Procedūra : 2014/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0119/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0119/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0026

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 160kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ES attīstības komisāra Andra Piebalga un par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgās ES komisāres Kristalina Georgieva 2014. gada 5. septembra paziņojumu par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā 2014. gada 21. augustā izveidoto Āfrikas Savienības (ĀS) misiju „ĀS palīdzība cīņai pret Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā” (ASEOWA),

–       ņemot vērā ANO 2014. gada 2. septembra īpašo paziņojumu par Ebolas vīrusu, ko sniedza starptautiskās organizācijas „Médecins Sans Frontières” („Ārsti bez robežām”) prezidents Dr. Joanne Liu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pašreizējais Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā ir līdz šim nāvējošākais šī vīrusa uzliesmojums pasaulē un Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir izsludinājusi starptautiska mēroga ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā; tā kā Gvinejā, Libērijā, Sjerraleonē un Nigērijā no šī vīrusa šogad ir miruši vairāk nekā 2100 cilvēku un situācija strauji turpina pasliktināties, tādēļ ir jāreaģē, veicot saskaņotus pasākumus starptautiskā līmenī; tā kā PVO arī prognozē, ka maksimālais upuru skaits varētu sasniegt 20 000;

B.     tā kā nevalstiskā organizācija (NVO) „Médecins Sans Frontières” (MSF) ir nosodījusi ietekmīgāko lielvalstu bezdarbību;

C.     tā kā ceturtdien, 2014. gada 18. septembrī, steidzami tiks rīkota ANO Drošības padomes sanāksme;

D.     tā kā Komisija ir nopietni nobažījusies par šīs slimības turpmāko izplatību, kas vēl nav apturēta, un kopš 2014. gada marta ir veikusi aizvien vērienīgākus atbildes pasākumus;

E.     tā kā visas organizācijas, kas darbojas vīrusa uzliesmojuma skartajās valstīs, ir uzsvērušas, ka pacientu izolēšanai un ārstēšanai steidzami ir vajadzīgs ne vien finansējums, bet arī resursi, kas nodrošina rīcībspēju, tostarp kvalificēti cilvēkresursi un loģistikas materiāli;

F.     tā kā pagājušajā nedēļā Libērijas aizsardzības ministrs paziņoja ANO Drošības padomei, ka ir apdraudēta pašas viņa valsts pastāvēšana;

G.     tā kā Komisija uzrauga situāciju ar Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centra palīdzību, ko vajadzētu izmantot kā ES palīdzības koordinēšanas platformu;

H.     tā kā Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2014. gada 3. septembra sanāksmē ES komisārs Tonio Borg apgalvoja, ka ES ir morāls pienākums palīdzēt valstīm, kuras skāris Ebolas vīrusa uzliesmojums, jo tās pašas saviem spēkiem šo problēmu nevar atrisināt;

I.      tā kā ES komisārs Tonio Borg ir paziņojis, ka Komisija plāno palielināt finansējumu, daļu no attīstībai atvēlētajiem līdzekļiem piešķirot humānajai palīdzībai; tā kā kopš 2014. gada marta, reaģējot uz epidēmiju, humānajai palīdzībai ES ir piešķīrusi EUR 11,9 miljonus; turpretim PVO augusta nogalē paziņoja par plānu, kura kopējā summa ir EUR 77 miljoni;

J.      tā kā ASV prezidents Barack Obama ir iecerējis krasi palielināt ASV centienus mazināt Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā, cita starpā arī ar lielāku ASV militāro spēku līdzdalību, nosūtot uz attiecīgajām valstīm papildu pārvietojamās lazaretes, ārstus un veselības aprūpes speciālistus, piegādājot ārstniecības līdzekļus un rīkojot mācības veselības aprūpes darbiniekiem Libērijā un citās valstīs;

K.     tā kā PVO ir brīdinājusi, ka Libērijā, kas ir vīrusa uzliesmojuma vissmagāk skartā Rietumāfrikas valsts, inficēto skaits varētu palielināties vēl par vairākiem tūkstošiem;

L.     tā kā Ebolas vīruss starp cilvēkiem izplatās tieša kontakta ceļā (ar inficētām asinīm, ķermeņa šķidrumiem vai orgāniem) vai netieši (saskarsmē ar inficētu vidi);

M.    tā kā, ņemot vērā Ebolas vīrusa izplatīšanas veidus, visvairāk ir apdraudēti veselības aprūpes darbinieki, jo viņi strādā bez piemērotiem aizsardzības līdzekļiem un nav pienācīgi apmācīti;

N.     tā kā tradicionālās vīrusa uzliesmojuma ierobežošanas metodes nav bijušas pietiekami efektīvas;

O.     tā kā vīrusa uzliesmojums ir atklājis, cik vājas ir attiecīgo valstu veselības aprūpes sistēmas un ka ir steidzami jāsniedz atbalsts, lai tās stiprinātu;

P.     tā kā Āfrikas Savienība mudina savas dalībvalstis atcelt ceļošanas ierobežojumus, kas noteikti, lai apturētu vīrusa izplatību, jo apgalvo, ka tie varētu kaitēt reģiona ekonomikai;

Q.     tā kā pašreizējā vīrusa uzliesmojuma mirstības rādītājs ir aptuveni 55 %;

R.     tā kā seroterapija (Ebolas vīrusu pārslimojušu cilvēku asins plazmas pārliešana), iespējams, ir palīdzējusi mazināt slimības simptomus diviem ar Ebolas vīrusu inficētiem ASV ārstiem un veicinājusi viņu atveseļošanos; tā kā svarīga nozīme ir arī tam, lai pārāk zemu nebūtu novērtētas komplikācijas, kas var rasties tādēļ, ka ārstēšana ar serumu netiek veikta specializētā ārstniecības iestādē, ņemot vērā to, cik nedroši ir hospitalizācijas apstākļi, un rēķinoties ar loģistikas problēmām (piemēram, nemainīgi zemas temperatūras uzturēšana);

S.     tā kā krīze ir akcentējusi veselības aprūpes sistēmu trūkumus attiecīgajās valstīs;

T.     tā kā drīzumā sāksies vakcīnu klīniskās pārbaudes, tomēr zāles un eksperimentālas vakcīnas līdz gada beigām diez vai būs plaši pieejamas;

U.     tā kā Ebolas vīrusa skartajā teritorijā ir 4,5 miljoni bērnu, kas jaunāki par 5 gadiem, un ar vīrusu ir inficēts nesalīdzināmi vairāk sieviešu (75 % no inficēto skaita), jo tieši viņas nodrošina aprūpi;

V.     tā kā citās valstīs jau ir konstatēti ar ceļošanu saistīti saslimšanas gadījumi un tas var radīt jaunas epidemioloģiskas problēmas,

1.      uzsver, ka pagaidām piecās Ebolas vīrusa skartajās valstīs, proti, Gvinejā, Libērijā, Nigērijā, Sjerraleonē un Kongo Demokrātiskajā Republikā (valsts ziemeļu daļā), epidēmijas upuru skaits ir graujošs; īpaši uzsver to, ka, saskaņā ar PVO datiem, gan inficēto un mirušo skaita, gan ģeogrāfiskās izplatības ziņā šis ir lielākais vīrusa uzliesmojums, kāds jebkad reģistrēts, un tas turpina saasināties;

2.      uzskata, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jārīkojas efektīvāk, tomēr sava daļa atbildības ir jāuzņemas arī Āfrikas valstīm; aicina valstis, kurām ir resursi, kas nodrošina rīcībspēju reaģēšanai katastrofu gadījumos, steidzami nosūtīt uz Rietumāfriku papildu medicīniskos, militāros un civilos resursus, lai nevilcinoties izvērstu to darbību;

3.      uzskata, ka globalizētā pasaulē ES un ANO ir jāvienojas par konkrētiem intervences pasākumiem, kas būs jāveic, reaģējot uz pasaules mēroga ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā;

4.      mudina rīkot Eiropas Savienības Padomes ministru sanāksmi, kas izstrādātu nekavējoties īstenojamu ārkārtas rīcības plānu attiecībā uz to, kā sniegt medicīnisko palīdzību, Komisijas vadībā vienojoties par humāno palīdzību, ko sniegs ES dalībvalstis, un nodrošinot šīs palīdzības sniegšanu;

5.      aicina Komisiju izvērtēt katras valsts vajadzības un sagatavot tām katrai savu plānu, lai noteiktu, cik liels ir pieprasījums pēc veselības aprūpes personāla, pārvietojamām laboratorijām, laboratorijas iekārtām, aizsargtērpiem un izolatoru telpām;

6.      uzsver — šī krīze nepārprotami liecina, ka vispirms starptautiskajai sabiedrībai ir jāpievēršas tām problēmām, kas vēl nav atrisinātas saistībā ar 2015. gadam noteiktajiem mērķiem, galvenokārt pievēršoties jaunattīstības valstīs aktuāliem veselības aprūpes (un izglītības) jautājumiem, un tikai pēc tam var sākt īstenot programmu laikposmam pēc 2015. gada;

7.      uzsver, ka nedrīkst pieļaut, lai Ebolas vīrusa apkarošanas rezultāts būtu vīrusu pārslimojušo cilvēku stigmatizācija kopienas vai valsts līmenī;

8.      īpaši akcentē problēmas, ar kurām saskaras medicīniskais personāls, un ļoti atzinīgi vērtē starptautisko organizāciju milzīgo ieguldījumu, ko tās sniegušas, palīdzot kontrolēt šo vīrusa uzliesmojumu; uzsver, ka ir vajadzīgs vairāk ārstu, medmāsu, epidemiologu, kā arī ūdensapgādes un sanitārijas speciālistu, jo pašlaik šo resursu trūkst;

9.      uzsver, ka ir jāveic vairāk pasākumu starptautiskā līmenī, lai finansētu un koordinētu esošās pētniecības un izstrādes programmas, kas tiek īstenotas, lai iegūtu vakcīnas un zāles pret Ebolas vīrusu un arī citām slimībām, par kurām pagaidām nav komerciālas intereses, bet kuras nākotnē varētu izraisīt līdzīgas epidēmijas; aicina Komisiju steidzami noskaidrot, vai esošās ES pētniecības un izstrādes programmas turpmāk varētu būt piemērotas šādu pasākumu īstenošanai, jo īpaši, lai panāktu, ka ātrāk tiek veiktas esošo eksperimentālo zāļu klīniskās pārbaudes;

10.    īpaši uzsver, ka ar Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (DG ECHO) starpniecību ir nekavējoties jāiegulda līdzekļi, vairojot kaimiņvalstu sagatavotību, tā cenšoties nepieļaut un/vai ierobežot vīrusa izplatību citās neaizsargātās Rietumāfrikas valstīs;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Āfrikas Savienības valstu prezidentiem, valdībām un parlamentiem, kā arī Pasaules Veselības organizācijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika