Förslag till resolution - B8-0121/2014Förslag till resolution
B8-0121/2014

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, László Tőkés, Esther de Lange, Lars Adaktusson, Monica Luisa Macovei, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Emil Radev, Philippe Juvin, Gabrielius Landsbergis, Francesc Gambús För PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0109/2014

Förfarande : 2014/2843(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0121/2014
Ingivna texter :
B8-0121/2014
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0121/2014

Europaparlamentets resolution om Irak och Syrien och Isis offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter

(2014/2843(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak och Syrien,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Irak och Syrien,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Irak och Syrien av den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Irak och Syrien,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014) och FN:s människorättsråds resolution S‑22/L.1 (2014),

–       med beaktande av FN:s generalsekreterares uttalanden om Irak och Syrien,

–       med beaktande av förklaringen från Natos toppmöte den 5 september 2014,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, som antogs den 24 juni 2013,

–       med beaktande av slutsatserna från Pariskonferensen om säkerhet i Irak och kampen mot Islamiska staten av den 15 september 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Säkerhetsläget och den humanitära situationen i Irak och Syrien, som redan var i ett kritiskt stadium, har försämrats ytterligare till följd av Islamiska statens (IS), en jihadistisk terrorgrupp med rötter i al‑Qaida, ockupation av delar av ländernas territorier. IS och associerade terrorgrupper är nationsövergripande och utgör därmed ett hot för hela regionen.

B.     Upplösningen av gränsen mellan Irak och Syrien har gett IS tillfälle att stärka sin närvaro i båda länderna. Den 29 juni 2014 kom det uppgifter om att IS hade utropat ett ”kalifat”, eller en ”islamisk stat”, på de territorier som IS kontrollerar i Irak och Syrien, och dess ledare Abu Bakr al-Baghdadi har utropat sig till kalif.

C.     Det har förkommit allvarliga kränkningar av de internationella mänskliga rättigheterna och brott mot humanitär rätt i de områden som kontrolleras av IS och associerade grupper, bl.a. riktat dödande, tvångsomvändelse, bortförande, kvinnohandel, kvinno- och barnslaveri, rekrytering av barn som självmordsbombare, sexuella och fysiska övergrepp och tortyr. IS har mördat journalisterna James Foley och Steven Sotloff och biståndsarbetaren David Haines. IS har angripit kristna, jezidier, turkmener, shabaker, kakaier, sabéer och shiiter. Moskéer, monument, helgedomar, kyrkor och andra platser för religionsutövning, gravar och gravplatser samt arkeologiska platser och kulturarvsplatser har avsiktligt förstörts.

D.     Kristna irakier har nyligen förföljts, berövats sina grundläggande rättigheter och tvingats lämna sina hem och bli flyktingar på grund av sin religion och övertygelse. Den 17 juli 2014 började IS-medlemmar i Mosul markera kristnas och shiiters bostäder med ”Islamiska statens egendom”. Familjer gavs ultimatum: antingen omvända sig, betala beskyddarpengar eller lämna platsen. Annars skulle de avrättas. Enligt Open Doors International har antalet kristna i Irak minskat kraftigt från 1,2 miljoner i början av 1990-talet till mellan 300 000 och 350 000 idag.

E.     Innan konflikten i Syrien började fanns det ungefär 1,8 miljoner kristna i landet. Sedan konflikten började har minst 500 000 kristna fördrivits.

F.     Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har uppskattningsvis 1,4 miljoner personer blivit internflyktingar i Irak i år och uppskattningsvis 1,5 miljoner behöver humanitärt bistånd. IS framryckningar har orsakat en humanitär kris, särskilt genom massiv omflyttning av civila. EU beslutade den 12 augusti 2014 att öka sitt humanitära bistånd till Irak med 5 miljoner euro för att ge internflyktingar grundläggande bistånd, vilket innebär att finansieringen av humanitärt bistånd till Irak under 2014 hittills uppgår till 17 miljoner euro.

G.     Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har uppskattningsvis 6,4 miljoner personer blivit internflyktingar i Syrien i år och enligt generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) behöver uppskattningsvis 10,8 miljoner humanitärt bistånd. Hittills under 2014 har EU gett 150 miljoner euro i humanitärt bistånd till offren för krisen i Syrien.

H.     EU har uppmärksammat den börda som har lagts på regionen Kurdistan och Kurdistans regionala regering, som har tagit emot ett stort antal internflyktingar.

I.      EU har upprepat sitt bestämda engagemang för Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet.

J.      De stats- och regeringschefer som deltog i Natos toppmöte den 4–5 september 2014 har slagit fast att närvaron av IS i både Syrien och Irak är ett hot mot regionens stabilitet och att folket i Syrien och Irak och andra delar av regionen behöver det internationella samfundets stöd för att möta hotet.

K.     De muslimska förbunden i Frankrike utfärdade en gemensam appell den 8 september 2014 där de uttryckte stöd för sina kristna bröder och alla andra minoritetsgrupper i regionen och för deras rätt att fortsätta att leva värdigt och tryggt på de orter där de alltid har levt och fritt utöva sina religioner.

L.     Främjandet av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter, inklusive religions- och trosfriheten, är grundläggande principer och mål för EU och utgör en gemensam bas för EU:s förbindelser med tredjeländer.

1.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över säkerhetssituationen i Irak och Syrien, som snabbt blir allt värre. Parlamentet fördömer med eftertryck det dödande och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som IS och associerade terrorgrupper gör sig skyldiga till i Irak och Syrien, särskilt mot kristna och andra religiösa och etniska grupper och andra utsatta grupper. Parlamentet betonar att de som är ansvariga för sådana brott måste ställas till svars.

2.      Europaparlamentet fördömer IS avrättning av journalisterna James Foley och Steven Sotloff och biståndsarbetaren David Haines.

3.      Europaparlamentet betonar att omfattande eller systematiska angrepp mot civila på grund av deras etniska eller politiska bakgrund, religion, tro eller kön kan betecknas som ett brott mot mänskligheten. Parlamentet fördömer kraftfullt alla former av förföljelse, diskriminering och intolerans som grundar sig på religion och övertygelse samt alla våldsdåd mot religiösa samfund. Parlamentet understryker återigen att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet.

4.      Europaparlamentet uttrycker sitt stöd i synnerhet för Mellanösterns kristna, som utsätts för intolerans och hat på religiösa grunder. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med personer tillhörande kristna samfund som förföljs och riskerar att utplånas i sina hemländer, Irak och Syrien, liksom andra förföljda religiösa minoritetsgrupper. Parlamentet bekräftar och stödjer den oförytterliga rätten för alla religiösa och etniska minoritetsgrupper i Irak och Syrien, inklusive kristna, att fortsätta att leva, i värdighet, jämlikhet och trygghet, där de historiskt och traditionellt alltid har levt och att fritt utöva sina religioner.

5.      Europaparlamentet betonar att brotten mot kristna minoritetsgrupper, som assyrier, syrianer och kaldéer, samt mot jezidier och shiamuslimer är en sista framstöt av IS för att uppnå total religiös rensning i civilisationens och kristendomens vagga. Parlamentet betonar att det måste upprättas en fristad för att ge skydd åt inhemska minoritetsgrupper och avvärja en flyktingkris av ännu mer alarmerande proportioner. Parlamentet uttrycker sitt stöd för upprättande av en internationellt garanterad och övervakad fristad för irakiska minoritetsgrupper. Parlamentet noterar att kristna och muslimer i århundraden har levt fredligt tillsammans i regionen.

6.      Europaparlamentet avvisar reservationslöst det kalifat som IS-ledningen har utropat i de områden som IS kontrollerar, och betraktar det som rättsvidrigt. Parlamentet avvisar tanken på unilaterala ändringar av internationellt erkända gränser med våld. Parlamentet betonar åter igen att IS, genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1989 (2011), är föremål för vapenembargo och frysning av tillgångar och understryker betydelsen av ett snabbt och effektivt genomförande av dessa åtgärder. Parlamentet uppmanar rådet att överväga en effektivare användning av befintliga restriktiva åtgärder, särskilt för att hindra IS från att få intäkter av olaglig försäljning av olja eller försäljning av andra resurser på de internationella marknaderna.

7.      Europaparlamentet fördömer IS och associerade gruppers användning och drift av oljefält och tillhörande infrastruktur, vilket ger IS avsevärda inkomster, och anmodar alla stater att hålla fast vid FN:s säkerhetsråds resolutioner 2161 (2014) och 2170 (2014), som fördömer all handel, direkt eller indirekt, med IS och associerade grupper.

8.      Europaparlamentet välkomnar den gemensamma appell som utfärdades av alla muslimska förbund i Frankrike den 8 september 2014, i vilken man otvetydigt och ovillkorligt fördömer extremistiska terrorgruppers användning av islam för att motivera våld, intolerans och brott mot mänskligheten.

9.      Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Irak att garantera skyddet av civilbefolkningen och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning. Parlamentet efterlyser omedelbart stöd och humanitärt bistånd till de irakiska flyktingarna.

10.    Europaparlamentet välkomnar USA:s och alla andra bidragande länders insatser för att stödja Iraks nationella och lokala myndigheter i kampen mot IS. Parlamentet välkomnar USA:s uppmaning om en internationell koalition mot IS, som håller på att byggas upp. Parlamentet välkomnar också Arabförbundets medlemmars beslut att stödja FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014) och vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekämpa terrorgrupper i Syrien och Irak och att samarbeta med alla internationella, regionala och nationella insatser för att återupprätta fred och säkerhet i regionen. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att bistå de irakiska myndigheterna att skydda och hjälpa de personer som flyr från terrordrabbade områden, särskilt personer som tillhör utsatta grupper och etniska och religiösa grupper. Parlamentet uppmanar också alla regionala aktörer att bidra till strävandena att främja säkerhet och stabilitet i Irak. Parlamentet påminner om att det borde vara alla regionala aktörers, och EU:s, yttersta åtagande och ansvar att göra allt för att se till att traditionella minoritetsgrupper och alla medborgare kan återvända till de ursprungliga hemorter de tvingats fly från. Parlamentet uppmanar EU‑länderna att bistå irakiska och lokala myndigheter med alla medel, även militära, för att stoppa och driva tillbaka IS terrorbaserade och aggressiva utbredning.

11.    Europaparlamentet välkomnar att Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap mobiliseras och att Europeiska unionens civilskyddsmekanism aktiveras på den irakiska regeringens begäran. Parlamentet välkomnar EU:s humanitära bistånd till Irak och Syrien.

12.    Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Syrien, särskilt den syriska regimen, att garantera skyddet av civilbefolkningen och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning. Parlamentet betonar att en varaktig lösning kräver en snar politisk övergång i Syrien.

13.    Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten i Syrien att respektera mandatet för FN:s observatörsstyrka för truppåtskillnad och garantera säkerheten och rörelsefriheten för FN-soldaterna, inklusive de trupper som kommer från EU:s medlemsstater. Parlamentet fördömer en väpnad grupps kvarhållande av 45 fijianer i FN:s fredsbevarande styrkor och välkomnar att de släpptes fria den 11 september 2014.

14.    Europaparlamentet välkomnar enskilda medlemsstaters beslut om att bifalla de kurdiska regionala myndigheternas begäran om att man omgående ska tillhandahålla militär utrustning. Parlamentet understryker att sådan respons ges i enlighet med medlemsstaternas kapacitet och nationella lagstiftning och med de irakiska nationella myndigheternas medgivande. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som bistår de kurdiska regionala myndigheterna med militär utrustning att samordna sina insatser och vidta verkningsfulla kontrollåtgärder för att förhindra okontrollerad spridning.

15.    Europaparlamentet upprepar sin oro över att hundratals utländska kombattanter, inklusive EU-medborgare, har anslutit sig till IS-upproret. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att hindra kombattanter från att lämna sina hemländer, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2170 (2014) och att ta fram gemensamma metoder för säkerhetstjänsternas övervakning och kontroll av jihadister. Parlamentet efterlyser också samarbete inom EU och på internationell nivå för att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot personer som misstänks vara involverade i terrordåd.

16.    Europaparlamentet välkomnar bildandet av en ny irakisk regering, som omfattar alla folkgrupper, och antagandet av regeringsprogrammet. Parlamentet lyckönskar Haider al‑Abadi till utnämningen till Iraks premiärminister. Parlamentet ger sitt stöd till premiärministerns insatser för att slutföra regeringsbildningen. Parlamentet understryker att Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet är av avgörande betydelse för stabilitet och ekonomisk utveckling i landet och regionen.

17.    Europaparlamentet ger sitt stöd till människorättsrådets begäran till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om att snarast skicka en delegation till Irak med uppdraget att undersöka IS och associerade gruppers kränkningar av och brott mot internationell människorättslagstiftning och ta reda på fakta och omständigheter kring dessa kränkningar och brott, i syfte att undvika att förövarna går ostraffade och säkerställa att ansvar utkrävs.

18.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter och alla parter i konflikten i Syrien.