Projekt rezolucji - B8-0116/2014Projekt rezolucji
B8-0116/2014

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE

16.9.2014 - 2014/2845 (RSP)

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2014/2845(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0116/2014
Teksty złożone :
B8-0116/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0116/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE

2014/2845 (RSP)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego,

–       uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–       uwzględniając oświadczenie prasowe Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 12 lipca 2014 r. oraz oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Bana Ki-Moona z dnia 13 lipca 2014 r.,

–       uwzględniając konwencje genewskie z 1949 r. i towarzyszące im protokoły dodatkowe,

–       uwzględniając konwencje praw człowieka ONZ, których stronami są Izrael i Palestyna,

–       uwzględniając ostatnie raporty przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w sprawie okupowanych terytoriów palestyńskich,

–       uwzględniając porozumienie o zawieszeniu broni zawarte w Egipcie dnia 26 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał poparcie dla prawa Palestyńczyków do samostanowienia oraz mając na uwadze ich niepodważalne prawo do własnego państwa;

B.     mając na uwadze, że Egipt odgrywa główną rolę w osiągnięciu zawieszenia broni i stworzeniu najlepszych warunków dla trwałego porozumienia pokojowego;

C.     mając na uwadze, że według szacunków ONZ śmierć poniosło 2 139 Palestyńczyków, w tym 490 dzieci, około 500 000 mieszkańców Gazy zostało przesiedlonych, 20 000 domów w Gazie uległo zniszczeniu, a w czasie aktów przemocy zginęło 80 Izraelczyków, w tym jedno dziecko;

D.     mając na uwadze, że 33 palestyńskich posłów, dwóch ministrów i 7 000 palestyńskich cywilów przebywa obecnie w izraelskich więzieniach, z czego około 500 osób podlega aresztowi administracyjnemu bez postawienia zarzutów ani postępowania sądowego;

E.     mając na uwadze, że Misja Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) zawiesiła swe działania na przejściu granicznym w Rafah w 2007 r.;

F.     mając na uwadze, że w dniu 3 lipca 2013 r. Rada Unii Europejskiej postanowiła przedłużyć mandat EU BAM Rafah o kolejne 12 miesięcy, tj. od dnia 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., na podstawie obecnego mandatu;

G.     mając na uwadze, że EU BAM Rafah nie była rozmieszczana na przejściu granicznym w Rafah od 2007 r. w związku z kontrolą Hamasu nad Strefą Gazy; mając na uwadze, że UE utrzymuje dorobek umowy dotyczącej ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych oraz zachowuje swą rolę istotnej osoby trzeciej, a także pozostaje w gotowości do ponownego rozmieszczenia misji na przejściu granicznym, jeżeli tylko pozwoli na to sytuacja polityczna i stan bezpieczeństwa;

 

H.     mając na uwadze, że większość posłów do palestyńskiego parlamentu przetrzymywana przez Izrael to osoby aresztowane w czerwcu i lipcu 2014 r.;

1.      składa raz jeszcze wyrazy współczucia wszystkim ofiarom tego konfliktu zbrojnego i ich rodzinom; zdecydowanie potępia przypadki łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez obie strony;

2.      uznaje i docenia rolę, jaką odegrał Egipt w wynegocjowaniu zawieszenia broni; wspiera egipskie władze w ich nieprzerwanej pracy z Izraelem i Palestyną nad wprowadzeniem długoterminowego zawieszenia broni oraz podkreśla strategiczną rolę egipskich władz jako obecnego i przyszłego mediatora na rzecz pokojowego rozwiązania; z zadowoleniem przyjmuje najnowsze doniesienia o tym, że Egipcjanie mają rozpocząć rozmowy o trwałym zawieszeniu broni;

3.      z zadowoleniem przyjmuje dwustronną decyzję rządu izraelskiego i Autonomii Palestyńskiej o przyjęciu egipskiej propozycji w sprawie zawieszenia broni w Gazie; apeluje do obu stron o przestrzeganie wszystkich warunków zawieszenia broni;

4.      wzywa izraelski rząd i Autonomię Palestyńską do wzajemnego uznania wykonalności rozwiązania przewidującego istnienie w przyszłości dwóch państw;

5.      apeluje do obu stron o przestrzeganie zawieszenia broni, a w szczególności decyzji o ponownym rozszerzeniu strefy połowów do 6 – a ostatecznie do 12 – mil morskich;

6.      apeluje do izraelskiego rządu i Autonomii Palestyńskiej o dopilnowanie natychmiastowego wprowadzenia warunków zawieszenia broni, a także zwraca się do obu stron o spełnienie warunków tego zawieszenia broni w interesie obu stron i jako warunku trwałego pokoju w regionie, wzywa także do stworzenia możliwie najlepszych warunków pozwalających na przyspieszenie drugiej rundy negocjacji pokojowych;

7.      zachęca najważniejsze podmioty w regionie, w szczególności Egipt i Jordanię, do dalszego dążenia do złagodzenia sytuacji i osiągnięcia konkretnych wyników;

8.      ponownie podkreśla, że sporu między Izraelczykami i Palestyńczykami nie można rozwiązać za pomocą środków zbrojnych, a jedynie na drodze pokojowego procesu bez użycia przemocy; ponownie apeluje o dalsze bezpośrednie rozmowy pokojowe między obiema stronami;

9.      podkreśla, że bezwzględnie konieczna jest dalsza poważna współpraca Autonomii Palestyńskiej, UE, Egiptu i Jordanii w celu zapewnienia rozbrojenia grup zbrojnych w Gazie oraz uniemożliwienia im ponownego zdobycia broni, powrotu do przemytu broni oraz produkcji rakiet i budowy tuneli w przyszłości;

10.    podkreśla, że zarówno obywatele Izraela, jak i Palestyny mają prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w bezpiecznych granicach terytorialnych, oraz że obie strony powinny wyrazić na to oficjalną zgodę;

11.    wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia bardziej aktywnej roli politycznej, a do UE apeluje o spełnienie jej zobowiązań jako wpływowego podmiotu oraz o przejęcie inicjatywy w zakresie dążeń do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami;

12.    popiera wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel w jej dążeniach do stworzenia realnej perspektywy wznowienia procesu pokojowego;

13.    ponownie przypomina, że UE jest zobowiązana do pomocy przy wdrażaniu praktycznych elementów związanych z obecnym porozumieniem osiągniętym przez Autonomię Palestyńską i Izrael oraz do dopilnowania, by w ramach przyszłych rozmów pokojowych, w tym w czasie drugiej rundy w Egipcie zaplanowanej na 26 września 2014 r., uwzględnić kwestię zniesienia blokady Gazy, budowy portu morskiego w Strefie Gazy, ponownego otwarcia lotniska w Gazie, uwolnienia palestyńskich więźniów, zwrotu ciał poległych izraelskich żołnierzy i demilitaryzacji Gazy;

14.    podkreśla fakt, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są pokojowe działania prowadzone bez użycia przemocy;

15.    apeluje o dalsze bezpośrednie rozmowy pokojowe między obiema stronami;

16.    wzywa do powołania niezależnej komisji śledczej do zbadania szkód spowodowanych zbrojnym konfliktem i określenia szacunkowych kosztów odbudowy;

17.    przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania konfliktu zgodnie z koncepcją dwóch państw w granicach z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz sąsiadującej z nim niepodległej, demokratycznej i zdolnej do samostanowienia Palestyny, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

18.    ponawia wezwanie do zniesienia blokady Strefy Gazy w powiązaniu z skutecznym mechanizmem kontroli umożliwiającym zapobieganie przemytowi broni do Gazy;

19.    uznaje uzasadnione potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa;

20.    apeluje o podjęcie konkretnego działania służącego odbudowie ze zniszczeń i odbudowie gospodarczej Gazy, którego wykonanie UE będzie monitorować;

21.    alarmuje o pilnej potrzebie pomocy ze strony UE przy odbudowie Strefy Gazy;

22.    podkreśla, że wszystkie instytucje UE muszą zapewnić nieprzerwane wsparcie dla negocjacji pokojowych prowadzonych przez Autonomię Palestyńską i Izrael, aby doprowadziły one do ustanowienia bezpiecznych granic przyszłego państwa palestyńskiego i bezpiecznych granic Izraela;

23.    wzywa do powołania niezależnej komisji śledczej ds. odbudowy; uważa, że UE powinna w pełni wspierać – politycznie i gospodarczo – utworzenie niezależnej unijnej komisji śledczej ds. odbudowy, która koordynowałaby i monitorowała, przy wsparciu i udziale ze strony EU BAM, wykorzystanie środków UE, dopilnowując, aby środki UE były przeznaczone na właściwe cele i żeby nie były wykorzystywane do budowy tuneli, zakupu broni lub innych materiałów wybuchowych ani do prowadzenia jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;

24.    apeluje o utworzenie niezależnej unijnej komisji śledczej ds. odbudowy, która zagwarantowałaby, że unijne środki są wykorzystywane do budowy szkół i szpitali, szkolenia personelu medycznego i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli;

25.    ubolewa nad dalszą rozbudową osiedli przez Izrael, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i stanowi przeszkodę na drodze do pokoju, w szczególności w kontekście tego wyraźnie niestabilnego zawieszenia broni;

26.    wzywa UE do zajęcia stanowiska w sprawie oświadczenia izraelskiego rządu z dnia 30 sierpnia 2014 r. dotyczącego wywłaszczenia 400 hektarów ziem wokół osiedla Etzion koło Betlejem pod rozbudowę sąsiedniego osiedla Gvaot;

27.    apeluje o natychmiastowe zniesienie blokady Gazy, aby umożliwić łatwiejszy przepływ towarów oraz łatwiejszy dostęp do pomocy humanitarnej i materiałów budowlanych;

28.    wzywa UE do podkreślenia, że świadczenie pomocy humanitarnej podlega ochronie na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego (art. 59 czwartej konwencji genewskiej z 1949 r.) oraz do zobowiązania się do egzekwowania odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tych przepisów;

29.    wzywa Izrael do zwężenia strefy bezpieczeństwa wzdłuż granic od strony Gazy, aby umożliwić Palestyńczykom większy dostęp do ziem uprawnych przy granicy;

30.    apeluje do Autonomii Palestyńskiej o przyjęcie odpowiedzialności za zarządzanie granicami Gazy;

31.    zauważa, że Unia Europejska będzie nadal ściśle monitorować sytuację i jej szersze implikacje, oraz podejmować odpowiednie działania;

32.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję Izraela o uwolnieniu palestyńskiego posła Khalida Yahya Saida z więzienia Meggido; wzywa Izrael do niezwłocznego uwolnienia 33 palestyńskich posłów i dwóch ministrów, którzy wciąż są przetrzymywani w ramach izraelskiego aresztu administracyjnego bez postawienia zarzutów ani postępowania sądowego, a także przypomina, że posłowie palestyńscy są wybierani na demokratycznych zasadach i że należy przestrzegać demokratycznej woli wszystkich obywateli;

33.    wzywa ESDZ do zwiększenia zakresu uprawnień EU BAM Rafah o uprawnienia misji obserwacyjnej UE, tak aby odpowiadała ona za wszystkie unijne środki przeznaczone dla tego regionu, ponieważ EU BAM nie prowadziła działalności od 2007 r. mimo że jej mandat przedłużono do 2014 r.;

 

34.    wzywa UE do rozmieszczenia oddziałów EU BAM Rafah w celu monitorowania wykorzystania środków UE w ogóle, a w szczególności w przypadku wykorzystywania środków do budowy przyszłego lotniska i portu morskiego w Gazie;

35.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej oraz rządowi Egiptu i rządowi Królestwa Jordanii.