Forslag til beslutning - B8-0117/2014Forslag til beslutning
B8-0117/2014

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle

  16.9.2014 - (2014/2845(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0117/2014

  Procedure : 2014/2845(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0117/2014
  Indgivne tekster :
  B8-0117/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0117/2014

  Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle

  (2014/2845(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten, navnlig beslutningen af 17. juli 2014 om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina[1]

  –       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 30. august 2014,

  –       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Mellemøsten (Gaza) af 15. august 2014,

  –       der henviser til EU-erklæringen om våbenhvilen i Gaza af 27. august 2014,

  –       der henviser til våbenhvileaftalen mellem israelerne og palæstinenserne af 26. august 2014,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at over 2000 palæstinensere, hvoraf fleste var civile og hundredvis børn, og at mere end 10 000 palæstinensere blev såret i Gaza-området, mens 66 israelske soldater og 6 civile israelere, herunder et barn, mistede livet, og mere end 500 israelere blev såret i perioden fra begyndelsen af juli til slutningen af august 2014 som følge af operationen Protective Edge, som det israelske forsvar gennemførte, og raketter, som Hamas og andre palæstinensiske bevæbnede organisationer affyrede fra Gaza og Israel; der henviser til, at denne væbnede konflikt har skabt en alvorlig humanitær krise i Gaza;

  B.     der henviser til, at blokaden af Gaza fra både landsiden og søsiden nu har varet i mere end syv år; der henviser til, at der efter den seneste alvorlige optrapning af volden i området i november 2912 blev indgået en våbenhvile mellem Israel og Palæstina med Egypten som mægler; der henviser til, at der den 2. juni 2014 blev oprettet en national enhedsregering med opbakning fra Fatah og Hamas; der henviser til, at tre israelske teenagere blev bortført på Vestbredden i juni og fundet dræbt i nærheden af Hebron den 30. juni 2014; der henviser til, at de israelske styrker under eftersøgningsoperationen Brother's Keeper efter de tre teenagere dræbte adskillige aktivister og arresterede mere end 350 palæstinensere; der henviser til, at Hamas reagerede ved at genoptage raketangreben på Israel; der henviser til, at en palæstinensisk teenager blev bortført og fundet brændt levende ihjel i Jerusalem den 2. juli 2014;

  C.     der henviser til, at begge parter accepterede en våbenhvile på ubestemt tid efter mægling fra Egypten, som trådte i kraft den 26. august 2014; der henviser til, at det i henhold til våbenhvileaftalen skulle være muligt at sende humanitær bistand til Gaza gennem grænseovergange til Israel, Rafah-grænseovergangen skulle åbnes, og fiskerizonen ud for Gazas kyst skulle udvides til seks sømil;

  D.     der henviser til, at parterne, hvis våbenhvilen holder, skulle være i stand til at indlede forhandlinger om forskelle spørgsmål vedrørende situationen i Gaza i slutningen af september 2014; der henviser til, at disse forhandlinger kan omfatte dels afvæbning af bevæbnede grupper i Gaza og tilbageleveringen af ligene at to israelske soldater, som blev dræbt under den væbnede konflikt, dels krav om løsladelse af palæstinensiske fanger og ophævelse af blokaden af Gaza, bl.a. gennem genopbygning af havnen og lufthavnen i området;

  E.     der henviser til, at der kun kan opnås en varig fred mellem israelere og palæstinensere gennem direkte fredsforhandlinger, der fører til en to-stats-løsning på grundlag af grænserne fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed; der henviser til, at Gaza bør udgøre en del af denne fremtidige palæstinensiske stat;

  F.     der henviser til, at Israel en 30. august 2014 som reaktion på bortførelsen af og drabet på de tre mandlige teenagere i juni 2014 bekendtgjorde eksproprieringen af næsten 400 ha palæstinensisk jord - hvilket repræsenterer den største ekspropriation i de seneste 30 år - til etablering af en ny bosættelse; der henviser til, at Israels etablering og udvidelse af bosættelser fortsætter på Vestbredden og i Østjerusalem på trods af kraftige internationale protester;

  G.     der henviser til, at ca. 7000 palæstinensere fortsat sidder i israelske fængsler og fangelejre, herunder 36 medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, mange kvinder og børn, 39 fanger fra før Oslo-aftalerne og mere end 500 tilbageholdte uden dommerkendelse;

  H.     der henviser til, at Det Europæiske Råd i sine konklusioner fra den 30. august 2014 bekræftede, at EU var rede til at bidrage til en samlet og bæredygtig løsning, som kan forbedre sikkerheden, velfærden og velstanden for både israelere og palæstinensere;

  I.      der henviser til, at Udenrigsrådet i sine konklusioner af 15. august 2014 erklærede, at EU er rede til at understøtte en eventuel international mekanisme efter godkendelse fra FN's Sikkerhedsråd, herunder eventuelt en reaktivering af EUBAM Rafah og EUPOL COPPS i området med en mulighed for udvidelse af deres størrelse og mandat, samt gennemførelsen af et træningsprogram for den palæstinensiske myndigheds toldere og politibetjente, som skal indsættes i Gaza; der henviser til, at Rådet ligeledes erklærede, at EU var rede til at bidrage til en ordning, som skal forhindre smugling af våben og ammunition til Gaza og dermed sikre en varig genåbning af grænseovergangene til Gaza, mens EU vil undersøge muligheder of en mekanisme under internationalt opsyn, som skal sikre uhindret adgang til og varebevægelser gennem alle Gazas trafikhavne;

  J.      der henviser til, at Udenrigsrådet i sine konklusioner af 16. december 2013 meddelte, at EU ville bidrage med en hidtil uset pakke af politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig støtte til begge parter som led i en endelig statusaftale, og at det i tilfælde af en endelig fredsaftale ville tilbyde Israel og den fremtidige palæstinensiske stat et privilegeret partnerskab, herunder øget adgang til det europæiske marked, tættere kulturelle og videnskabelige forbindelser, lettelse af handel og investeringer og fremme af erhvervsforbindelser, ligesom der ville blive tilbudt en styrket politisk dialog og et udvidet sikkerhedssamarbejde;

  1.      fordømmer tabet af menneskeliv, herunder kvinders og børns, og den civile befolknings ledelser på begge sider, i særdeleshed befolkningen i Gaza, som følge af den væbnede konflikt i juli og august 2014 mellem Israel på den ene side og Hamas og andre palæstinensiske væbnede grupper på den anden side og giver udtryk for sin dybtfølte medfølelse med de uskyldige ofres familier;

  2.      glæder sig over våbenhvileaftalen af 26. august 2014, udtrykker sin anerkendelse af Egyptens vellykkede mæglingsindsats og opfordrer alle parter til at overholde våbenhvilen;

  3.      understreger, at den umiddelbare prioritet må være at sikre fuldstændig og uhindret adgang for humanitær bistand til befolkningen i Gaza; opfordrer det internationale samfund til at styrke sin indsats i den forbindelse og til hurtigt at reagere på de desperate anmodninger om yderligere bevillinger fra UNWRA; opfordrer alle parter i regionen til at bidrage til at gøre det nemmere for den humanitære bistand hurtigt at nå frem til dem i Gaza, som har behov for grundlæggende varer og tjenesteydelser, idet der her navnlig tænkes på elektricitet og vand og børns særlige behov; giver udtryk for bekymring over de påståede tilfælde af bevidst blokering af levering af humanitær bistand til Gaza; understreger samtidig, at EU's humanitære og økonomiske bistand i fuld udstrækning og på den mest effektive måde skal komme den palæstinensiske befolkning til gode og aldrig direkte eller indirekte må anvendes til terrorformål;

  4.      glæder sig over det igangværende samarbejde mellem den israelske regering og den palæstinensiske enhedsregering på forskellige områder og opfordrer begge parter til at fortsætte ad denne vej; opfordrer samtidig den palæstinensiske enhedsregering til straks at overtage den fulde regeringskontrol i Gaza for at undgå, at Gaza ender i kaos og lovløshed; opfordrer i denne ånd til en afslutning af den palæstinensiske udsoningsproces, som skal føre til afholdelse af parlaments- og præsidentvalg;

  5.      understreger, at den nuværende situation i Gaza er uholdbar, og at det vikke vil være muligt at løse den humanitære krise uden en ophævelse af blokaden; opfordrer igen til en ophævelse af blokaden, som udgør en kollektiv afstraffelse af den lokale befolkning og giver ekstremisterne vind i sejlene, hvilket fører til en konstant voldscyklus; er overbevist om, at der ikke kan skabes varig stabilitet i Gaza uden genopbygning og økonomisk genopsving, hvilket hindres af manglende fri bevægelighed for mennesker og varer; opfordrer til en hurtig genopbygning og genopretning i Gaza og støtter kraftigt donorkonferencen den 12. oktober 2014 i Kairo;

  6.      bekræfter sin opbakning bag to-stats-løsningen på grundlag af grænserne fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed; understreger endnu en gang, at ikkevoldelige midler er den eneste måde, hvorpå der kan opnås en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere; henviser til, at Gaza bør udgøre en del af denne fremtidige palæstinensiske stat;

  7.      fordømmer den fortsatte etablering og udbygning af israelske bosættelser på Vestbredden og Østjerusalem og masseeksproprieringen af palæstinensisk jord, hvilket undergraver udsigterne til en to-stats-løsning og blot fører til mere ekstremisme, og opfordrer til en øjeblikkelig standsning af denne politik

  8.      bekræfter sin støtte til Israels ret til sikkerhed, til palæstinensernes ret til deres egen stat og til præsident Mahmoud Abbas' politik med ikke-voldelig modstand i den forbindelse; tilskynder EU og medlemsstaterne til at støtte præsiden Abbas' bestræbelser på at komme ud af det nuværende dødvande i fredsprocessen gennem et nyt initiativ; fordømmer enhver form for terrorisme og vold og opfordrer til afvæbning af de bevæbnede terrorgrupper i Gaza son en del af fredsprocessen;

  9.      opfordrer igen til løsladelse af alle palæstinensiske politiske fanger, herunder de folkevalgte medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivningsmæssige Råd som f.eks. Marwan Barghouti, da det ville yde et vigtigt bidrag til tillidsskabelse og fredsbestræbelserne mellem de to parter;

  10.    opfordrer EU til at leve op til sit historiske ansvar og spille en aktiv politisk rolle i Mellemøsten, bl.a. genne et samlet europæisk fredsinitiativ og en samlet europæisk fredsplan til løsning af konflikten mellem Israel og Palæstina, som skal fremsættes og forhandles under en international fredskonferencen med deltagelse af begge sider og alle centrale regionale og internationale parter i nært samarbejde med De Forenede Stater; understreger endnu en gang, at EU som en vigtig handelspartner og et vigtigt donorland i regionen råder over et vidt spektrum af navnlig handelspolitiske instrumenter, som kan tilskynde begge sider til at genoptage troværdige fredsforhandlinger og opnå følelige resultater under denne proces, og opfordrer til en mere effektiv anvendelse af disse pressionsmuligheder inden for rammerne af EU's bilaterale forbindelser med Israel og Den Palæstinensiske Myndighed;

  11.    opfordrer EU og medlemsstaterne til at udarbejde konkrete initiativer og forslag med henblik på at gennemføre internationale foranstaltninger og mekanismer, som skal gøre det muligt varigt at ophæve blokaden mod Gaza, bl.a. gennem reaktivering af EUBAM Rafah-missionen;

  12.    opfordrer de israelske myndigheder til at give officielle delegationer fra Europa-Parlamentet uhindret adgang til Gaza;

  13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionen højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant under fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaterne regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, Egyptens parlament og regering, Israels parlament (Knesset) og regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.