Menettely : 2014/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0123/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0123/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0025

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 253kWORD 71k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta sekä erityisesti 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon G7-maiden johtajien 4. kesäkuuta 2014 pidetyssä huippukokouksessa antaman yhteisen julkilausuman,

–       ottaa huomioon 22. heinäkuuta ja 15. elokuuta annetut ulkoasioiden neuvoston ja 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 7. syyskuuta 2014 annetun Naton huippukokouksen julkilausuman,

–       ottaa huomioon 11. syyskuuta 2014 annetun Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan lausuman EU:n rajoittavista lisätoimenpiteistä Venäjää vastaan,

–       ottaa huomioon 11. syyskuuta 2014 annetun Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan lausuman virolaisen poliisin kaappauksesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kolmen osapuolen yhteysryhmä sopi 5. syyskuuta Minskissä tulitauosta, joka tuli voimaan samana päivänä; toteaa, että sopimukseen sisältyi myös 12-kohtainen pöytäkirja, joka koskee panttivankien vapauttamista, toimia humanitaarisen tilanteen parantamiseksi, kaikkien laittomien aseellisten ryhmien, sotakaluston ja palkkasotilaiden vetämistä pois Ukrainasta sekä toimia vallan siirtämiseksi Donetskin ja Luhanskin alueille;

B.     ottaa huomioon, että palkkasotilaat ovat toistuvasti rikkoneet tulitaukoa 5. syyskuuta jälkeen Mariupolin ja Donetskin lentoaseman läheisyydessä ja Ukrainan puolustusvalmiutta on testattu useissa muissa paikoissa;

C.     ottaa huomioon, että Newportissa pidetyssä Naton huippukokouksessa vahvistettiin, että Nato tukee Ukrainaa Venäjän pyrkiessä horjuttamaan maan vakautta, tarjouduttiin vahvistamaan Ukrainan asevoimia ja kehotettiin Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainasta ja perumaan Krimin laittoman liittämisen;

D.     ottaa huomioon, että 30. elokuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi laatimaan ehdotuksia EU:n rajoittavien toimenpiteiden tiukentamiseksi, koska Venäjä pyrkii toiminnallaan horjuttamaan Itä-Ukrainan vakautta; toteaa, että nämä ehdotukset tulivat voimaan 12. syyskuuta;

E.     ottaa huomioon, että kapinalliset kaappasivat ja surmasivat raa’asti Liettuan kunniakonsulin Mykola Zelenecin;

F.     toteaa, että valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa perustettiin 8. syyskuuta 2014 ensisijaisena asiana, ja korostaa olevansa valmis osallistumaan Ukrainan poliittiseen, lainsäädännölliseen ja taloudelliseen uudistamiseen parlamentaarisen assosiaatiokomitean tulevan työn kautta;

G.     toteaa, että Malaysia Airlinesin lennon MH17 maahansyöksyn tutkijoiden ilmoittamien ensimmäisten tutkimustulosten mukaan lentokone hajosi ilmassa Itä-Ukrainan yläpuolella sen jälkeen, kun siihen oli osunut ulkoapäin useita nopeasti liikkuneita esineitä;

H.     ottaa huomioon, että komissio ilmoitti 12. syyskuuta, että assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen (DCFTA) väliaikaista soveltamista lykätään 31. joulukuuta 2015 saakka; panee merkille, että tämä johtaa EU:n Ukrainalle myöntämien yksipuolisten tullietuuksien jatkamiseen, vaikka niiden oli määrä päättyä 1. marraskuuta 2014;

I.      ottaa huomioon, että Venäjän hallitus hyväksyi 7. elokuuta luettelon sellaisista EU:sta, Yhdysvalloista, Norjasta, Kanadasta ja Australiasta peräisin olevista tuotteista, joiden tuonti Venäjän markkinoille kielletään vuoden ajaksi; toteaa, että EU kärsii kiellosta eniten, koska Venäjä on EU:n maataloustuotteiden toiseksi suurin ja sen kalataloustuotteiden kuudenneksi suurin vientimarkkina ja koska 73 prosenttia tuontikiellon alaisista tuotteista tulee EU:sta;

J.      ottaa huomioon, että Venäjän tällä hetkellä soveltamien rajoitusten kokonaisvaikutus kauppaan voi olla 5 miljardia euroa ja että rajoitukset voivat myös vaikuttaa EU:ssa niiden 9,5 miljoonan ihmisen tuloihin, jotka työskentelevät niistä eniten kärsivillä maatiloilla;

K.     toteaa, että EU:n elintarvikkeiden vientikielto Venäjän markkinoille on vaikuttanut erityisesti hedelmä- ja vihannesalaan sekä maito- ja liha-alaan ja että sillä voi olla myös kerrannaisvaikutuksia, jotka johtavat ylitarjontaan sisämarkkinoilla; ottaa huomioon, että vientikiellon alaisten kalataloustuotteiden arvo on lähes 144 miljoonaa euroa;

L.     katsoo, että EU:n kalataloustuotteiden vientikielto Venäjän markkinoille voi aiheuttaa vakavia ongelmia joissakin jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Latviassa, Virossa ja Irlannissa;

M.    katsoo, että Venäjä on horjuttanut EU:n turvallisuutta loukkaamalla toistuvasti Suomen, Baltian maiden ja Ukrainan ilmatilaa sekä vähentämällä viime aikoina kaasutoimituksia Puolaan määrällä, joka on 45 prosenttia Venäjän viennistä tähän maahan;

N.     ottaa huomioon, että Itä-Ukrainassa meneillään oleva konflikti vaikuttaa noin miljoonan lapsen elämään ja että monet lapset ovat saaneet surmansa ja haavoittuneet;

1.      ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että Verhovna rada ja Euroopan parlamentti ratifioivat assosiaatio- ja DCFTA-sopimuksen samanaikaisesti; pitää tätä tärkeänä askeleena, joka osoittaa molemminpuolista sitoutumista sopimusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon; panee merkille EU:n ja Ukrainan välisen DCFTA-sopimuksen tilapäisen soveltamisen lykkäämisen 31. joulukuuta 2015 saakka ja sen korvaamisen yksipuolisten kauppatoimenpiteiden voimassaolon pidentämisellä, joka tosiasiallisesti merkitsee sopimuksen yksipuolista täytäntöönpanoa; tuomitsee Venäjän harjoittaman painostuksen ja kiristyksen;

2.      uskoo, että Venäjä aikoo vaikeuttaa tämän sopimuksen voimaantuloa ja mahdollisesti estää sen; korostaa, että uusi aikataulu ei vaikuta siihen, että ratifiointiprosessi johtaa sopimuksen täysimääräiseen täytäntöönpanoon; toteaa, että sopimusta ei muuteta ja että EU on ilmaissut ratifioinnilla hyvin selvästi, että muutokset eivät ole mahdollisia;

3.      korostaa, että tulevat kuukaudet assosiaatio- ja DCFTA-sopimuksen täytäntöönpanoon saakka olisi käytettävä Ukrainan poliittisen järjestelmän, talouden ja yhteiskunnan välttämättömään uudistamiseen ja uudenaikaistamiseen assosiaatio-ohjelman mukaisesti; pitää tervetulleena presidentti Porošenkon esittämää uudistusohjelmaa, johon sisältyy korruption vastaista sekä armahtamista ja vallan siirtoa koskevaa lainsäädäntöä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan kaiken mahdollisen tehostetun ja nopeutetun taloudellisen ja rahoituksellisen tuen Ukrainalle, jotta se selviytyisi näistä uudistuksista; korostaa, että tämän olisi oltava EU:n yksipuolinen toimi, jossa Venäjän uhkaukset tai sen puuttuminen EU:n ja Ukrainan välisiin suhteisiin eivät saisi olla määräävänä tekijänä, eikä se saa johtaa täysimääräisen EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatio- ja DCFTA-sopimuksen täytäntöönpanon vaarantumiseen, johon myös liittyy vaara sen vaara, että tällainen vesitetty assosiaatiomalli leviäisi muidenkin kumppanimaiden sopimuksiin;

4.      kehottaa EU:n kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten täytäntöönpanosta jo aiemmin kokemusta saaneita jäsenvaltioita hyödyntämään tätä kokemusta ja antamaan sen ja taitotietonsa Ukrainan käyttöön;

5.      korostaa, että Venäjällä on vähemmän kuin koskaan perusteita arvostella EU:n ja Ukrainan välistä sopimusta tai reagoida siihen perusteettomilla kaupan rajoituksilla ja sotilaallisilla hyökkäyksillä; on huolestunut siitä, että tämä viimeisin kehitys voi saada Venäjän lisäämään entisestään Ukrainaan kohdistamaansa pelottelua ja sen vetämistä omaan vaikutuspiiriinsä; pelkää, että vaikutukset voivat levitä myös Georgiaan ja Moldovaan;

6.      toteaa, että EU:n suunnitelmissa on ollut käynnistää marraskuussa siviiliturvallisuusalan uudistamista koskeva EU:n neuvontaoperaatio Ukrainassa ja että tämän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisen siviilioperaation tarkoituksena on tukea siviiliturvallisuusalan, poliisitoiminnan ja oikeusvaltion uudistusta Ukrainassa; kehottaa EU:ta varaamaan tarvittavat voimavarat toimeksiannon toteuttamiseen;

7.      korostaa, että uudistus- ja assosiaatio-ohjelman on edettävä samalla, kun ponnistellaan jatkuvasti Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi; katsoo, että nämä kaksi tehtävää liittyvät erottamattomasti yhteen ja että niillä on toisiaan voimistavia yhteisvaikutuksia; korostaa rauhanomaisen vuoropuhelun ja vallan siirron tarpeellisuutta, sillä näin voidaan varmistaa, että keskushallinnolla säilyy vaikutusvalta koko alueella ja Ukrainan yhtenäisyys säilyy;

8.      pitää myönteisenä kolmen osapuolen yhteysryhmän 5. syyskuuta Minskissä aikaansaamaa tulitaukoa ja toivoo, että 12-kohtainen Minskin pöytäkirja luo edellytykset Porošenkon rauhansuunnitelman täysimääräiselle toteuttamiselle, johon sisältyy Ukrainan pysyvä ja tehokas rajavalvonta Etyjin valvonnassa, Venäjän joukkojen, laittomien aseellisten ryhmien, sotilaskaluston ja palkkasotilaiden täydellinen vetäminen pois Ukrainan kansainvälisesti tunnustetulta alueelta ilman ehtoja sekä panttivankien vapauttaminen; pitää valitettavana sitä, että separatistit ja Venäjän joukot ovat jatkuvasti rikkoneet tulitaukosopimusta ja että joukkojen keskittäminen jatkuu edelleen;

9.      on ehdottomasti sitä mieltä, että Venäjän Ukrainaa vastaan harjoittama kiihtyvä imperialistinen politiikka ja sodankäynti heikentävät vakavasti EU:n mahdollisuuksia toteuttaa omia toimiaan; korostaa, että EU:n on kiireellisesti toimittava päättäväisemmin voidakseen tehostaa ja puolustaa omaa naapuruuspolitiikkaansa ja vastustaa Venäjän toimia jatkamalla sen eristämistä kansainvälisen talouden ja poliittisten suhteiden alalla siten, että se joutuu maksamaan korkeamman hinnan ennustamattomasta politiikastaan;

10.    on erittäin huolestunut siitä, että tulitauko antaa Venäjälle tekosyyn ryhmitellä uudelleen joukkojaan siten, että se voi jatkaa hyökkäystään, jonka tarkoituksena on muodostaa ”maakäytävä” Krimin niemimaalle ja edelleen Transnistriaan ja näin tosiasiallisesti luoda uusi rautaesirippu; viittaa tässä suhteessa presidentti Putinin julkisuudessa esittämiin vaarallisiin Novorossijaa koskeviin vaatimuksiin, jotka juontavat juurensa 1700-luvulle tsaarinajan kolonialistiseen politiikkaan;

11.    tuomitsee voimakkaasti Venäjän sotilashenkilöstön tunkeutumisen itään, miehistön ja sotilaskaluston jatkuvat laittomat siirrot Venäjältä Ukrainaan sekä ”humanitaarisen avun saattueiden” toimitukset, joille Ukraina ei ollut ennakolta antanut maahantulolupaa ja joihin kansainvälisillä humanitaarisen avun järjestöillä ei ollut ollut pääsyä; on erittäin huolestunut siitä, että sen jälkeen kun Venäjä on intensiivisesti osallistunut ”rauhanturvaamiseen”, epävakaat alueet ovat kaksinkertaistuneet ja Ukrainan pataljoonat on saarrettu ja niihin oli kohdistettu tykistötulta niiden edetessä jalan humanitaarisia käytäviä pitkin;

12.    antaa täyden tukensa Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle, yhtenäisyydelle, riippumattomuudelle ja suvereniteetille; toteaa, että kansainvälinen yhteisö ei tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä tai yrityksiä luoda näennäisiä tasavaltoja Donbasiin; kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan, joilla se tuo esiin kieltäytyvänsä tunnustamasta Krimin laitonta liittämistä, muun muassa kieltämällä EU:n investoinnit kaikilla julkisilla ja yksityisillä aloilla Krimillä ja Sevastopolissa; tuomitsee myös Ukrainan kansalaisten kansalaisuuteen pakottamisen Krimillä, ukrainalaisten ja Krimin tataarien vainoamisen sekä itse itsensä johtajiksi julistaneiden henkilöiden niitä Krimin kansalaisia vastaan esittämät uhkaukset, jotka ovat ilmaisseet haluavansa äänestää tulevissa parlamenttivaaleissa:

13.    kehottaa jälleen Venäjää palaamaan kansainvälisen oikeuden tielle ja noudattamaan omaa sitoutumistaan muun muassa YK:n peruskirjan, Helsingin päätösasiakirjan ja Budapestin muistion noudattamiseen, vetämään joukkonsa Ukrainasta ja lopettamaan palkkasotilaiden virran rajansa yli Ukrainaan sekä kaiken suoran ja välillisen tuen heille ja vapauttamaan panttivangit, kuten Nadija Savtšenkon, joka vangittiin Ukrainassa ja vietiin laittomasti Venäjälle ja jota pidetään vangittuna Moskovassa;

14.    tuomitsee Viron tiedustelupalvelun upseerin Eston Kohverin laittoman sieppauksen Viron alueelta ja hänen viemisensä Venäjälle ja kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan hänet välittömästi ja takaamaan hänen turvallisen paluunsa Viroon;

15.    kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan opikseen Kaakkois-Ukrainan äärimmäisestä ja dramaattisesta tilanteesta ja Venäjän edelleenkin jatkuvasta roolista siinä, ja katsoo, että tämä uhkaa EU:n ja erityisesti sen itäisten jäsenvaltioiden jakamatonta turvallisuutta; varoittaa, että Venäjällä saattaa olla muitakin uhkaavia suunnitelmia EU:n jäsenvaltioiden ja Naton painostamiseksi ja testaamiseksi käymällä hybridisotaa tai käyttämällä energiakorttia;

16.    on ehdottomasti sitä mieltä, että EU:n ainoa mahdollinen vastaus Venäjän uhkauksiin on pysyä yhtenäisenä ja puhua Venäjälle yhdellä äänellä; katsoo, että EU:n on tarkasteltava uudelleen suhteitaan Venäjään ja löydettävä uusi yhtenäinen tapa suhtautua siihen ja lisäksi luotava todellinen yhteinen ulkoista energiaa ja puolustusta koskeva politiikka;

17.    kehottaa jäsenvaltioita lujittamaan omia sotilaallisia valmiuksiaan ja täydentämään Naton valmiuksia, jotta voidaan parantaa EU:n kykyä kestää erilaisia sodankäyntitapoja ja erityisesti hybridisotaa; kehottaa EU:ta sekä sen toimielimiä ja poliittisia voimia vahvistamaan yhteistä päättäväisyyttään, ulkoisten uhkia hallintakykyään, yhtenäisyyttään ja solidaarisuuttaan;

18.    kehottaa jatkamaan kolmen osapuolen kesäkuussa keskeytyneitä neuvotteluja Ukrainan kaasutoimituksista, jotta voidaan löytää ratkaisu toimitusten jatkamiseksi; muistuttaa jälleen, että on varmistettava kaasun saanti mahdollistamalla takaisinvirtaus Ukrainaan sen naapureina olevista EU-maista;

19.    korostaa, että on tarpeen parantaa merkittävästi EU:n energiavarmuutta, riippumattomuutta ja ulkoisten paineiden kestokykyä vahvistamalla energia-alaa, kehittämällä EU:n naapurimaiden energiainfrastruktuuria ja edistämällä energiaverkkojen yhteenliittämistä näiden maiden kesken sekä niiden ja EU:n välillä energiayhteisön periaatteiden mukaisesti sekä toteuttamalla nämä ensisijaiset yhteisen edun mukaiset hankkeet erittäin kiireellisinä, jotta Eurooppaan voidaan luoda kaikin puolin toimivat vapaat kaasumarkkinat;

20.    pitää tervetulleena, että Nato on uudistanut sitoutumisensa kollektiivisen turvallisuuden ensisijaisuuteen ja Washingtonin sopimuksen 5 artiklan noudattamiseen; on myös tyytyväinen siihen, että Naton Newportissa pitämässä huippukokouksessa päätettiin vahvistaa itäisten liittolaisten turvallisuustasoa muun muassa perustamalla ”keihäänkärkijoukot”, toteuttamalla pysyvä kiertävä Naton sotilaallinen läsnäolo ja luomalla logistiikkainfrastruktuuria, ja myös siihen, että Ukrainan puolustusvoimien vahvistamiseksi tarjottiin tukea;

21.    panee merkille, että jäsenvaltiot voivat kahdenvälisesti toimittaa Ukrainalle sen turvallisuuden ja puolustuksen kannalta tarpeellisia aseita, tekniikkaa ja taitotietoa; korostaa, että tämä mahdollisuus hyväksyttiin Naton huippukokouksessa Newportissa; katsoo, että EU:n olisi kannustettava jäsenvaltioita toimimaan näin; kehottaa EU:ta harkitsemaan neuvonantajien ja sotilastekniikan lähettämistä, tukemaan Ukrainan maavoimia Mulino-tyyppisellä koulutustaitotiedolla sekä parantamaan sen merivoimien valmiuksia puolustaa Mustanmeren rannikkoa ja myös parantamaan sen ilmapuolustusjärjestelmää;

22.    on tyytyväinen Ranskan presidentin Francois Hollanden päätökseen panna jäihin kahden Mistral-luokan sotalaivan myynti Venäjälle ja kytkeä näin laivojen toimitus Ukrainan tilanteen kehitykseen; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan korvaavia toimia ja tapoja käyttää Mistral-aluksia EU:hun liittyvissä operaatioissa, jos myyntisopimus peruuntuu, jotta voidaan lieventää Ranskalle mahdollisesti koituvia yli 1,2 miljardin euron taloudellisia tappioita;

23.    on tyytyväinen Venäjän vastaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, jotka EU hyväksyi kesän aikana Venäjän jatkuvien aggressioiden, aseellisen hyökkäyksen ja itäisen Ukrainan vakauden horjuttamisen vuoksi; tukee rahoitus-, energia- ja sotilasalaan sekä kaksikäyttötuotteisiin ja arkaluonteiseen teknologiaan kohdistuvia uusia taloudellisia pakotteita sekä pakotteiden ulottamista uusiin yksittäisiin henkilöihin, mukaan lukien Donbasin uusi johto, Krimin hallitus sekä venäläiset poliitikot ja oligarkit; on tyytyväinen näiden pakotteiden vahvistamiseen 12. syyskuuta 2014;

24.    kehottaa EU:ta jatkamaan, laajentamaan ja tehostamaan pakotteita, jotta saadaan aikaan Venäjän raha- ja muun talouden täydellinen saarto, suljetaan Venäjä ydinalan yhteistyön ja Swift-järjestelmän ulkopuolelle ja toteutetaan täydellinen asevientikielto Venäjää vastaan;

25.    korostaa, että on tarpeen määritellä selkeät indikaattorit, joiden saavuttaminen voisi estää entistäkin tiukempien rajoittavien toimenpiteiden hyväksymisen Venäjää vastaan tai johtaa jo asetettujen rajoitusten poistamiseen; korostaa, että näihin indikaattoreihin olisi sisällyttävä Venäjän joukkojen ja palkkasotilaiden vetäminen pois Ukrainan alueelta, separatistien suoran ja välillisen tukemisen lopettaminen, Venäjän pitäytyminen tulitauossa, Ukrainan rajan tehokas kansainvälinen valvonta ja Ukrainan koko alueen palauttaminen sen valvontaan;

26.    korostaa, että on tärkeää tutkia riippumattomasti, nopeasti ja täydellisesti Malaysia Airlinesin lennon MH17 pudottamisen syyt, ja toteaa, että tehtävä on uskottu hollantilaiselle tutkintalautakunnalle; korostaa myös, että maahansyöksystä vastuussa olevat on saatettava oikeuden eteen; panee merkille, että hollantilainen tutkintalautakunta julkaisi lennon MH17 maahansyöksyä koskevan alustavan tutkimusraportin 9. syyskuuta 2014; korostaa, että alustavien tutkimustulosten mukaan ei ole toistaiseksi todisteita mistään lentokoneeseen tai sen henkilöstöön liittyvistä teknisistä tai toiminnallisista ongelmista; toteaa, että raportin mukaan lentokoneen etuosassa havaitut vauriot antavat viitteitä siitä, että lentokoneen läpi on tunkeutunut sen ulkopuolelta suuri määrä nopeasti liikkuvia esineitä;

27.    kehottaa kansainvälisiä urheilualan elimiä perumaan Venäjälle myönnetyn oikeuden järjestää F1 Grand Prix -formulakisat vuonna 2014 ja FIFA:n jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2018;

28.    on tyytyväinen päätökseen järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit Ukrainassa 26. lokakuuta 2014 ja odottaa maan hallituksen varmistavan vapaat ja rehelliset vaalit; kehottaa Ukrainaa varmistamaan puolueiden ja niiden poliittisten kampanjoiden rahoituksen avoimuuden; toivoo, että edessä olevat tärkeät haasteet ja tarvittavat uudistukset saavat taakseen vahvan enemmistön; lupaa lähettää vaalitarkkailijoita seuraamaan vaaleja ja vaatii merkittävän kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämistä seuraamaan näitä tärkeitä vaaleja, jotka tapahtuvat vaikeissa oloissa;

29.    on syvästi huolissaan Itä-Ukrainan katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta erityisesti nyt, kun talvi on lähestymässä; katsoo, että EU:n tuella annettava massiivinen humanitaarinen apu on tärkeää, jotta voimme osoittaa tukevamme Itä-Ukrainassa kärsimysten keskellä eläviä; kehottaa siksi EU:ta toimimaan kiireellisesti ja muun muassa lähettämään avustussaattueen suurimmassa puutteessa olevien auttamiseksi;

30.    pitää kiitettävinä Ukrainan viranomaisten jatkuvia ponnisteluja, jotta varmistettaisiin oikeus koulutukseen ja jotta kaikki lapset voisivat palata mahdollisimman pian kouluihin, joihin konflikti on vaikuttanut; korostaa, että on tärkeää antaa psykososiaalista tukea kaikille lapsille, jotka ovat joutuneet suoraan kokemaan väkivaltaisia tapahtumia;

31.    on tyytyväinen, että komissio on toiminut nopeasti toteuttaessaan tilapäisiä poikkeustoimia, jotka koskevat hedelmä- ja vihannesalaa sekä vientikiellosta eniten kärsiviä tuotteita; kehottaa komissiota käynnistämään riittäviä, syrjimättömiä ja kohdennettuja toimia niiden maatilojen, elintarvikealan toimijoiden ja kalastajien tukemiseksi, joihin EU:n elintarvikkeita koskeva Venäjän asettama vientikielto vaikuttaa ankarimmin;

32.    kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti maatalous-, elintarvike-, kalatalous- ja vesiviljelymarkkinoita, ilmoittamaan neuvostolle ja parlamentille mahdollisista muutoksista ja arvioimaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta, jotta tarvittaessa voidaan laajentaa katettujen elintarvikkeiden luetteloa ja korottaa 125 miljoonan euron määrärahaa; vaatii, että komissio ei rajoita toimiaan pelkkiin markkinatoimenpiteisiin vaan toteuttaa myös keskipitkän aikavälin toimia voimistaakseen EU:n läsnäoloa kolmansien maiden markkinoilla (esimerkiksi myynninedistämistoimin);

33.    harkitsee mahdollisuutta hyödyntää EU:n muita kuin maatalousmäärärahoja, koska kriisi on luonteeltaan ennen kaikkea poliittinen eikä johdu markkinahäiriöistä tai huonoista sääoloista;

34.    kehottaa komissiota neuvottelemaan kiintiöiden tarvittavasta joustavuudesta rannikkovaltioiden sopimuksissa;

35.    kehottaa jäsenvaltioita käyttämään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa ylimääräisenä rahoitustukena tukeakseen taloudellisesti Euroopan kalatalousalaa ja vesiviljelytuotteita;

36.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita muuttamaan tilapäisesti joustavia vuosikiintiöitä koskevia sääntöjä, jotta olisi mahdollista siirtää yli 10 prosenttia kiintiöstä seuraavalle vuodelle (voimassa olevien sääntöjen mukainen määrä on 10 prosenttia) ja auttaa kalastajia myymään vientikiellon alaisia tuotteita muille markkinoille;

37.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0009.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö