Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0117/2014

Ingivna texter :

B8-0117/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0029

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern, särskilt resolutionen av den 17 juli 2014 om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina(1),

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 15 augusti 2014 om Mellanöstern (Gaza),

–       med beaktande av EU:s uttalande av den 27 augusti 2014 om eldupphör i Gaza,

–       med beaktande av överenskommelsen om eldupphör mellan Israel och Palestina av den 26 augusti 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Som en följd av israeliska försvarsstyrkors operation ”Protective Edge” och Hamas och andra beväpnade palestinska gruppers raketbeskjutning från Gaza in i Israel dödades från början av juli till slutet av augusti över 2 000 palestinier – varav en klar majoritet civila, inklusive hundratals barn – och över 10 000 palestinier skadades på Gazaremsan, samtidigt som 66 israeliska soldater och 6 israeliska civila, däribland 1 barn, dödades och över 500 israeler skadades. Denna våldsamma konflikt har skapat en allvarlig humanitär kris i Gaza.

B.     Land- och sjöblockaden av Gazaremsan har pågått i över sju år. Efter den senaste stora upptrappningen av våld i området i november 2012 har, genom egyptisk medling, en överenskommelse om eldupphör nåtts mellan Israel och Hamas. Den 2 juni 2014 inrättades en palestinsk nationell samförståndsregering med stöd av Fatah och Hamas. Tre israeliska tonåringar kidnappades i mitten av juni på Västbanken och återfanns döda nära Hebron den 30 juni 2014. I operationen ”Brother’s Keeper”, på jakt efter de kidnappade tonåringarna, dödade israeliska styrkor flera militanta aktivister och över 350 palestinier arresterades. Som svar på detta återupptog Hamas raketattackerna mot Israel. En palestinsk tonåring kidnappades och hittades ihjälbränd i Jerusalem den 2 juli 2014.

C.     Konfliktens båda parter har enats om ett eldupphör på obestämd tid, framförhandlat av Egypten, som trädde i kraft den 26 augusti 2014. Enligt överenskommelsen om eldupphör bör humanitärt bistånd få föras in till Gazaremsan genom gränsövergångarna till Israel, gränsövergången vid Rafah bör öppnas och fiskerizonen bör utökas med 9,6 km utanför Gazakusten.

D.     Om avtalet respekteras bör parterna i slutet av september 2014 inleda en dialog om olika frågor som rör situationen på Gazaremsan. Dessa samtal kan bland annat handla om att avväpna beväpnade grupper i Gaza och återbörda kvarlevorna av de två israeliska soldater som dödades i den våldsamma konflikten, eller om frisläppandet av palestinska fångar och ett hävande eller en lättnad av blockaden av Gaza, bland annat genom att kusthamnen och flygplatsen i området återuppbyggs, å andra sidan.

E.     En rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier kan endast uppnås genom direkta fredsförhandlingar som leder fram till tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Gazaremsan bör ingå i denna framtida palestinska stat.

F.     Som en reaktion på att de tre tonåringarna kidnappades och dödades i juni 2014 meddelade Israel den 30 augusti 2014 att närmare 1 000 tunnland palestinsk mark ska beslagtas – det största området på 30 år – för att en ny bosättning ska byggas. Trots starka protester från omvärlden fortsätter Israel byggandet och utvidgningen av bosättningar på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem.

G.     Omkring 7 000 palestinier sitter fortfarande i israeliska fängelser och fångläger, däribland 36 medlemmar av det palestinska lagstiftande rådet, många kvinnor och barn, 39 fångar som fängslats före Osloavtalet och över 500 administrativa fångar.

H.     I sina slutsatser av den 30 augusti 2014 upprepade rådet EU:s vilja att bidra till en övergripande och hållbar lösning som förbättrar säkerheten, välfärden och välståndet för såväl palestinier som israeler.

I.      I sina slutsatser av den 15 augusti 2014 förklarade rådet (utrikes frågor) att EU är berett att stödja en eventuell internationell mekanism som godkänns av FN:s säkerhetsråd, bl.a. genom en reaktivering och eventuell utvidgning på plats av tillämpningsområdet och mandatet för uppdragen EU BAM Rafah och Eupol Copps, inklusive inledandet av ett utbildningsprogram för personalen vid den palestinska tull- och polismyndigheten för omplacering i Gaza. Rådet förklarade också att EU är berett att bidra till arrangemang som förhindrar olaglig handel med vapen och ammunition till Gaza och som kan säkerställa varaktigt återöppnande av gränsövergångarna i Gaza, samtidigt som EU kommer att undersöka alternativen för en internationellt övervakad mekanism som möjliggör fullständigt tillträde och fullständig rörlighet genom alla hamnar för inresa i Gaza.

J.      I sina slutsatser av den 16 december 2013 meddelade rådet (utrikes frågor) att EU skulle ge båda parter ett större politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt stödpaket än någonsin om en slutlig överenskommelse om status skulle nås, och att EU, om ett slutligt fredsavtal skulle ingås, kommer att erbjuda Israel och den framtida staten Palestina ett särskilt privilegierat partnerskap, som bland annat innebär ökat tillträde till de europeiska marknaderna, närmare kulturella och vetenskapliga förbindelser, förenklade handelsprocedurer, investeringsstöd och främjande av förbindelserna mellan företag, och att en fördjupad politisk dialog och ett utökat säkerhetssamarbete också skulle erbjudas i en sådan situation.

1.      Europaparlamentet fördömer att civila fått sätta livet till, bland dem många kvinnor och barn, och det lidande som civilbefolkningen på båda sidor fått utstå, särskilt befolkningen på Gazaremsan, i den våldsamma konflikten i juli och augusti 2014 mellan Israel å ena sidan, och Hamas och andra beväpnade palestinska grupper å andra sidan, och framför sitt deltagande till de oskyldiga offrens familjer.

2.      Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om eldupphör av den 26 augusti 2014, berömmer Egypten för dess framgångsrika medlingsinsatser och uppmanar alla parter att respektera avtalet fullt ut.

3.      Europaparlamentet understryker att fullständigt och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd till befolkningen på Gazaremsan måste vara en omedelbar prioritet. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att ytterligare intensifiera sina ansträngningar i detta avseende och att snarast svara på vädjanden om ökat ekonomiskt stöd till UNRWA. Parlamentet uppmanar alla aktörer i regionen att omedelbart underlätta det humanitära biståndet så att det når dem i Gaza i behov av basvaror och bastjänster – särskilt eltjänster och vattenförsörjning, och framför allt barns särskilda behov. Parlamentet uttrycker oro över de påstådda fallen av avsiktlig blockering av humanitära biståndsleveranser till Gaza. Parlamentet betonar samtidigt att EU:s humanitära och ekonomiska stöd måste fullt ut och så effektivt som möjligt, gynna den palestinska befolkningen, och får aldrig användas, varken direkt eller indirekt, till terroristverksamhet.

4.      Europaparlamentet välkomnar det pågående samarbetet mellan Israels regering och den palestinska nationella samförståndsregeringen på olika områden, och uppmanar med kraft båda parter att fortsätta på den inslagna vägen. Parlamentet uppmanar samtidigt den palestinska nationella samförståndsregeringen att omedelbart ta full kontroll över Gazaremsan för att undvika kaos och laglöshet i Gaza. Parlamentet efterlyser i denna anda ett slutförande av den palestinska försoningsprocessen, vilket skulle kunna leda till att parlaments- och presidentval snart kan hållas.

5.      Europaparlamentet betonar att den oförändrade situationen på Gazaremsan är ohållbar och att den humanitära krisen i området inte kan lösas utan att blockaden hävs. Parlamentet efterlyser ännu en gång ett hävande av blockaden som innebär en kollektiv bestraffning för lokalbefolkningen och en fördel för extremisterna, vilket leder till ständigt nya våldscykler. Parlamentet anser att det inte kommer bli någon långsiktig stabilitet i Gaza utan återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning, vilket undergrävs av bristen på fri rörlighet för personer och varor. Parlamentet efterlyser en snabb återuppbyggnad och ett snabbt återställande av Gaza, och ger sitt fulla stöd till givarkonferensen som ska hållas den 12 oktober 2014 i Kairo.

6.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Parlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld. Parlamentet upprepar att Gazaremsan måste ingå i den framtida palestinska staten.

7.      Europaparlamentet fördömer det fortsatta byggandet och utvidgningen av israeliska bosättningar på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, och det massiva beslagtagandet av palestinsk mark, vilket undergräver utsikterna för en tvåstatslösning och leder till ökad extremism, och parlamentet kräver återigen att denna politik omedelbart ska upphöra.

8.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Israels säkerhet, för palestiniernas rätt till en egen stat och för president Mahmoud Abbas fredliga motstånd. Parlamentet uppmuntrar EU och dess medlemsstater att stödja president Abbas ansträngningar att häva det nuvarande dödläget i fredsprocessen med ett nytt initiativ. Parlamentet fördömer alla terrorist- och våldshandlingar, och vill se att de väpnade terroristgrupperna i Gaza avväpnas som en del i fredsprocessen.

9.      Europaparlamentet kräver återigen att samtliga palestinska politiska fångar släpps, inklusive valda medlemmar av det palestinska lagstiftande rådet, t.ex. Marwan Barghouti, vilket skulle vara ett viktigt bidrag för att skapa förtroende och fred mellan de båda sidorna.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU att ta sitt historiska ansvar och bli en viktig politisk aktör i Mellanöstern, bland annat genom ett övergripande europeiskt initiativ och en plan för fred i konflikten Israel–Palestina, som ska presenteras och förhandlas fram vid en internationell fredskonferens där båda sidor deltar liksom samtliga viktiga regionala och internationella aktörer, i nära samarbete med Förenta staterna. Parlamentet betonar återigen att EU, som en viktig handelspartner och givare i regionen, förfogar över flera olika instrument, särskilt på det handelspolitiska planet, med vilkas hjälp båda sidor kan uppmuntras att återuppta trovärdiga fredssamtal och åstadkomma konkreta resultat i denna process, och efterlyser ett effektivare utnyttjande av detta inflytande i unionens förbindelser med Israel och det palestinska rådet.

11.    Europaparlamentet uppmuntrar EU och dess medlemsstater att utarbeta konkreta initiativ och förslag för att inrätta internationella strategier och mekanismer som gör att blockaden av Gazaremsan varaktigt kan hävas, bland annat genom en reaktivering av EU BAM Rafah-uppdraget.

12.    Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att ge Europaparlamentets delegationer obehindrat tillträde till Gazaremsan.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Egyptens parlament och regering, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy