Procedūra : 2014/2845(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0117/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0117/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0029

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 159kWORD 74k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0117/2014
15.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu    
B8‑0117/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvo Austrumu procesu, īpaši 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu(1),

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 30. jūnija secinājumus,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 15. augusta secinājumus par Tuvajiem Austrumiem (Gazu),

–       ņemot vērā ES 2014. gada 27. augusta paziņojumu par pamieru Gazā,

–       ņemot vērā 2014. gada 26. augusta līgumu starp izraēliešiem un palestīniešiem par pamieru,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā laikā no 2014. gada jūlija sākuma līdz augusta beigām Gazas joslā Izraēlas aizsardzības spēku operācijas "Protective Edge" un „Hamas” un citu palestīniešu bruņoto grupu raidīto raķešu no Gazas uz Izraēlu rezultātā ir nogalināti vairāk nekā 2000 palestīniešu (vairākums no tiem ir civiliedzīvotāji, tostarp simtiem bērnu) un vairāk nekā 10 000 palestīniešu ir ievainoti, kā arī dzīvības ir zaudējuši 66 izraēliešu karavīri un 6 civiliedzīvotāji, tostarp viens bērns, bet 500 izraēlieši ir ievainoti; tā kā vardarbīgais konflikts ir radījis Gazā smagu humanitāro krīzi;

 

B.     tā kā Gazas joslas blokāde gan uz zemes, gan uz jūras tiek īstenota jau vairāk nekā septiņus gadus; tā kā pēc iepriekšējā vardarbības uzliesmojuma šajā teritorijā 2012. gada novembrī starp Izraēlu un "Hamas" tika panākts pamiers, kura vidutāja bija Izraēla; tā kā 2014. gada 2. jūnijā ar "Fatah" un "Hamas" atbalstu tika izveidota Palestīnas nacionālās vienprātības valdība; tā kā Rietumkrastā jūnija vidū tika nolaupīti trīs izraēliešu pusaudži un 2014. gada 30. jūnijā atrasti nogalināti Hebronas tuvumā; tā kā operācijas "Brother’s Keeper" rezultātā, kas bija paredzēta nolaupīto pusaudžu meklēšanai, Izraēlas spēki nogalinājuši vairākus kaujiniekus un apcietinājuši vairāk nekā 350 palestīniešus; tā kā "Hamas", atbildot uz šo operāciju, atsāka raķešu uzbrukumus pret Izraēlu; tā kā palestīniešu pusaudzis tika nolaupīts un atrasts Jeruzalemē 2014. gada 2. jūlijā sadedzināts, vēl dzīvam esot;

C.     tā kā ar Ēģiptes starpniecību ir panākts pamiers, kura iznākumu gan nav iespējams paredzēt, bet par kuru vienojās abas konfliktā iesaistītās puses un kurš stājās spēkā 2014. gada 26. augustā; tā kā saskaņā ar pamiera līgumu Gazas joslā būtu jāatļauj piekļuve humānajai palīdzībai, šķērsojot Izraēlu, būtu jāatver Rafas robežšķērsošanas punkts, un būtu jāpaplašina zvejas josla līdz sešām jūdzēm no Gazas krasta;

D.     tā kā, ja saglabājas pamiers, pusēm 2014. gada septembra beigās būtu jāuzsāk sarunas par dažādām tēmām, kas saistītas ar situāciju Gazas joslā; tā kā šo sarunu tēma varētu būt arī bruņoto grupu atbruņošana Gazā un divu Izraēlas karavīru mirstīgo atlieku atdošana, kuri nogalināti vardarbīgajā konfliktā, no vienas puses, un prasības atbrīvot palestīniešu ieslodzītos un Gazas blokādes izbeigšana vai atvieglošana, tostarp atjaunojot jūras ostu un lidostu šajā teritorijā, no otras puses;

E.     tā kā taisnīgu un ilgstošu mieru starp Izraēlu un palestīniešiem var panākt vienīgi ar tiešām miera sarunām, kas nodrošinātu abām valstīm pieņemamu risinājumu, ievērojot 1967. gada robežas un nosakot, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai palestīniešu valstij; tā kā Gazas joslai būtu jākļūst par šīs nākotnes palestīniešu valsts daļu;

F.     tā kā 2014. gada 30. augustā, atbildot uz trīs pusaudžu nolaupīšanu un nogalināšanu 2014. gada jūnijā, Izraēla paziņoja par apmēram 1000 akru palestīniešu zemes piesavināšanos, kas ir vislielākā teritorija 30 gadu laikā, lai celtu jaunas apmetnes; tā kā, neskatoties uz kategoriskiem starptautiskiem protestiem, turpinās izraēliešu apmetņu celtniecība un izplešanās Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē;

G.     tā kā apmēram 7000 palestīniešu joprojām atrodas ieslodzījumā Izraēlas cietumos un nometnēs, tostarp 36 Palestīnas likumdošanas padomes locekļi, daudzas sievietes un bērni, 39 ieslodzītie atrodas cietumā vēl kopš laika pirms Oslo nolīguma noslēgšanas un vairāk nekā 500 personu atrodas administratīvajā arestā;

 

H.     tā kā Eiropadomes 2014. gada 30. augusta secinājumos ir atkārtoti apliecināta Eiropas Savienības gatavība veicināt vispusīgu un noturīgu risinājumu, palielinot drošību, uzlabojot dzīves apstākļus un labklājību gan palestīniešiem, gan izraēliešiem;

I.      tā kā Ārlietu padome 2014. gada 15. augusta secinājumos deklarējusi, ka ES ir gatava atbalstīt iespējamu ANO Drošības padomes apstiprinātu starptautisku mehānismu, tostarp no jauna aktivizējot un iespējami paplašinot Eiropas Savienības Robežu palīdzības misiju Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) un Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS), kā arī apmācības programmas uzsākšanu Palestīniešu pašpārvaldes muitas personālam un policijai reorganizācijas nolūkos Gazā; tā kā Padome ir arī deklarējusi, ka ES ir sagatavojusies, lai dotu ieguldījumu kārtības noteikšanai, kas paredz ieroču un munīcijas nelikumīgas tirdzniecības novēršanu Gazā, un var nodrošināt Gazas robežšķērsošanas punktu atvēršanu no jauna, kamēr ES izpētīs, kādas ir iespējas izveidot starptautisku uzraugāmu mehānismu, lai atļautu neierobežotu piekļuvi Gazas iebraukšanas ostās;

 

J.      tā kā Ārlietu padomes 2013. gada 16. decembra secinājumos paziņots, ka Eiropas Savienība sniegtu vēl nepieredzētu politiska, ekonomiska un drošības atbalsta kopumu abām pusēm galīga statusa vienošanās kontekstā un ka gadījuma, ja tiek panākts galīgs miera līgums, tā piedāvātu Izraēlai un palestīniešu valstij nākotnē īpašu priviliģētu partnerību, tostarp uzlabotu piekļuvi Eiropas tirgiem, ciešākās saiknes kultūras un zinātnes jomā, tirdzniecības un ieguldījumu sekmēšanu, uzņēmumu savstarpēju un tiešu sakaru veicināšanu, un ka šajā konteksta tiktu piedāvāts arī uzlabots politisks dialogs un sadarbība drošības jomā,

1.      nosoda civiliedzīvotāju bojāeju, kuru starpā ir arī sievietes un bērni, kā arī ciešanu sagādāšanu civiliedzīvotājiem abās pusēs, jo īpaši attiecībā uz iedzīvotajiem Gazas joslā, vardarbīga konflikta rezultātā 2014. gada jūlijā un augustā starp Izraēlu, no vienas puses, un "Hamas" un palestīniešu bruņotām grupām, no otras puses,  un izsaka visdziļāko līdzjūtību nevainīgu upuru ģimenēm;

2.      atzinīgi vērtē 2014. gada 26. augusta pamiera nolīgumu, slavē Ēģipti par veiksmīgajiem centieniem vidutājas lomā un aicina visas iesaistītās puses pilnībā respektēt pamieru;

3.      uzsver, ka humānās palīdzības pilnīgas un netraucētas piekļuves nodrošināšanai iedzīvotājiem Gazas joslā jākļūst par tūlītēju prioritāti; mudina starptautisko sabiedrību šajā sakarībā turpināt centienu pastiprināšanu un steidzami reaģēt uz ārkārtas lūgumiem UNRWA papildu finansējumam; aicina visas iesaistītās puses reģionā veicināt, lai humānā palīdzība Gazā bez kavēšanās sasniedz tos, kuriem nepieciešamas pamatpreces un pamatpakalpojumi, īpaši attiecībā uz elektrības piegādes pakalpojumiem un ūdens apgādi, kā arī bērnu specifiskajām vajadzībām; pauž bažas saistībā ar aizdomām par apzinātu Gazai paredzētu humānās palīdzības sūtījumu bloķēšanu; tajā pašā laikā uzsver, ka ES humānajai un finansiālajai palīdzībai vislietderīgākajā iespējamā veidā jāpalīdz palestīniešu iedzīvotājiem un nekādā ziņā to nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši atbalstītu teroristu darbības;

4.      atzinīgi vērtē pašreizējo sadarbību starp Izraēlas valdību un Palestīniešu nacionālās vienprātības valdību dažādās jomās un mudina abas puses turpināt tādā pašā veidā; tajā pašā laikā mudina Palestīniešu nacionālās vienprātības valdību nekavējoties pārņemt varu visā Gazas joslā, lai novērstu, ka Gazas joslu pārņem haoss un nelikumības; ņemot to vērā, aicina pabeigt palestīniešu samierināšanās procesu, kā rezultātā drīz būtu jāorganizē parlamenta un prezidenta vēlēšanas;

5.      uzsver, ka pašreizējais stāvoklis Gazas joslā ir nestabils un ka nav iespējams panākt humanitārās krīzes risinājumu, neatceļot blokādi šajā teritorijā; vēlreiz aicina atcelt blokādes režīmu, kurš nozīmē vietējo iedzīvotāju kolektīvu sodīšanu un ir izdevīgi ekstrēmistiem, aizvien izraisot atkārtotus vardarbības ciklus; uzskata, ka Gazā netiks panākta ilgtermiņa stabilitāte, ja nenodrošinās rekonstrukciju un ekonomikas atlabšanu, ko grauj iespējas trūkums cilvēkiem brīvi pārvietoties un apmainīties ar precēm; aicina strauji īstenot Gazas atjaunošanu un rehabilitāciju un stingri atbalsta palīdzības sniedzēju konferenci, kurai jānotiek 2014. gada 12. oktobrī Kairā;

6.      atkārtoti pauž atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas un nosacījums, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai palestīniešu valstij; vēlreiz uzsver, ka nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atgādina, ka Gazas joslai būtu jākļūst par nākotnes palestīniešu valsts daļu;

7.      nosoda Izraēlas apmetņu nepārtraukto celtniecību un paplašināšanu Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē, un palestīniešu zemju masveidīgu piesavināšanos, kas grauj iespēju panākt risinājumu par divu valstu izveidošanu un izraisa arvien lielāku ekstrēmismu; atkārtoti aicina nekavējoties izbeigt šādas politikas īstenošanu;

8.      atkārtoti pauž savu atbalstu Izraēlas drošībai, palestīniešu tiesībām izveidot savu valsti kā arī prezidenta Mahmoud Abbas īstenotajai miermīlīgas pretošanās politikai šajā sakarībā; mudina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis atbalstīt prezidenta M. Abbas centienus rast izeju no pašreizējā strupceļa miera sarunās, piedāvājot jaunu iniciatīvu; nosoda jebkuru terorisma un vardarbības aktu un aicina atņemt ieročus bruņotajām teroristu grupā Gazā, kas būtu daļa no miera procesa;

9.      vēlreiz aicina atbrīvot visus palestīniešu politiskos ieslodzītos, tostarp ievēlētos Palestīniešu likumdošanas padomes locekļus, piemēram, Marwan Barghouti, kas būtu nozīmīgs ieguldījums uzticēšanās veidošanai un miera centieniem abu pušu starpā;

10.    mudina Eiropas Savienību atdzīvināt tās vēsturisko atbildību, kļūstot par politiskā procesa Tuvajos Austrumos nozīmīgu dalībnieku, un izstrādāt visaptverošu Eiropas miera iniciatīvu un plānu Izraēlas un palestīniešu konflikta atrisināšanai, kurus iesniegtu un pārrunātu starptautiskā miera konferencē, piedaloties abām iesaistītajām pusēm, kā arī visiem galvenajiem reģionālajiem un starptautiskajiem dalībniekiem un cieši sadarbojoties ar Amerikas Savienotajām Valstīm; atkārtoti uzsver, ka ES kā nozīmīgam tirdzniecības partnerim un palīdzības sniedzējam reģionā ir pieejams plašs instrumentu spektrs, jo īpaši tirdzniecības politikas jomā, ar kuru starpniecību mudināt abas puses atsākt uzticības cienīgas miera sarunas un panākt reālus rezultātus šajā procesā, un aicina efektīvāk izmantot šīs sviras Savienības divpusējās attiecībās ar Izraēlu un Palestīniešu pašpārvaldi;

11.    mudina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis izstrādāt konkrētas iniciatīvas un priekšlikumus, lai noteiktu starptautiskus pasākumus un mehānismus, kas ļautu ilgstoši atcelt Gazas joslas blokādi, tostarp arī Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) aktivizēšanu no jauna;

12.    aicina Izraēlas varas iestādes atļaut neierobežotu piekļuvi Gazas joslai Eiropas Parlamenta oficiālajām delegācijām;

13.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Ēģiptes parlamentam un valdībai, Knesetam un Izraēlas valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0012.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika