Procedura : 2014/2841(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0123/2014

Teksty złożone :

B8-0123/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0025

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 333kWORD 95k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE–Rosja (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie Ukrainy(1),

–       uwzględniając wspólne oświadczenie przywódców G7 przyjęte podczas szczytu w Brukseli w dniu 4 czerwca 2014 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dni 22 lipca i 15 sierpnia oraz konkluzje Rady Europejskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r. w sprawie Ukrainy,

–       uwzględniając oświadczenie ze szczytu NATO, który odbył się w dniu 7 września 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie dalszych unijnych środków ograniczających wobec Rosji,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika ESDZ z dnia 11 września w sprawie uprowadzenia estońskiego funkcjonariusza policji,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 5 września w Mińsku trójstronna grupa kontaktowa uzgodniła zawieszenie broni, który weszło w życie tego samego dnia; mając na uwadze, że porozumienie to objęło także 12-punktowy protokół, w którym przewidziano uwolnienie zakładników, środki na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej, wycofanie z Ukrainy wszystkich nielegalnych grup zbrojnych, sprzętu wojskowego i najemników, a także środki dotyczące decentralizacji w obwodach donieckim i ługańskim;

B.     mając na uwadze, że od dnia 5 września br. zawieszenie broni było wielokrotnie naruszane przez najemników na obszarach w pobliżu Mariupola i lotniska w Doniecku, a w kilku innych miejscach doszło do prób sprowokowania ukraińskich sił obrony;

C.     mając na uwadze, że podczas szczytu NATO w Newport potwierdzono stanowisko NATO w sprawie Ukrainy w obliczu destabilizującego wpływu Rosji, zaoferowano pomoc we wzmacnianiu ukraińskich sił zbrojnych oraz wezwano Rosję, aby wycofała swoje oddziały z Ukrainy i zakończyła nielegalną aneksję Krymu;

D.     mając na uwadze, że Rada Europejska obradująca w dniu 30 sierpnia br. zwróciła się o propozycje dotyczące wzmocnienia unijnych środków ograniczających w związku z działaniami Rosji zmierzającymi do destabilizacji wschodniej Ukrainy; mając na uwadze, że propozycje te weszły w życie w dniu 12 września br.;

E.     mając na uwadze, że konsul honorowy Litwy w Ługańsku Mykoła Zelenec został uprowadzony i brutalnie zamordowany przez rebeliantów;

F.     mając na uwadze, że w dniu 8 września 2014 r. w trybie priorytetowym powołano nową Komisję Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina oraz że Parlament jest gotowy, by towarzyszyć w procesie reform politycznych, ustawodawczych i gospodarczych na Ukrainie poprzez przyszłe prace Komisji Parlamentarnej ds. Stowarzyszenia;

G.     mając na uwadze, że według pierwszych ustaleń śledczych badających katastrofę samolot Malaysia Airlines, lot MH17, rozpadł się w powietrzu nad wschodnią Ukrainą po tym, jak uderzyły w niego „liczne obiekty z zewnątrz o wysokiej energii”;

H.     mając na uwadze, że 12 września br. Komisja ogłosiła, iż rozpoczęcie tymczasowego stosowania układu o stowarzyszeniu/ pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (AA/DCFTA) zostało odroczone do dnia 31 grudnia 2015 r.; mając na uwadze, że spowoduje to przedłużenie obowiązywania jednostronnych preferencji handlowych udzielanych Ukrainie przez UE, które miały wygasnąć w dniu 1 listopada br.;

I.      mając na uwadze, że w dniu 7 sierpnia br. rząd rosyjski przyjął wykaz produktów z UE, USA, Norwegii, Kanady i Australii, dla których rynek rosyjski zostanie zamknięty na okres jednego roku; mając na uwadze, że w największym stopniu dotknie to UE, gdyż Rosja jest drugim co do wielkości rynkiem eksportowym w przypadku produktów rolnych UE i szóstym co do wielkości w przypadku produktów rybołówstwa, a 73% importowanych towarów, dla których zamknięto rynek, pochodzi z UE;

J.      mając na uwadze, że całkowite restrykcje stosowane obecnie przez Rosję mogłyby doprowadzić do strat handlowych w wysokości 5 mld EUR oraz wpłynąć na dochody 9,5 mln mieszkańców UE pracujących w gospodarstwach rolnych, których dotyczy to w największym stopniu;

K.     mając na uwadze, że zamknięcie rosyjskiego rynku dla produktów żywnościowych z UE, które uderzyło w szczególności w sektor owocowo-warzywny, a także sektory mleczarski i mięsny, mogłoby wywołać efekt domina prowadzący do nadmiernej podaży na rynku wewnętrznym; mając na uwadze, że wartość produktów rybołówstwa objętych zakazem wynosi niemal 144 mln EUR;

L.     mając na uwadze, że zamknięcie rynku rosyjskiego dla produktów rybołówstwa z UE mogłoby spowodować poważne problemy w niektórych państwach członkowskich, takich jak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Dania, Łotwa, Estonia i Irlandia;

M.    mając na uwadze, że Rosja zagraża bezpieczeństwu UE, regularnie naruszając przestrzeń powietrzną nad Finlandią, państwami bałtyckimi i Ukrainą, a także poprzez niedawne ograniczenie dostaw gazu do Polski na poziomie 45% rosyjskiego eksportu do tego kraju;

N.     mając na uwadze, że w wyniku obecnego konfliktu we wschodniej Ukrainie ucierpiało około miliona dzieci, przy czym wiele dzieci zginęło lub odniosło rany;

1.      z zadowoleniem przyjmuje jednoczesną ratyfikację AA/DCFTA przez Radę Najwyższą Ukrainy i Parlament Europejski; uważa to za istotny krok świadczący o zaangażowaniu obu stron na rzecz pomyślnego wdrożenia; odnotowuje odroczenie rozpoczęcia tymczasowego stosowania DCFTA między UE a Ukrainą do dnia 31 grudnia 2015 r., a w zamian za to przedłużenie obowiązywania jednostronnych środków handlowych, co stanowi de facto asymetryczne stosowanie umowy; z ubolewaniem odnotowuje rosyjską presję i szantaż;

2.      powtarza, że Rosja zamierza podważyć, a ostatecznie uniemożliwić wejście w życie tej umowy; w związku z tym zaznacza, że nowy harmonogram nie wpłynie na proces ratyfikacji, który zakończy się pełnym wdrożeniem; oświadcza, że umowa nie ulegnie zmianie oraz że w toku ratyfikacji Unia Europejska jasno dała do zrozumienia, że zmiana nie jest możliwa;

3.      zaznacza, że miesiące poprzedzające rozpoczęcie stosowania AA/DCFTA powinny zostać wykorzystane do podjęcia koniecznej transformacji i modernizacji systemu politycznego, gospodarki i społeczeństwa Ukrainy zgodnie z programem stowarzyszeniowym; z zadowoleniem przyjmuje program reform ogłoszony przez prezydenta Poroszenkę, obejmujący przepisy dotyczące walki z korupcją, decentralizacji oraz amnestii; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zaoferowały Ukrainie wszelką możliwą wzmożoną i przyspieszoną pomoc gospodarczą i finansową, aby pomóc jej w podjęciu tych reform; przypomina, że należy uczynić to w drodze jednostronnego aktu UE, a nie pod presją rosyjskich gróźb bądź ingerencji w stosunki między UE a Ukrainą lub też za cenę narażenia na szwank pełnego wejścia w życie AA/DCFTA między UE a Ukrainą, co prowadziłoby do niebezpieczeństwa przeniesienia takiej rozmytej formy układu o stowarzyszeniu na inne układy z krajami partnerskimi;

4.      wzywa państwa członkowskie, które mogą czerpać z wcześniejszych doświadczeń we wdrażaniu układów o stowarzyszeniu z UE, aby dzieliły się z Ukrainą doświadczeniem i know-how;

5.      zauważa, że Rosja ma obecnie mniejsze niż kiedykolwiek podstawy do krytyki układu między UE a Ukrainą lub do reagowania nieuzasadnionymi restrykcjami handlowymi i agresją militarną; z zaniepokojeniem zauważa, że te nowe wydarzenia stanowią dla Rosji czynnik zachęcający do eskalacji polityki polegającej na zastraszaniu Ukrainy i wciąganiu jej w rosyjską sferę wpływów; obawia się rozprzestrzenienia konfliktu na Gruzję i Mołdawię;

6.      przypomina, że według planów UE w listopadzie uruchomiona zostanie nowa misja doradcza UE na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa cywilnego (EUAM Ukraina) – cywilna misja w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, mająca na celu udzielenie Ukrainie pomocy w reformach sektorów bezpieczeństwa cywilnego, w tym policji i państwa prawa; wzywa UE do zapewnienia tej misji środków niezbędnych do wykonywania jej mandatu;

7.      podkreśla, że realizacji reformy i programu stowarzyszeniowego musi towarzyszyć stałe dążenie do zapewnienia integralności i jedności terytorialnej Ukrainy; ponownie zauważa, że te dwa zadania są z sobą nierozerwalnie i synergicznie związane; podkreśla potrzebę pokojowego dialogu i decentralizacji, która zapewniałaby pozostawienie władzy nad całym terytorium rządowi centralnemu, tym samym gwarantując jedność Ukrainy;

8.      z zadowoleniem przyjmuje zawieszenie broni osiągnięte przez trójstronną grupę kontaktową w dniu 5 września br. w Mińsku i wyraża nadzieję, że 12-punktowy protokół z Mińska wprowadzi warunki umożliwiające pełne wdrożenie przedstawionego przez Poroszenkę planu pokojowego, obejmującego stałą i skuteczną kontrolę granicy ukraińskiej pod nadzorem OBWE, pełne i bezwarunkowe wycofanie rosyjskich oddziałów, nielegalnych grup zbrojnych, sprzętu wojskowego i najemników z uznawanego międzynarodowo terytorium Ukrainy oraz uwolnienie zakładników; z ubolewaniem odnotowuje, że porozumienie o zawieszeniu broni jest stale naruszane przez separatystów i siły rosyjskie oraz że ich koncentracja nadal postępuje;

9.      wyraża zdecydowane przekonanie, że eskalacja prowadzonej przez Rosję polityki imperialistycznej i działań wojennych przeciw Ukrainie poważnie osłabia zdolność UE do realizacji własnej polityki; podkreśla, że UE powinna pilnie wykazać większą determinację, aby wzmocnić i chronić własną politykę sąsiedztwa oraz przeciwstawić się Rosji przez dalsze izolowanie jej w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych w celu podniesienia ceny za prowadzenie agresywnej polityki;

10.    wyraża poważne zaniepokojenie, iż rosyjskie oddziały wykorzystują zawieszenie broni jako pretekst do przegrupowania się, aby kontynuować ofensywę zmierzającą do utworzenia „korytarza lądowego” prowadzącego na Krym i dalej do Naddniestrza, a w ten sposób do ustanowienia de facto nowej żelaznej kurtyny; w związku z tym zwraca uwagę na niebezpieczne publiczne wypowiedzi prezydenta Putina dotyczące Noworosji, koncepcji zaczerpniętej z osiemnastowiecznej carskiej polityki kolonialnej;

11.    stanowczo potępia ingerencję rosyjskich wojsk na wschodzie, stały nielegalny napływ ludzi i sprzętu wojskowego z Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także wysyłanie tzw. „konwojów humanitarnych” bez uprzedniej zgody strony ukraińskiej oraz odmawianie wstępu międzynarodowym organizacjom humanitarnym; z głębokim zaniepokojeniem zauważa, iż po intensywnym zaangażowaniu się Federacji Rosyjskiej w „utrzymywanie pokoju” terytorium, na którym panuje niestabilna sytuacja, zwiększyło się dwukrotnie, a ukraińskie bataliony zostały otoczone i ostrzelane podczas marszu korytarzami humanitarnymi;

12.    wyraża niezmienne poparcie dla integralności terytorialnej, jedności, niezależności i suwerenności Ukrainy; przypomina, że społeczność międzynarodowa nie uzna nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola ani prób utworzenia quasi-republik w Donbasie; wzywa UE do wzmocnienia polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu, w tym poprzez zakaz inwestycji UE we wszystkich sektorach publicznych i prywatnych na Krymie i w Sewastopolu; ponadto potępia narzucanie przyjmowania paszportów obywatelom ukraińskim na Krymie, prześladowanie Ukraińców i krymskich Tatarów oraz groźby samozwańczych przywódców kierowane do mieszkańców Krymu, którzy wyrazili zainteresowanie głosowaniem w zbliżających się wyborach parlamentarnych;

13.    ponownie wzywa Rosję, aby powróciła na drogę prawa międzynarodowego poprzez respektowanie własnych zobowiązań wynikających m.in. z Karty NZ, aktu końcowego z Helsinek i memorandum z Budapesztu, wycofanie oddziałów z Ukrainy oraz powstrzymanie napływu najemników na Ukrainę poprzez granicę z Rosją i zaprzestanie udzielania im wszelkiego bezpośredniego i pośredniego wsparcia, a także uwolnienie zakładników, w tym Nadii Sawczenko, która została zatrzymana na Ukrainie i nielegalnie przewieziona do Rosji, a obecnie jest przetrzymywana w areszcie w Moskwie;

14.    stanowczo potępia bezprawne uprowadzenie estońskiego oficera kontrwywiadu z terytorium estońskiego do Rosji oraz wzywa władze rosyjskie, aby natychmiast uwolniły E. Kohvera i umożliwiły mu bezpieczny powrót do Estonii;

15.    wzywa UE i państwa członkowskie do wyciągnięcia wniosków ze skrajnej i dramatycznej sytuacji w południowo-wschodniej części Ukrainy oraz z tego, jaką rolę nadal odgrywa w niej Rosja, co stanowi zagrożenie dla niepodzielnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a jej państw członkowskich ze ściany wschodniej w szczególności; ostrzega przed dalszymi groźnymi scenariuszami, które Rosja mogłaby rozważać, aby poddać państwa członkowskie UE i NATO presji i przetestować ich reakcje, prowadząc wojnę hybrydową lub wykorzystując energię jako kartę przetargową;

16.    wyraża zdecydowane przekonanie, iż jedyną racjonalną odpowiedzią UE na groźby Rosji jest zajęcie wspólnego stanowiska i jednogłośność wobec Rosji; uważa, że UE powinna przemyśleć swoje stosunki z Rosją i wypracować nowe, jednolite podejście do Rosji, w tym rzeczywistą wspólną zewnętrzną politykę energetyczną i obronną;

17.    wzywa państwa członkowskie, aby wzmocniły własny potencjał militarny, uzupełniając w ten sposób potencjał NATO, w celu zwiększenia odporności UE na różnego rodzaje działania wojenne, w szczególności wojnę hybrydową; wzywa UE, jej instytucje i siły polityczne, aby zwiększyły nasza wspólną determinację, zdolność do powstrzymywania zagrożeń zewnętrznych, jedność i solidarność;

18.    wzywa do kontynuacji rozmów trójstronnych w sprawie dostaw gazu dla Ukrainy, które to rozmowy zawieszono w czerwcu, aby wypracować rozwiązanie umożliwiające ich ponowne podjęcie; ponownie zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia dostaw gazu przez rewers gazu z krajów sąsiadujących z UE na Ukrainę;

19.    podkreśla potrzebę radykalnego wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, niezależności i odporności na presję zewnętrzną poprzez konsolidację sektorów energetycznych, dalszy rozwój infrastruktury energetycznej w krajach sąsiadujących z UE oraz rozwój połączeń międzysystemowych w dziedzinie energii między tymi krajami oraz między nimi a UE, zgodnie z celami Wspólnoty Energetycznej, a także podkreśla potrzebę niezwykle pilnej realizacji tych priorytetowych projektów leżących we wspólnym interesie w celu utworzenia w pełni funkcjonującego wolnego rynku gazu w Europie;

20.    z zadowoleniem przyjmuje ponowną deklarację NATO dotyczącą priorytetowego traktowania wspólnego bezpieczeństwa oraz zobowiązanie do przestrzegania art. 5 Traktatu waszyngtońskiego; z zadowoleniem przyjmuje decyzje ze szczytu NATO w Newport dotyczące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wschodnich sojuszników, obejmujące utworzenie grupy zadaniowej zwanej „szpicą”, stałej rotacyjnej wojskowej obecności NATO, oraz zapewnienie infrastruktury logistycznej, a także wsparcie oferowane z myślą o wzmocnieniu ukraińskich sił zbrojnych;

21.    zauważa, że państwa członkowskie mogą na szczeblu dwustronnym zapewnić Ukrainie niezbędną broń, technologię i know-how z myślą o ich bezpieczeństwie i obronie; zaznacza, że możliwość ta uzyskała poparcie na szczycie NATO w Newport; uważa, że UE powinna zachęcać do tego państwa członkowskie; wzywa UE, aby rozważyła wysłanie instruktorów i technologii wojskowej, wsparcie wojsk lądowych Ukrainy za pomocą know-how w zakresie szkoleń typu Mulino oraz wzmocnienie potencjału marynarki w celu obrony wybrzeża Morza Czarnego i wzmocnienie systemu obrony powietrznej;

22.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję prezydenta Francji François Hollande’a o wstrzymaniu sprzedaży do Rosji dwóch okrętów klasy Mistral i uzależnieniu ich przekazania od rozwoju sytuacji na Ukrainie; zachęca państwa członkowskie, aby w razie zerwania umowy rozważyły środki kompensacyjne oraz możliwości wykorzystania okrętów Mistral w misjach związanych z UE w celu złagodzenia strat finansowych Francji wynoszących powyżej 1,2 mld EUR;

23.    z zadowoleniem przyjmuje środki ograniczające, które UE przyjęła w lecie wobec Rosji w wyniku rosyjskiej stałej agresji, zbrojnej inwazji oraz destabilizacji wschodniej Ukrainy; popiera dalsze sankcje gospodarcze dotyczące sektora finansowego, energetycznego i wojskowego oraz towarów o podwójnym zastosowaniu i technologii sensytywnych, a także objęcie sankcjami kolejnych osób, w tym nowego przywództwa w Donbasie, rządu Krymu oraz rosyjskich decydentów i oligarchów; z zadowoleniem przyjmuje ich wejście w życie w dniu 12 września 2014 r.;

24.    wzywa UE do kontynuacji, rozszerzenia i zaostrzenia sankcji w celu zastosowania pełnowymiarowej blokady gospodarczej wobec rosyjskich finansów i gospodarki, do wykluczenia Rosji ze współpracy jądrowej i systemu Swift oraz do wprowadzenia pełnego embarga na eksport broni do Rosji;

25.    podkreśla potrzebę określenia jasnych kryteriów, których spełnienie mogłoby zapobiec przyjmowaniu dalszych środków ograniczających przeciw Rosji lub spowodować zniesienie tych, które już obowiązują; zaznacza, że kryteria te powinny obejmować pełne wycofanie rosyjskich oddziałów i najemników z terytorium Ukrainy, zaprzestanie udzielania bezpośredniego i pośredniego wsparcia separatystom, przestrzeganie zawieszenia broni przez Rosję, faktyczną kontrolę międzynarodową granicy ukraińskiej oraz zwrócenie Ukrainie kontroli nad całym jej terytorium;

26.    zwraca uwagę na znaczenie niezależnego, szybkiego i pełnego dochodzenia – powierzonego Holenderskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa – w sprawie przyczyn zestrzelenia samolotu Malaysian Airlines, lot MH17, a także na konieczność postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za tę katastrofę; zauważa, że w dniu 9 września 2014 r. Holenderska Rada ds. Bezpieczeństwa przedstawiła wstępne sprawozdanie z dochodzenia w sprawie katastrofy lotu MH17; zaznacza, że według poczynionych dotychczas wstępnych ustaleń nie stwierdzono żadnych problemów technicznych lub operacyjnych w samolocie ani wśród załogi oraz że uszkodzenia zauważone w przedniej części wydają się wskazywać, iż w samolot uderzyły liczne obiekty z zewnątrz o wysokiej energii;

27.    wzywa międzynarodowe organizacje sportowe, aby odebrały Rosji prawo do organizacji Grand Prix F1 jesienią 2014 r. oraz Pucharu Świata w piłce nożnej FIFA w 2018 r.;

28.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję o organizacji wyborów parlamentarnych na Ukrainie w dniu 26 października 2014 r. oraz oczekuje od rządu zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów; wzywa Ukrainę do zapewnienia przejrzystości przy finansowaniu partii i ich kampanii politycznych; wyraża nadzieję na uzyskanie silnej większości z myślą o czekających w przyszłości istotnych wyzwaniach i niezbędnych reformach; zobowiązuje się do wysłania obserwatorów na te wybory oraz wzywa do powołania znaczącej międzynarodowej misji obserwacji wyborów w celu nadzorowania tych kluczowych wyborów, które będą odbywać się w ciągle jeszcze trudnych warunkach;

29.    wyraża głębokie zaniepokojenie katastrofalną sytuacją humanitarną we wschodniej części Ukrainy, zwłaszcza w związku z nadchodzącą zimą; zwraca uwagę na znaczenie udzielenia pomocy humanitarnej na wielką skalę pod auspicjami UE w celu okazania naszego wsparcia cierpiącej ludności wschodniej Ukrainy; w związku z tym wzywa do pilnych działań ze strony UE, w tym do wysłania konwoju z pomocą humanitarną, aby udzielić pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym;

30.    pochwala stałe dążenie władz ukraińskich do zapewnienia prawa do edukacji, a w szczególności do zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości jak najszybszego powrotu do szkół, które zostały dotknięte konfliktem; podkreśla znaczenie udzielenia wsparcia psychologiczno-socjalnego wszystkim dzieciom, które bezpośrednio zetknęły się aktami przemocy;

31.    z zadowoleniem przyjmuje szybkie działanie Komisji w związku z tymczasowymi środkami wyjątkowymi dotyczącymi sektora owocowo-warzywnego oraz produktów w największym stopniu dotkniętych zamknięciem rynku; wzywa Komisję do wprowadzenia odpowiednich, niedyskryminujących i ukierunkowanych środków wsparcia dla gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw spożywczych oraz rybaków w największym stopniu dotkniętych zamknięciem przez Rosję rynku dla produktów żywnościowych z UE;

32.    wzywa Komisję, aby ściśle monitorowała rynek produktów rolnych i spożywczych oraz produktów rybołówstwa i akwakultury, informowała Radę i Parlament o wszelkich zmianach oraz dokonała oceny wpływu przyjętych środków z myślą o ewentualnym rozszerzeniu listy objętych produktów oraz zwiększeniu puli środków w wysokości 125 mln EUR; apeluje do Komisji, aby nie ograniczała się do środków rynkowych, lecz także przyjęła środki średniookresowe w celu wzmocnienia obecności UE na rynkach krajów trzecich (np. działania promocyjne);

33.    rozważa możliwość wykorzystania funduszy UE innych niż fundusze rolne, gdyż kryzys nie wynika z niedoskonałości rynku lub niesprzyjających warunków pogodowych, lecz ma przede wszystkim charakter polityczny;

34.    wzywa Komisję do wynegocjowania odpowiedniej elastyczności limitów w umowach z państwami nadbrzeżnymi;

35.    wzywa państwa członkowskie do wykorzystania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego jako nadzwyczajnej pomocy finansowej w celu zapewnienia wsparcia finansowego na rzecz europejskiego sektora produktów rybołówstwa i akwakultury;

36.    wzywa Komisję i państwa członkowskie do tymczasowej modyfikacji zasad dotyczących elastyczności limitów środków przenoszonych z roku na rok, aby zapewnić możliwość przeniesienia na następny rok środków powyżej limitu 10% (obecnie obowiązujący poziom elastyczności) i pomóc rybakom w sprzedaży na innych rynkach produktów objętych zakazem;

37.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności