Forslag til beslutning - B8-0121/2014Forslag til beslutning
B8-0121/2014

FORSLAG TIL BESLUTNING om Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0109/2014

Procedure : 2014/2843(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0121/2014
Indgivne tekster :
B8-0121/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0121/2014

Europa-Parlamentets beslutning om Irak og Syrien og ISIS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal

(2014/2843(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og Syrien,

–       der henviser til Rådet (Udenrigsanliggender) konklusioner om Irak og Syrien,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Irak og Syrien af 30. august 2014,

–       der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014) og FN's Menneskerettighedsråds resolution S-22/L.1 (2014),

–       der henviser til FN's generalsekretærs udtalelser om Irak og Syrien,

–       der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet af 5. september 2014,

–       der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013,

–       der henviser til konklusionerne fra Paris-konferencen om sikkerheden i Irak og kampen mod den Islamiske Stat af 15. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at sikkerhedssituationen og den humanitære situation i Irak og Syrien, som i forvejen var kritisk, er blevet yderligere forværret efter, at dele af de to landes territorier blev besat af terror-djihadiske al-Qaeda-udbrydergruppe Islamisk Stat (IS); der henviser til, at den grænseoverskridende karakter af IS og de tilknyttede terrorgrupper udgør en trussel mod regionen som helhed;

B.     der henviser til, at udviskningen af den irakisk-syriske grænse har givet IS lejlighed til at forstærke sin tilstedeværelse i begge lande; der henviser til, at det den 29. juni 2014 forlød, at IS havde proklameret et "kalifat" eller en "islamisk stat" i de irakiske og syriske områder, som organisationen kontrollerer, og at dets leder Abdu Bakr al-Baghdadi havde udnævnt sig selv til kalif;

C.     der henviser til, at der er blevet begået alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og international humanitær ret i de områder, der kontrolleres af IS og tilknyttede grupper, herunder målrettede drab, tvangsomvendelser, bortførelser, handel med kvinder, kvinder og børn gjort til slaver, rekruttering af børn til selvmordsbomber, seksuel og fysisk mishandling og tortur; der henviser til, at IS har myrdet journalisterne James Foley og Steven Sotloff og hjælpearbejderen David Haines; der henviser til, at IS har begået overgreb mod befolkningsgrupperne kristne, yezidi, turkman, shabak, kaka'e, sabian og shia; der henviser til, at moskeer, monumenter, helligdomme, kirker og andre bedesteder, grave og gravpladser såvel som steder af arkæologisk og kulturel værdi er blevet ødelagt med fuldt overlæg;

D.     der henviser til, at kristne irakere på det seneste er blevet forfulgt, frataget deres grundlæggende rettigheder og fordrevet fra deres hjem på grund af deres religion og overbevisning; der henviser til, at IS-medlemmer i Mosul den 17. juli 2014 begyndte at mærke huse tilhørende kristne eller shiitter som værende "IS-ejendom"; der henviser til, at familier blev givet et ultimatum om enten at omvende sig, betale en beskyttelsesskat eller forlade stedet, idet de ellers ville blive henrettet; der henviser til, at antallet af kristne i Irak ifølge Open Doors International er faldet kraftigt fra 1,2 millioner i begyndelsen af 1990'erne til mellem 330 000 og 350 000 i dag;

E.     der henviser til, at der inden konflikten i Syrien brød ud, boede omkring 1,8 millioner kristne i landet; der henviser til, at mindst 500 000 kristne er blevet drevet på flugt siden konflikten begyndte;

F.     der henviser til, at omkring 1,4 millioner mennesker ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) i år er blevet internt fordrevet i Irak, og at omkring 1,5 millioner mennesker har behov for humanitær bistand; der henviser til, at IS' pludselige fremstormen har skabt en humanitær krise, navnlig en massiv fordrivelse af civilbefolkningen; der henviser til, at EU den 12. august 2014 besluttede at forhøje sin humanitære bistand til Irak med 5 mio. EUR med henblik på at yde elementær bistand til internt fordrevne, hvorved det samlede beløb til humanitær støtte til Irak i 2014 indtil videre beløber sig til 17 mio. EUR;

G.     der henviser til, at omkring 6,4 millioner mennesker ifølge OCHA er blevet internt fordrevet i Syrien og omkring 10,8 millioner mennesker ifølge Office for Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) har behov for humanitær bistand; der henviser til, at EU i løbet af 2014 hidtil har ydet 150 mio. EUR i humanitær hjælp til ofrene for krisen i Syrien;

H.     der henviser til, at EU har erkendt den byrde, der hviler på den kurdiske region og den kurdiske regionalregering, som huser et stort antal internt fordrevne personer;

I.      der henviser til, at EU har gentaget sit uindskrænkede engagement til fordel for Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet;

J.      der henviser til, at stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet den 4. og 5. september 2014 udtalte, at IS' tilstedeværelse i både Syrien og Irak er en trussel mod den regionale stabilitet, og at befolkningerne i Syrien og Irak og andre steder i regionen har brug for støtte fra det internationale samfund til at imødegå denne trussel;

K.     der henviser til, at de franske islamiske sammenslutninger i deres fælles appel af 8. september 2014 udtrykte deres støtte til deres kristne brødre og alle regionens øvrige mindretal og disses ret til fortsat at leve i værdighed og sikkerhed i deres hævdvundne hjemstavne og frit praktisere deres religion;

L.     der henviser til, at fremme af demokrati og overholdelse af menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder, herunder retten til religions- og trosfrihed, er grundlæggende principper og målsætninger for EU og udgør det fælles grundlag for Unionens forbindelser med tredjelande;

1.      udtrykker dyb bekymring over den hastigt forværrende sikkerhedssituation i Irak og Syrien; fordømmer på det kraftigste de drab og menneskerettighedsovertrædelser, som IS og dets tilknyttede grupper har begået i Irak og Syrien, navnlig mod kristne og andre religiøse og etniske befolkningsgrupper og sårbare grupper; understreger, at de ansvarlige for sådanne forbrydelser skal drages til ansvar;

2.      fordømmer på det kraftigste IS' mord på journalisterne James Foley og Steven Sotloff og hjælpearbejderen David Haines;

3.      understreger, at de udbredte og systematiske angreb på civile, der udsøges på grund af deres etniske eller politiske baggrund, religion, tro eller køn, kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden; fordømmer på det stærkeste alle former for forfølgelse, forskelsbehandling og intolerance på grundlag af religion og tro og enhver voldshandling mod ethvert trossamfund; understreger endnu engang, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed;

4.      udtrykker sin støtte til især det mellemøstlige kristne samfund, som er offer for religiøs intolerance og had; udtrykker sin solidaritet med medlemmerne af de kristne trossamfund, der bliver forfulgt og trues af fuldstændig udryddelse i deres hjemlande Irak og Syrien, såvel som med andre forfulgte, religiøse mindretal; fastholder og bakker op om den ukrænkelige ret for alle religiøse og etniske mindretal i Syrien og Irak, herunder kristne, til fortsat at leve i deres historiske og hævdvundne hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til frit at praktisere deres religion;

5.      understreger, at de forbrydelser der er begået mod kristne mindretal såsom assyrerne, syriakker og kaldæere, såvel som mod yezidierne og shiamuslimer, udgør en ultimativ bestræbelse fra IS' side på at gennemføre en fuldstændigt religiøs udrensning i civilisationens og kristendommens vugge; fremhæver, at det for at beskytte og værne om de hjemmehørende mindretal og for at undgå en flygtningekrise af endnu mere alarmerende omfang er nødvendigt at etablere beskyttelsesområder; udtrykker sin opbakning til oprettelsen af en internationalt garanteret og internationalt afpatruljeret beskyttelsesområde for de irakiske mindretal; bemærker, at kristne og muslimer i århundreder har levet i fredelig sameksistens i regionen;

6.      afviser fuldstændig IS-lederskabets proklamation af oprettelsen af et kalifat i områderne under dets kontrol og anser proklamationen for illegitim, og afviser selve grundtanken om ensidige ændringer af internationalt anerkendte grænser ved magt; understreger, at IS er omfattet af den våbenembargo og indefrysning af aktiver, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1989 (2011), og understreger vigtigheden af en hurtig og effektiv gennemførelse af disse foranstaltninger; opfordrer Rådet til at overveje en mere effektiv anvendelse af de eksisterende restriktive foranstaltninger, og navnlig til at forhindre IS i at få udbytte af ulovligt slag af olie eller andre ressourcer på de internationale markeder;

7.      fordømmer IS' og de tilknyttede gruppers anvendelse og udnyttelse af oliefelter og den tilhørende infrastruktur, hvormed IS skaffer sig store indtægter, og opfordrer alle stater til at håndhæve FN's Sikkerhedsråds resolution 2161 (2014) og 2170 (2014), som fordømmer enhver handel, det være sig direkte eller indirekte, med IS og dets tilknyttede grupper;

8.      glæder sig over appellen af 8. september 2014 fra de franske islamiske sammenslutninger, der indeholdt en utvetydig og uforbeholden fordømmelse af ekstremistiske terrorgruppers brug af islam som et instrument til at retfærdiggøre deres voldsfremfærd, intolerance og forbrydelser mod menneskeheden;

9.      opfordrer alle parterne i konflikten i Irak til at drage omsorg for beskyttelsen af civilbefolkningen og til at efterleve deres folkeretlige og menneskeretlige forpligtelser; opfordrer til øjeblikkelig støtte og humanitær hjælp til Iraks fordrevne folk;

10.    glæder sig over USA's og andre bidragende staters indsats for at bistå de irakiske nationale og lokale myndigheder med at bekæmpe IS; glæder sig over den amerikanske opfordring til en internationale koalition mod IS, som nu er under opbygning; glæder sig også over Den Arabiske Ligas beslutning om at tilslutte sig FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014) og tage alle nødvendige skridt til at bekæmpe terrorgrupperne i Syrien og Irak og at samarbejde med alle internationale, regionale og nationale bestræbelser på at genoprette freden og sikkerheden i regionen; opfordrer det internationale samfund til at bistå de irakiske myndigheder med at sørge for beskyttelsen af og hjælpen til de mennesker, der er på flugt fra de terrorberørte områder, især personer tilhørende sårbare grupper og etniske eller religiøse befolkningsgrupper; opfordrer alle regionale aktører til at bidrage til bestræbelserne på at fremme sikkerheden og stabiliteten i Irak; minder om, at alle regionale aktører såvel som EU ultimativt er forpligtet til og ansvarlige for at gøre deres yderste for at sikre, at de traditionelle mindretal og alle borgere kan vende tilbage til de hjemstavne, som de er blevet fordrevet fra; opfordrer EU-medlemsstaterne til at bistå de irakiske og lokale myndigheder på enhver tænkelig måde, herunder med militær bistand, til at dæmme op for og tilbagerulle IS' terroristiske og aggressive ekspansion;

11.    glæder sig over mobiliseringen af det europæiske katastrofeberedskabskoordineringscenter og aktiveringen af EU's civilbeskyttelsesmekanisme efter anmodning fra den irakiske regering; glæder sig over EU's humanitære bistand til Irak og Syrien;

12.    opfordrer alle parterne i konflikten i Syrien, især det syriske regime, til at drage omsorg for beskyttelsen af civilbefolkningen og til at efterleve deres folkeretlige og menneskeretlige forpligtelser; understreger, at en varig løsning kræver en politisk overgang i Syrien hurtigst muligt;

13.    opfordrer alle parter i konflikten i Syrien til at respektere det mandat, som FN's overvågningsstyrke for troppeadskillelse er pålagt, og at tilsikre sikkerhed og bevægelsesfrihed for FN-tropperne, inklusive dem fra EU-medlemsstaterne; fordømmer, at 45 fijianske fredsbevarende soldater blev tilbageholdt af en bevæbnet gruppe; glæder sig over løsladelsen af soldaterne den 11. september 2014;

14.    glæder sig over individuelle medlemsstaters beslutning om at reagere positivt på opfordringen fra Det Kurdiske Regionale Råd om hurtigst muligt at bistå med militært materiel; understreger, at en sådan respons afspejler medlemsstaternes kapacitet og nationale ret og nyder opbakning fra de irakiske, nationale myndigheder; opfordrer de medlemsstater, der leverer militært materiel til de kurdiske nationale myndigheder, til at samordne deres indsats og etablere virkningsfulde overvågningsforanstaltninger med henblik på at forhindre en ukontrolleret fordeling af materiellet;

15.    gentager sin bekymring over, at hundredevis af udenlandske krigere, herunder borgere fra EU-medlemsstater, har sluttet sig til IS-oprøret; opfordrer medlemsstater til at træffe hensigtsmæssige forholdsregler for at forhindre krigere i at rejse ud fra deres territorier, i tråd med FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014), og til at udvikle fælles praksis for sikkerhedstjenesterne til overvågning og kontrol af djihad-krigere; opfordrer til samarbejde inden for EU og på internationalt plan med det mål for øje at træffe hensigtsmæssige, juridiske skridt over for individer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger;

16.    glæder sig over dannelsen af en ny og bred regering i Irak såvel som over vedtagelsen af regeringsprogrammet, og lykønsker Haider al-Abadi med godkendelsen af hans udnævnelse til Iraks premierminister; støtter op om premierministerens bestræbelser på at færdiggøre regeringsdannelsen; understreger, at Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet er af essentiel betydning for at opnå stabilitet og økonomisk udvikling i landet og i regionen;

17.    tilslutter sig anmodningen fra Menneskerettighedsrådet til FN's Menneskerettighedshøjkommissær om hurtigst muligt at sende en mission til Irak for at efterforske overtrædelser af international humanitær ret begået af IS og tilknyttede terrorgrupper og fastslå kendsgerninger og omstændighederne ved disse overtrædelser i den hensigt at forhindre, at de går ustraffede hen, og sikre at ansvaret placeres;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter indblandet i konflikten i Syrien;