Πρόταση ψηφίσματος - B8-0120/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0120/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Goffredo Maria Bettini, Tonino Picula, Vincent Peillon εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0111/2014

Διαδικασία : 2014/2844(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0120/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0120/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0120/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

(2014/2844(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λιβύη, και ιδιαίτερα εκείνο της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη[1], και εκείνο της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη[2],

–       έχοντας υπόψη τη δέσμη της ΕΠΓ για τη Λιβύη, του Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας[4], και το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: προς ενίσχυση της εταιρικής σχέσης[5],

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλα του 1977 και την υποχρέωση των μερών που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις να σέβονται και να διασφαλίζουν τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την ασφάλεια του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης και της 30ής Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) της 26ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1970, 1973 (2011) και 2174 της 27ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2011, οι Λίβυοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας πολιτικά δικαιώματα και αντιμετώπισαν την άνευ διακρίσεων κρατική καταστολή που αποτέλεσε το έναυσμα για την εννεάμηνη εμφύλια αντιπαράθεση και την εκδίωξη του καθεστώτος του Καντάφι·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2014, η Λιβύη πραγματοποίησε τις τρίτες γενικές δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές για να εκλέξει Βουλή των Αντιπροσώπων η οποία θα αντικαταθιστούσε το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο που είχε εκλεγεί τον Ιούλιο του 2012·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη αντιμετωπίζει κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ τοπικών ένοπλων ομάδων, όπου συμπεριλαμβάνονται και επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περιφερειακοί και άλλοι ξένοι παράγοντες παρεμβαίνουν ενεργά στη Λιβύη, με ανάληψη ενεργειών που επιδεινώνουν τις τοπικές διαιρέσεις και πλήττουν τις αδύναμες δομές διακυβέρνησης, υπονομεύοντας έτσι την πορεία εκδημοκρατισμού της Λιβύης·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα ενισχύει τη δέσμευσή της υποστηρίζοντας την ειρηνική λύση στην τρέχουσα κρίση·

1.      καλεί όλα τα μέρη της Λιβύης να συμφωνήσουν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, τον τερματισμό των συγκρούσεων, και να συμμετάσχουν σε ένα εθνικό πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς·

2.      καταδικάζει τη βία στη Λιβύη, ιδίως γύρω από την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, που οφείλεται στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις ενόπλων ομάδων και την υποκίνηση της βίας και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και την πλήρη αλληλεγγύη του για την ταλαιπωρία του άμαχου πληθυσμού και των θεσμών της Λιβύης·

3.      επισημαίνει τον αντίκτυπο στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια που απορρέει από τη γενική ανασφάλεια και την επιδείνωση της διακυβέρνησης στη Λιβύη· υπενθυμίζει ότι οι συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2014 για τον έλεγχο του αεροδρομίου της Τρίπολης, οδήγησαν σε δραματική κλιμάκωση και την κάθοδο στο χάος, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολυάριθμες απώλειες ζωών και καταστροφή των στρατηγικών υποδομών·

4.      καταδικάζει τη σειρά επιθέσεων εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών δομών, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου· υπενθυμίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη πρέπει να δεσμευτούν για την προστασία των αμάχων ανά πάσα στιγμή, και ότι όλοι οι κρατούμενοι θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις που στρέφονταν εσκεμμένα κατά του προσωπικού που συμμετέχει σε αποστολή παροχής βοήθειας ή ειρηνευτική αποστολή, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που προορίζονταν για την προστασία των αμάχων ή μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τις ένοπλες συγκρούσεις, συνιστούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έγκλημα πολέμου·

 

5.      υπενθυμίζει την απόφαση αριθ 2174 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), που εγκρίθηκε στις 27 Αυγούστου του 2014, που διευρύνει τις υφιστάμενες διεθνείς κυρώσεις στη Λιβύη, ώστε να συμπεριληφθεί και η ποινική ευθύνη των ανθρώπων που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν πράξεις που «απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Λιβύης, ή εμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής για τον εκδημοκρατισμό της χώρας»· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τέτοιου είδους μέτρων για συγκεκριμένα άτομα που απειλούν τις προοπτικές ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού στη Λιβύη και, στη συνέχεια, να τα καταγράψουν όπως κατέγραψε η διεθνής κοινότητα τον Καντάφι και τον στενό του περίγυρο·

6.      υπενθυμίζει ότι τα εμπόλεμα μέρη θα πρέπει να λογοδοτούν και να υπόκεινται σε ποινική δίωξη από τα εθνικά δικαστήρια ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έχει δικαιοδοσία για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες που διεπράχθησαν στη Λιβύη από τις 15 Φεβρουαρίου του 2011, στο πλαίσιο της απόφασης αριθ 1970 του ΣΑΗΕ·

 

7.      στηρίζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως τον νόμιμο φορέα που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου, 2014· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο η Βουλή των Αντιπροσώπων να απευθυνθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί άνευ αποκλεισμών συμφωνία και για να αποτραπεί η λήψη αποφάσεων που μπορεί να επιδεινώσουν τις διαιρέσεις αντί να γεφυρώσουν το χάσμα· καλεί τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συναντηθούν με του νεοεκλεγέντες βουλευτές του·

8.      επικροτεί το έργο της Συντακτικής Συνέλευσης όσον αφορά τη σύνταξη του Συντάγματος και το πνεύμα του εποικοδομητικού διαλόγου και της συναίνεσης· παροτρύνει το εν λόγω σώμα να συνεχίσει το έργο του επί ενός συνταγματικού κειμένου που θα εδράζεται στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα κατοχυρώνει και θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Λίβυων· καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, σχέδιο για ψήφιση· παροτρύνει τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Συμφιλίωσης, παρόμοιας με εκείνη που συνεστήθη στη Νότια Αφρική στη δεκαετία του 1990·

9.      καλεί την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προωθήσουν ευρύ πολιτικό διάλογο, που είναι και ο μοναδικός δρόμος προς τα εμπρός·

10.    καλεί τις γειτονικές χώρες και τους περιφερειακούς παράγοντες να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις τρέχουσες διαιρέσεις και να υπονομεύσουν τον εκδημοκρατισμό της Λιβύης· χαιρετίζει την φιλοξενία από πλευράς Τυνησία, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της Λιβύης που βρίσκονται σήμερα στην Τυνησία, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη βία·

11.    καλεί την ΕΕ να στηρίξει τον Ειδικό Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών Bernardino Léon και την UNSMIL στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, μέσω των προσπαθειών του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στη Λιβύη και την αντιπροσωπεία της ΕΕ και, μόλις επιτευχθεί εκεχειρία, ενδεχομένως να στηρίξει την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός από τη διεθνή κοινότητα·

12.    εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την πρωτοφανή άφιξη αιτούντων άσυλο και παράνομων μεταναστών στις ιταλικές ακτές και τις ακτές της Μάλτας, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το έδαφος της Λιβύης· καλεί την ΕΕ να δώσει συνέχεια στις προτεραιότητες που προσδιόρισε η Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα για τη Μεσόγειο και να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο για τα θέματα της μετανάστευσης με την κυβέρνηση της Λιβύης, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες·

 

13.    καταδικάζει την εμπορία ανθρώπων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του όσον αφορά την εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των αλλοδαπών μεταναστών και των προσφύγων που έχουν αποκλειστεί στη Λιβύη και ζητεί να καταβληθούν έντονες διεθνείς προσπάθειες για να διερευνηθούν εγκλήματα και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι εγκληματίες που εμπλέκονται στο ποινικό αδίκημα της διακίνησης αυτών των ατόμων·

 

14.    εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την αυξανόμενη παρουσία της Αλ-Κάιντα και των συνδεδεμένων με αυτήν ομάδων και προσώπων που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη και επιβεβαιώνει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με όλα τα δυνατά μέσα οι απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσφύγων και τον ανθρωπιστικό τομέα·

 

15.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την απειλή που ενέχουν τα εκτός επίβλεψης όπλα και πυρομαχικά στη Λιβύη και η διασπορά τους, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στη Λιβύη, την περιοχή και την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και μέσω της διάθεσής τους σε τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες που συμμετέχουν σε άλλες συγκρούσεις·

16.    τονίζει την ανάγκη όλα τα μέρη να σεβαστούν τις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ασφάλεια των αμάχων που λαμβάνουν βοήθεια και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού· υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις που στρέφονται εσκεμμένα κατά του προσωπικού που συμμετέχει σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ή ειρηνευτική αποστολή σύμφωνα με τον Χάρτη, στον βαθμό που δικαιούνται της προστασίας που παρέχεται σε αμάχους ή σε μη στρατιωτικό δυναμικό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων, συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

17.    καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών στη Λιβύη και να εστιάσουν την υποστήριξή τους στην οικοδόμηση του κράτους και των θεσμών και, από κοινού με τα κράτη μέλη, τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς εταίρους, να συμβάλουν στη δημιουργία αποτελεσματικών και υπό εθνική διοίκηση και έλεγχο δυνάμεων ασφαλείας (ενόπλων και αστυνομικών δυνάμεων) που θα μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη και την τάξη στη χώρα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει επίσης προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στη Λιβύη, καθώς και σε άλλους τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική διακυβέρνηση, όπως τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εθνική συμφιλίωση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες που διατυπώνουν οι λιβυκές αρχές και ο λαός της Λιβύης· καλεί τις λιβυκές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία που θεωρεί τον βιασμό έγκλημα πολέμου, εξασφαλίζοντας την παροχή των αναγκαίων πόρων·

18.    συνιστά την ισχυρή συμμετοχή της ΕΕ - παράλληλα με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες - στη διαδικασία του αφοπλισμού των πολιτοφυλακών, η οποία είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση των σε εθνικό και κεντρικό επίπεδο διοικουμένων ενόπλων και αστυνομικών δυνάμεων· αναγνωρίζει τη σημασία της αναδιάταξης της υπό την ΚΠΑΑ αποστολής για την παροχή μεθοριακής συνδρομής από την ΕΕ (EUBAM) στη Λιβύη, για να στηρίξει τη χώρα στην προσπάθεια διασφάλισης των συνόρων της, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά καλεί την ΥΕ/ΑΕ να επανεξετάσει την εντολή και τον σχεδιασμό της και να στείλει μια νέα αποστολή ΚΠΑΑ που θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για συνεπή και βιώσιμη μεταρρύθμιση και ενεργοποίηση του τομέα της ασφάλειας στη Λιβύη συνολικά· τονίζει ότι η ενωσιακή συνδρομή στον τομέα της ασφάλειας που θα εστιάζει μόνο στην ασφάλεια των συνόρων είναι προδήλως ανεπαρκής και αντιφατική, τόσο όσον αφορά τις ανάγκες της χώρας όσο και τις προκλήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ΕΕ·

19.    υποστηρίζει τις προσπάθειες της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη και του νεοτοποθετηθέντος Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Bernardino Leon· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση στη Λιβύη, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και της Αφρικανικής Ένωσης και τη συνδρομή των γειτονικών χωρών, και ειδικά της Αιγύπτου, της Τυνησίας και της Αλγερίας·

 

20.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη λιβυκή κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον ΓΓ του ΟΗΕ, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.