Postup : 2014/2841(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0123/2014

Předložené texty :

B8-0123/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0025

NÁVRH USNESENÍ
PDF 152kWORD 90k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, se zvláštním důrazem na své usnesení ze dne 17. července 2014 o Ukrajině(1),

–       s ohledem na společné prohlášení vedoucích představitelů zemí G7 vydané dne 4. června 2014 na summitu v Bruselu,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 22. července a 15. srpna a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Ukrajině,

–       s ohledem na prohlášení ze summitu NATO ze dne 7. září 2014,

–       s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady o dalších omezujících opatřeních EU vůči Rusku ze dne 11. září 2014,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 11. září 2014 o únosu příslušníka estonské policie,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že se třístranná kontaktní skupina dne 5. září v Minsku dohodla na příměří, které vstoupilo v platnost téhož dne; vzhledem k tomu, že dohoda rovněž obsahovala protokol o dvanácti bodech, který zahrnuje propuštění rukojmích, opatření ke zlepšení humanitární situace, stažení nezákonně ozbrojených skupin, vojenského vybavení a námezdných vojáků z Ukrajiny a opatření pro decentralizaci v luhanském a doněckém regionu;

B.     vzhledem k tomu, že příměří bylo od pátku 5. září v oblasti poblíž letiště Doněck a Mariupol opakovaně porušováno námezdnými vojáky, a na řadě jiných míst došlo k pokusům odhalit slabá místa ukrajinské obrany;

C.     vzhledem k tomu, že summit NATO v Newportu potvrdil, že NATO stojí za Ukrajinou v reakci na destabilizační vliv Ruska, nabídl pomoc při posilování ukrajinských ozbrojených sil a vyzval Rusko, aby stáhlo své jednotky z Ukrajiny a ukončilo nezákonnou anexi Krymu;

D.     vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 30. srpna vyzvala k tomu, aby byly předloženy návrhy na rozšíření omezujících opatření EU s ohledem na kroky Ruska destabilizující východní Ukrajinu; vzhledem k tomu, že tyto návrhy vstoupily v platnost dne 12. září;

E.     vzhledem k tomu, že pan Mykola Zelenec, honorární konzul Litvy v Luhansku, byl unesen a brutálně usmrcen povstalci;

F.     vzhledem k tomu, že dne 8. září 2014 byla prioritně ustavena nová Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina a Parlament je připraven doprovázet Ukrajinu v procesu politických, legislativních a hospodářských reforem prostřednictvím budoucí činnosti Parlamentního výboru pro přidružení;

G.     vzhledem k tomu, že z prvních zjištění vyšetřovatelů havárie letu MH17 Malajských aerolinií vyplývá, že letadlo se rozlomilo ve vzdušném prostoru nad východní Ukrajinou, poté co bylo zasaženo větším počtem „objektů letících vysokou rychlostí“;

H.     vzhledem k tomu, že dne 12. září Komise oznámila, že prozatímní uplatňování dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu bude odloženo do 31. prosince 2015; vzhledem k tomu, že to povede k prodloužení jednostranných obchodních preferencí, které EU poskytuje Ukrajině a jejichž platnost měla dne 1. listopadu tohoto roku vypršet;

I.      vzhledem k tomu, že dne 7. srpna ruská vláda přijala seznam výrobků z EU, USA, Norska, Kanady a Austrálie, které by po období jednoho roku měly být staženy z Ruského trhu; vzhledem k tomu, že toto opatření bude mít největší dopad na EU, jelikož Rusko je druhým největším vývozním trhem EU pro zemědělské výrobky a šestým pro produkty rybolovu a jelikož 73 % těchto zakázaných dovozových výrobků pochází z EU;

J.      vzhledem k tomu, že všeobecná omezení, která v současnosti uplatňuje Rusko, by mohla ohrozit obchod o objemu 5 miliard EUR a mít dopad na příjmy 9,5 milionů občanů v EU, kteří pracují v zemědělských společnostech, které jsou touto situací nevíce postiženy;

K.     vzhledem k tomu, že zákaz dovozu potravin z EU na ruský trh, který postihl zejména odvětví ovoce a zeleniny a odvětví mléčných a masných výrobků, by mohl způsobit dominový efekt, jenž by vedl k přebytku na vnitřním trhu; vzhledem k tomu, že hodnota zakázaných produktů rybolovu dosahuje téměř 144 milionů EUR;

L.     vzhledem k tomu, že zákaz dovozu produktů rybolovu z EU na ruský trh by mohl způsobit závažné problémy v některých členských státech, například ve Španělsku, Francii, Spojeném Království, Dánsku, Lotyšsku, Estonsku a Irsku;

M.    vzhledem k tomu, že Rusko ohrožuje bezpečnost EU pravidelným porušování leteckého prostoru Finska, pobaltských států a Ukrajiny, a rovněž nedávným přerušením dodávek plynu do Polska o objemu 45 % vývozu Ruska do této země;

N.     vzhledem k tomu, že současným konfliktem na východní Ukrajině je postižen asi milion dětí a mnoho dětí bylo zabito a zraněno;

1.      vítá současnou ratifikaci dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu Verchovnou Radou a Evropským parlamentem; je toho názoru, že je to významný krok, který ukazuje snahu obou stran o její úspěšné uplatňování; bere na vědomí odložení prozatímního provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou do 31. prosince 2015, které nahradí prodloužení jednostranných obchodních opatření, která představují v podstatě asymetrické provádění dohody; odsuzuje nátlak a vydírání ze strany Ruska;

 

2.      znovu opakuje, že cílem Ruska je omezit a eventuálně zabránit uvedení této dohody v platnost; zdůrazňuje proto, že tento nový harmonogram neohrozí proces ratifikace, který má vyústit v plnohodnotné provádění dohody; prohlašuje, že dohoda nebude změněna a že Evropská unie dala jasně najevo, že touto ratifikací se veškeré změny vylučují;

3.      zdůrazňuje, že následující měsíce před zahájením uplatňování dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu by měly být využity k provedení nezbytných změn a modernizace politického systému, hospodářství a společnosti Ukrajiny v souladu s programem přidružení; vítá program reforem ohlášený prezidentem Porošenkem, včetně právních předpisů týkajících se boje proti korupci, decentralizace a amnestie; vyzývá Komisi a členské státy, aby Ukrajině urychleně poskytly veškerou možnou hospodářskou a finanční pomoc většího rozsahu s cílem napomoci provedení těchto reforem; znovu opakuje, že by se mělo jednat o jednostranný akt ze strany EU, který by neměl být ovlivněn hrozbami ze strany Ruska nebo jeho vměšováním se do vztahů mezi EU a Ukrajinou, ani by neměl ohrozit vstup plnohodnotné prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou v platnost nebo být proveden za cenu, že by se změny způsobu přidružení odrazily na jiných dohodách s partnerskými zeměmi;

4.      vyzývá členské státy, které mají zkušenosti s prováděním dohod o přidružení s EU, aby je využily, podělily se o ně a poskytly Ukrajině toto know-how;

 

5.      zdůrazňuje, že Rusko má méně důvodů kritizovat dohodu mezi EU a Ukrajinou a reagovat neopodstatněnými obchodními omezeními a vojenskou agresí, než kdy jindy; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tento nový vývoj je pro Rusko pohnutkou k vystupňování své politiky zastrašování Ukrajiny, kterou chce získat zpět do oblasti svého vlivu; obává se nebezpečí, že by podobný vývoj mohl zasáhnout Gruzii a Moldavsko;

6.      znovu opakuje, že EU plánovala zahájit v listopadu poradní misi EU pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine), civilní misi v rámci společné bezpečnosti a obranné politiky, jejímž cílem by bylo pomoci Ukrajině při provádění reforem v oblasti civilní bezpečnosti, včetně policie a právního státu; vyzývá EU, aby poskytla potřebné zdroje pro splnění tohoto mandátu;

7.      zdůrazňuje, že tato reforma a program přidružení musí probíhat současně s pokračujícím úsilím o zajištění územní celistvosti a jednotnosti Ukrajiny; opakuje, že tyto dva úkoly jsou neoddělitelné a vzájemně provázané; zdůrazňuje, že je potřebný mírový dialog a decentralizace, jež zajistí, že kontrola nad celým územím připadne ústřední vládě, čímž bude zaručena jednotnost Ukrajiny;

8.      vítá příměří, jehož bylo dosaženo třístrannou kontaktní skupinou dne 5. září v Minsku, a doufá, že minský protokol o dvanácti bodech připraví podmínky pro plnohodnotné provádění Porošenkova mírového plánu, včetně stálé a efektivní kontroly ukrajinských hranic pod dohledem OBSE, úplného a bezpodmínečného stažení ruských jednotek, nezákonně ozbrojených skupin, vojenského vybavení a námezdných vojáků z mezinárodně uznaného území Ukrajiny a propuštění rukojmích; odsuzuje skutečnost, že dohoda o příměří je neustále porušována separatisty a ruskými silami a že se tato situace neustále stupňuje a pokračuje;

9.      je pevně přesvědčen, že eskalace rozhodné imperialistické politiky ze strany Ruska a vedení války proti Ukrajině závažným způsobem omezuje schopnost EU provádět své politiky; zdůrazňuje nutnost zvýšit odhodlání EU rozšířit a bránit svou politiku sousedství a klást odpor Rusku prostřednictvím jeho další izolace v oblasti mezinárodních hospodářských a politických vztahů s cílem zvýšit cenu, kterou by Rusko mělo zaplatit za provádění škodlivé politiky;

10.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že by příměří mohlo být pro Rusko záminkou k přeskupení vojsk s cílem pokračovat v ofenzivě ve snaze vytvořit „pozemní koridor“ na Krym a dál na Podněstří, čímž by v podstatě vznikla nová železná opona; poukazuje v této souvislosti na nebezpečná veřejná prohlášení prezidenta Putina ohledně „Novoruska“, která vychází z caristických, koloniálních politik 18. století;

11.    důrazně odsuzuje vniknutí ruských vojáků na východ, pokračující nezákonné toky pracovní síly a vojenského vybavení z Ruské federace na Ukrajinu a vysílání tzv. humanitárních konvojů, které nejsou předem schváleny ukrajinskými protějšky a které nezaručují přístup mezinárodním humanitárním organizacím; je hluboce znepokojen tím, že po intenzivním zapojení Ruské federace do „udržování míru“ je toto území vystaveno dvojí nestabilitě a ukrajinská armáda byla při průchodu humanitárními koridory obklíčena a ostřelována;

12.    vyjadřuje svou neochvějnou podporu územní celistvosti, jednotě, nezávislosti a svrchovanosti Ukrajiny; znovu opakuje, že mezinárodní společenství neuzná nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu ani pokusy o vytvoření kvazirepublik v Donbasu; vyzývá EU, aby posílila svou politiku neuznání nezákonné anexe Krymu, a to i zákazem investic EU ve všech veřejných a soukromých sektorech na Krymu a v Sevastopolu; dále odsuzuje nucené vydávání pasů ukrajinským občanům na Krymu, pronásledování Ukrajinců a krymských Tatarů a hrozby, kterými samozvaní vůdci zastrašují krymské občany, kteří vyjádřili zájem odevzdat svůj hlas v nadcházejících parlamentních volbách;

13.    opakuje svou výzvu Rusku, aby se znovu vydalo cestou mezinárodního práva tím, že bude dodržovat své závazky, které vyplívají mimo jiné z Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu a Budapešťského memoranda, že stáhne své jednotky z Ukrajiny a zastaví tok námezdných vojáků přes své hranice na Ukrajinu a veškerou přímou a nepřímou podporu, kterou jim poskytuje, a propustí rukojmí, včetně Naděždy Savčenkové, která byla zajata na Ukrajině, nezákonně převezena do Ruska a která je v Moskvě zadržována ve vazbě;

14.    důrazně odsuzuje nezákonný únos důstojníka estonské kontrašpionáže z území Estonska do Ruska a vyzývá ruské orgány, aby pana Kohvera okamžitě propustily a umožnily mu bezpečný návrat do Estonska;

15.    vyzývá EU a členské státy, aby se z vyhrocené a dramatické situace na jihovýchodní Ukrajině a z úlohy, kterou v tomto ohledu hraje nadále Rusko, poučily, a vzaly na vědomí, že tato situace ohrožuje celkovou bezpečnost Evropské unie a zejména jejích východních sousedů; varuje před dalšími hrozivými scénáři, kterými by Rusko mohlo vyvíjet tlak na členské státy EU a NATO a testovat jejich odolnost, jako je vedení hybridní války či uplatňování hrozeb souvisejících s dodávkami energie;

16.    je pevně přesvědčen, že jediný vhodný způsob, jak může EU reagovat na ruské hrozby, je, že členské státy EU budou držet při sobě a budou vůči Rusku vystupovat jednotně; domnívá se, že je třeba, aby EU přehodnotila své vztahy s Ruskem a vytvořila nový a jednotný přístup k Rusku, včetně silné společné vnější energetické a obranné politiky;

17.    vyzývá členské státy, aby posílily své vojenské kapacity a doplnily kapacity NATO s cílem zvýšit odolnost EU vůči různým typům války, zejména hybridním válečným strategiím; vyzývá EU, její orgány a instituce a politické síly, aby zvýšily společné odhodlání, schopnost reagovat na externí hrozby, jednotu a solidaritu;

18.    vyzývá k pokračování třístranných rozhovorů o dodávkách plynu na Ukrajinu, které byly v červnu pozastaveny, s cílem nalézt řešení k jejich obnovení; znovu opakuje, že je třeba zajistit dodávky plynu prostřednictvím zpětného toku ze sousedních států EU na Ukrajinu;

19.    zdůrazňuje, že je třeba radikálně posílit energetickou bezpečnost EU, její nezávislost a odolnost vůči vnějším tlakům prostřednictvím konsolidace odvětví energetiky, dalšího rozvoje energetické infrastruktury v sousedních zemích EU a rozvoje prvků pro propojení toku energie mezi těmito zeměmi a s EU, v souladu s cíli Energetického společenství, a tyto přednostní projekty společného zájmu co nejrychleji realizovat s cílem vybudovat plně funkční evropský volný trh s plynem;

20.    vítá obnovený slib NATO zařadit společnou bezpečnost mezi priority a závazek k článku 5 Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí učiněná na summitu v Newportu, kde si NATO předsevzalo zvýšit úroveň bezpečnosti východních spojenců, k čemuž přispěje vytvoření „průkopnické“ pracovní skupiny, stálá rotující vojenská přítomnost NATO a zřízení logistické infrastruktury, jakož i podpora na posílení ukrajinských ozbrojených jednotek;

21.    bere na vědomí skutečnost, že členské státy mohou na bilaterální úrovni poskytnout Ukrajině potřebné zbraně, technologii a know-how pro zajištění bezpečnosti a obrany; zdůrazňuje, že tuto možnost podpořilo na svém summitu v Newportu i NATO; má za to, že EU by měla podpořit členské státy, aby tak učinily; vyzývá EU, aby zvážila vyslání instruktorů a vojenské technologie, podpořila ukrajinskou pozemní armádu know-how ve výcviku typu Mulino a zvýšila své námořní kapacity, a byla tak schopna ubránit pobřeží Černého moře, a zlepšila svůj systém letecké obrany;

22.    vítá rozhodnutí francouzského prezidenta Françoise Hollanda pozastavit prodej dvou útočných válečných plavidel třídy Mistral Rusku a podřídit jejich dodání vývojem situace na Ukrajině; nabádá členské státy, aby v případě zrušení smlouvy zvážily přijetí kompenzačních opatření a hledaly způsoby, jak by tato válečná plavidla mohla být místo toho využita v misích EU, s cílem zmírnit finanční ztráty ve výši více než 1,2 miliard EUR, které by Francie utrpěla;

23.    vítá restriktivní opatření, která EU v létě přijala vůči Rusku za to, že pokračovalo v agresi, ozbrojené invazi a destabilizaci východní Ukrajiny; podporuje další hospodářské sankce ve finančním, energetickém a vojenském odvětví a v souvislosti se zbožím dvojího užití a citlivými technologiemi a zvýšení počtu osob, na něž se sankce vztahují, včetně nového vedení v Donbasu, Krymské vlády a ruských zákonodárců a oligarchů; vítá posílení sankcí, k němuž došlo dne 12. září 2014;

24.    vyzývá EU, aby nadále uplatňovala a rozšířila sankce s cílem dosáhnout úplné hospodářské blokády ruských financí i ekonomiky, aby vyloučila Rusko z jaderné spolupráce a ze systému Swift a uplatnila úplné embargo na vývoz zbraní do Ruska;

25.    zdůrazňuje, že je třeba stanovit jasné podmínky, jejichž splnění by mohlo zabránit přijetí dalších úrovní restriktivních opatření vůči Rusku či zrušit již zavedená opatření; zdůrazňuje, že k těmto podmínkám by mělo patřit úplné stažení ruských jednotek a námezdných vojáků z území Ukrajiny, zastavení přímé i nepřímé podpory separatistům, dodržování příměří ze strany Ruska, účinná mezinárodní kontrola ukrajinských hranic a znovuzavedení kontroly Ukrajiny nad celým svým územím;

26.    zdůrazňuje, že je třeba provést nezávislé, rychlé a úplné vyšetřování příčin sestřelení letadla společnosti Malaysian Airlines MH17, kterým byla pověřena nizozemská bezpečnostní komise, a viníky nehody postavit před soud; bere na vědomí, že nizozemská bezpečnostní komise vydala dne 9. září 2014 předběžnou zprávu o vyšetřování pádu letadla MH17; zdůrazňuje, že na základě předběžných závěrů nebyly u letadla ani posádky zjištěny žádné technické ani provozní závady a pochybení a že z poškození zjištěného v přední části je patrné, že letadlo bylo proraženo větším množstvím objektů letících vysokou rychlostí;

27.    vyzývá mezinárodní sportovní organizace, aby Rusku odebraly právo uspořádat Velkou cenu F1 na podzim 2014 a Světový pohár ve fotbale v roce 2018;

28.    vítá rozhodnutí uspořádat dne 26. října 2014 na Ukrajině předčasné parlamentní volby a očekává, že vláda zajistí svobodné a spravedlivé volby; vyzývá Ukrajinu, aby zajistila transparentnost v souvislosti s financováním stran a jejich politických kampaní; doufá ve zvolení silné většiny, která bude schopna čelit důležitým výzvám a provést nezbytné reformy; je připraven vyslat volební pozorovatele, kteří budou tyto volby sledovat, a vyzývá k vytvoření silné mezinárodní volební pozorovatelské mise, která by tyto stěžejní volby, které proběhnou ve stávajících obtížných podmínkách, sledovala;

29.    vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně katastrofální humanitární situace na východní Ukrajině, zejména s ohledem na nadcházející zimu; zdůrazňuje význam výrazné humanitární pomoci pod záštitou EU s cílem prokázat naši podporu občanům východní Ukrajiny; vyzývá proto EU, aby urychleně vyvinula potřebné úsilí a aby mimo jiné vyslala humanitární konvoj na pomoc osobám, které konfliktem trpí nejvíce;

30.    oceňuje, že se ukrajinské orgány trvale snaží zajistit právo na vzdělávání, a zejména jejich úsilí zajistit všem dětem co nejrychlejší návrat do škol zasažených konfliktem; vyzdvihuje význam poskytnutí psychologické podpory všem dětem, které byly přímo vystaveny násilným činům;

31.    vítá rychlou reakci Komise na dočasná výjimečná opatření týkající se odvětví ovoce a zeleniny a výrobků, které byly nejvíce zasaženy zákazem; vyzývá Komisi, aby zahájila adekvátní, nediskriminační a cílená opatření na podporu zemědělských a potravinářských podniků a rybářů, které nejvíce zasáhl ruský zákaz na dovoz potravin z EU;

32.    vyzývá Komisi, aby důsledně sledovala trhy se zemědělskými a potravinářskými výrobky a s produkty rybolovu a akvakultury, aby informovala Radu a Parlament o veškerých změnách a aby posoudila dopad přijatých opatření s cílem rozšířit případně seznam výrobků, na něž se opatření vztahují, a zvýšit prostředky ve výši 125 milionů EUR; naléhavě žádá Komisi, aby se neomezovala jen na tržní opatření, ale aby přijala také střednědobá opatření na posílení přítomnosti EU na trzích třetích zemí (např. propagační činnost);

33.    zvažuje možnost využití jiných fondů EU, než jsou zemědělské fondy, neboť daná krize je především politické povahy a nikoli důsledek selhání trhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek;

34.    vyzývá Komisi, aby v dohodách s pobřežními státy vyjednala vhodnou flexibilitu kvót;

35.    vyzývá členské státy, aby využily ENRF jako mimořádnou finanční pomoc pro evropské odvětví produktů rybolovu a akvakultury;

36.    vyzývá Komisi a členské státy, aby dočasně upravily každoroční pravidla flexibility kvót s cílem poskytnout možnost převodu více než 10 % kvót do příštího roku (v současnosti uplatňovaného pravidla flexibility) a pomoci rybářům prodat zakázané produkty na jiných trzích;

 

37.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0009

Právní upozornění - Ochrana soukromí