Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0119/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0119/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0026

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 539kWORD 203k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


           σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου για την ανάπτυξη Andris Piebalgs και της αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων Επιτρόπου Kristalina Georgieva, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα,

–       έχοντας υπόψη την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) «Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Médecins Sans Frontières, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική είναι η πιο θανατηφόρα στον κόσμο έως σήμερα και ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 2 100 άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος από τον ιό στη Γουινέα, στη Λιβερία, στη Σιέρα Λεόνε και στη Νιγηρία και ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία και απαιτεί συντονισμένη διεθνή αντιμετώπιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ προβλέπει επίσης ότι ο αριθμός των θανάτων θα ανέλθει σε ένα μέγιστο της τάξης των 20 000·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΚΟ Médecins Sans Frontières (MSF) έχει καταγγείλει «την αδράνεια των ισχυρών χωρών»·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα διεξαγάγει επείγουσα συνεδρίαση την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανησυχεί πολύ για τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της ασθένειας αυτής, η οποία δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, και κλιμακώνει διαρκώς την αντιμετώπισή της από τον Μάρτιο του 2014·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται επί τόπου έχουν επισημάνει ότι προκειμένου να απομονωθούν και να θεραπευτούν οι ασθενείς υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όχι μόνον για κονδύλια, αλλά και για επιχειρησιακή ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπουργός Άμυνας της Λιβερίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι απειλείται η ίδια η υπόσταση της χώρας του·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση μέσω του Κέντρου Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης που θα πρέπει να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για το συντονισμό της προερχόμενης από την ΕΕ βοήθειας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Borg δήλωσε σε συνεδρίαση στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου ότι η ΕΕ «έχει ηθική υποχρέωση να βοηθήσει τις χώρες που έχουν πληγεί από την επιδημία Έμπολα εφόσον δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα»·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Borg έχει ανακοινώσει ότι η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση μεταφέροντας στην ανθρωπιστική βοήθεια τμήμα των κονδυλίων που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει χορηγήσει 11,9 εκατομμύρια EUR για ανθρωπιστική βοήθεια λόγω της επιδημίας από τον Μάρτιο του 2014· και ότι, παράλληλα, στα τέλη Αυγούστου ο ΠΟΥ ανακοίνωσε σχέδιο για συνολικό ποσό 77 εκατομμυρίων EUR·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Barack Obama σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια των ΗΠΑ για μετριασμό της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης συμμετοχής του στρατού των ΗΠΑ, μέσω αποστολής επιπλέον κινητών νοσοκομείων, γιατρών και εμπειρογνωμόνων υγειονομικής περίθαλψης, παροχής ιατρικών εφοδίων και εκπαίδευσης των εργαζομένων του τομέα υγειονομικής περίθαλψης στη Λιβερία και σε άλλες χώρες·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει ότι χιλιάδες επιπλέον κρούσματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν στη Λιβερία, τη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία στη Δυτική Αφρική·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός Έμπολα μεταδίδεται στους ανθρώπους με την άμεση επαφή με μολυσμένο αίμα, σωματικά υγρά ή όργανα, ή έμμεσα, με την επαφή με μολυσμένα περιβάλλοντα·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, εξαιτίας του τρόπου μετάδοσης του ιού Έμπολα και του γεγονότος ότι εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβατικές μέθοδοι για τον έλεγχο της επιδημίας δεν είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία έχει αποκαλύψει την ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας των χωρών που επλήγησαν και την επείγουσα ανάγκη για υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυσή τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση παροτρύνει τα κράτη μέλη της να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί για τον έλεγχο του ιού, δηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να πλήξουν την οικονομία της περιοχής·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα επιδημία έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 55%·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η οροθεραπεία, η οποία συνίσταται στη μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που έχουν επιζήσει, μπορεί να διαδραμάτισε ρόλο στην ύφεση της ασθένειας και στην ανάρρωση δύο αμερικανών γιατρών που μολύνθηκαν με τον ιό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, είναι σημαντικό να μην υποτιμούνται οι επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή της οροθεραπείας επί τόπου, δεδομένων των επισφαλών συνθηκών νοσηλείας και υλικοτεχνικών προβλημάτων όπως η διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει επισημάνει την αδυναμία των συστημάτων υγείας στις χώρες που πλήττονται·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκειται μεν η έναρξη των κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο, αλλά οι θεραπείες και τα πειραματικά εμβόλια δεν αναμένεται να είναι ευρέως διαθέσιμα πριν από το τέλος του έτους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, τα οποία ζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, και ότι οι γυναίκες (αντιπροσωπεύουν το 75% των κρουσμάτων) έχουν πληγεί δυσανάλογα από τον ιό εξαιτίας του ρόλου τους στην παροχή φροντίδας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κρούσματα της ασθένειας που συνδέονται με ταξίδια ήδη εκδηλώνονται σε άλλες χώρες και απειλούν να δημιουργήσουν νέες επιδημιολογικές προκλήσεις·

1.      τονίζει ότι η επιδημία Έμπολα παίρνει καταστροφικές διαστάσεις στις πέντε, πλέον, πληγείσες χώρες, δηλ. στη Γουινέα, στη Λιβερία, στη Νιγηρία, στη Σιέρα Λεόνε και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (στο βορειότερο τμήμα της)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγραφείσα επιδημία από άποψη κρουσμάτων, θανάτων και γεωγραφικής εξάπλωσης, και εξακολουθεί να επιδεινώνεται·

2.      θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, ενώ παράλληλα και οι αφρικανικές χώρες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί· ζητεί από τις χώρες που διαθέτουν πόρους για την αντιμετώπιση καταστροφών να στείλουν επειγόντως επιπλέον ιατρικό, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό στη Δυτική Αφρική με στόχο την ταχεία τοποθέτησή τους·

3.      θεωρεί ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινότητα, η ΕΕ και ο ΟΗΕ πρέπει να συμφωνήσουν όσον αφορά το είδος της παρέμβασης που θα οδηγήσει σε αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης για την υγεία σε παγκόσμια κλίμακα·

4.      προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, προς άμεση εφαρμογή, με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και τη συμφωνία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής·

5.      ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εκτιμήσεις των αναγκών και σχέδια προσαρμοσμένα στις συνθήκες κάθε χώρας με σκοπό να προσδιορίσει τη ζήτηση για ειδικευμένο σε θέματα υγείας προσωπικό, κινητά εργαστήρια, εργαστηριακό εξοπλισμό, προστατευτικό ρουχισμό και για δημιουργία θαλάμων απομόνωσης·

6.      τονίζει ότι η κρίση αυτή επισημαίνει το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα, πριν αντιμετωπίσει την ατζέντα για την περίοδο μετά το 2015, πρέπει να αντιμετωπίσει τις «εκκρεμότητες» της ατζέντας για το 2015 και να ασχοληθεί πρωτίστως με θέματα υγείας (και εκπαίδευσης) στις αναπτυσσόμενες χώρες·

7.      τονίζει ότι ο αγώνας για την καταπολέμηση του Έμπολα δεν πρέπει να οδηγήσει σε στιγματισμό των ασθενών που επιζούν σε κοινότητες ή χώρες·

8.      επισημαίνει τις προκλήσεις για το ιατρικό προσωπικό και εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τη σημαντική συνεισφορά και βοήθεια των διεθνών οργανώσεων στον έλεγχο της επιδημίας αυτής· τονίζει ότι χρειάζονται περισσότεροι γιατροί, νοσοκόμοι, επιδημιολόγοι και ειδικοί για το νερό και τις υγειονομικές υποδομές - οι οποίοι τώρα δεν επαρκούν·

9.      τονίζει ότι απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό των υφιστάμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη θεραπειών και εμβολίων για τον Έμπολα, καθώς και για άλλες ασθένειες που δεν έχουν άμεσο εμπορικό ενδιαφέρον αλλά θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρόμοιες επιδημίες στο μέλλον· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει επειγόντως εάν τα υφιστάμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα δύνανται να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειες αυτές, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο των απαραίτητων κλινικών δοκιμών για υπάρχουσες πιθανές θεραπείες·

10.    επισημαίνει την ανάγκη να διατεθούν άμεσα πόροι, μέσω της ΓΔ ECHO, για την ετοιμότητα στις γειτονικές χώρες προκειμένου να προληφθεί και/ή να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού σε άλλες ευάλωτες χώρες της Δυτικής Αφρικής·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στους προέδρους, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου