Procedure : 2014/2841(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0123/2014

Ingediende teksten :

B8-0123/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0025

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 145kWORD 73k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn eerdere resoluties over het Europees Nabuurschapsbeleid, het Oostelijk Partnerschap en Oekraïne, en met name zijn resolutie van 17 juli 2014 over Oekraïne(1),

–       gezien de gezamenlijke verklaring die de G7-leiders op 4 juni 2014 op de top in Brussel hebben afgelegd,

–       gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli en 15 augustus en de conclusies van de Europese Raad van 30 augustus 2014 over Oekraïne,

–       gezien de verklaring van de NAVO-top van 7 september 2014,

–       gezien de verklaring van de voorzitter van de Europese Raad van 11 september 2014 over verdergaande restrictieve maatregelen van de EU tegen Rusland,

–       gezien de verklaring van de EDEO-woordvoerder van 11 september 2014 over de ontvoering van een Estse politiefunctionaris,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de trilaterale contactgroep op 5 september in Minsk een staakt-het-vuren is overeengekomen, dat dezelfde dag van kracht werd; overwegende dat de overeenkomst ook een 12-puntenprotocol omvatte, dat betrekking heeft op de vrijlating van krijgsgevangenen, maatregelen ter verbetering van de humanitaire situatie, de terugtrekking van alle illegale gewapende groeperingen, militaire uitrusting en huursoldaten uit Oekraïne en maatregelen gericht op decentralisatie in de regio's Donetsk en Loehansk;

B.     overwegende dat het staakt-het-vuren sinds 5 september herhaaldelijk door huursoldaten is geschonden in de buurt van Mariupol en de luchthaven van Donetsk, en dat op diverse andere plaatsen getracht is de Oekraïense defensie op de proef te stellen;

C.     overwegende dat op de NAVO-top in Newport is bevestigd dat de NAVO Oekraïne steunt tegen de destabiliserende Russische invloed, hulp is aangeboden met het oog op de versterking van de Oekraïense strijdkrachten en een oproep is gedaan aan Rusland om zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken en een einde te maken aan de illegale annexering van de Krim;

D.     overwegende dat de Europese Raad op 30 augustus, gezien het destabiliserende optreden van Rusland in de oostelijke Oekraïne, heeft verzocht om voorstellen ter versterking van de restrictieve maatregelen van de EU; overwegende dat de voorgestelde maatregelen op 12 september in werking zijn getreden;

E.     overwegende dat Mykola Zelenec, honorair consul van Litouwen in Loehansk, door de rebellen is ontvoerd en gewelddadig omgebracht;

F.     overwegende dat de nieuwe delegatie in het parlementaire samenwerkingscomité EU-Oekraïne op 8 september 2014 als prioriteit is geconstitueerd en dat het Parlement er klaar voor is om het proces van politieke, wettelijke en economische hervormingen in Oekraïne via de toekomstige activiteiten van het parlementaire associatiecomité te begeleiden;

G.     overwegende dat onderzoekers van de vliegramp op grond van hun eerste bevindingen stellen dat het vliegtuig van Malaysia Airlines op vlucht MH17 boven de oostelijke Oekraïne in de lucht uiteen is gevallen nadat "tal van objecten het vliegtuig met hoge snelheid van buitenaf hadden geraakt";

H.     overwegende dat de Commissie op 12 september heeft bekendgemaakt dat de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst/diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (AA/DCFTA) tot 31 december 2015 wordt uitgesteld; merkt op dat dit zal leiden tot verlenging van de eenzijdige handelspreferenties van de EU jegens Oekraïne, die op 1 november as. zouden aflopen;

I.      overwegende dat de Russische regering op 7 augustus een lijst met producten uit de EU, de VS, Noorwegen, Canada en Australië heeft goedgekeurd die een jaar lang niet op de Russische markt mogen worden aangeboden; overwegende dat de EU hierdoor het sterkst wordt getroffen, omdat Rusland voor de EU de op een na grootste exportmarkt voor landbouwproducten vormt en de zesde plaats inneemt bij visserijproducten en omdat 73% van de goederen waarvoor een invoerverbod geldt, uit de EU afkomstig is;

J.      overwegende dat als gevolg van de globale beperkingen die Rusland momenteel toepast, een handelsvolume van 5 miljard EUR op het spel staat en 9,5 miljoen werknemers in de meest getroffen landbouwbedrijven in de EU in hun inkomen getroffen kunnen worden;

K.     overwegende dat het Russische verbod op levensmiddelen uit de EU, dat vooral de groente- en fruitsector, maar ook de zuivel- en vleessector heeft getroffen, er wellicht toe kan leiden dat er op de interne markt een overaanbod ontstaat; overwegende dat de waarde van de verboden visserijproducten bijna 144 miljoen EUR bedraagt;

L.     overwegende dat het Russische verbod op visserijproducten uit de EU potentieel ernstige problemen kan opleveren voor een aantal lidstaten, zoals Spanje, Frankrijk, het VK, Denemarken, Letland, Estland en Ierland;

M.    overwegende dat Rusland de veiligheid van de EU aantast door regelmatig het luchtruim van Finland, de Oostzeelanden en Oekraïne te schenden en door, zoals onlangs gebeurd, de gasleveringen aan Polen met 45% te verlagen;

N.     overwegende dat ongeveer 1 miljoen kinderen te lijden hebben onder het voortgaande conflict in de oostelijke Oekraïne en dat veel kinderen om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt;

1.      is verheugd over de gelijktijdige ratificatie van de AA/DCFTA door de Verchovna Rada en het Europees Parlement; beschouwt dit als een belangrijke stap waarmee beide zijden blijk geven van hun engagement voor een succesvolle uitvoering; neemt kennis van het feit dat de voorlopige toepassing van de DCFTA tussen de EU en Oekraïne is uitgesteld tot 31 december 2015 en is vervangen door de verlenging van eenzijdige handelsmaatregelen, hetgeen in feite neerkomt op een asymmetrische toepassing van het akkoord; betreurt de pressie en chantage van de kant van Rusland;

2.      wijst er opnieuw op dat Rusland erop uit is de inwerkingtreding van dit akkoord te ondermijnen en uiteindelijk te voorkomen; benadrukt daarom dat het nieuwe tijdpad geen invloed zal hebben op het ratificatieproces op weg naar volledige uitvoering; verklaart dat de overeenkomst niet zal worden gewijzigd en dat de Europese Unie met deze ratificatie volstrekt duidelijk heeft gemaakt dat wijziging is uitgesloten;

3.      onderstreept dat de komende maanden tot de uitvoering van de AA/DCFTA moeten worden benut om de noodzakelijke hervorming en modernisering van het Oekraïense politieke bestel en de Oekraïense economie en samenleving volgens de associatieagenda ter hand te nemen; is verheugd over het hervormingsprogramma dat president Porosjenko heeft aangekondigd, waaronder begrepen wetgeving inzake corruptiebestrijding, decentralisering en amnestie; verzoekt de Commissie en de lidstaten Oekraïne in sterkere mate en versneld alle mogelijke economische en financiële steun te verlenen, zodat het land een begin kan maken met deze hervormingen; wijst er opnieuw op dat dit eenzijdig door de EU moet worden gedaan en niet op grond van een Russische dreigementen of inmenging in de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne of onder aanvaarding van het risico dat de inwerkingtreding van de volledige AA/DCFTA tussen de EU en Oekraïne in gevaar komt en dat de akkoorden met andere partnerlanden worden besmet met een dergelijk verwaterd associatieformaat;

4.      verzoekt de lidstaten die kunnen putten uit eigenen ervaringen met de uitvoering van een associatieovereenkomst met de EU, die ervaring en technische kennis met Oekraïne te delen;

5.      onderstreept dat Rusland nu minder reden dan ooit heeft om kritiek te uiten op de overeenkomst tussen de EU en Oekraïne of met ongerechtvaardigde handelsbeperkingen en militaire agressie te reageren; spreekt er zijn bezorgdheid over uit dat deze nieuwe ontwikkeling Rusland aanspoort tot aanscherping van zijn beleid dat erop gericht is Oekraïne te intimideren en het land binnen zijn eigen invloedssfeer te brengen; vreest dat het conflict zou kunnen overslaan naar Georgië en Moldavië;

6.      herinnert eraan dat de EU van plan is in november te starten met een adviseursmissie voor hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Oekraïne), een civiele missie in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid ter ondersteuning van Oekraïne bij hervormingen van de civiele veiligheidssector, waaronder de politie en de rechtsstaat; verzoekt de EU hieraan de middelen toe te kennen die nodig zijn voor de uitvoering van het mandaat;

7.      onderstreept dat de hervorming en de associatieagenda parallel moeten lopen met de voortgaande strijd voor de territoriale integriteit en eenheid van Oekraïne; verklaart opnieuw dat deze twee taken onlosmakelijk en synergistisch met elkaar verbonden zijn; benadrukt de behoefte aan een vreedzame dialoog en aan een decentralisatie die de waarborg biedt dat het gezag over het gehele grondgebied in handen van de centrale overheid blijft, zodat de eenheid van Oekraïne gegarandeerd is;

8.      is verheugd over het staakt-het-vuren dat de trilaterale contactgroep op 5 september in Minsk is overeengekomen, en hoopt dat het 12-puntenprotocol van Minsk de voorwaarden biedt voor volledige uitvoering van het vredesplan van president Porosjenko, met inbegrip van een permanente, daadwerkelijke, door de OVSE getoetste controle over de Oekraïense grenzen, de volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van Russische troepen, illegale gewapende groepen, militaire uitrusting en huursoldaten van het internationaal erkende grondgebied van Oekraïne en de vrijlating van krijgsgevangenen; betreurt het dat het wapenstilstandsakkoord voortdurend door separatisten en Russische strijdkrachten wordt geschonden en dat zij zich nog steeds blijven versterken;

9.      is ervan overtuigd dat de escalatie van het door Rusland bepaalde imperialistische en oorlogszuchtige beleid tegen Oekraïne de mogelijkheden van de EU om haar eigen beleid uit te voeren ernstig aantast; wijst erop dat dit er dringend toe moet leiden dat de EU nog vastberadener optreedt bij de versterking en verdediging van haar eigen nabuurschapsbeleid en bij het tegenwerken van Rusland, door het op het internationale economische en politieke toneel nog verder te isoleren, zodat de prijs voor het toepassen van boevenpraktijken nog hoger wordt;

10.    spreekt er zijn grote bezorgdheid over uit dat het staakt-het-vuren voor de Russische troepen een voorwendsel is om zich te hergroeperen met het oog op voortzetting van hun offensief gericht op de totstandbrenging van een "landcorridor" naar de Krim en verder naar Transnistrië, waardoor de facto een nieuw ijzeren gordijn zou worden opgetrokken; vestigt in dit verband de aandacht op de gevaarlijke openbare uitspraken van president Poetin over Noworossija, dat zijn oorsprong heeft in het tsaristische, koloniale beleid van de 18e eeuw;

11.    veroordeelt krachtig het binnendringen van Russische militairen in het oosten van Oekraïne, de voortgaande illegale stromen manschappen en militaire uitrusting van de Russische Federatie naar Oekraïne en de leveringen door de zogeheten "humanitaire konvooien", waarvoor de Oekraïense tegenhanger geen voorafgaande toestemming heeft verleend en waartoe internationale humanitaire organisaties geen toegang hebben; vindt het zeer verontrustend dat na de intensieve bemoeienis van de Russische Federatie bij de "vredeshandhaving" het door instabiliteit gekenmerkte grondgebied in omvang is verdubbeld en dat Oekraïense bataljons die door de humanitaire corridors liepen, zijn omsingeld en beschoten;

12.    spreekt zijn niet-aflatende steun uit voor de territoriale integriteit, de eenheid, de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van Oekraïne; herhaalt dat de internationale gemeenschap de illegale annexatie van de Krim en Sevastopol en de pogingen om in Donbas quasi-republieken te vestigen, niet zal erkennen; verzoekt de EU haar beleid van niet-erkenning van de illegale annexatie van de Krim te versterken, o.a. door een verbod op EU-investeringen in alle openbare en particuliere sectoren op de Krim en in Sevastopol; veroordeelt verder de gedwongen afgifte van Russische paspoorten aan Oekraïense burgers op de Krim, de vervolging van Oekraïners en Krimtataren, en de dreigementen van de zelfbenoemde leiders aan het adres van burgers op de Krim die hebben aangegeven bij de komende parlementsverkiezingen te willen stemmen;

13.    herhaalt zijn oproep aan Rusland om terug te keren naar het pad van het internationaal recht, door de eigen verplichtingen uit hoofde van o.a. het VN-Handvest, de Slotakte van Helsinki en het Memorandum van Boedapest te eerbiedigen, zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken en een eind te maken aan de stroom huursoldaten over zijn grens naar Oekraïne en aan alle directe en indirecte steun aan hen, en krijgsgevangenen vrij te laten, onder wie Nadiya Savchenko, die in Oekraïne gevangen is genomen, illegaal naar Rusland is gebracht en in Moskou wordt vastgehouden;

14.    veroordeelt ten scherpste de illegale ontvoering van een Estse functionaris van de binnenlandse veiligheidsdienst van Ests grondgebied naar Rusland en roept de Russische autoriteiten op de heer Kohver onmiddellijk vrij te laten en hem veilig naar Estland te laten terugkeren;

15.    verzoekt de EU en de lidstaten lering te trekken uit de extreme en dramatische situatie in het zuidoosten van Oekraïne en de rol die Rusland daarin blijft spelen, aangezien een en ander een bedreiging vormt voor de ondeelbare eenheid van de Europese Unie en met name voor de lidstaten aan haar oostelijke flank; waarschuwt voor verdere bedreigende scenario's waarover Rusland wellicht nadenkt om de EU-lidstaten en de NAVO onder druk te zetten en te testen door middel van hybride oorlogsvoering of door het uitspelen van de energiekaart;

16.    is ervan overtuigd dat de EU alleen doeltreffend op de Russische dreigementen kan reageren door de eenheid te bewaren en met één stem tegen Rusland te spreken; is van mening dat de EU haar betrekkingen met Rusland in heroverweging moet nemen en als eenheid een nieuwe benadering van Rusland moet vinden, waarin ook plaats is voor een echt gemeenschappelijk extern energie- en defensiebeleid;

17.    verzoekt de lidstaten hun eigen militaire capaciteiten te versterken en die van de NAVO aan te vullen, om de weerbaarheid van de EU tegen verschillende soorten oorlog, met name hybride oorlogsvoering, te vergroten; verzoekt de EU, haar instellingen en politieke krachten om onze gezamenlijke vastberadenheid, ons vermogen om externe bedreigingen in te dammen, onze eenheid en onze solidariteit te versterken;

18.    dringt aan op voortzetting van het in juni opgeschorte driehoeksoverleg over de gasleveringen aan Oekraïne, om een oplossing in de zin van een hervatting te vinden; herhaalt dat de gasvoorziening verzekerd moet worden door vanuit EU-buurlanden gasstromen naar Oekraïne terug te leiden;

19.    onderstreept dat de energiezekerheid, de onafhankelijkheid en de veerkracht van de EU in het geval van externe pressie radicaal moeten worden verbeterd door het consolideren van de energiesectoren, de verdere ontwikkeling van de energie-infrastructuur in de buurlanden van de EU en de ontwikkeling van energie-interconnecties tussen deze landen en met de EU, overeenkomstig de doelstellingen van de Energiegemeenschap, en dat deze prioritaire projecten van gemeenschappelijk belang met de grootste spoed moeten worden verwezenlijkt om een volledig werkende vrije gasmarkt in Europa tot stand te brengen;

20.    is verheugd over de hernieuwde toezegging van de NAVO om prioriteit toe te kennen aan de collectieve veiligheid, en over het feit dat men zich heeft gecommitteerd aan artikel 5 van het Verdrag van Washington; is verheugd over de besluiten op de NAVO-top in Newport om het veiligheidsniveau van de oostelijke bondgenoten te verhogen, o.a. door de oprichting van de "speerpunt-taskforce", een permanente roulerende militaire aanwezigheid van de NAVO en de aanleg van logistieke infrastructuur, alsmede de steun die is aangeboden met het oog op de versterking van de Oekraïense strijdkrachten;

21.    neemt er nota van dat de lidstaten bilateraal de nodige wapens, technologie en knowhow voor veiligheid en defensie aan Oekraïne kunnen leveren; onderstreept dat deze mogelijkheid op de NAVO-top in Newport steun heeft gekregen; is van mening dat de EU de lidstaten daartoe dient aan te moedigen; verzoekt de EU het sturen van opleiders en militaire technologie te overwegen, de Oekraïense landmacht te ondersteunen met opleidingsknowhow van het type Mulino en de marinecapaciteiten van het land voor de verdediging van de Zwarte-Zeekust en het luchtafweersysteem te versterken;

22.    is ingenomen met het besluit van de Franse president, François Hollande, om de verkoop van twee oorlogsschepen van de Mistral-klasse aan Rusland op te schorten en daarmee de levering afhankelijk te maken van de ontwikkeling van de situatie in Oekraïne; moedigt de lidstaten aan om, mocht het contract worden geannuleerd, na te denken over compenserende maatregelen en mogelijkheden om de Mistral-schepen in te zetten voor EU-gerelateerde missies, teneinde het financiële verlies voor Frankrijk van meer dan 1,2 miljard EUR op te vangen;

23.    is verheugd over de restrictieve maatregelen die de EU in de zomer tegen Rusland heeft ingesteld wegens de aanhoudende agressie, de gewapende invasie en de destabilisering van de oostelijke Oekraïne door Rusland; steunt verdere economische sancties op financieel, militair en energiegebied en bij goederen voor tweeledig gebruik en gevoelige technologie, en een verhoging van het aantal op de lijst geplaatste personen, inclusief de nieuwe leiders in Donbas, de regering van de Krim en Russische personen met beslisbevoegdheid en oligarchen; juicht het toe dat deze op 12 september 2014 in werking zijn getreden;

24.    verzoekt de EU de sancties te handhaven, uit te breiden en te versterken om economisch en financieel een volledige blokkade van Rusland te bereiken, Rusland van samenwerking op nucleair gebied en van het Swift-systeem uit te sluiten en een volledig wapenexportembargo tegen Rusland in te stellen;

25.    onderstreept dat duidelijke benchmarks moeten worden vastgesteld die, wanneer daaraan voldaan is, de vaststelling van nog strengere beperkende maatregelen tegen Rusland kunnen voorkomen of kunnen leiden tot de opheffing van bestaande maatregelen; onderstreept dat tot deze benchmarks moeten behoren de volledige terugtrekking van Russische troepen en huursoldaten van het Oekraïense grondgebied, de stopzetting van directe en indirecte steun aan separatisten, de eerbiediging van het staakt-het-vuren door Rusland, doeltreffende internationale controle over de Oekraïense grenzen en herstel van het Oekraïense gezag over zijn gehele grondgebied;

26.    onderstreept het belang van het onafhankelijke, snelle en volledige onderzoek naar de oorzaken van het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysian Airlines, dat is toevertrouwd aan de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid, en benadrukt dat de verantwoordelijken voor de rechter moeten worden gebracht; merkt op dat de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn voorlopige rapport over het onderzoek naar het neerstorten van MH17 op 9 september 2014 heeft uitgebracht; onderstreept dat er, afgaande op de nu beschikbare voorlopige bevindingen, geen aanwijzingen zijn gevonden voor eventuele technische of operationele problemen met vliegtuig of bemanning en dat de in het voorste deel vastgestelde schade erop lijkt te duiden dat het vliegtuig van buitenaf is geraakt door een groot aantal objecten die het toestel met hoge snelheid hebben doorboord;

27.    verzoekt de internationale sportinstanties om Rusland het recht te ontnemen tot het organiseren van de Formule 1 Grand Prix in het najaar van 2014 en de FIFA-Wereldbeker in 2018;

28.    is verheugd over het besluit om op 26 oktober 2014 in Oekraïne vervroegde parlementsverkiezingen te houden en verwacht van de regering dat zij vrije en eerlijke verkiezingen garandeert; verzoekt Oekraïne om voor transparantie te zorgen omtrent de financiering van de politieke partijen en hun verkiezingscampagnes; hoopt op een sterke meerderheid gezien de belangrijke uitdagingen en noodzakelijke hervormingen in de toekomst; hecht aan het sturen van verkiezingswaarnemers om deze verkiezingen te volgen, en dringt aan op een substantiële internationale waarnemingsmissie bij deze cruciale verkiezingen, die onder nog steeds moeilijke omstandigheden zullen plaatsvinden;

29.    spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de catastrofale humanitaire situatie in de oostelijke Oekraïne, vooral met het oog op de naderende winter; wijst op het belang van massieve humanitaire bijstand onder EU-auspiciën om blijk te geven van onze steun aan de mensen die in de oostelijke Oekraïne lijden; dringt daarom aan op urgente inspanningen van de EU, ook in de vorm van een humanitair hulpkonvooi ten behoeve van de armsten;

30.    prijst de voortdurende pogingen van de Oekraïense autoriteiten om het recht op onderwijs te garanderen en met name om ervoor te zorgen dat alle door het conflict getroffen kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen; wijst op het belang van psychosociale steunverlening aan alle kinderen die rechtstreeks te maken hebben gehad met gewelddadige gebeurtenissen;

31.    is verheugd over het snelle optreden van de Commissie met tijdelijke buitengewone maatregelen ten behoeve van de groente- en fruitsector en producten die het meeste last hebben van het verbod; verzoekt de Commissie adequate, niet-discriminerende en gerichte steunmaatregelen te treffen voor de agrarische bedrijven, levensmiddelenfabrikanten en vissers die het zwaarst getroffen zijn door het Russische invoerverbod voor levensmiddelen uit de EU;

32.    verzoekt de Commissie de landbouw-, levensmiddelen-, visserij- en aquacultuurmarkt van nabij te volgen, de Raad en het Parlement op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen en het effect van de genomen maatregelen te evalueren om de lijst van de voor steun in aanmerking komende producten mogelijk uit te breiden en het budget van 125 miljoen EUR te verhogen; dringt er bij de Commissie op aan zich niet tot marktmaatregelen te beperken, maar ook maatregelen voor de middellange termijn te nemen ter versterking van de aanwezigheid van de EU op de markten van derde landen (bijv. promotieactiviteiten);

33.    overweegt de mogelijkheid om ook van andere EU-middelen dan alleen landbouwgelden gebruik te maken, omdat de crisis in eerste instantie van politieke aard is en niet het gevolg van slechte marktwerking of ongunstige weersomstandigheden;

34.    verzoekt de Commissie om in de akkoorden met kuststaten een passende flexibiliteit ten aanzien van de vangstquota op te nemen;

35.    verzoekt de lidstaten om uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij buitengewone financiële steun te verlenen aan de Europese visserijsector en voor aquacultuurproducten;

36.    verzoekt de Commissie en de lidstaten de regels inzake de jaarlijkse flexibiliteit van de quota tijdelijk te wijzigen om het mogelijk te maken om meer dan 10% van de quota (het thans geldende flexibiliteitspercentage) naar het volgende jaar over te dragen en om vissers te helpen bij de afzet van onder het verbod vallende producten op andere markten;

37.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de president, de regering en het parlement van Oekraïne, de Raad van Europa en de president, de regering en het parlement van de Russische Federatie.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0009.

Juridische mededeling - Privacybeleid