Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0119/2014

Ingivna texter :

B8-0119/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0026

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 231kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.021v01-00
 
B8-0119/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))


Charles Goerens, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Louis Michel, Marietje Schaake, Javier Nart, Dita Charanzová, Catherine Bearder, Robert Rochefort, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Fredrick Federley, Andrus Ansip, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0119/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av det uttalande om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola som gjordes av Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, och Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, den 5 september 2014,

–       med beaktande av Afrikanska unionens (AU) uppdrag om stöd i anslutning till utbrottet av ebola i Västafrika (ASEOWA), vilket fastställdes den 21 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Ebolautbrottet i Västafrika är det utbrott som krävt flest dödsoffer i världen hittills och Världshälsoorganisationen (WHO) har förklarat att utbrottet utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Viruset har skördat mer än 2 100 offer i Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria i år. Situationen försämras snabbt och kräver samordnade internationella insatser. Enligt WHO skulle en topp på 20 000 dödsfall kunna uppnås.

B.     Frivilligorganisationen Läkare utan gränser har beklagat de stora ländernas passivitet.

C.     FN:s säkerhetsråd kommer att anordna ett brådskande möte torsdagen den 18 september 2014.

D.     Kommissionen är allvarligt bekymrad över den fortsatta spridningen av sjukdomen, som ännu inte är under kontroll, och har kontinuerligt trappat upp sina insatser sedan mars 2014.

E.     Alla organisationer på fältet har betonat det akuta behovet av både ekonomiska medel och operativ kapacitet, bland annat kvalificerade mänskliga resurser och logistisk utrustning, för att man ska kunna isolera och behandla patienterna.

F.     Liberias försvarsminister förklarade förra veckan för FN:s säkerhetsråd att det är hans lands själva existens som står på spel.

G.     Kommissionen övervakar situationen via sitt centrum för samordning av katastrofberedskap, vilket bör fungera som plattform för samordningen av EU:s bistånd.

H.     Kommissionsledamot Borg förklarade vid ett sammanträde i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet den 3 september 2014 att EU har en moralisk skyldighet att hjälpa de länder som drabbats av ebolautbrottet, eftersom dessa länder inte ensamma kan lösa problemet.

I.      Kommissionsledamot Borg har meddelat att kommissionen avser öka det finansiella stödet genom att överföra en del av de anslag som är tillgängliga för utveckling till humanitärt bistånd. EU har avsatt 11,9 miljoner euro till humanitärt bistånd för epidemin sedan mars 2014. I slutet av augusti utlovade WHO en plan motsvarande ett belopp av 77 miljoner euro.

J.      President Barack Obama planerar att avsevärt förstärka USA:s insatser för att begränsa ebolautbrottet i Västafrika, bland annat genom att i högre grad involvera militären och sända nya fältsjukhus, läkare och hälsoexperter, tillhandahålla medicinsk utrustning och anordna utbildning för sjukvårdspersonalen i Liberia och i andra länder.

K.     WHO har redan varnat för att flera tusen nya fall kan uppstå i Liberia, som är det land som hittills drabbats hårdast av ebolautbrottet i Västafrika.

L.     Ebola sprids mellan människor genom direkt kontakt med infekterat blod, infekterade kroppsvätskor eller organ, eller indirekt genom kontakt med kontaminerad miljö.

M.    Sjukvårdspersonalen löper störst risk på grund av ebolavirusets spridningssätt och eftersom de arbetar utan adekvat skyddsutrustning och utbildning.

N.     Konventionella metoder för att bekämpa utbrottet har inte varit tillräckligt effektiva.

O.     Epidemin har påvisat brister i hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna och framhävt det akuta behovet av stöd för att förbättra dessa system.

P.     Afrikanska unionen uppmanar bestämt sina medlemsstater att häva de reseförbud som införts för att hindra virusets spridning, eftersom de kan skada regionens ekonomi.

Q.     Det aktuella utbrottet har en dödlighetsnivå på cirka 55 procent.

R.     Seroterapi, som innebär en plasmatransfusion från personer som överlevt ebolaviruset, kan ha spelat en roll i två amerikanska ebolasmittade läkares remission och återhämtning. Det är samtidigt viktigt att inte underskatta de komplikationer som behandling genom seroterapi på fältet medför, på grund av de riskfyllda förhållandena på sjukhusen och de logistiska problemen såsom upprätthållandet av kylkedjan.

S.     Krisen har framhävt svagheterna i hälso- och sjukvårdssystemen i de berörda länderna.

T.     Kliniska prövningar av vaccinet kommer att inledas inom kort, men behandlingar och experimentella vaccin förväntas inte bli allmänt tillgängliga före slutet av året.

U.     4,5 miljoner barn under fem år lever i de områden som drabbats av ebolaviruset, och kvinnorna (som utgör 75 procent av fallen) har drabbats oproportionerligt hårt av viruset på grund av deras roll som vårdgivare.

V.     Sjukdomsfall i samband med resor har redan börjat uppstå i andra länder och riskerar att skapa nya epidemiska hot.

1.      Europaparlamentet betonar att ebolaepidemin har fått förödande konsekvenser i de för närvarande fem drabbade länderna, det vill säga Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone och (norra delen av) Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet understryker att detta enligt WHO är det största registrerade utbrottet när det gäller antalet fall, antalet döda och geografisk utbredning och att det sprids allt snabbare.

2.      Europaparlamentet anser att det internationella samfundet måste spela en större roll, men att de afrikanska länderna också måste ta sin del av ansvaret. Parlamentet uppmanar de länder som har nödvändiga resurser för att hantera katastrofer att brådskande sända mer medicinsk, militär och civil kapacitet till Västafrika så att denna snabbt kan tas i bruk.

3.      Europaparlamentet anser att i en globaliserad värld måste EU och FN enas om vilken form av ingripanden som kan hantera en hälsokatastrof på global nivå.

4.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att anordna ett ministermöte för att införa en beredskapsplan, som omedelbart ska genomföras, för medlemsstaternas mobilisering av medicinska insatser och tillhandahållande av humanitärt bistånd, med kommissionen som samordnare.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en behovsbedömning och upprätta landspecifika planer för att fastställa behovet av sjukvårdspersonal, mobila laboratorier, laboratorieutrustning, skyddskläder och inrättandet av isoleringsavdelningar.

6.      Europaparlamentet betonar att krisen tydligt visar att det internationella samfundet, innan det tar sig an agendan för perioden efter 2015, måste behandla de kvarvarande frågorna från agendan för 2015 och först och främst ta itu med hälsofrågor (och utbildningsfrågor) i utvecklingsländer.

7.      Europaparlamentet betonar att kampen mot ebola inte får leda till en stigmatisering i de berörda samhällena eller länderna av de patienter som överlevt.

8.      Europaparlamentet understryker utmaningarna för sjukvårdspersonalen och välkomnar varmt de internationella organisationernas insatser och hjälp för att kontrollera epidemin. Parlamentet betonar att det behövs fler läkare, sjuksköterskor, epidemiologer och specialister på området för vatten och sanitära frågor, som det för närvarande råder brist på.

9.      Europaparlamentet betonar att det behövs ytterligare internationella insatser för att finansiera och samordna befintliga forsknings- och utvecklingsprogram i syfte att ta fram behandlingar och vaccin mot ebola, samt för andra sjukdomar som inte är av ett omedelbart kommersiellt intresse men som kan orsaka liknande epidemier i framtiden. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast undersöka om befintliga forsknings- och utvecklingsprogram i EU kan bidra till dessa insatser, framför allt när det gäller att utföra de nödvändiga kliniska prövningarna av nuvarande möjliga behandlingsmetoder.

10.    Europaparlamentet framhäver behovet av att snabbt investera, via GD Echo, i beredskap i grannländerna i syfte att förebygga och/eller begränsa virusets spridning i andra känsliga länder i Västafrika.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, presidenterna, regeringarna och parlamenten i Afrikanska unionen och Världshälsoorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy