Procedure : 2014/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0119/2014

Indgivne tekster :

B8-0119/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0026

FORSLAG TIL BESLUTNING
WORD 58k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU’s reaktion på ebolaudbruddet (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s reaktion på ebolaudbruddet (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til erklæringen om EU's reaktion på udbruddet af ebola fra kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva, af 5. september 2014,

–       der henviser til Den Afrikanske Unions (AU’s) mission ”Den Afrikanske Unions støtte til ebolaudbruddet i Vestafrika” (African Union Support to Ebola Outbreak in West Africa (ASEOWA)), der blev iværksat den 21. august 2014,

–       der henviser til FN’s særlige briefing om ebola af dr. Joanne Liu, international forkvinde for Læger uden Grænser, den 2. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at ebolaudbruddet i Vestafrika til dato er verdens mest dødbringende, og at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret en international sundhedsmæssig krisesituation; der henviser til, at over 2100 mennesker er døde af virussen i Guinea, Liberia, Sierra Leone og Nigeria i år, og situationen fortsat forværres hurtigt, hvilket nødvendiggør en koordineret international indsats; der henviser til, at WHO også forudser, at dødsfaldene kan nå op på 20.000,

B.     der henviser til, at NGO’en Læger uden Grænser har fordømt ”de store landes passivitet”,

C.     der henviser til, at FN’s Sikkerhedsråd vil holde et hastemøde på torsdag den 18. september, 2014,

D.     der henviser til, at Kommissionen er alvorligt bekymret over den fortsatte spredning af denne sygdom, som endnu ikke er under kontrol, og løbende har optrappet sin indsats siden marts 2014,

E.     der henviser til, at alle organisationer på stedet har understreget, at for at kunne isolere og behandle patienter er der et presserende behov ikke kun for midler, men også for operationel kapacitet, herunder kvalificerede menneskelige ressourcer og logistiske materialer,

F.     der henviser til, at den liberianske forsvarsminister i sidste uge udtalte til FN’s Sikkerhedsråd, at det er selve eksistensen af hans land, der står på spil,

G.     der henviser til, at Kommissionen overvåger situationen gennem sit katastrofeberedskabskoordineringscenter, der skal fungere som en platform for koordinering af EU-bistand,

H.     der henviser til, at kommissionsmedlem Borg på et møde med Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed den 3. september 2014 udtalte, at EU ”har en moralsk forpligtelse til at hjælpe de lande, der er ramt af ebolaudbruddet, eftersom de ikke kan løse dette problem alene”,

I.      der henviser til, at kommissionsmedlem Borg har bebudet, at Kommissionen forventer at øge finansieringen ved at flytte en del af de midler, der er til rådighed for udvikling til humanitær bistand; der henviser til, at EU har bevilget 11,9 mio. EUR i humanitær bistand til epidemien siden marts 2014; der henviser til, at WHO bebudede en plan til summen af 77 mio. EUR sidst i august,

J.      der henviser til, at præsident Barack Obama har planer om at øge den amerikanske indsats voldsomt for at afbøde ebolaudbruddet i Vestafrika, herunder større inddragelse af det amerikanske militær ved at sende ekstra transportable hospitaler, læger og sundhedseksperter, levere medicinske forsyninger og gennemføre uddannelse af sundhedspersonale i Liberia og andre lande,

K.     der henviser til, at WHO har advaret om, at der kan udbryde tusindvis af nye tilfælde i Liberia, som har været hårdest ramt af det vestafrikanske udbrud,

L.     der henviser til, at ebola smittes blandt mennesker ved direkte kontakt med inficeret blod, kropsvæsker eller organer eller indirekte gennem kontakt med kontaminerede miljøer,

M.    der henviser til, at sundhedspersonale er udsat for den største risiko på grund af smittevejene, og fordi de arbejder uden passende beskyttelsesudstyr og uddannelse,

N.     der henviser til, at konventionelle metoder til at kontrollere udbruddet ikke har haft en tilstrækkelig virkning,

O.     der henviser til, at udbruddet har afsløret sundhedssystemernes alvorlige utilstrækkeligheder i de berørte lande og det presserende behov for støtte til at styrke dem,

P.     der henviser til, at Den Afrikanske Union opfordrer sine medlemslande til at ophæve rejseforbuddet, der er indført for at bremse virussen, da den siger, at rejseforbuddet kan skade regionens økonomi,

Q.     der henviser til, at det nuværende udbrud har en dødelighed på omkring 55 %,

R.     der henviser til, at seroterapi, som indebærer transfusion af plasma fra overlevende fra ebolavirussen, kan have spillet en rolle i helbredelsen og restitutionen af to amerikanske læger, der var smittet med ebola; der henviser til, at det på samme tid er vigtigt ikke at undervurdere de komplikationer, der er forbundet med gennemførelsen af seroterapi på stedet, på grund af de ringe forhold for hospitalsindlæggelse og logistiske problemer såsom vedligeholdelse af kølekæden,

S.     der henviser til, at krisen har sat fokus på svaghederne i de pågældende landes sundhedssystemer,

T.     der henviser til, at der meget snart startes kliniske forsøg med vacciner, men behandlinger og eksperimentelle vacciner forventes ikke at blive bredt tilgængelige før årets udgang,

U.     der henviser til, at der er 4,5 millioner børn under fem år, som bor i områder, der er ramt af ebolavirus, og kvinder (der udgør 75 % af de smittede), er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af virussen på grund af deres rolle som plejere,

V.     der henviser til, at rejserelaterede tilfælde af sygdommen allerede optræder i andre lande og risikerer at skabe nye epidemiologiske udfordringer,

1.      understreger, at ebolaepidemien er ved at have katastrofale følger i de nu fem berørte lande, dvs. Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone og (den nordlige del af) Den Demokratiske Republik Congo; understreger, at det ifølge WHO drejer sig om det største registrerede udbrud, hvad angår tilfælde, dødsfald og geografisk dækning, og det accelererer fortsat;

2.      mener, at det internationale samfund skal spille en større rolle samtidig med, at de afrikanske lande også må tage deres del af ansvaret; opfordrer landene med ressourcer til at reagere på katastrofer ved at sende yderligere medicinske, militære og civile kapaciteter hurtigst muligt til Vestafrika med henblik på hurtig indsættelse;

3.      mener, at EU og FN i en globaliseret verden skal blive enige om den type indgreb, som vil udgøre en indsats over for en sundhedsmæssig krisesituation på globalt plan;

4.      opfordrer til, at der afholdes et ministermøde i Rådet for Den Europæiske Union for at fastlægge en kriseplan, der kan gennemføres øjeblikkeligt, for at mobilisere den lægelige indsats, der bliver enighed om, og med henblik på at medlemsstaterne yder humanitær bistand under Kommissionens koordinering;

5.      opfordrer Kommissionen til at udarbejde vurderinger og landespecifikke planer for at bestemme efterspørgslen efter sundhedspersonale, mobile laboratorier, laboratorieudstyr, beskyttelsestøj og etableringen af isolationsstuer;

6.      understreger, at denne krise fremhæver, at det internationale samfund bliver nødt til, inden der kan tages fat på dagsordenen for perioden efter 2015, at tage fat på de uløste problemer fra dagsordenen for perioden op til 2015 og primært beskæftige sig med sundhedsspørgsmål (og uddannelse) i udviklingslandene;

7.      understreger, at kampen mod ebola ikke må føre til stigmatisering af patienter, der overlever, i lokalsamfund eller lande;

8.      fremhæver udfordringerne for lægepersonalet og bifalder kraftigt de internationale organisationers store bidrag og hjælp til at kontrollere dette udbrud; understreger, at der er brug for flere læger, sygeplejersker, epidemiologer og specialister inden for vand og sanitet – der er en mangelvare i øjeblikket;

9.      understreger, at der er brug for en yderligere international indsats for at finansiere og koordinere eksisterende forsknings- og udviklingsprogrammer, der arbejder på at udvikle ebolabehandlinger og vacciner, samt for andre sygdomme, som ikke har umiddelbar kommerciel interesse, men som kan forårsage lignende epidemier i fremtiden; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at undersøge, om de eksisterende EU-programmer for forskning og udvikling kan bistå disse bestræbelser ydelser, navnlig ved at fremme de nødvendige kliniske forsøg for eksisterende kandidatbehandlinger;

10.    understreger behovet for hurtigt at investere i nabolandenes beredskab med henblik på at forebygge og/eller begrænse spredningen af virussen i andre skrøbelige lande i Vestafrika;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Afrikanske Unions præsidenter, regeringer og parlamenter samt Verdenssundhedsorganisationen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik