että asiaa olisi käsitelty oikeudenkäynnissä;

E.     ottaa huomioon, että EU BAM Rafah -operaation (Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaatio Rafahin rajanylityspaikkaa varten) toimet Rafahin rajanylityspaikalla keskeytettiin vuonna 2007;

F.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto päätti 3. heinäkuuta 2013 jatkaa EU BAM Rafahin toimeksiantoa 12 kuukaudella 1. päivästä heinäkuuta 2013 30. päivään kesäkuuta 2014 sen nykyisen toimeksiannon perusteella;

G.     ottaa huomioon, että EU BAM Rafah -operaatiota ei ole toteutettu Rafahin rajanylityspaikalla vuoden 2007 jälkeen Hamasin otettua Gazan hallintaansa; toteaa, että EU pitää kuitenkin kiinni Gazan rajasopimuksesta ja tärkeästä kolmannen osapuolen asemastaan ja on valmis olemaan jälleen läsnä rajanylityspaikalla, jos poliittiset ja turvallisuusolosuhteet sen sallivat;

H.     ottaa huomioon, että suurin osa Israelissa pidätettynä olevista palestiinalaisista parlamentin jäsenistä pidätettiin kesä- ja heinäkuussa 2014;

1.      ilmaisee jälleen kerran osanottonsa kaikille aseellisen konfliktin uhreille ja heidän omaisilleen; tuomitsee jyrkästi ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin kumpikin osapuoli on syyllistynyt;

2.      antaa tunnustusta Egyptille ja ilmaisee tyytyväisyytensä sen rooliin tulitaukoneuvottelujen välittäjänä; tukee Egyptin viranomaisia niiden jatkuvissa pyrkimyksissä saada aikaan pitkäaikainen tulitauko Israelin ja Palestiinan välille ja olla strategisessa roolissa rauhanomaisen ratkaisun nykyisenä ja tulevana välittäjänä; ilmaisee tyytyväisyytensä viimeaikaisiin tietoihin siitä, että Egyptin on määrä aloittaa neuvottelut pysyvästä tulitauosta;

3.      on tyytyväinen Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon kahdenväliseen päätökseen hyväksyä Egyptin ehdotus Gazan tulitauosta; kehottaa molempia osapuolia noudattamaan kaikkia tulitauon ehtoja;

4.      kehottaa Israelin hallitusta ja palestiinalaishallintoa tunnustamaan vastavuoroisesti mahdollisuuden toteuttaa kahden valtion ratkaisu tulevaisuudessa;

5.      kehottaa molempia osapuolia noudattamaan tulitauon ehtoja ja etenkin päätöstä laajentaa kalastusaluetta uudelleen kuuteen meripeninkulmaan ja lopulta kahteentoista;

6.      kehottaa Israelin hallitusta ja palestiinalaishallintoa varmistamaan tulitauon ehtojen välittömän soveltamisen ja pyytää, että molemmat osapuolet noudattavat tulitaukoehtoja, koska se on molempien osapuolten etu ja edellytys sille, että alueella voidaan saada aikaan pitkäaikainen rauha ja parhaat mahdolliset edellytykset rauhanneuvottelujen toisen kierroksen vauhdittamiselle;

7.      kehottaa keskeisiä alueellisia toimijoita ja varsinkin Egyptiä ja Jordaniaa jatkamaan pyrkimyksiään rauhoittaa tilanne ja saada aikaan konkreettisia tuloksia;

8.      korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten välistä kiistaa ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin, vaan ratkaisu on mahdollinen ainoastaan rauhanomaisen ja väkivallattoman prosessin kautta; kehottaa jälleen kerran jatkamaan suoria rauhanneuvotteluja osapuolten välillä;

9.      painottaa, että on erittäin tärkeää, että palestiinalaishallinto, EU, Egypti ja Jordania pyrkivät ponnekkaasti varmistamaan Gazan alueella toimivien aseellisten ryhmien aseistariisunnan ja sen, etteivät ne kykene hankkimaan aseita uudelleen eivätkä ryhdy jälleen salakuljettamaan aseita, valmistamaan raketteja ja rakentamaan tunneleita;

10.    tähdentää, että sekä israelilaisilla että palestiinalaisilla on oikeus elää rauhassa ja turvassa turvallisten ja turvattujen rajojen sisällä ja että molempien osapuolten on myönnettävä tämä virallisesti;

11.    kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita omaksumaan entistä aktiivisemman poliittisen roolin ja kehottaa EU:ta täyttämään velvollisuutensa vaikutusvaltaisena toimijana ja ottamaan johtovastuun toimissa, joilla pyritään saavuttamaan oikeudenmukainen ja pysyvä rauha israelilaisten ja palestiinalaisten välille;

12.    kannattaa komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan pyrkimyksiä luoda uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiselle uudelleen;

13.    muistuttaa jälleen kerran, että EU on sitoutunut avustamaan palestiinalaishallinnon ja Israelin kesken aikaansaatuun nykyiseen sopimukseen liittyvien käytännön toimien toteuttamisessa ja varmistamaan, että tulevissa rauhanneuvotteluissa, myös toisen kierroksen neuvotteluissa, jotka on määrä pitää Egyptissä 26. syyskuuta 2014, käsitellään Gazan saarron purkamista, sataman rakentamista Gazan alueelle, Gazan lentoaseman uudelleenavaamista, palestiinalaisvankien vapauttamista, israelilaissotilaiden ruumiiden palauttamista ja Gazan alueen demilitarisoimista;

14.    korostaa, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan voidaan päästä ainoastaan rauhanomaisin keinoin ja ilman väkivaltaa;

15.     kehottaa jatkamaan suoria rauhanneuvotteluja osapuolten välillä;

16.    kehottaa nimittämään riippumattoman tutkintakomission tutkimaan aseellisen konfliktin aiheuttamia vahinkoja ja jälleenrakennuksen arvioituja kustannuksia;

17.    toistaa tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina sekä käsittää Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä;

18.    kehottaa purkamaan Gazan alueen saarron sillä edellytyksellä, että otetaan käyttöön tehokas valvontamekanismi, jolla estetään aseiden salakuljetus Gazaan;

19.    tunnustaa Israelin oikeutetut turvallisuustarpeet;

20.    kehottaa toteuttamaan konkreettisia toimia, joiden avulla Gazan jälleenrakentaminen ja talouden elpyminen on mahdollista ja joiden täytäntöönpanoa EU seuraa;

21.    vaatii, että EU:n on kiireellisesti tarjottava apuaan Gazan alueen kunnostamiseksi ja jälleenrakentamiseksi;

22.    korostaa, että kaikkien EU:n toimielinten on tuettava jatkuvasti palestiinalaishallinnon ja Israelin hallituksen rauhanneuvotteluja, jotta päästäisiin sopuun tulevan palestiinalaisvaltion turvallisista ja turvatuista rajoista sekä Israelin turvallisista ja turvatuista rajoista;

23.    kehottaa perustamaan jälleenrakennusta käsittelevän riippumattoman tutkintakomission; katsoo, että EU:n olisi annettava täysi – poliittinen ja taloudellinen – tukensa sellaisen jälleenrakennusta käsittelevän riippumattoman EU:n tutkintakomission perustamiselle, joka koordinoisi ja valvoisi EU BAM -operaation avustuksella EU:n varojen käyttöä ja varmistaisi, että EU:n varat menevät oikeaan kohteeseen eikä niitä käytetä tunneleiden rakentamiseen, aseiden tai muiden räjähteiden hankintaan tai mihinkään muuhun laittomaan toimintaan;

24.    kehottaa perustamaan jälleenrakennusta käsittelevän riippumattoman tutkintakomission varmistamaan, että EU:n varoja käytetään oppilaitosten ja sairaanhoitolaitosten rakentamiseen, hoitohenkilöstön koulutukseen ja kansalaisten ensisijaisiin tarpeisiin vastaamiseen;

25.    pitää valitettavana, että Israel jatkuvasti laajentaa siirtokuntiaan, jotka ovat laittomia kansainvälisen oikeuden mukaan ja este rauhan aikaansaamiselle, etenkin nykyisessä selvästi epävakaassa tulitaukotilanteessa;

26.    kehottaa EU:ta esittämään kannan Israelin hallituksen 30. elokuuta 2014 tekemästä ilmoituksesta, joka koski 400 hehtaarin maa-alueen pakkolunastamista Etzionin siirtokunnan ympäriltä Betlehemin läheltä viereisen Gvaotin siirtokunnan hyväksi;

27.    kehottaa purkamaan Gazan saarron välittömästi, jotta tavaroiden kuljettaminen sekä humanitaarisen avun ja jälleenrakennustarvikkeiden saanti helpottuu;

28.    kehottaa EU:ta tähdentämään, että humanitaarisen avun toimittaminen on suojattu kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräyksillä (vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen 59 artikla), ja sitoutumaan varmistamaan, että siihen kajoamisesta joutuu vastuuseen;

29.    kehottaa Israelia kaventamaan Gazan alueen puolella rajan tuntumassa olevaa turvavyöhykettä, jotta palestiinalaiset saisivat enemmän maatalousmaata käyttöönsä läheltä rajaa;

30.    kehottaa palestiinalaishallintoa ottamaan vastuun Gazan rajojen hallinnasta;

31.    toteaa, että Euroopan unioni seuraa tiiviisti tilannetta ja sen laajempia vaikutuksia ja toimii sen mukaisesti;

32.    on tyytyväinen Israelin päätökseen vapauttaa Meggidon vankilasta palestiinalainen parlamentin jäsen Khalid Yahya Said; kehottaa Israelia vapauttamaan viipymättä 33 palestiinalaista parlamentin jäsentä ja kaksi ministeriä, joita pidetään edelleen hallinnollisesti pidätettyinä Israelissa ilman, että heitä vastaan olisi nostettu syytettä tai että asiaa olisi käsitelty oikeudenkäynnissä, ja muistuttaa, että palestiinalaiset parlamentin jäsenet on valittu demokraattisesti ja että kaikkien kansalaisten demokraattista kantaa olisi kunnioitettava;

33.    kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa laajentamaan EU BAM Rafah -operaation toimivaltuuksia niin, että niihin sisällytetään EU:n tarkkailuoperaatio, jonka vastuualueena ovat kaikki alueelle kohdennetut EU:n varat, sillä EU BAM Rafah ei ole toiminut vuoden 2007 jälkeen, vaikka sen toimeksiantoa jatkettiin vuoteen 2014;

34.    kehottaa EU:ta käyttämään EU BAM Rafah -operaation joukkoja seuraamaan EU-varojen käyttöä yleensä ja erityisesti EU-varojen mahdollista käyttöä tulevan lentoaseman ja sataman rakentamiseen Gazaan;

35.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin hallitukselle sekä Jordanian kuningaskunnan hallitukselle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö