Menetlus : 2014/2841(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0123/2014

Esitatud tekstid :

B8-0123/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0025

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 143kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Ukraina olukorra ning ELi-Venemaa suhete hetkeseisu kohta (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina olukorra ning ELi-Venemaa suhete hetkeseisu kohta (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa naabruspoliitika, idapartnerluse ja Ukraina kohta, pidades eelkõige silmas oma 17. juuli 2014. aasta resolutsiooni Ukraina kohta(1),

–       võttes arvesse G7 riikide rühma riigipeade ja valitsusjuhtide 4. juuni 2014. aasta ühisavaldust Brüsseli tippkohtumisel,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 22. juuli ja 15. augusti 2014. aasta järeldusi ning Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Ukraina kohta,

–       võttes arvesse NATO tippkohtumise 7. septembri 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja 11. septembri 2014. aasta avaldust ELi täiendavate Venemaa-vastaste piiravate meetmete kohta,

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 11. septembri 2014. aasta avaldust Eesti politseiametniku röövimise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et kolmepoolne kontaktrühm leppis 5. septembril Minskis kokku relvarahus, mis jõustus samal päeval; arvestades, et kokkuleppe sisaldab ka 12-punktilist protokolli, mis hõlmab pantvangide vabastamise, meetmed humanitaarolukorra parandamiseks, kõigi ebaseaduslike relvarühmituste, sõjaväevarustuse ja palgasõdurite tagasitõmbamise Ukrainast ning meetmed Donetski ja Luhanski piirkonna detsentraliseerimiseks;

B.     arvestades, et palgasõdurid on alates 5. septembrist korduvalt rikkunud relvarahu Mariupoli ja Donetski lennujaama lähistel ning pannud Ukraina kaitsevõime mitmes muus kohas proovile;

C.     arvestades, et NATO tippkohtumisel Newportis kinnitati, et NATO toetab Ukrainat, kellele Venemaa avaldab destabiliseerivat mõju, pakuti abi Ukraina relvajõudude tugevdamiseks ning kutsuti Venemaad üles tõmbama oma väed Ukrainast välja ja lõpetama Krimmi ebaseaduslik anneksioon;

D.     arvestades, et 30. augustil kokku tulnud Euroopa Ülemkogu palus esitada ettepanekuid ELi piiravate meetmete karmistamiseks, pidades silmas Venemaa destabiliseerivat tegevust Ida-Ukrainas; arvestades, et need ettepanekud jõustusid 12. septembril;

E.     arvestades, et mässulised röövisid ja tapsid julmalt Mõkola Zeleneci, kes oli Leedu aukonsul Luhanskis;

F.     arvestades, et 8. septembril 2014 loodi esmatähtsa küsimuse korras uus delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis ning et Euroopa Parlament on valmis parlamentaarse assotsieerimiskomitee tulevase tööga toetama poliitilisi, õigus- ja majandusreforme Ukrainas;

G.     arvestades, et lennuki allakukkumist uurivate ekspertide esialgsete järelduste kohaselt purunes Malaysia Airlines’i lennu MH17 lennuk õhus Ida-Ukraina kohal pärast seda, kui lennukit olid väljastpoolt tabanud mitmed suure energiaga objektid;

H.     arvestades, et komisjon teatas 12. septembril, et assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu esialgne kohaldamine lükatakse edasi 31. detsembrini 2015; arvestades, et selle tulemusel pikenevad ELi poolt Ukrainale antud ühepoolsed kaubandussoodustused, mis pidid lõppema käesoleva aasta 1. novembril;

I.      arvestades, et Venemaa valitsus võttis 7. augustil vastu nimekirja ELi, USA, Norra, Kanada ja Austraalia toodetest, mis üheks aastaks keelustatakse Venemaa turul; arvestades, et see keeld mõjutab kõige rohkem Euroopa Liitu, sest Venemaa on ELi põllumajandustoodete jaoks suuruselt teine eksporditurg ja kalandustoodete ekspordituruna kuuendal kohal ning kuna 73% keelatud impordist on pärit EList;

J.      arvestades, et Venemaa kohaldatavad üldised piirangud võivad kahjustada kaubavahetust 5 miljardi euro ulatuses ning mõjutada nende 9,5 miljoni inimese sissetulekut, kes töötavad põllumajandusettevõtetes, mida impordikeeld kõige enam mõjutab;

K.     arvestades, et ELi toidukaupade impordikeeld Venemaa turule on andnud eriti suure löögi puuvilja- ja köögiviljasektorile, aga ka piima- ja lihasektorile ning see võib ahelreaktsioonina kaasa tuua ülepakkumise siseturul; arvestades, et keelustatud kalandustoodete väärtus ulatub ligi 144 miljoni euroni;

L.     arvestades, et ELi kalandustoodete impordikeeld Venemaa turule võib põhjustada tõsiseid probleeme mõnedes liikmesriikides, nagu Hispaania, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Taani, Läti, Eesti ja Iirimaa;

M.    arvestades, et Venemaa õõnestab ELi julgeolekut, kuna rikub regulaarselt Soome, Balti riikide ja Ukraina õhuruumi ning vähendas hiljuti ligi 45% ulatuses oma gaasitarneid Poolasse;

N.     arvestades, et umbes miljon last kannatavad käimasoleva konflikti tõttu Ida-Ukrainas ning palju lapsi on saanud surma ja vigastada;

1.      tervitab assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üheaegset ratifitseerimist Ülemraadas ja Euroopa Parlamendis; on seisukohal, et see on tähtis samm, mis näitab mõlema poole tõsist tahet lepingut edukalt rakendada; võtab teadmiseks, et ELi-Ukraina põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu esialgne kohaldamine on edasi lükatud kuni 31. detsembrini 2015 ning et selle asendusena pikendatakse ühepoolseid kaubandussoodustusi, mis kujutavad endast selle lepingu de facto asümmeetrilist kohaldamist; mõistab hukka Venemaa surve ja väljapressimise;

2.      kordab, et Venemaa eesmärk on seda lepingut õõnestada ja lõpptulemusena takistada selle jõustumist; rõhutab seepärast, et uus tähtaeg ei mõjuta ratifitseerimisprotsessi, mis lõpeb lepingu täiemahulise rakendamisega; täheldab, et lepingut ei muudeta ja et Euroopa Liit näitas väga selgelt lepingu ratifitseerimisega, et võimalust muudatusteks ei ole;

3.      rõhutab, et eelseisvaid kuid kuni assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamiseni tuleks kasutada selleks, et tegeleda Ukraina poliitilise süsteemi, majanduse ja ühiskonna vajaliku ümberkorraldamise ja moderniseerimisega assotsieerimiskava alusel; kiidab heaks president Porošenko väljakuulutatud reformiprogrammi, mis sisaldab seadusi korruptsioonivastase võitluse, detsentraliseerimise ja amnestia kohta; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pakkuma Ukrainale kõikvõimalikku suuremat ja kiiremat majandus- ja finantsabi, et aidata Ukrainal nende reformidega toime tulla; kordab, et seda tuleks teha ELi ühepoolse tegevusena ja seda ei tohiks survestada Venemaa ähvardused või sekkumised ELi-Ukraina suhetesse, samuti ei tohiks seejuures seada ohtu ELi-Ukraina assotsieerimislepingu ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu täiemahulist jõustumist, kuna sellega kaasneks oht, et selline lahja assotsieerimisformaat kanduks üle teiste partnerriikide lepingutele;

4.      kutsub üles liikmesriike, kel on varasemaid kogemusi seoses ELiga sõlmitud assotsieerimislepingu rakendamisega, jagama neid kogemusi ja oskusteavet Ukrainale;

5.      rõhutab, et Venemaal on vähem kui kunagi varem põhjust kritiseerida ELi-Ukraina lepingut või reageerida alusetute kaubanduspiirangute ja sõjalise agressiooniga; väljendab muret, et see uus arengusuund on Venemaale ajendiks oma poliitika eskaleerimiseks, et ähvardada Ukrainat ja tõmmata ta oma mõjusfääri; kardab, et ohtu võivad sattuda ka Gruusia ja Moldova;

6.      kordab, et EL on kavandanud novembris tööle rakendada ELi nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine), mis on tsiviilmissioon ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ja mille eesmärk on abistada Ukrainat tsiviiljulgeoleku sektori, sh politsei ja õigusriigi reformimisel; kutsub ELi üles andma selle tarvis vajalikke vahendeid, et missioon saaks oma mandaati täita;

7.      rõhutab, et reformi- ja assotsieerimiskava elluviimine peavad toimuma samal ajal, kui käib võitlus, et tagada Ukraina ühtsus ja territoriaalne terviklikkus; kordab, et need kaks ülesannet on lahutamatud ja koostoimes tihedalt seotud; rõhutab, et vaja on rahumeelset dialoogi ja detsentraliseerimist, mis tagaks, et võim kogu territooriumi üle jääks keskvalitsusele, sellega oleks tagatud Ukraina ühtsus;

8.      väljendab heameelt relvarahu üle, mille kolmepoolne kontaktrühm saavutas 5. septembril Minskis, ning loodab, et 12-punktiline Minski protokoll loob tingimused selleks, et täielikult rakendada Porošenko rahuplaan, sh Ukraina piiri alaline ja tõhus kontroll, mille järelevalvet teeb OSCE, Vene vägede, ebaseaduslike relvarühmituste, sõjaväevarustuse ja palgasõdurite täielik ja tingimusteta tagasitõmbamine Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt ning pantvangide vabastamine; mõistab hukka olukorra, kus separatistid ja Vene väed rikuvad pidevalt relvarahulepet ja jätkub vägede koondamine;

9.      on veendunud, et Venemaa imperialistliku poliitika eskaleerumine ja sõda Ukraina vastu on tõsiselt kahjustanud ELi võimet rakendada oma poliitikat; rõhutab, et kiiresti on vaja suurendada ELi otsustavust, et tõhustada ja kaitsta oma naabruspoliitikat ja astuda Venemaale vastu, isoleerides teda veelgi enam rahvusvaheliste majandus- ja poliitiliste sidemete valdkonnas, et suurendada kuritegeliku poliitika eest makstavat hinda;

10.    on väga mures selle pärast, et relvarahu on ettekäändeks Vene vägedele ümbergrupeerimiseks, et jätkata oma pealetungi maismaaühenduse loomiseks Krimmiga ja edasi Transnistriaga, millega de facto rajatakse uus raudne eesriie; juhib sellega seoses tähelepanu president Putini ohtlikele avalikele avaldustele Novorossija kohta, selline mõiste on pärit 18. sajandi tsaristlikust koloniaalpoliitikast;

11.    mõistab teravalt hukka Venemaa sõjaväelaste sissetungi Ida-Ukrainasse, elavjõu ja sõjaväevarustuse jätkuvad ebaseaduslikud vood Venemaa Föderatsioonist Ukrainasse ning saadetised nn humanitaarkonvoiga, milleks ei ole Ukraina vastaspoolelt saadud eelnevat luba ja millele ei ole rahvusvahelistel humanitaarorganisatsioonidel juurdepääsu; on väga mures sellepärast, et pärast Venemaa Föderatsiooni aktiivset sekkumist „rahuvalvesse” suurenes kahekordselt ebastabiilsusest haaratud territoorium ja Ukraina väeosad piirati sisse ning neid tulistati kahureist, kui nad liikusid läbi humanitaarkoridoride;

12.    toetab vankumatult Ukraina territoriaalset terviklikkust, ühtsust, sõltumatust ja suveräänsust; kordab, et rahvusvaheline kogukond ei tunnusta Krimmi ja Sevastoopoli ebaseaduslikku anneksiooni või katseid luua Donbassis kvaasivabariike; kutsub ELi üles Krimmi ebaseadusliku anneksiooni mittetunnustamise poliitikat tugevdama, sealhulgas keelustama ELi investeeringud avalikku ja erasektorisse Krimmis ja Sevastoopolis; taunib ka Ukraina kodanikele Venemaa passide pealesundimist Krimmis, ukrainlaste ja krimmitatarlaste tagakiusamist ning isehakanud juhtide ähvardusi Krimmi kodanike vastu, kes on üles näidanud huvi hääletada eelseisvatel parlamendivalimistel;

13.    kordab oma üleskutset Venemaale tagasi pöörduda rahvusvahelise õiguse järgimise juurde, selleks tuleks täita oma kohustusi muu hulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti ja Budapesti memorandumi kohaselt, tagasi tõmmata oma väed Ukrainast ja peatada palgasõdurite voog üle oma piiri Ukrainasse ning nende igasugune otsene ja kaudne toetamine, vabastada pantvangid, kaasa arvatud Nadja Savtšenko, kes võeti kinni Ukrainas, toimetati ebaseaduslikult Venemaale ja keda hoitakse Moskvas vahi all;

14.    mõistab teravalt hukka Eesti vastuluureametniku ebaseadusliku röövimise Eesti territooriumilt Venemaale ja kutsub Vene ametivõime üles kohe vabastama Eston Kohveri ja lubama tal ohutult tagasi pöörduda Eestisse;

15.    kutsub ELi ja liikmesriike üles tegema järeldusi sellest ekstreemsest ja murettekitavast olukorrast Kagu-Ukrainas ning Venemaa jätkuvast rollist selles, mis kujutab ohtu Euroopa Liidu ja eriti selle idapoolsete liikmesriikide jagamatule julgeolekule; hoiatab uute ohustsenaariumide eest, mida Venemaa võib ELi liikmesriikide ja NATO survestamiseks ja testimiseks kaaluda, kasutades hübriidsõda või energiavarustuse hoobasid;

16.    on kindlalt veendunud, et ELi ainus toimiv vastus Venemaa ähvardustele on hoida kokku ja olla Venemaaga suhtlemisel üksmeelsetel seisukohtadel; on veendunud, et EL peab uuesti läbi mõtlema oma suhted Venemaaga ja leidma Venemaaga suhetes uue, ühtse lähenemisviisi, mis hõlmaks ka tõeliselt ühist energia- ja kaitsealast välispoliitikat;

17.    kutsub liikmesriike üles tugevdama oma sõjalisi võimeid ja täiendama NATO omi, et parandada ELi vastupanuvõimet eri sõjaliikidele, eriti hübriidsõjale; kutsub ELi, selle institutsioone ja poliitilisi jõude üles tugevdama ühist otsustavust, välisohtudele vastupanu suutlikkust, ühtsust ja solidaarsust;

18.    nõuab, et jätkataks kolmepoolseid kõnelusi Ukraina gaasitarnete üle, mis on peatatud alates juunist, et leida lahendus gaasitarnete taastamiseks; kordab, et vaja on tagada gaasivarustus gaasi vastassuunavoo kasutamisega ELi naaberriikidest Ukrainasse;

19.    rõhutab, et põhjalikult on vaja parandada ELi energiajulgeolekut, energiasõltumatust ja vastupanuvõimet välisele survele, selleks tuleks tugevdada energiasektorit, arendada edasi energiataristut ELi naaberriikides ja energiaühendusi nende riikide ja ELi vahel kooskõlas energiaühenduse eesmärkidega ning rakendada kiiremas korras need ühist huvi pakkuvad projektid, et luua Euroopas täielikult toimiv vaba gaasiturg;

20.    väljendab heameelt taas kinnitust saanud NATO lubaduse üle pidada esmatähtsaks kollektiivkaitset ja kindlalt kinni pidada Washingtoni lepingu artiklist 5; kiidab heaks NATO tippkohtumisel Newportis vastuvõetud otsused suurendada idapoolsete liitlaste julgeolekutaset, mis hõlmaks kiirreageerimisüksuse „Odaots” loomist, pidevalt roteeruvat NATO sõjalist kohalolekut ja logistilise infrastruktuuri loomist, ühtlasi kiidab heaks pakutud abi Ukraina relvajõudude tugevdamiseks;

21.    võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid võivad kahepoolsel tasandil anda Ukrainale vajalikke relvi, julgeoleku- ja kaitsealast tehnoloogiat ja oskusteavet; rõhutab, et seda võimalust kinnitati NATO tippkohtumisel Newportis; on seisukohal, et EL peaks julgustama liikmesriike seda tegema; kutsub ELi üles kaaluma võimalust saata instruktoreid ja sõjatehnoloogiat, et toetada Ukraina maaväge sellise väljaõppega, nagu see toimub Mulino väljaõpekeskuses, ning tugevdada Ukraina mereväe võimekust Musta mere ranniku kaitsmisel ja tema õhukaitsesüsteeme;

22.    väljendab heameelt Prantsusmaa presidendi François Hollande’i otsuse üle peatada kahe Mistral-klassi sõjalaeva müük Venemaale, seades üleandmise tingimuseks kujuneva olukorra Ukrainas; julgustab liikmesriike lepingu tühistamise korral kaaluma kompenseerivaid meetmeid ja võimalusi kasutada selle asemel Mistral-tüüpi laevu ELiga seotud missioonidel, et leevendada Prantsusmaa rohkem kui 1,2 miljardi suurust finantskahju;

23.    kiidab heaks Venemaa vastu suunatud piiravad meetmed, mis EL võttis vastu sel suvel, kuna Venemaa jätkab agressiooni, relvastatud sissetungi ja Ida-Ukraina destabiliseerimist; toetab täiendavaid majandussanktsioone finants-, energia- ja militaarsektoris ning kahesuguse kasutusega kaupade ja tundliku tehnoloogiaga seoses, samuti toetab seda, et on suurendatud nende isikute arvu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, see nimekiri hõlmab Donbassi uusi juhte, Krimmi valitsust, Venemaa poliitikakujundajaid ja oligarhe; väljendab heameelt selle üle, et need piiravad meetmed jõustuvad 12. septembril 2014;

24.    kutsub ELi üles jätkama, laiendama ja tõhustama sanktsioone, et saavutada Venemaa rahanduse ja majanduse täiemõõduline majandusblokaad, arvata Venemaa välja tuumaenergiaalasest koostööst ja SWIFT-süsteemist ning kohaldada Venemaa suhtes täielikku relvaekspordi embargot;

25.    rõhutab vajadust kehtestada selged kriteeriumid, mille saavutamise korral võivad ära jääda järgmise taseme piiravad meetmed Venemaa vastu või võidakse tühistada juba kehtivaid meetmeid; rõhutab, et need kriteeriumid peaksid hõlmama Vene vägede ja palgasõdurite täielikku väljaviimist Ukraina territooriumilt, separatistide otsese ja kaudse toetamise lõpetamist, relvarahu järgimist Venemaa poolt, Ukraina piiri tõhusat rahvusvahelist kontrolli ja Ukraina kontrolli taastamist kogu oma territooriumi üle;

26.    rõhutab, kui tähtis on Malaysian Airlines᾽i lennu MH17 allatulistamise põhjuste sõltumatu, kiire ja põhjalik uurimine, mis on ülesandeks tehtud Hollandi ohutusnõukogule, ning kui oluline on katastroofis süüdi olevate isikute kohtu alla andmine; märgib, et Hollandi ohutusnõukogu esitas oma esialgse uurimisaruande lennu MH17 katastroofi põhjuste kohta 9. septembril 2014; rõhutab, et praeguste esialgsete järelduste kohaselt ei leitud mingeid märke tehnilistest või ekspluatatsioonilistest probleemidest seoses lennuki või meeskonnaga ning et lennuki esiosa kahjustus viitab sellele, et lennukit tabasid väljastpoolt arvukad suure energiaga objektid;

27.    kutsub rahvusvahelisi spordiorganeid üles võtma Venemaalt ära õiguse korraldada 2014. aasta sügisel vormel 1 Grand Prix etapp ja FIFA jalgpalli maailmameistrivõistlused 2018. aastal;

28.    tervitab otsust korraldada 26. oktoobril 2014 Ukrainas ennetähtaegsed parlamendivalimised ja loodab, et valitsus tagab vabad ja õiglased valimised; kutsub Ukrainat üles tagama, et parteide ja nende valimiskampaania rahastamine oleks läbipaistev; loodab, et parlamendis saavad selge enamuse jõud, kes on valmis eelseisvateks olulisteks ülesanneteks ja vajalike reformide läbiviimiseks; lubab saata valimisvaatlejaid nende valimiste jälgimiseks ja nõuab tugevat rahvusvahelist valimisvaatlusmissiooni, et jälgida neid väga olulisi valimisi, mis toimuvad keerulistes tingimustes;

29.    on väga mures katastroofilise humanitaarolukorra pärast Ida-Ukrainas, eelkõige pidades silmas lähenevat talve; rõhutab, et väga oluline on anda ELi egiidi all ulatuslikku humanitaarabi, et näidata Ida-Ukrainas kannatavatele inimestele meie toetust; nõuab seepärast ELi kohest tegutsemist, sh humanitaarabi kohaletoimetamist, et aidata kõige enam puudust kannatavaid inimesi;

30.    tunnustab Ukraina ametivõimude jätkuvaid pingutusi, et tagada õigus haridusele ja kanda eeskätt hoolt selle eest, et kõik lapsed saaksid võimalikult ruttu minna taas kooli konfliktis kannatada saanud piirkondades; peab väga oluliseks anda psühhosotsiaalset abi kõigile lastele, kes on otseselt kokku puutunud vägivaldsete sündmustega;

31.    kiidab heaks komisjoni kiire tegutsemise kehtestada ajutised erakorralised meetmed puuvilja- ja köögiviljasektoris ning toodete jaoks, mida keeld on kõige enam mõjutanud; kutsub komisjoni üles kehtestama asjakohaseid, mittediskrimineerivaid ja sihipäraseid toetusmeetmeid neile põllumajandusettevõtetele, toiduettevõtjatele ja kaluritele, keda on kõige rängemalt tabanud Venemaa impordikeeld ELi toidukaupadele;

32.    kutsub komisjoni üles tähelepanelikult jälgima olukorda põllumajandus-, toidu-, kalandus- ja vesiviljelusturul, teavitama nõukogu ja parlamenti kõigist muudatustest ning hindama võetud meetmete mõju, et vajaduse korral laiendada meetmetega hõlmatavate toodete nimekirja ja suurendada 125 miljoni euro suurust rahastamispaketti; nõuab, et komisjon ei piirduks üksnes turumeetmetega, vaid võtaks ka keskpika tähtajaga meetmeid, et suurendada ELi kohalolekut kolmandate riikide turgudel (nt reklaam);

33.    kaalub võimalust kasutada mitte üksnes põllumajandusfonde, vaid ka muid ELi vahendeid, kuna kriis on esiteks ja eelkõige poliitilist laadi ega ole tingitud turutõrkest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest;

34.    kutsub komisjoni üles pidama rannikuriikidega sõlmitavate lepingute puhul läbirääkimisi kvootide asjakohase paindlikkuse üle;

35.    kutsub liikmesriike üles kasutama Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi erakorralise finantsabina, et anda finantstoetust Euroopa kalandussektorile ja vesiviljelustoodetele;

36.    kutsub komisjoni ja liikmesriike üles praegu muutma ühest aastast teise ülekantavate kvootide paindlikkuseeskirju, et võimalik oleks järgmisesse aastasse üle kanda rohkem kui 10% kvoodist (praegu kehtivaks paindlikkuse reegliks on 10%), ning aitama kaluritel müüa keelatud tooteid teistel turgudel;

37.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Ukraina presidendile, valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0009.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika