Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0116/2014

Ingivna texter :

B8-0116/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 125kWORD 60k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och efterlevnad av internationell humanitär rätt,

–       med beaktande av FN-stadgan,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressmeddelande av den 12 juli 2014 och uttalandet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon av den 13 juli 2014,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem,

–       med beaktande av FN:s människorättskonventioner som Israel och Palestina är parter i,

–       med beaktande av de senaste rapporter som antagits av FN:s råd för mänskliga rättigheter om det ockuperade palestinska territoriet,

–       med beaktande av avtalet om vapenvila av 26 augusti 2014 som ingicks i Egypten,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för palestiniernas rätt till självbestämmande och anser att deras rätt till en egen stat är obestridlig.

B.     Egypten spelar en avgörande roll i strävandena att uppnå vapenvila och skapa de bästa förutsättningarna för ett långvarigt fredsavtal.

C.     Av sifferuppgifter från FN framgår det att 2 139 palestinier har dödats, inbegripet 490 barn, medan ungefär en halv miljon invånare i Gaza har tvingats lämna sina hem och 20 000 bostäder i Gaza har förstörts; 80 israeler har dödats under våldsamheterna, däribland ett barn.

D.     33 palestinska parlamentsledamöter, två ministrar och 7 000 palestinska civila hålls för närvarande fängslade i israeliska fängelser, däribland ungefär 500 personer som är administrativt frihetsberövade utan att ha åtalats eller ställts inför rätta.

E.     Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Rafah (EUBAM Rafah) avbröt 2007 sina insatser vid gränsövergångsstället i Rafah.

F.     Den 3 juli 2013 beslutade Europeiska unionens råd att förlänga mandatet för EUBAM Rafah med ytterligare tolv månader, från den 1 juli 2013 till den 30 juni 2014, på grundval av gällande mandat,

G.     På grund av Hamas kontroll av Gazaremsan har inga EUBAM Rafah-operationer utförts vid gränsövergångsstället i Rafah sedan 2007. EU håller dock fast vid avtalet om rörlighet och tillträde och vid sin viktiga roll som tredjepart och är redo att igen utföra operationer vid gränsövergångsstället om de politiska och säkerhetsrelaterade förhållandena tillåter det.

H.     Majoriteten av de palestinska parlamentsledamöter som för närvarande hålls fängslade av Israel anhölls i juni och juli 2014.

1.      Europaparlamentet uttrycker åter en gång sin medkänsla med de väpnade stridernas samtliga offer och med deras familjer. Parlamentet fördömer med kraft de kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt som båda sidorna gjort sig skyldig till.

2.      Europaparlamentet erkänner och välkomnar den roll Egypten spelat för att få till stånd en vapenvila, Parlamentet stöder också de egyptiska myndigheterna i deras fortsatta ansträngningar att få till stånd en långsiktig vapenvila mellan Israel och Palestina och Egyptens strategiska roll som en nuvarande och framtida medlare för en fredlig lösning. Parlamentet välkomnar de senaste uppgifterna om att egyptierna är redo att inleda samtal om en permanent vapenvila.

3.      Europaparlamentet välkomnar den israeliska regeringens och den palestinska myndighetens bilaterala beslut att acceptera det egyptiska förslaget till vapenvila i Gaza. Parlamentet uppmanar båda sidorna att respektera alla villkor för vapenvilan.

4.      Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten att ömsesidigt erkänna möjligheten att förverkliga en tvåstatslösning i framtiden.

5.      Europaparlamentet uppmanar båda sidorna att respektera villkoren för vapenvilan och, i synnerhet, beslutet att utvidga fiskezonen till sex sjömil och så småningom till tolv sjömil.

6.      Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten att se till att villkoren för vapenvilan tillämpas omedelbart och begär att båda parterna uppfyller villkoren för vapenvilan, eftersom detta är i båda parternas intresse. Vidare är det en förutsättning för att uppnå en långvarig fred i regionen och för att skapa de bästa förhållandena för att försnabba den andra rundan av fredsförhandlingarna.

7.      Europaparlamentet uppmanar centrala regionala aktörer, såsom Egypten och Jordanien, att fortsätta sina ansträngningar för att lugna ned situationen och uppnå konkreta resultat.

8.      Europaparlamentet betonar på nytt att konflikten mellan israeler och palestinier inte kan lösas med militära medel, utan bara genom en fredlig och icke-våldsam process. Parlamentet begär på nytt att direkta fredssamtal mellan de båda parterna ska återupptas.

9.      Europaparlamentet betonar att det är helt nödvändigt att den palestinska myndigheten, EU, Egypten och Jordanien arbetar på ett kraftfullt sätt för att säkerställa att de väpnade grupperna i Gaza avväpnas och inte rustar upp igen eller på nytt börjar smuggla vapen, tillverka raketer och bygga tunnlar.

10.    Europaparlamentet betonar att både israeliska och palestinska medborgare har rätt att leva i fred och säkerhet inom trygga och säkra gränser, och detta måste officiellt accepteras av båda parterna.

11.    Europarlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att spela en aktivare politisk roll och uppmanar vidare EU att uppfylla sina skyldigheter i egenskap av inflytelserik aktör och överta ansvaret för ansträngningarna att uppnå en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier.

12.    Europaparlamentet stöder vice ordföranden/den höga representanten i hennes arbete med att skapa trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen.

13.    Europaparlamentet påminner än en gång om att EU åtagit sig att dels hjälpa med genomförandet av de praktiska delarna av det aktuella avtal som den palestinska myndigheten och Israel ingått, dels garantera att man vid de kommande fredsförhandlingarna, inbegripet den andra rundan i Egypten som är planerad att äga rum den 26 september 2014, överväger att häva blockaden mot Gaza, bygga en hamn på Gazaremsan, åter öppna flygplatsen i Gaza, frige palestinska fångar, återbörda kvarlevorna av israeliska soldater samt demilitarisera Gaza.

14.    Europaparlamentet betonar att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel, där man tar avstånd från våld.

15.     Europaparlamentet kräver att direkta fredssamtal mellan de båda parterna återupptas.

16.    Europaparlamentet efterlyser en oberoende undersökningskommission som skulle utreda de skador som den väpnade konflikten förorsakat samt uppskatta kostnaderna för återuppbyggnaden.

17.    Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

18.    Europaparlamentet begär att blockaden mot Gazaremsan hävs, på villkor att det finns en effektiv kontrollmekanism som förhindrar vapensmuggling till Gaza.

19.    Europaparlamentet erkänner Israels legitima säkerhetsbehov.

20.    Europaparlamentet efterlyser konkreta åtgärder som möjliggör en återuppbyggnad av och en ekonomisk återhämtning för Gaza, med EU som övervakare av genomförandet.

21.    Europaparlamentet framhåller att det finns ett brådskande behov av EU:s hjälp för återställandet och återuppbyggnaden av Gazaremsan.

22.    Europaparlamentet betonar att samtliga EU-institutioner måste ge fortsatt stöd till den palestinska myndigheten och den israeliska regeringen i deras fredsförhandlingar för att fastställa trygga och säkra gränser för en framtida palestinsk stat och trygga och säkra gränser för Israel.

23.    Europaparlamentet efterlyser en oberoende undersökningskommission för återuppbyggnad. Parlamentet anser att EU fullt ut bör stödja – både politiskt och ekonomiskt – inrättandet av en oberoende EU-undersökningskommission för återuppbyggnad som tillsammans med EUBAM skulle samordna och övervaka användningen av EU-medel och se till att dessa medel når rätt mottagare och inte används för byggande av tunnlar, anskaffning av vapen eller annat explosivt material eller annan illegal verksamhet.

24.    Europaparlamentet begär att en oberoende EU-undersökningskommission för återuppbyggnad inrättas för att garantera att EU-medel används för att bygga utbildningsanstalter och vårdinrättningar, utbilda vårdpersonal och tillgodose medborgarnas grundläggande behov.

25.    Europaparlamentet beklagar djupt Israels fortsatta utbyggnad av bosättningarna, som är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett hinder för freden, i synnerhet i denna situation av uppenbart skör vapenvila.

26.    Europaparlamentet uppmanar EU att anta en ståndpunkt avseende den israeliska regeringens tillkännagivande av den 20 augusti 2014 om exproprieringen av 400 hektar mark kring bosättningarna i Etzion nära Betlehem till förmån för den närliggande bosättningen i Gvaot.

27.    Europaparlamentet kräver att blockaden mot Gaza omedelbart hävs för att underlätta flödet av varor och tillgången till humanitärt bistånd och material för återuppbyggnad.

28.    Europaparlamentet uppmanar EU att betona att leveransen av humanitärt bistånd skyddas inom ramen för internationell humanitär rätt (artikel 59 i den fjärde Genèvekonventionen från 1949). Parlamentet uppmanar vidare EU att åta sig att garantera ansvarsskyldighet vid brott mot denna princip.

29.    Europaparlamentet uppmanar Israel att göra säkerhetszonen längs Gazas sida av gränsen smalare för att på så sätt ge palestinierna mera jordbruksmark nära gränsen.

30.    Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att ta ansvar för Gazas gränsförvaltning.

31.    Europaparlamentet konstaterar att Europeiska unionen kommer att fortsätta att nära följa situationen och dess vidare konsekvenser, och agera utifrån detta.

32.    Europaparlamentet välkomnar Israels beslut att frige den palestinska parlamentsledamoten Khalid Yahya Said från Meggido-fängelset. Parlamentet uppmanar Israel att omedelbart frige de 33 palestinska parlamentsledamöter och de två ministrar som fortfarande är administrativt frihetsberövade i Israel utan att ha åtalats eller ställts inför rätta. Parlamentet påminner om att de palestinska parlamentsledamöterna är valda på demokratisk grund och att varje medborgares demokratiska röst bör respekteras.

33.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att utvidga EUBAM Rafah-uppdraget till ett EU observatörsuppdrag med ansvar för alla EU-medel som är avsedda för regionen, eftersom inga insatser gjorts sedan 2007 samtidigt som uppdragets mandat förlängts till 2014.

34.    Europaparlamentet uppmanar EU att utnyttja EUBAM Rafah-trupper för att övervaka användningen av EU-medel i allmänhet och särskilt om EU-medel i framtiden ska användas för att bygga en flygplats och en hamn i Gaza.

35.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens regering samt Jordaniens regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy