Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0121/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0121/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Irako bei Sirijos ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0109/2014

Procedūra : 2014/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0121/2014
Pateikti tekstai :
B8-0121/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0121/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Irako bei Sirijos ir IS agresijos, įskaitant mažumų persekiojimą

(2014/2843(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2170 (2014) ir JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją S-22/L.1 (2014),

–       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 15 d. Paryžiaus konferencijos išvadas dėl saugumo Irake ir kovos su Islamo valstybe,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi jau ir taip kritinė saugumo ir humanitarinė padėtis Irake ir Sirijoje dar labiau pablogėjo, nes dalį šių šalių teritorijos užėmė teroristinė atsiskyrusi „Al-Qaedos“ džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS), kadangi tarptautinio pobūdžio IS ir susijusios teroristinės grupuotės kelia grėsmę visam regionui;

B.     kadangi tai, kad išnyko Irako ir Sirijos siena, suteikė IS galimybę sustiprinti savo pozicijas abiejose šalyse; kadangi 2014 m. birželio 29 d. pranešta, kad IS savo kontroliuojamose Irako ir Sirijos teritorijose paskelbė kalifatą arba islamo valstybę, o jos lyderis Abdu Bakr al-Baghdadi pasiskelbė kalifu;

C.     kadangi IS ir su ja susijusių grupuočių kontroliuojamose teritorijose daromi dideli tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimai, įskaitant tikslines žudynes, prievartinius atsivertimus į kitą tikėjimą, pagrobimus, moterų pardavinėjimą, moterų ir vaikų vergovę, vaikų verbavimą savižudiškiems susisprogdinimams, seksualinį ir fizinį išnaudojimą ir kankinimus; kadangi IS nužudė žurnalistus James Foley ir Steven Sotloff ir pagalbos darbuotoją David Haines; kadangi IS yra nusitaikiusi į krikščionių, jazidų, turkmėnų, šabakų, kakajų, sabėjų ir šiitų bendruomenes; kadangi tyčia naikinamos mečetės, paminklai, šventovės, bažnyčios ir kitos apeigų vietos, kapai ir kapinės, archeologijos ir kultūros paveldo objektai;

D.     kadangi pastaruoju metu dėl savo religijos ir įsitikinimų persekiojami Irako krikščionys, atimamos jų pagrindinės teisės, jie verčiami palikti namus ir tapti pabėgėliais; kadangi 2014 m. liepos 17 d. IS nariai Mosule pradėjo žymėti krikščionių ir šiitų namus užrašu „Islamo valstybės nuosavybė“; kadangi šeimoms pateiktas ultimatumas: atsiversti į islamą, mokėti apsaugos mokestį arba išvykti, kitaip joms bus įvykdyta egzekucija; kadangi, remiantis organizacijos „Open Doors International“ duomenimis, krikščionių skaičius Irake smarkiai sumažėjo: 1990 m. jų buvo 1,2 mln., o dabar 330 000–350 000;

E.     kadangi prieš kylant konfliktui Sirijoje šalyje gyveno apie 1,8 mln. krikščionių; kadangi prasidėjus konfliktui perkelta mažiausiai 500 000 krikščionių;

F.     kadangi, remiantis Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, šiemet Irake perkelta apie 1,4 mln. asmenų ir apie 1,5 mln. asmenų reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi IS iškilimas sukėlė humanitarinę krizę – masinį civilių gyventojų perkėlimą; kadangi 2014 m. rugpjūčio 12 d. ES nusprendė 5 mln. EUR padidinti Irakui teikiamą humanitarinę pagalbą, kad perkeltiems asmenims būtų suteikta bent minimali pagalba, ir dėl to 2014 m. humanitarinis finansavimas Irakui pasiekė 17 mln. EUR;

G.     kadangi, remiantis Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, šiemet Sirijoje perkelta apie 6,4 mln. asmenų ir, remiantis Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos biuro (ECHO) duomenimis, apie 10,8 mln. asmenų reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi 2014 m. ES humanitarinei pagalbai nukentėjusiems nuo Sirijos krizės skyrė 150 mln. EUR;

H.     kadangi ES pripažino, kad Kurdistano regionui ir Kurdistano regioninei vyriausybei tenka didelė našta dėl didelio skaičiaus šalies viduje perkeltų asmenų;

I.      kadangi ES pakartojo savo tvirtą įsipareigojimą palaikyti Irako vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

J.      kadangi 2014 m. rugsėjo 4–5 d. NATO aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavę valstybių ir vyriausybių vadovai konstatavo, kad IS Sirijoje ir Irake kelia grėsmę regiono stabilumui ir kad Sirijos, Irako ir kitų regiono teritorijų gyventojams reikia tarptautinės bendruomenės paramos siekiant kovoti su šia grėsme;

K.     kadangi Prancūzijos islamo federacijos bendrame savo 2014 m. rugsėjo 8 d. atsišaukime išreiškė paramą broliams krikščionims ir kitoms regiono mažumoms ir pareiškė, kad jie turi teisę oriai ir saugiai gyventi tradicinėse savo gyvenamosiose vietose ir laisvai praktikuoti savo religiją;

L.     kadangi demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms, įskaitant religijos ar tikėjimo laisvę, skatinimas yra pagrindiniai ES principai ir tikslai, sudarantys bendrą ES ryšių su trečiosiomis šalimis pagrindą;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl sparčiai blogėjančios saugumo padėties Irake ir Sirijoje; griežtai smerkia IS ir susijusių teroristinių grupuočių Irake ir Sirijoje vykdomas žudynes ir žmogaus teisių pažeidimus, ypač krikščionių, kitų religinių bei etninių bendruomenių ir pažeidžiamų grupių; pabrėžia, kad už tokius nusikaltimus atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn;

2.      griežtai smerkia IS įvykdytas žurnalistų James Foley ir Steven Sotloff ir pagalbos darbuotojo David Haines žmogžudystes;

3.      pabrėžia, kad plačiai vykdomi ar sistemingi išpuoliai prieš civilius gyventojus dėl jų etninės kilmės ar politinių įsitikinimų, religijos, tikėjimo ar lyties gali būti laikomi nusikaltimu žmoniškumui; griežtai smerkia visų formų persekiojimą, diskriminaciją ir netoleranciją dėl religijos ar tikėjimo ir smurtą prieš visas religines bendruomenes; dar kartą pabrėžia, kad minties, sąžinės ir religijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė;

4.      reiškia ypatingą savo paramą Artimųjų Rytų krikščionių bendruomenei, nukentėjusiai nuo religinės netolerancijos ir neapykantos; reiškia savo solidarumą su persekiojamų krikščionių bendruomenių, kurioms jų tėvynėse, Irake ir Sirijoje, gresia išnykimas, nariais ir kitomis persekiojamomis religinėmis mažumomis; patvirtina ir remia neatimamą visų Irake ir Sirijoje gyvenančių religinių ir etninių mažumų, įskaitant krikščionis, teisę oriai, lygiateisiškai ir saugiai gyventi savo istorinėse ir tradicinėse tėvų žemėse ir laisvai praktikuoti savo religiją;

5.      pabrėžia, kad nusikaltimai prieš krikščionių mažumas, tokias kaip asirų, sirų ir chaldėjų, jazidus ir musulmonus šiitus yra IS pastangos pasiekti savo galutinį tikslą atlikti visišką etninį išvalymą civilizacijos ir krikščionybės lopšiu laikomame regione; pabrėžia, kad siekiant apsaugoti ir ginti vietines mažumas ir išvengti dar didesnio masto pabėgėlių krizės reikia sukurti saugią prieglaudą; reiškia savo paramą siekiui sukurti tarptautiniu mastu garantuojamą ir užtikrinamą saugią prieglaudą Irako mažumoms; pažymi, kad regione ištisus amžius krikščionys ir musulmonai taikiai sugyveno;

6.      griežtai atmeta ir laiko neteisėtu IS lyderių paskelbtą kalifatą IS kontroliuojamose teritorijose ir atmeta bet kokius ketinimus vienašališkai jėga pakeisti tarptautiniu mastu pripažintas sienas; dar kartą pabrėžia, kad IS taikomas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267 (1999) ir 1989 (2011) nustatytas ginklų embargas ir turto įšaldymas, ir pabrėžia, kad svarbu skubiai ir veiksmingai įgyvendinti šias priemones; ragina Tarybą apsvarstyti, kaip būtų galima veiksmingiau panaudoti esamas ribojamąsias priemones, visų pirma siekiant neleisti IS gauti naudos iš neteisėtos prekybos nafta ar prekybos kitais ištekliais tarptautinėse rinkose;

7.      smerkia tai, kad IS ir susijusios grupuotės naudoja ir eksploatuoja naftos telkinius ir susijusią infrastruktūrą, nes taip IS gali gauti didelių pajamų, ir primygtinai ragina visas šalis laikytis JT Saugumo Tarybos rezoliucijų 2161 (2014) ir 2170 (2014), kuriose smerkiama bet kokia, tiesioginė ir netiesioginė, prekyba su IS ir susijusiomis grupuotėmis;

8.      palankiai vertina rugsėjo 8 d. visų Prancūzijos islamo federacijų atsišaukimą, kuriame nedviprasmiškai ir besąlygiškai pasmerkiamas teroristinių ekstremistų grupuočių naudojimasis islamu smurtui, netolerancijai ir nusikaltimams žmoniškumui pateisinti;

9.      ragina visas konflikto Irake šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę; ragina nedelsiant suteikti paramą ir humanitarinę pagalbą perkeltiems asmenims Irake;

10.    palankiai vertina JAV ir kitų prisidedančių prie pagalbos šalių pastangas remti Irako nacionalinės ir vietos valdžios institucijas siekiant kovoti su IS; palankiai vertina JAV raginimą suburti prieš IS nukreiptą tarptautinę koaliciją (ji jau formuojasi); taip pat palankiai vertina Arabų Lygos narių sprendimą pritarti JT Saugumo Tarybos rezoliucijai 2170 (2014), imtis visų reikiamų priemonių siekiant kovoti su teroristinėmis grupuotėmis Sirijoje ir Irake ir prisidėti prie visų tarptautinių, regioninių ir nacionalinių pastangų atkurti taiką ir saugumą regione; ragina tarptautinę bendruomenę padėti Irako valdžios institucijoms užtikrinti pabėgėlių iš teroristų užimtų teritorijų, ypač pažeidžiamų grupių ir etninių bei religinių bendruomenių narių, apsaugą ir pagalbą jiems; ragina visus regiono subjektus prisidėti prie pastangų skatinti saugumą ir stabilumą Irake; primena, kad visų regiono subjektų ir ES galutinis įsipareigojimas ir atsakomybė – padaryti viską, kas jų galioje, siekiant užtikrinti galimybes tradicinėms mažumoms ir visiems piliečiams grįžti į nuo seno gyvenamas vietas, iš kurių jie buvo priversti bėgti; ragina ES valstybes nares visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant karinę pagalbą, padėti Irako ir vietos valdžios institucijoms sustabdyti ir įveikti plintantį IS terorizmą ir agresiją;

11.    palankiai vertina tai, kad Irako vyriausybės prašymu mobilizuotas Europos reagavimo į nelaimes koordinavimo centras ir aktyvuotas Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas; palankiai vertina ES humanitarinę pagalbą Irakui ir Sirijai;

12.    ragina visas konflikto Sirijoje šalis, ypač Sirijos režimą, užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę; pabrėžia, kad siekiant tvaraus sprendimo Sirijoje nedelsiant reikalingas politinis pereinamasis procesas;

13.    ragina visas konflikto Sirijoje šalis gerbti JT kariuomenės išvedimo stebėjimo pajėgų įgaliojimus ir užtikrinti JT pajėgų, įskaitant ES valstybėms narėms priklausančias pajėgas, saugumą ir judėjimo laisvę; smerkia tai, kad ginkluota grupuotė sulaikė 45 Fidžio taikdarius; palankiai vertina tai, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. taikdariai buvo paleisti;

14.    palankiai vertina atskirų valstybių narių sprendimą patenkinti kurdų regioninės valdžios institucijų prašymą skubiai suteikti karinių reikmenų; pabrėžia, kad tokie sprendimai priklauso nuo valstybių narių pajėgumų ir nacionalinių įstatymų ir kad jiems pritaria Irako nacionalinės valdžios institucijos; ragina valstybes nares, teikiančias karinius reikmenis kurdų regioninės valdžios institucijoms, koordinuoti savo veiksmus ir įgyvendinti veiksmingas stebėjimo priemones, siekiant išvengti nekontroliuojamo ginklų platinimo;

15.    dar kartą reiškia susirūpinimą dėl to, kad šimtai užsienio kovotojų, įskaitant ES valstybių narių piliečius, prisijungė prie IS sukilėlių; ragina valstybes nares, remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2170 (2014), imtis atitinkamų priemonių, neleisti kovotojams keliauti per jų teritoriją ir sukurti bendrą džihadistų stebėjimo ir kontrolės praktiką saugumo tarnyboms; ragina bendradarbiauti ES ir tarptautiniu lygiu, siekiant taikyti atitinkamas teisines priemones visiems asmenis, įtariamiems dalyvavimu teroristiniuose aktuose;

16.    palankiai vertina tai, kad suformuota nauja ir įtrauki Irako vyriausybė, priimta ministrų programa, ir sveikina Haider al-Abadi tapus Irako ministru pirmininku; remia ministro pirmininko pastangas galutinai suformuoti vyriausybę; pabrėžia, jog Irako vienybė, suverenitetas ir teritorinis vientisumas yra nepaprastai svarbūs siekiant šalies ir regiono stabilumo ir ekonominio vystymosi;

17.    pritaria Žmogaus teisių tarybos prašymui JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui skubiai siųsti misiją į Iraką, kad būtų ištirti IS ir susijusių teroristinių grupuočių įvykdyti tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimai ir nustatyti tokių pažeidimų faktai ir aplinkybės, siekiant išvengti nebaudžiamumo ir užtikrinti visapusišką atsakomybę;

18.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir visoms konflikto Sirijoje šalims.