Menettely : 2014/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0121/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0121/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0027

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.023v01-00
 
B8-0121/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP))  
B8‑0121/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon 20. tammikuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta 2014 antamat päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä korkea edustaja) julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) ja YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/L.1 (2014),

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin antamat lausunnot Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 pidetyn Naton huippukokouksen jälkeen annetun julkilausuman,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–       ottaa huomioon Irakin turvallisuudesta ja Islamilaisen valtion torjumisesta Pariisissa 15. syyskuuta 2014 järjestetyn konferenssin päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Irakin ja Syyrian jo ennestään kriittinen turvallisuus- ja humanitaarinen tilanne on pahentunut entisestään sen jälkeen, kun al-Qaidasta eronnut jihadisti- ja terroristijärjestö Islamilainen valtio (Is) otti haltuunsa osia niiden alueesta; ottaa huomioon, että IS:n ja muiden terroristiryhmien ylikansallinen luonne muodostaa uhan alueelle laajemminkin;

B.     ottaa huomioon, että Irakin ja Syyrian välisen rajan hälveneminen on antanut IS-järjestölle mahdollisuuden vahvistaa asemiaan kummassakin maassa; panee merkille 29. kesäkuuta 2014 saadut tiedot, joiden mukaan Is on perustanut ”kalifaatin” tai ”islamilaisen valtion” hallussaan oleville alueille Irakissa ja Syyriassa ja että sen johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on julistanut itsensä kalifiksi;

C.     toteaa, että IS:n ja muiden ryhmien hallussa olevilla alueilla on rikottu räikeästi kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta muun muassa seuraavin tavoin: täsmäsurmat, pakkokäännytykset, sieppaukset, naiskauppa, naisten ja lasten pakottaminen orjuuteen, lasten värvääminen itsemurhapommi-iskuihin, seksuaalinen ja fyysinen hyväksikäyttö ja kiduttaminen; ottaa huomioon, että Is on murhannut toimittajat James Foleyn ja Steven Sotloffin sekä avustustyöntekijä David Hainesin; ottaa huomioon, että IS on ottanut kohteikseen kristittyjen, jesidien, turkmeenien, šabakien, kakaiden, sabiaanien ja shiiojen yhteisöt; ottaa huomioon, että järjestö on tuhonnut tahallisesti moskeijoita, muistomerkkejä, pyhäkköjä, kirkkoja ja muita hartaudenharjoituspaikkoja sekä arkeologisia ja kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä kohteita;

D.     ottaa huomioon, että Irakin kristittyjä on viime aikoina vainottu, heiltä on riistetty heidän perusoikeutensa ja heidät pakotettu jättämään kotinsa ja lähtemään maanpakoon uskontonsa ja vakaumustensa vuoksi; ottaa huomioon, että IS:n jäsenet alkoivat 17. heinäkuuta 2014 merkitä Mosulissa kristittyjen ja shiia-muslimien taloja tekstillä ”Islamilaisen valtion omaisuutta”; ottaa huomioon, että perheille esitettiin uhkavaatimus joko kääntyä islamiin, maksaa suojeluvero tai lähteä, tai muuten heidät teloitettaisiin; ottaa huomioon, että Open Doors International -järjestön mukaan Irakin kristittyjen määrä on vähentynyt huomattavasti: 1990-luvun alussa heitä oli 1,2 miljoonaa ja nyt 330 000–350 000;

E.     toteaa, että ennen Syyrian konfliktia maassa asui noin 1,8 miljoonaa kristittyä; toteaa, että konfliktin puhjettua ainakin 500 000 kristittyä on joutunut lähtemään kotiseudultaan;

F.     ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön (OCHA) arvion mukaan Irakissa on noin 1,4 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja noin 1,5 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa; toteaa, että IS:n nousu on aiheuttanut humanitaarisen kriisin, joka on erityisesti pakottanut suuren määrän siviilejä siirtymään pois asuinseuduiltaan; toteaa, että EU päätti 12. elokuuta 2014 lisätä humanitaarista apuaan Irakille viidellä miljoonalla eurolla tarjotakseen perusapua siirtymään joutuneille, mikä nostaa Irakille annettavan humanitaarisen avun rahoituksen jo 17 miljoonaan euroon vuonna 2014;

G.     ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön (OCHA) arvion mukaan Irakissa on noin 6,4 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) mukaan maassa on noin 10,8 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa; ottaa huomioon, että EU on tähän mennessä myöntänyt vuonna 2014 150 miljoonaa euroa Syyrian kriisin uhreille toimitettavaa humanitaarista apua varten;

H.     ottaa huomioon, että EU on ilmaissut ymmärtävänsä Irakin Kurdistanin alueelle ja sen aluehallinnolle sälytetyn taakan, kun Irakin Kurdistaniin on saapunut suuri määrä maan sisäisiä pakolaisia;

I.      toteaa, että EU on muistuttanut olevansa lujasti sitoutunut Irakin yhtenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tukemiseen;

J.      ottaa huomioon, että 4. ja 5. syyskuuta pidettyyn Naton huippukokoukseen osallistuneet valtioiden ja hallitusten päämiehet totesivat, että IS:n läsnäolo Syyriassa ja Irakissa uhkaa alueen vakautta ja että Syyrian ja Irakin kansa ja alueen muu väestö tarvitsee kansainvälisen yhteisön tukea uhan torjumiseksi;

K.     ottaa huomioon, että Ranskan islamistiliitot ilmaisivat 8. syyskuuta julkistamassaan vetoomuksessa tukensa kristityille veljilleen ja kaikille alueen vähemmistöille ja heidän oikeudelleen jatkaa ihmisarvoista ja turvallista elämäänsä perinteisillä kotiseuduillaan ja harjoittaa uskontoaan vapaasti;

L.     ottaa huomioon, että demokratian ja ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien, myös uskonnon ja omantunnonvapauden, edistäminen on yksi EU:n perusperiaatteista ja ‑tavoitteista ja muodostaa yhteisen perustan sen suhteille kolmansien maiden kanssa;

1.      on erittäin huolissaan Irakin ja Syyrian nopeasti heikentyvästä turvallisuustilanteesta; tuomitsee voimakkaasti surmat ja ihmisoikeusrikkomukset, joihin Is ja muut terroristiryhmät ovat syyllistyneet Irakissa ja Syyriassa erityisesti kristittyjä ja muita uskonnollisia ja etnisiä yhteisöjä ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä vastaan; korostaa, että tällaisiin rikoksiin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen;

2.      tuomitsee voimakkaasti IS:n tekemät toimittajien James Foleyn ja Steven Sotloffin sekä avustustyöntekijä David Hainesin murhat;

3.      korostaa, että laajoissa tai järjestelmällisissä hyökkäyksissä siviilejä vastaan näiden etnisen tai poliittisen taustan, uskonnon, vakaumuksen tai sukupuolen vuoksi saattaa olla kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen uskontoon ja vakaumukseen perustuvan vainon, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden sekä kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuvat väkivallanteot; korostaa jälleen kerran, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on perusihmisoikeus;

4.      ilmaisee erityisen tukensa Lähi-idän kristittyjen yhteisölle, jotka ovat uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja vihan uhreja; ilmaisee myötätuntonsa kristittyjen yhteisöjen jäsenille, joita vainotaan ja joita uhkaa lopullinen tuho kotimaassaan Irakissa ja Syyriassa, sekä muille vainotuille uskonnollisille yhteisöille; vahvistaa kantanaan ja tukee sitä, että kaikilla Irakissa ja Syyriassa asuvilla uskonnollisilla ja etnisillä vähemmistöillä on luovuttamattoman oikeus asua edelleen historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan ja elää ihmisarvoista, tasa-arvoista ja turvallista elämää sekä harjoittaa uskontoaan vapaasti;

5.      korostaa, että assyrialaisten kaltaisia kristittyjä vähemmistöjä sekä jesidejä ja shiiamuslimeja vastaan tehdyt rikokset ovat IS:n viimeinen yritys toteuttaa perusteellinen uskonnollinen puhdistus sivilisaation ja kristinuskon kehdossa; korostaa, että jotta kotoperäisiä vähemmistöjä voidaan suojella ja taata heidän turvallisuutensa sekä välttää entistäkin huolestuttavamman pakolaiskriisin syntyminen, on perustettava turvasatama; ilmaisee tukensa kansainvälisesti taatun ja valvotun turvasataman perustamiselle Irakin vähemmistöjä varten; panee merkille, että kristityt ja muslimit viettivät vuosisatojen ajan rauhanomaista rinnakkaiseloa alueella;

6.      ei hyväksy missään nimessä ja pitää laittomana IS:n johdon ilmoitusta, jonka mukaan se on perustanut kalifaatin hallussaan oleville alueille, ja torjuu mahdollisuuden muuttaa väkivalloin yksipuolisesti kansainvälisesti tunnustettuja rajoja; korostaa uudelleen, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1267 (1999) ja 1989 (2011) vahvistettu aseidenvientikielto ja varojen jäädyttäminen koskevat IS-järjestöä, ja painottaa, että on tärkeää panna kyseiset toimenpiteet nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; pyytää neuvostoa harkitsemaan olemassa olevien rajoittavien toimenpiteiden käytön tehostamista, erityisesti jotta IS ei voisi hyötyä laittomasta öljyn myynnistä tai muiden luonnonvarojen myynnistä kansainvälisillä markkinoilla;

7.      tuomitsee sen, että IS ja muut ryhmät käyttävät ja hyödyntävät öljykenttiä ja niihin liittyvää infrastruktuuria ja saavat sitten huomattavat tulot, ja kehottaa kaikkia valtioita noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 2161 (2014) ja 2170 (2014), joissa tuomitaan kaikki kauppa, niin suora kuin epäsuora kauppa, IS:n ja siihen liittyneiden ryhmien kanssa;

8.      pitää myönteisenä Ranskan kaikkien islamistiliittojen 8. syyskuuta julkistamaa vetoomusta, jossa tuomitaan yksiselitteisesti ja ehdoitta se, että terroristien ääriryhmät ovat välineellistäneet islaminuskon oikeuttaakseen ryhmien väkivallan, suvaitsemattomuuden ja rikokset ihmisyyttä vastaan;

9.      kehottaa kaikkia Irakin konfliktin osapuolia varmistamaan siviiliväestön suojelun ja pitämään kiinni kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisista velvollisuuksistaan; pyytää antamaan Irakin maansisäisille pakolaisille välitöntä tukea ja humanitaarista apua;

10.    pitää myönteisenä Yhdysvaltojen ja kaikkien muiden osallistuvien valtioiden toimia Irakin kansallisten ja paikallisten viranomaisten tukemiseksi niiden taistelussa IS-järjestöä vastaan; suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen kehotukseen muodostaa IS-järjestön vastainen kansainvälinen koalitio, jota ollaan parhaillaan kokoamassa; suhtautuu myönteisesti myös Arabiliiton jäsenten päätökseen hyväksyä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2170 (2014) ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin terroristiryhmien torjumiseksi Syyriassa ja Irakissa ja tehdä yhteistyötä kaikkien kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten hankkeiden puitteissa rauhan ja vakauden palauttamiseksi alueelle; pyytää kansainvälistä yhteisöä avustamaan Irakin viranomaisia terrorismista kärsiviltä alueilta pakenevien ja erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien ja etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen jäsenten turvallisuuden varmistamisessa ja avun toimittamisessa heille; kehottaa kaikkia alueellisia toimijoita osallistumaan toimiin, jotka tähtäävät Irakin turvallisuuden ja vakauden edistämiseen; muistuttaa, että kaikkien alueellisten toimijoiden sekä EU:n kaikkein vahvimpana sitoumuksena ja tärkeimpänä tehtävänä olisi oltava se, että ne tekevät kaiken mahdollisen varmistaakseen perinteisten vähemmistöjen ja kaikkien kansalaisten paluun alkuperäisille asuinalueilleen, josta heidän oli paettava; kehottaa EU:n jäsenvaltioita avustamaan kaikin keinoin, myös sotilaallisen avun muodossa, Irakin valtiollisia ja paikallisia viranomaisia IS:n terroriin ja aggressioon perustuvan laajentumisen pysäyttämisessä ja torjumisessa;

11.    pitää myönteisenä Irakin hallituksen pyynnöstä tapahtunutta Euroopan hätäavun koordinointikeskuksen mobilisointia ja Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin aktivointia; on tyytyväinen EU:n Irakiin ja Syyriaan toimittamaan humanitaariseen apuun;

12.    kehottaa kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia ja erityisesti Syyrian hallintoa varmistamaan siviiliväestön suojelun ja pitämään kiinni kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisista velvollisuuksistaan; painottaa, että kestävän ratkaisun aikaansaaminen edellyttää kiireellistä poliittista muutosta Syyriassa;

13.    kehottaa kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia kunnioittamaan loitontamista tarkkailevien YK-joukkojen toimeksiantoa ja varmistamaan YK-joukkojen, myös EU:n jäsenvaltioiden lähettämien joukkojen, turvallisuuden ja mahdollisuuden liikkua vapaasti; tuomitsee sen, että aseelliset ryhmät pidättivät 45 fidžiläistä rauhanturvaajaa; on tyytyväinen, että rauhanturvaajat vapautettiin 11. syyskuuta 2014;

14.    pitää myönteisenä yksittäisten jäsenvaltioiden päätöstä vastata myöntävästi kurdien alueellisten viranomaisten pyyntöön sotilasmateriaalin tarjoamisesta kiireellisesti; korostaa, että tällaiset vastaukset ovat jäsenvaltioiden valmiuksien ja kansallisen lainsäädännön mukaisia ja että Irakin kansalliset viranomaiset ovat antaneet niille hyväksyntänsä; kehottaa kurdien alueviranomaisille sotilaallisia tarvikkeita toimittavia jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan ja toteuttamaan tehokkaita seurantatoimia tarvikkeiden hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi;

15.    on yhä huolissaan siitä, että IS-järjestön kapinallisten joukkoihin kerrotaan liittyneen satoja ulkomaalaisia taistelijoita, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin ehkäistäkseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) mukaisesti taistelijoiden matkustamisen alueeltaan ja kehittämään turvallisuuspalveluille yhteisiä käytäntöjä jihadistien seuraamiseksi ja valvomiseksi; kehottaa tekemään yhteistyöstä EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla asianmukaisten oikeudellisten toimien kehittämiseksi sellaisia henkilöitä vastaan, joita epäillään osallistumisesta terroritekoihin;

16.    panee tyytyväisenä merkille uuden laajapohjaisen hallituksen muodostamisen ja pääministerin ohjelman hyväksymisen Irakissa ja onnittelee Haider Al-Abadia hänen nimityksestään Irakin pääministeriksi; tukee pääministerin pyrkimyksiä saattaa hallituksen kokoaminen päätökseen; korostaa, että Irakin yhtenäisyys, itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus ovat oleellisia maan ja alueen vakauden ja taloudellisen kehityksen kannalta;

17.    tukee ihmisoikeusneuvoston YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle esittämää pyyntöä käynnistää Irakissa kiireesti operaatio, jonka tehtävänä on tutkia IS:n ja siihen liittyneiden ryhmien tekemiä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja rikkomuksia ja selvittää kyseisiä loukkauksia ja rikkomuksia koskevat tosiasiat ja olosuhteet, jotta vältetään niiden jääminen ilman rangaistusta ja jotta varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus;

18.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallituksille ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö