Procedure : 2014/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0123/2014

Indgivne tekster :

B8-0123/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0025

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, om det østlige partnerskab og om Ukraine og navnlig til sin beslutning af 17. juli 2014 om Ukraine(1),

–       der henviser til den fælles erklæring fra G7-lederne på topmødet i Bruxelles den 4. juni 2014,

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 22. juli og 15. august 2014 og Det Europæiske Råds konklusioner af 30. august 2014 om Ukraine,

–       der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet den 7. september 2014,

–       der henviser til erklæringen fra formanden for Det Europæiske Råd af 11. september 2014 om yderligere EU-restriktioner over for Rusland,

–       der henviser til erklæringen fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 11. september 2014 om bortførelse af en estisk politibetjent,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den trilaterale kontaktgruppe den 5. september i Minsk opnåede enighed om en våbenhvile, som trådte i kraft samme dag; der henviser til, at aftalen ligeledes indeholdt en protokol bestående af tolv punkter, som omfatter løsladelse af gidsler, foranstaltninger til forbedring af den humanitære situation, tilbagetrækning af samtlige illegale, væbnede grupper, alt militært udstyr og lejesoldater fra Ukraine samt foranstaltninger om en decentralisering i regionerne Donetsk og Lugansk;

B.     der henviser til, at våbenhvilen siden den 5. september gentagne gange ikke er blevet overholdt af lejesoldaterne i områder nær Mariupol og lufthavnen i Donetsk i forsøg på at teste Ukraines forsvar flere andre steder;

C.     der henviser til, at det på NATO's topmøde i Newport på ny blev bekræftet, at NATO står sammen med Ukraine mod Ruslands destabiliserende indflydelse, mens der blev tilbudt støtte til at styrke Ukraines væbnede styrker, samtidig med at Rusland blev opfordret til at trække sine tropper tilbage fra Ukraine og bringe den ulovlige annektering af Krim til ophør;

D.     der henviser til, at Det Europæiske Råd den 30. august anmodede om forslag til at styrke EU's restriktioner i lyset af Ruslands indsats med hensyn til at destabilisere det østlige Ukraine; der henviser til, at disse forslag trådte i kraft den 12. september;

E.     der henviser til, at Mykola Zelenec, Litauens honorære konsul i Lugansk, blev bortført og dræbt på brutal vis af oprørerne;

F.     der henviser til, at den nye Delegation til det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine blev dannet den 8. september 2014 som en prioritet, og at Parlamentet står klar til at ledsage processen for politiske, lovgivningsmæssige og økonomiske reformer i Ukraine gennem Det Parlamentariske Associeringsudvalgs fremtidige arbejde;

G.     der henviser til, at det i de første undersøgelser, der blev gennemført af efterforskere for nedstyrtningen af Malaysia Airlines fly MH 17, påpeges, at flyet blev revet over i luften over det østlige Ukraine, efter at det var blevet ramt af flere udefrakommende højenergi-objekter;

H.     der henviser til, at Kommissionen den 12. september meddelte, at den foreløbige anvendelse af associeringsaftalen / den vidtgående og brede frihandelsaftale (AA/DCFTA) ville blive udsat til den 31. december 2015; der henviser til, at dette vil medføre en forlængelse af de ensidige handelspræferencer, som EU har indrømmet Ukraine, og som efter planer ville udløbe den 1. november i år;

I.      der henviser til, at den russiske regering den 7. august vedtog en liste over produkter fra EU, USA, Norge, Canada og Australien, som ville blive forbudt på det russiske marked i en periode på et år; der henviser til, at EU vil blive påvirket mest, eftersom Rusland er det næststørste eksportmarked for europæiske landbrugsprodukter og det sjettestørste marked for fiskeriprodukter, mens 73 % af den forbudte import stammer fra EU;

J.      der henviser til, at de samlede restriktioner, som i øjeblikket anvendes af Rusland, kan udgøre en trussel mod en handelsvolumen på 5 mia. EUR og påvirke indkomsten for 9,5 mio. mennesker i EU, som er beskæftiget på de landbrugsbedrifter, der er mest berørte heraf;

K.     der henviser til, at forbuddet mod fødevarer fra EU til det russiske marked, som navnlig har ramt frugt- og grøntsagssektoren samt mejeri- og kødsektorerne, eventuelt kunne have en følgevirkning, der fører til et for stort udbud på det indre marked; der henviser til, at værdien af forbudte fiskeriprodukter beløber sig til næsten 144 mio. EUR;

L.     der henviser til, at forbuddet mod fiskeriprodukter fra EU til det russiske marked kunne medføre alvorlige problemer i visse medlemsstater, såsom Spanien, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Danmark, Letland, Estland og Irland;

M.    der henviser til, at Rusland undergraver sikkerheden i EU ved regelmæssigt at krænke luftrummet i Finland, de baltiske stater og Ukraine samt gennem den seneste afbrydelse af gasforsyningen til Polen, som tegner sig for 45 % af den russiske eksport til dette land;

N.     der henviser til, at ca. en mio. børn er påvirket af den aktuelle konflikt i det østlige Ukraine, og at mange børn er blevet dræbt og såret;

1.      glæder sig over den parallelle ratifikation af AA/DCFTA af Verkhovna Rada og Parlamentet; anser dette for at være et vigtigt skridt, der viser et engagement fra begge sider til fordel for en vellykket gennemførelse; noterer sig udsættelsen til den 31. december 2015 af den foreløbige gennemførelse af den vidtgående og brede frihandelsaftale mellem EU og Ukraine, som vil blive erstattet med en forlængelse af de ensidige handelsforanstaltninger, som udgør den egentlige asymmetriske gennemførelse af aftalen; udtrykker beklagelse over pres og afpresning fra Ruslands side;

2.      gentager, at Rusland tilsigter at underminere og slutteligt at forhindre, at denne aftale træder i kraft; påpeger derfor, at den nye tidsplan ikke vil berøre ratifikationsprocessen og i sidste ende en fuldstændig gennemførelse; understreger, at aftalen ikke vil blive ændret, og at Den Europæiske Union gjorde det meget klart i forbindelse med denne ratifikation, at der ikke er mulighed for ændringer;

3.      påpeger, at de kommende måneder frem mod gennemførelsen af associeringsaftalen bør anvendes til at imødegå den nødvendige ændring og modernisering af Ukraines politiske system, økonomi og samfund i overensstemmelse med associeringsdagsordenen; bifalder reformprogrammet, som blev meddelt af præsident Porosjenko, som indeholder love om anti-korruption, decentralisering og amnesti; henstiller Kommissionen og medlemsstaterne til at tilbyde enhver tænkelig økonomisk og finansiel bistand til Ukraine for at styrke og fremskynde denne og hjælpe Ukraine med at håndtere disse reformer; gentager, at dette bør foretages som en ensidig handling fra EU's side og ikke bør lade sig diktere af russiske trusler eller russisk indtrængen i forbindelserne mellem EU og Ukraine eller på bekostning af, at en fuldstændig gennemførelse af AA/DCFTA mellem EU og Ukraine kommer i fare, eller at denne udvandede aftaleform har en afsmittende virkning på aftaler med andre partnerlande;

4.      opfordrer til, at medlemsstater med tidligere erfaring med gennemførelse af associeringsaftaler med EU trækker på og viderebringer den pågældende erfaring og viden til Ukraine;

5.      fremhæver, at Rusland har færre bevæggrunde end nogensinde tidligere til at kritisere aftalen mellem EU og Ukraine eller til at reagere med handelsrestriktioner og militær aggression; udtrykker bekymring over, at denne nye udvikling er et incitament for Rusland til at optrappe dens skræmmepolitik over for Ukraine og indlemme det i sin egen indflydelsessfære; frygter faren for en udbredelse til Georgien og Moldova;

6.      gentager, at EU i november planlagde at iværksætte sin rådgivende mission om en civil ukrainsk sikkerhedssektorreform (EUAM Ukraine), som er en civil mission under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, der har til hensigt at bistå Ukraine i forbindelse med reformer af den civile sikkerhedssektor, herunder politiet og retsstatsprincippet; anmoder EU om at stille de fornødne ressourcer til rådighed hertil for at opfylde sit mandat;

7.      fremhæver, at reform- og associeringsdagsordenen skal fortsætte parallelt med den fortsatte kamp for at sikre Ukraines territoriale integritet og enhed; gentager, at disse to opgaver er uadskillelige og synergisk forbundne; understreger nødvendigheden af en fredelig dialog og decentralisering, der sikrer fortsat autoritet hos den centrale regering over hele området og dermed Ukraines enhed;

8.      bifalder den våbenhvile, som den trilaterale kontaktgruppe nåede frem til den 5. september i Minsk, og håber, at Minsk-protokollen bestående af tolv punkter sikrer betingelserne for en fuldstændig gennemførelse af Porosjenkos fredsplan, herunder en varig og effektiv kontrol over den ukrainske grænse under OSCE, fuld og betingelsesløs tilbagetrækning af russiske tropper, illegale, væbnede grupper, militært udstyr og lejesoldater fra det internationalt anerkendte ukrainske territorium samt løsladelse af gidsler; beklager, at aftalen om våbenhvile hele tiden brydes af separatister og russiske styrker, og at deres aktuelle oprustning fortsætter;

9.      er af den faste overbevisning, at optrapningen af en imperialistisk politik fastlagt af Rusland og krigsførelsen mod Ukraine i alvorlig grad underminerer EU's evne til at gennemføre sine egne politikker; fremhæver det akutte behov for at styrke EU's beslutsomhed med hensyn til at styrke og forsvare sin egen naboskabspolitik og modvirke Rusland ved at isolere det yderligere inden for internationale økonomiske og politiske forbindelser med henblik på at hæve prisen for at gennemføre uredelige politikker;

10.    udtrykker sin stærke bekymring over, at våbenhvilen er et påskud for de russiske tropper for at fortsætte deres offensiv i retning af etableringen af et ”landekorridor” til Krim og på den anden side af Transdnestrien og derved reelt oprettelsen af et nyt jerntæppe; henleder i denne forbindelse opmærksomheden på de farlige offentlige udtalelser fra præsident Putin om Nyrusland, som stammer fra tsartidens kolonialpolitik i det 18. århundrede;

11.    fordømmer kraftigt russisk militærpersonales indtrængen i det østlige Ukraine, de vedvarende illegale strømninger af arbejdskraft fra Den Russiske Føderation til Ukraine og leveringer med hjælp af såkaldte ”humanitære konvojer”, som ikke har opnået forudgående godkendelse fra de ukrainske modparter og ikke giver adgang til internationale humanitære hjælpeorganisationer; udtrykker dyb bekymring over, at området, der var præget af ustabilitet, fordobledes efter Den Russiske Føderations intensive indblanding i "fredsbevarelsen", og at ukrainske bataljoner blev omringet og beskudt, mens de gik gennem de humanitære korridorer;

12.    udtrykker sin uforbeholdne støtte til Ukraines territoriale integritet, enhed, uafhængighed og suverænitet; gentager, at det internationale samfund ikke vil anerkende den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol eller forsøgene på at oprette kvasirepublikker i Donbas; anmoder EU om at styrke sin politik om manglende anerkendelse af den ulovlige annektering af Krim, herunder ved at forbyde EU-investeringer på tværs af alle offentlige og private sektorer på Krim og i Sevastopol; fordømmer endvidere tvangsudstedelsen af pas til ukrainske borgere på Krim, forfølgelsen af ukrainere og krimtatarer og truslerne fra selvudnævnte ledere mod Krim-borgerne, der har udtrykt deres ønske om at stemme til det kommende parlamentsvalg;

13.    gentager sin opfordring til Rusland om at vende tilbage til folkeretten ved at efterkomme sine egne forpligtelser i medfør af bl.a. FN-pagten, Helsingfors-slutakten og Budapestmemorandummet og om at trække sine tropper tilbage fra Ukraine og stoppe strømningen af lejesoldater over sine grænser ind i Ukraine og enhver direkte og indirekte støtte til Ukraine samt at frigive gidsler, herunder Nadia Savchenko, som blev taget til fange i Ukraine og overleveret til Rusland, hvor hun blev varetægtsfængslet i Moskva;

14.    fordømmer kraftigt den ulovlige bortførelse af den estiske tjenestemand for efterretningstjenesten fra det estiske område under Rusland og opfordrer de russiske myndigheder til øjeblikkeligt at frigive Kohver og sørge for, at han vender sikkert tilbage til Estland;

15.    anmoder EU og medlemsstaterne om at høste erfaringer fra den ekstreme og dramatiske situation i det sydøstlige Ukraine og af den rolle, som Rusland fortsat spiller, som udgør en trussel mod den udelelige sikkerhed i Den Europæiske Union og navnlig dens medlemsstater ved EU's østlige grænser; advarer om yderligere truende hændelser, som Rusland kan have i tankerne, for at presse og teste EU's medlemsstater og NATO ved at anvende hybrid krigsførelse eller at spille energikortet;

16.    er af den klare overbevisning, at EU's eneste bæredygtige reaktion på Ruslands trusler er at stå sammen og tale med én stemme til Rusland; mener, at det er nødvendigt, at EU genovervejer sine forbindelser til Rusland og finder en ny, fælles strategi over for Rusland, herunder en egentlig fælles ekstern energi- og forsvarspolitik;

17.    opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres egne militære kapaciteter og supplere NATO's militære kapaciteter med henblik på at øge EU's modstandsdygtighed over for forskellige former for krig, navnlig hybrid krigsførelse; anmoder EU, dens institutioner og politiske kræfter om at styrke EU's fælles beslutsomhed, dens kapacitet til at dæmme op for udefrakommende trusler, dens enhed og solidaritet;

18.    opfordrer til at fortsætte de trilaterale drøftelser om Ukraines gasforsyning, som har været afbrudt siden juni, for at finde en løsning på en genåbning heraf; gentager nødvendigheden af at sikre gasforsyningen gennem tilbagegående gasstrømme fra EU's nabostater til Ukraine;

19.    understreger behovet for en markant forbedring af EU's energisikkerhed, -uafhængighed og modstandsdygtighed på energiområdet over for ekstern pres gennem en konsolidering af energisektorerne, yderligere udvikling af energiinfrastrukturen i EU's nabolande og udvikling af energisamkøringslinjer mellem disse lande og EU i overensstemmelse med energifællesskabets målsætninger samt behovet for at gennemføre disse prioriterede projekter af fælles interesse hurtigst muligt for at etablere et velfungerende frit gasmarked i Europa;

20.    glæder sig over NATO's nye forpligtelse til at prioritere kollektiv sikkerhed og overholdelse af artikel 5 i Washingtontraktaten; bifalder de afgørelser, der blev truffet på NATO's topmøde i Newport, om at øge sikkerhedsniveauet for de østlige allierede, herunder gennem nedsættelse af en taskforce som ”spydspids”, en kontinuerligt skiftende militær tilstedeværelse gennem NATO og etableringen af logistisk infrastruktur, samt at yde støtte til en styrkelse af de ukrainske væbnede styrker;

21.    noterer sig, at medlemsstaterne på et bilateralt plan kan forsyne Ukraine med de nødvendige våben og den nødvendige teknologi og viden på sikkerheds- og forsvarsområdet; påpeger, at denne mulighed blev godkendt på NATO's topmøde i Newport; slår til lyd for, at EU bør tilskynde medlemsstaterne til at gøre dette; opfordrer EU til at overveje at udsende instruktører og militærteknologi til støtte for Ukraines territoriale hær i form af viden om Mulino-uddannelsen og til at styrke Ukraines maritime kapaciteter til at forsvare kysten ved Sortehavet og dets luftforsvarssystem;

22.    bifalder beslutningen fra den franske præsident, Francois Hollande, om at indstille salget af to Mistral-krigsskibe til Rusland og således at gøre leveringen til genstand for en udvikling af situationen i Ukraine; opfordrer medlemsstaterne til i lyset af den annullerede kontrakt at overveje kompenserende foranstaltninger og måder, hvorpå Mistral-skibene i stedet kan anvendes i EU-relaterede missioner, for at afbøde Frankrigs finansielle tab på mere end 1,2 mia. EUR;

23.    glæder sig over de restriktioner, som EU har vedtaget over for Rusland i løbet af sommeren som følge af Ruslands fortsatte aggression, væbnede invasion og destabilisering af det østlige Ukraine; støtter yderligere økonomiske sanktioner inden for den finansielle sektor, energisektoren og den militære sektor og på varer med dobbelt anvendelse og følsomme teknologier samt det stigende antal enkeltpersoner, som sanktionerne målrettes, herunder den nye ledelse i Donbas, regeringen på Krim og russiske beslutningstagere og oligarker; glæder sig over håndhævelsen af sanktionerne den 12. september 2014;

24.    anmoder EU om at fortsætte, udvide og styrke sanktionerne for at opnå en økonomisk blokade af Ruslands finanser og økonomi i fuld skala, at udelukke Rusland fra det nukleare samarbejde og Swift-systemet og til fuldt ud at gennemføre en våbeneksportembargo mod Rusland;

25.    påpeger behovet for at fastsætte tydelige benchmarks, som, efter at de er blevet imødekommet, kan forebygge vedtagelse af yderligere restriktioner over for Rusland eller føre til ophævelse af allerede etablerede restriktioner; understreger, at disse benchmarks bør indebære fuldstændig tilbagetrækning af russiske tropper og lejesoldater fra ukrainsk territorium, indstilling af direkte og indirekte støtte til separatisterne, overholdelse af Rusland af våbenhvilen, effektiv international kontrol over den ukrainske grænse og genoprettelse af Ukraines kontrol over sit fulde territorium;

26.    understreger vigtigheden af en uafhængig, hurtig og fuld efterforskning af årsagerne til nedstyrtningen af Malaysia Airlines' MH 17-fly, som uddelegeres til det nederlandske sikkerhedsråd, og betydningen af at retsforfølge de ansvarlige gerningsmænd bag styrtet; bemærker, at det nederlandske sikkerhedsråd offentliggjorde sin foreløbige rapport om undersøgelsen af det nedstyrtede MH 17-fly den 9. september 2014; påpeger, at der på grundlag de hidtidige foreløbige undersøgelser ikke er blevet konstateret nogen tekniske eller operationelle mangler på luftfartøjet eller blandt flyvebesætningen, og at de konstaterede skader i den forreste del af flyet tyder på, at luftfartøjet blev gennemhullet af et stort antal udefrakommende højenergi-objekter;

27.    opfordrer de internationale sportsorganer til at fratage Rusland rettigheden til at arrangere formel 1-grandprixet i efteråret 2014 og FIFA's verdensmesterskaber i fodbold i 2018;

28.    glæder sig over beslutningen om at afholde tidlige parlamentsvalg i Ukraine den 26. oktober 2014 og forventer, at regeringen sikrer frie og retfærdige valg; opfordrer Ukraine til at indføre gennemsigtighed i forbindelse med finansieringen af partierne og deres politiske kampagner; håber på et stærkt flertal i forbindelse med de forestående vigtige udfordringer og nødvendige reformer; har forpligtet sig til at sende valgobservatører for at overvåge disse valg og opfordrer til en betydelig langsigtet international valgovervågningsmission for at føre tilsyn med dette afgørende valg, der vil finde sted under de aktuelle vanskelige forhold;

29.    udtrykker dyb bekymring over den katastrofale humanitære situation i det østlige Ukraine, navnlig i betragtning af den kommende vinter; understreger vigtigheden af en massiv humanitær bistand under EU's ledelse for at vise Unionens støtte til menneskerne, der lider i det østlige Ukraine; anmoder derfor om en hurtig indsats fra EU's side, herunder en humanitær nødhjælpskonvoj til at bistå med støtte til de socialt dårligst stillede personer;

30.    påskønner den vedvarende indsats fra de ukrainske myndigheder med henblik på at sikre retten til uddannelse og navnlig at sikre, at alle børn snarest muligt kan vende tilbage til de skoler, der er berørte af konflikten; fremhæver betydningen af at yde psykosocial bistand til alle børn, der er blevet direkte udsat for voldelige hændelser;

31.    bifalder den hurtige indsats fra Kommissionen som reaktion på de midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for frugt- og grøntsagssektoren og for de produkter, der i overvejende grad er berørte af forbuddet; anmoder Kommissionen om at iværksætte passende, ikkediskriminerende og målrettede understøttende foranstaltninger til de landbrugsbedrifter, fødevarevirksomheder og fiskere, der er værst ramt af Ruslands forbud mod fødevarer fra EU;

32.    henstiller Kommissionen til nøje at overvåge landbrugs-, fødevare-, fiskeri- og akvakulturmarkederne, at underrette Rådet og Parlamentet om eventuelle ændringer og at vurdere følgerne af de trufne foranstaltninger med henblik på at udvide listen over de produkter, der er omfattet af foranstaltningerne, og at øge beløbsrammen på 125 mio. EUR; opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at begrænse sig til markedsforanstaltninger, men til også at træffe mellemsigtede foranstaltninger for at styrke EU's tilstedeværelse på markeder i tredjelande (f.eks. pr-aktiviteter);

33.    overvejer muligheden for at støtte sig til andre EU-fonde end landbrugsfondene, eftersom krisen først og fremmest er af politisk karakter og ikke et resultat af markedssvigt eller negative vejrforhold;

34.    anmoder Kommissionen om at forhandle sig frem til en passende kvotefleksibilitet i aftaler med kyststater;

35.    opfordrer medlemsstaterne til at anvende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) som ekstraordinær økonomisk bistand for at yde finansiel støtte til den europæiske fiskerisektor og akvakulturprodukter;

36.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til midlertidigt at ændre reglerne for den årsbaserede kvotefleksibilitet med henblik på at muliggøre en overførsel på mere end 10 % af kvoten til næste år (den aktuelt gældende fleksibilitetsregel) og hjælpe fiskere med at afsætte deres forbudte produkter på andre markeder;

37.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, Ukraines præsident, regering og parlament, Europarådet og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik