Rezolūcijas priekšlikums - B8-0121/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0121/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0109/2014

Procedūra : 2014/2843(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0121/2014
Iesniegtie teksti :
B8-0121/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0121/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Irākā un Sīrijā un ISIS ofensīvu, tostarp minoritāšu vajāšanu

(2014/2843(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 30. augusta secinājumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju 2170 (2014) un ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju S-22/L.1 (2014),

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā 2014. gada 5. septembrī NATO samitā pieņemto deklarāciju,

–       ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību,

–       ņemot vērā secinājumus, ko 2014. gada 15. septembrī pieņēma Parīzē notikušajā konferencē par drošību Irākā un cīņu pret Islāma valsti (IS),

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā humanitārā situācija Irākā un Sīrijā, kas jau tā bija kritiska, ir pasliktinājās vēl vairāk, kad daļu šo valstu teritorijas sagrāba no al-Qaeda atšķēlusies teroristu un džihādistu grupa "Islāma valsts" (IS); tā kā IS un ar to saistīti teroristu grupējumi to pārrobežu rakstura dēļ rada draudus plašākam reģionam;

B.     tā kā Irākas un Sīrijas robežas sabrukums ir devis IS iespējas palielināt klātbūtni abās valstīs; tā kā 2014. gada 29. jūnijā tika ziņots, ka IS ir proklamējusi kalifātu jeb islāma valsti tās kontrolētajās Irākas un Sīrijas teritorijās, un tās vadonis Abdu Bakr al-Baghdadi ir pasludinājis sevi par kalifu;

C.     tā kā IS un ar to saistīto grupējumu kontrolētajās teritorijās ir bijuši smagi starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumi, tostarp mērķtiecīga cilvēku nogalināšana, piespiešana pāriet citā ticībā, cilvēku nolaupīšana, sieviešu tirdzniecība, sieviešu un bērnu paverdzināšana, bērnu rekrutēšana, lai izmantotu viņus kā pašnāvniekus–spridzinātājus, seksuāla un fiziska izmantošana un spīdzināšana; tā kā IS ir noslepkavojusi žurnālistus James Foley un Steven Sotloff un humānās palīdzības organizācijas darbinieku David Haines; tā kā IS spēki ir uzbrukuši kristiešiem, jazīdiem, turkmēņiem, šabakiem, kakaiešiem, sābiešiem un šiītu kopienām; tā kā apzināti tiek iznīcinātas mošejas, pieminekļi, svētnīcas, baznīcas un citas kulta celtnes, kapenes un kapsētas, kā arī arheoloģisko atradumu vietas un kultūras mantojuma vietas;

D.     tā kā Irākas kristieši savas reliģijas un pārliecības dēļ nesen piedzīvojuši vajāšanu, zaudējuši savas pamattiesības un bijuši spiesti atstāt savas mājas un doties bēgļu gaitās; tā kā 2014. gada 17. jūlijā IS dalībnieki sāka uz kristiešu un šiītu mājām Mosulā likt uzrakstus „Islāma valsts īpašums”; tā kā ģimenēm tika izvirzīts ultimāts pāriet islāmā, maksāt aizsardzības maksu vai pamest mājas, citādi šie cilvēki tiktu nogalināti; tā kā saskaņā ar Open Doors International aplēsēm kristiešu skaits Irākā ir ievērojami samazinājies no 1,2 miljoniem 1990. gadu sākumā līdz 330 000–350 000 šobrīd;

E.     tā kā pirms Sīrijas konflikta sākuma šajā valstī dzīvoja vairāk nekā 1,8 miljoni kristiešu; tā kā kopš konflikta sākuma savas mājas ir bijuši spiesti pamest vismaz 500 000 kristiešu;

F.     tā kā saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroju (OCHA) šogad Irākā iekšzemē tika pārvietoti aptuveni 1,4 miljoni personu un aptuveni 1,5 miljoniem cilvēku ir vajadzīga humānā palīdzība; tā kā IS darbības paplašināšanās ir radījusi humanitāro krīzi, jo īpaši civiliedzīvotāju masveida pārvietošanu; tā kā 2014. gada 12. augustā ES nolēma palielināt humāno palīdzību Irākai par EUR 5 miljoniem, lai sniegtu pamatpalīdzību pārvietotajiem cilvēkiem, līdz ar to līdz šim 2014. gadā nodrošinātais finansējums humānajai palīdzībai Irākā ir EUR 17 miljoni,

G.     tā kā saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroju (OCHA) Sīrijā ir aptuveni 6,4 miljoni iekšzemē pārvietoto personu un tā kā Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO) lēš, ka aptuveni 10,8 miljoniem cilvēku ir vajadzīga humānā palīdzība; tā kā līdz šim 2014. gadā humānajai palīdzībai Sīrijas krīzē cietušajiem ES ir atvēlējusi EUR 150 miljonus;

H.     tā kā ES ir atzinusi, kāds slogs gulstas uz Kurdistānas reģionu un Kurdistānas reģionālo valdību, kas ir uzņēmusi lielu skaitu iekšzemē pārvietoto personu,

I.      tā kā ES ir vairākkārt apliecinājusi, ka vēlas redzēt Irāku vienotu, suverēnu un teritoriāli nesadalītu;

J.      tā kā valstu un valdību vadītāji, kas piedalījās 2014. gada 4. un 5. septembra NATO samitā, paziņoja, ka IS darbība Sīrijā un Irākā ir drauds reģiona drošībai un ka Sīrijas, Irākas un citu reģiona valstu iedzīvotājiem ir vajadzīgs starptautiskās kopienas atbalsts, lai pretotos šim drošības apdraudējumam;

K.     tā kā Francijas musulmaņu federācijas 2014. gada 8. septembra kopīgajā paziņojumā ir paudušas atbalstu saviem kristiešu brāļiem un citām reģionā dzīvojošajām minoritātēm un iestājas par viņu tiesībām arī turpmāk dzīvot cieņpilnu dzīvi drošībā savās tradicionālajās mājās un brīvi praktizēt savu reliģiju;

L.     tā kā demokrātijas veicināšana un cilvēktiesību un pilsonisko brīvību, tostarp reliģijas un ticības brīvības, ievērošana ir ES pamatprincipi un mērķi un ir kopīgs pamats tās attiecībām ar trešām valstīm;

1.      pauž nopietnas bažas par drošības situācijas straujo pasliktināšanos Irākā un Sīrijā; asi nosoda IS un ar to saistīto teroristisko grupējumu pastrādātās slepkavības un cilvēktiesību pārkāpumus Irākā un Sīrijā, kas vērsti jo īpaši pret kristiešiem un citām reliģiskām un etniskām kopienām un neaizsargātām iedzīvotāju grupām; uzsver, ka tie, kas pastrādājuši šādus noziegumus, ir jāsauc pie atbildības;

2.      asi nosoda to, ka IS ir noslepkavojusi žurnālistus James Foley un Steven Sotloff un humānās palīdzības organizācijas darbinieku David Haines;

3.      uzsver, ka plaši vai sistemātiski uzbrukumi civiliedzīvotājiem viņu etniskās, politiskās vai reliģiskās piederības, ticības vai dzimuma dēļ var tikt uzskatīti par noziegumu pret cilvēci; asi nosoda visu veidu diskrimināciju un neiecietību, kuras pamatā ir reliģija un ticība, kā arī nosoda vardarbību pret visām reliģiskajām kopienām; atkārtoti uzsver, ka tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību ir vienas no cilvēka pamattiesībām;

4.      pauž atbalstu jo īpaši Tuvo Austrumu kristiešu kopienai, kas kļuvusi par reliģiskās neiecietības un naida upuri; pauž solidaritāti ar kristiešu kopienu pārstāvjiem, kuri tiek vajāti un kuriem draud nogalināšana savās dzimtajās zemēs — Irākā un Sīrijā —, un ar citām vajātajām reliģiskajām minoritātēm; atkārtoti apliecina atbalstu tam, ka visām reliģiskajām un etniskajām minoritātēm, kas dzīvo Irākā un Sīrijā, tostarp kristiešiem, ir neatņemamas tiesības turpināt cieņpilni, līdztiesīgi un droši dzīvot savā vēsturiskajā un tradicionālajā zemē un brīvi praktizēt savu reliģiju;

5.      uzsver, ka noziegumi, kas pastrādāti pret kristiešu minoritāti, piemēram, asīriešiem, sīriešiem un haldiešiem, kā arī jazīdiem un šiītu musulmaņiem, ir pēdējais IS solis pretim pilnīgai reliģiskai tīrīšanai vietā, kas ir civilizācijas un kristietības šūpulis; uzsver, ka ir jāizveido droša patvēruma vieta, lai varētu aizsargāt tradicionālās minoritātes un izvairīties no tā, ka bēgļu krīze kļūst vēl lielāka; pauž atbalstu starptautiski garantēta un īstenota patvēruma izveidei priekš Irākas minoritātēm; norāda, ka kristieši un musulmaņi mierīgi sadzīvojuši šajā reģionā gadsimtiem ilgi;

6.      pilnībā noraida un uzskata par nelikumīgiem jebkādus IS vadītāju paziņojumus par kalifāta nodibināšanu tā pašreiz kontrolētajās teritorijās un noraida jebkādus mēģinājumus vienpusīgi vardarbīgi mainīt starptautiski atzītās robežas; vēlreiz uzsver, ka ANO Drošības padome ar rezolūciju Nr. 1267 (1999) un rezolūciju Nr. 1989 (2011) ir IS piemērojusi ieroču embargo un līdzekļu iesaldēšanu, un uzsver šo pasākumu ātras un efektīvas īstenošanas nozīmi; aicina Padomi apsvērt iespēju efektīvāk izmantot esošos ierobežojošos pasākumus un jo īpaši neļaut IS gūt labumu no naftas vai citu resursu nelegālas pārdošanas starptautiskajos tirgos;

7.      nosoda to, ka IS un ar to saistītie grupējumi lieto un izmanto naftas ieguves laukus un naftas ieguves infrastruktūru, kas ļauj IS gūt vērā ņemamus ienākumus, un mudina visas valstis ievērot ANO Drošības padomes rezolūcijas 2161 (2014) un 2170 (2014), kurās nosodīta jebkāda veida tieša vai netieša tirgošanās ar IS un ar to saistītajiem grupējumiem;

8.      atzinīgi vērtē visu Francijas musulmaņu federāciju kopīgo paziņojumu, ar ko tās nāca klajā 8. septembrī un kurā tās vienprātīgi un bez nosacījumiem nosoda to, ka ekstrēmistiski teroristu grupējumi izmanto islāmu, lai attaisnotu vardarbību, neiecietību un noziegumus pret cilvēci;

9.      aicina visas Irākas konfliktā iesaistītās puses nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un ievērot saistības, ko tām uzliek starptautiskie humanitāro tiesību un cilvēktiesību akti; aicina nekavējoties sniegt atbalstu un humāno palīdzību Irākā pārvietotajām personām;

10.    atzinīgi vērtē ASV un citu valstu centienus atbalstīt Irākas valsts pārvaldes un vietējās iestādes cīņā pret IS; atzinīgi vērtē ASV aicinājumu veidot starptautisku, pret IS vērstu koalīciju, kas pamazām top; atzinīgi vērtē arī Arābu valstu līgas dalībvalstu pieņemto lēmumu atbalstīt ANO Drošības padomes rezolūciju 2170 (2014) un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret teroristu grupējumiem Sīrijā un Irākā, kā arī iesaistīties visos starptautiskajos, reģionālajos un valstu līmeņa centienos atjaunot mieru un stabilitāti reģionā; aicina starptautisko sabiedrību palīdzēt Irākas iestādēm nodrošināt aizsardzību un palīdzību tiem, kas bēg no terorisma skartajiem apgabaliem, īpaši neaizsargāto iedzīvotāju grupu un etnisko un reliģisko kopienu locekļiem; aicina visus reģionālos dalībniekus pielikt pūles, lai veicinātu drošību un stabilitāti Irākā; atgādina, ka visiem reģionālajiem dalībniekiem un ES ir jāapņemas un jāuzņemas par pienākumu darīt visu iespējamo, lai garantētu, ka tradicionālās minoritātes un visi iedzīvotāji varēs atgriezties savās mājās, no kurām tie bijuši spiesti bēgt; aicina ES dalībvalstis visos iespējamos veidos palīdzēt Irākai un tās vietējām iestādēm, tostarp sniedzot militāru palīdzību, lai tās varētu ierobežot un atvairīt terorismu un agresīvu IS ekspansiju;

11.    atzinīgi vērtē to, ka pēc Irākas valdības lūguma ir mobilizēts Eiropas Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centrs un aktivēts Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms; atzinīgi vērtē to, ka ES sniedz humāno palīdzību Irākai un Sīrijai;

12.    aicina visas Sīrijas konfliktā iesaistītās puses, īpaši Sīrijas režīmu, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un ievērot saistības, ko tām uzliek starptautiskie humanitāro tiesību un cilvēktiesību akti; uzsver, ka, lai panāktu noturīgu risinājumu, Sīrijā ir nekavējoties jāveic politiska pāreja;

13.    aicina visas Sīrijas konfliktā iesaistītās puses respektēt ANO karaspēka atvilkšanas novērotāju spēku mandātu un garantēt ANO spēkiem, tostarp ES dalībvalstu vienībām, iespējas droši un brīvi pārvietoties; nosoda to, ka bruņots grupējums ir aizturējis 45 miera uzturētājus no Fidži; atzinīgi vērtē to, ka 2014. gada 11. septembrī miera uzturētāji tika atbrīvoti;

14.    atzinīgi vērtē atsevišķu dalībvalstu individuālo lēmumu atsaukties uz kurdu reģionālo iestāžu lūgumu nekavējoties nodrošināt tās ar militāriem materiāliem; uzsver, ka šādi lēmumi tiek pieņemti atkarībā no dalībvalstu iespējām, atbilstīgi to tiesību aktiem un ar Irākas valdības iestāžu piekrišanu; aicina tās dalībvalstis, kas nodrošina militāros materiālus kurdu reģionālajām iestādēm, savā starpā saskaņot darbību un īstenot efektīvus uzraudzības pasākumus, lai nepieļautu nekontrolētu ieroču izplatīšanu;

15.    atkārtoti pauž bažas par ziņām, ka simtiem ārvalstu kaujinieku, tostarp no ES dalībvalstīm, pievienojas IS nemierniekiem; aicina dalībvalstis atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijai Nr. 2170 (2014) veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu kaujinieku došanos uz nemieru apgabaliem no to teritorijas, kā arī izstrādāt drošības dienestiem kopīgu praksi džihādistu uzraudzībai un kontrolei; aicina sadarboties ES un starptautiskā līmenī, lai pienācīgi juridiski vērstos pret jebkuru personu, kas tiek turēta aizdomās par iesaistīti teroristiskās darbībās;

16.    atzinīgi vērtē jaunas un iekļaujošas valdības veidošanu Irākā, kā arī ministru programmas pieņemšanu, un apsveic Haider al-Abadi saistībā ar viņa apstiprināšanu par Irākas premjerministru; atbalsta premjerministra centienus pabeigt valdības veidošanu; uzsver, ka Irākas vienotība, suverenitāte un teritoriālā integritāte ir būtiska stabilitātei un ekonomikas attīstībai valstī un reģionā;

17.    atbalsta Cilvēktiesību padomes pieprasījumu ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojam nekavējoties nosūtīt uz Irāku misiju, lai izmeklētu IS un ar to saistīto teroristisko grupējumu pastrādātos starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus un šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu un noskaidrot pārkāpumu un ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu faktus un apstākļus, lai nepieļautu nesodāmību un nodrošinātu, ka visi vainīgie tiek saukti pie atbildības;

18.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei un visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.