Förfarande : 2014/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0123/2014

Ingivna texter :

B8-0123/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0025

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 143kWORD 73k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken, om det östliga partnerskapet och om Ukraina, särskilt resolutionen av den 17 juli 2014 om situationen i Ukraina(1),

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet från G7-ledarna vid toppmötet i Bryssel den 4 juni 2014,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 22 juli och 15 augusti 2014 och av Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti 2014 om Ukraina,

–       med beaktande av uttalandet från Natotoppmötet den 7 september 2014,

–       med beaktande av uttalandet från Europeiska rådets ordförande av den 11 september 2014 om EU:s ytterligare restriktiva åtgärder mot Ryssland,

–       med beaktande av uttalandet av den 11 september 2014 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om bortförandet av den estniske polistjänstemannen,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den trilaterala kontaktgruppen enades den 5 september i Minsk om ett eldupphör som trädde i kraft samma dag. Avtalet omfattade ett tolvpunktsprotokoll som även innehöll krav på frisläppande av gisslan, åtgärder för att förbättra den humanitära situationen, ett tillbakadragande av alla olagliga väpnade grupper, all militär utrustning och alla legosoldater från Ukraina samt åtgärder för decentralisering i regionerna Donetsk och Luhansk.

B.     Sedan den 5 september har vapenvilan upprepade gånger brutits av legosoldater i närheten av Mariupol och flygplatsen i Donetsk, och försök har gjorts att tränga igenom Ukrainas försvarslinje på flera andra orter.

C.     På Natos toppmöte i Newport bekräftades att Nato står på Ukrainas sida gentemot Rysslands destabiliserande inverkan. Man erbjöd stöd för att stärka Ukrainas väpnade styrkor och uppmanade Ryssland att dra tillbaka sina trupper från Ukraina och upphöra med den olagliga annekteringen av Krim.

D.     Den 30 augusti begärde Europeiska rådet förslag till att utöka EU:s restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands försök att destabilisera östra Ukraina. Dessa förslag trädde i kraft den 12 september.

E.     Mykola Zelenec, Litauens honorärkonsul i Luhansk, har förts bort och brutalt mördats av rebellerna.

F.     Den nya delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina konstituerades med brådska den 8 september 2014, och Europaparlamentet står nu redo att stödja den politiska, rättsliga och ekonomiska reformprocessen i Ukraina genom det framtida samarbetet i den parlamentariska associeringskommittén.

G.     Enligt de första rönen från utredningen av flygkraschen bröts flygplanet från Malaysia Airlines flygning MH 17 sönder i luften över östra Ukraina efter att med stor kraft ha träffats av flera föremål utifrån.

H.     Den 12 september meddelade kommissionen att den provisoriska tillämpningen av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet kommer att skjutas upp till den 31 december 2015. Detta kommer att leda till en förlängning av de unilaterala handelsförmåner som EU beviljat Ukraina och som skulle ha löpt ut den 1 november i år.

I.      Den 7 augusti antog den ryska regeringen en förteckning över produkter från EU, USA, Norge, Kanada och Australien som under en period på ett år ska förbjudas på den ryska marknaden. EU kommer att drabbas hårdast, eftersom Ryssland är den näst största exportmarknaden för jordbruksprodukter från EU och den sjätte största för fiskeriprodukter, och 73 procent av den förbjudna importen kommer från EU.

J.      De restriktioner som för närvarande tillämpas av Ryssland skulle sammantaget kunna äventyra handel för 5 miljarder euro och påverka inkomsterna för 9,5 miljoner människor i EU som arbetar på de jordbruksföretag som berörs mest.

K.     Förbudet mot livsmedelsprodukter från EU på den ryska marknaden, vilket särskilt har drabbat sektorn för frukt och grönsaker samt mejeri- och köttsektorerna, skulle kunna få en dominoeffekt som leder till ett överutbud på den inre marknaden. Värdet av de förbjudna fiskeriprodukterna uppgår till nära 144 miljoner euro.

L.     Förbudet mot EU:s fiskeriprodukter på den ryska marknaden kan potentiellt vålla allvarliga problem i vissa medlemsstater såsom Spanien, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Lettland, Estland och Irland.

M.    Ryssland undergräver EU:s säkerhet genom att regelbundet kränka luftrummet i Finland, de baltiska staterna och Ukraina, och har den senaste tiden strypt gasleveranser till Polen motsvarande 45 procent av den ryska exporten till detta land.

N.     Omkring en miljon barn påverkas av den pågående konflikten i östra Ukraina, och många barn har dödats och skadats.

1.      Europaparlamentet välkomnar den samtidiga ratificeringen av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet i Verchovna Rada och Europaparlamentet. Parlamentet anser att detta är ett viktigt steg som visar båda parternas engagemang för ett framgångsrikt genomförande. Parlamentet noterar uppskjutandet av den provisoriska tillämpningen av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina till den 31 december 2015, vilket ersätts av en förlängning av unilaterala handelsåtgärder som de facto utgör ett asymmetriskt genomförande av avtalet. Parlamentet fördömer Rysslands påtryckningar och utpressning.

2.      Europaparlamentet upprepar att Rysslands syfte är att undergräva och slutligen hindra avtalets ikraftträdande. Parlamentet betonar därför att den nya tidsplanen inte kommer att påverka processen för ratificering och ett slutligt fullständigt genomförande. Parlamentet påpekar att avtalet inte kommer att ändras och att EU mycket tydligt framhållit att det inte finns någon möjlighet till förändring under ratificeringen.

3.      Europaparlamentet betonar att de kommande månaderna fram till genomförandet av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet bör användas för att ta itu med den nödvändiga omvandlingen och moderniseringen av Ukrainas politiska system, ekonomi och samhälle i enlighet med associeringsagendan. Parlamentet välkomnar president Porosjenkos aviserade reformprogram, som omfattar lagar om korruption, decentralisering och amnesti. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erbjuda Ukraina allt ekonomiskt och finansiellt stöd, utökat och påskyndat, som finns att tillgå, för att hjälpa landet att inleda dessa reformer. Parlamentet erinrar om att detta bör göras som en ensidig handling från EU och inte dikteras av ryska hot eller rysk inblandning i förbindelserna mellan EU och Ukraina, eller ske till priset av att det fullständiga associeringsavtal/djupgående och omfattande frihandelsavtal mellan EU och Ukraina som ska träda i kraft äventyras, med risk för smittoeffekter av en sådan urvattnad form av associering för andra partnerländers avtal.

4.      Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som har tidigare erfarenhet av att genomföra associeringsavtal med EU att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap till Ukraina.

5.      Europaparlamentet understryker att Ryssland nu har mindre skäl än någonsin tidigare att kritisera avtalet mellan EU och Ukraina eller att reagera med obefogade handelsrestriktioner och militär aggression. Parlamentet fruktar att denna nya utveckling ska bli en förevändning för Ryssland att trappa upp sin hotfulla politik mot Ukraina och dra in landet i sin egen intressesfär. Parlamentet befarar att det finns en risk för spridningseffekter till Georgien och Moldavien.

6.      Europaparlamentet påminner om att EU har planerat att i november inleda EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EU AM Ukraina), ett civilt uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken som syftar till att hjälpa Ukraina att reformera sektorn för civil säkerhet, inbegripet polisen och rättsväsendet. Parlamentet uppmanar EU att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra uppdragets mandat.

7.      Europaparlamentet betonar att reformarbetet och associeringsagendan måste gå hand i hand med den fortsatta kampen för att säkerställa Ukrainas territoriella integritet och enhet. Parlamentet upprepar att dessa två uppgifter är oupplösligt förenade med varandra. Parlamentet betonar behovet av en fredlig dialog och decentralisering som säkerställer att myndigheten över hela territoriet ligger kvar hos den centrala regeringen och därmed garanterar Ukrainas enhet.

8.      Europaparlamentet välkomnar det avtal om eldupphör som nåddes av den trilaterala kontaktgruppen den 5 september i Minsk, och hoppas att tolvpunktsprotokollet från Minsk kommer att säkra förutsättningarna för ett fullständigt genomförande av Porosjenkos fredsplan, inbegripet en av OSSE bevakad permanent och verklig kontroll av den ukrainska gränsen, ett fullständigt och ovillkorligt tillbakadragande av de ryska trupperna, olagliga väpnade grupper, militär utrustning och legosoldater från Ukrainas internationellt erkända territorium samt ett frisläppande av gisslan. Parlamentet beklagar djupt att avtalet om eldupphör konstant kränks av separatister och ryska styrkor och att deras pågående uppbyggnad fortsätter.

9.      Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att Rysslands alltmer imperialistiska politik och krigföring gentemot Ukraina allvarligt undergräver EU:s förmåga att genomföra sin egen politik. Parlamentet betonar att detta brådskande måste öka EU:s beslutsamhet att stärka och försvara sin egen grannskapspolitik och försöka hejda Ryssland genom att ytterligare isolera landet inom de internationella ekonomiska och politiska förbindelserna, i syfte att höja priset för den aggressiva politiken.

10.    Europaparlamentet uttrycker stark oro över att vapenvilan av ryska trupper utnyttjas för att omgruppera sig för att fortsätta sin offensiv i syfte att skapa en ”landbrygga” till Krim och vidare till Transnistrien, vilket de facto leder till en ny järnridå. Parlamentet uppmärksammar i detta avseende de farliga offentliga uttalanden som gjorts av president Putin beträffande Nya Ryssland och som härrör från tsartidens kolonialistiska politik på 1700-talet.

11.    Europaparlamentet fördömer intrånget av rysk militär personal i öst, de fortsatta olagliga strömmarna av arbetskraft och militär utrustning från Ryssland till Ukraina samt leveranser av så kallade humanitära konvojer som inte har något förhandstillstånd från den ukrainska motparten och inte beviljar tillträde för internationella humanitära organisationer. Parlamentet uttrycker djup oro över att det område som präglas av instabilitet fördubblats efter Rysslands intensiva inblandning i ”fredsbevarandet” och över att ukrainska bataljoner omringats och utsatts för granatbeskjutning när de befann sig i de humanitära korridorerna.

12.    Europaparlamentet uttrycker sitt orubbliga stöd för Ukrainas territoriella integritet, enhet, oberoende och suveränitet. Parlamentet upprepar att världssamfundet inte kommer att erkänna den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol eller försöken att skapa låtsasrepubliker i Donbass. Parlamentet uppmanar EU att stärka sin politik om icke-erkännande av den olagliga annekteringen av Krim, bland annat genom att förbjuda investeringar från EU inom samtliga offentliga och privata sektorer på Krim och i Sevastopol. Parlamentet fördömer dessutom det påtvingade utfärdandet av pass för ukrainska medborgare på Krim, förföljelsen av ukrainare och krimtatarer samt de hot som de självutnämnda ledarna uttalat mot medborgare på Krim som uttryckt intresse för att rösta i det kommande parlamentsvalet.

13.    Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Ryssland att vända tillbaka till folkrätten genom att respektera sina egna åtaganden beträffande bland annat FN-stadgan, Helsingforsslutakten och samförståndsavtalet från Budapest, dra tillbaka sina trupper från Ukraina, stoppa flödet av legosoldater över gränsen till Ukraina och upphöra med allt direkt och indirekt stöd åt dem samt frisläppa gisslan, inklusive Nadja Savtjenko, som tillfångatogs i Ukraina, olagligt fördes till Ryssland och hålls fängslad i Moskva.

14.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt det olagliga bortförandet av en estnisk underrättelsetjänsteman från estniskt territorium till Ryssland, och uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart frisläppa Kohver och göra det möjligt för honom att återvända till Estland i säkerhet.

15.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att dra lärdom av den extrema och dramatiska situationen i sydöstra Ukraina och den roll som Ryssland fortsätter att spela i området och som utgör ett hot mot Europeiska unionens odelbara säkerhet, i synnerhet de östra medlemsstaternas. Parlamentet varnar för ytterligare hotfulla scenarier som Ryssland skulle kunna använda i syfte att sätta press på och testa EU:s medlemsstater och Nato genom hybridkrigföring eller genom att spela ut energikortet.

16.    Europaparlamentet är starkt övertygat om att det enda hållbara svaret på de ryska hoten är att EU står enat och talar med en röst till Ryssland. Parlamentet anser att EU måste tänka över sina förbindelser med Ryssland och hitta en ny, enhetlig strategi gentemot Ryssland, inklusive en verkligt gemensam yttre energi- och försvarspolitik.

17.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förstärka sin egen militära kapacitet och komplettera Natos, så att EU:s motståndskraft mot olika typer av krig, särskilt hybridkrigföring, ökar. Parlamentet uppmanar EU, dess institutioner och dess politiska krafter att stärka sin gemensamma beslutsamhet, förmåga att motstå externa hot, enighet samt solidaritet.

18.    Europaparlamentet efterlyser en fortsättning av de trilaterala samtalen om Ukrainas gasleveranser, som är inställda sedan i juni, i syfte att hitta en lösning för att återuppta dem. Parlamentet upprepar behovet att säkerställa gasförsörjningen genom omvända flöden av gas från angränsande EU-länder till Ukraina.

19.    Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att radikalt förbättra EU:s energitrygghet, energioberoende och motståndskraft mot yttre påtryckningar genom konsolidering av energisektorerna, vidareutveckling av energiinfrastrukturen i EU:s grannländer och utveckling av energisammanlänkningar mellan dessa länder och med EU, i överensstämmelse med målen för energigemenskapen, och att genomföra dessa prioriterade projekt av gemensamt intresse med yttersta skyndsamhet i syfte att bygga upp en fullt fungerande fri marknad för gas i Europa.

20.    Europaparlamentet välkomnar Natos förnyade utfästelse att prioritera kollektiv säkerhet och åtagandet i fråga om artikel 5 i Washingtonfördraget. Parlamentet välkomnar besluten vid Natos toppmöte i Newport om att höja säkerhetsnivån för de östliga allierade, inklusive skapandet av en ”spjutspetsgrupp”, en permanent roterande militär närvaro av Nato samt inrättandet av logistisk infrastruktur, liksom det stöd man erbjöd för att stärka Ukrainas väpnade styrkor.

21.    Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna på bilateral nivå kan förse Ukraina med nödvändig vapenutrustning, teknik och kunskap för säkerhet och försvar. Parlamentet betonar att denna möjlighet godkändes vid Natos toppmöte i Newport, och anser att EU bör uppmuntra medlemsstaterna att göra detta. Parlamentet uppmanar EU att överväga att skicka instruktörer och militär teknik för att stödja Ukrainas markarmé med utbildning av Mulino-typ och stärka landets maritima kapacitet att försvara svartahavskusten samt dess luftvärnssystem.

22.    Europaparlamentet välkomnar beslutet av Frankrikes president, François Hollande, att skjuta upp försäljningen av två örlogsfartyg av typen Mistral till Ryssland och villkora leveransen med utvecklingen av situationen i Ukraina. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att överväga, för det fall att avtalet sägs upp, kompensationsåtgärder och sätt att använda Mistral-fartygen i EU-relaterade uppdrag i stället, i syfte att lindra Frankrikes ekonomiska förluster på mer än 1,2 miljarder euro.

23.    Europaparlamentet välkomnar de restriktiva åtgärder som vidtagits gentemot Ryssland under sommaren på grund av Rysslands fortsatta aggression, väpnade invasion och destabilisering av östra Ukraina. Parlamentet stöder ytterligare ekonomiska sanktioner inom de finansiella, energirelaterade och militära sektorerna och på varor med dubbla användningsområden och känslig teknik, liksom en ökning av antalet personer på sanktionslistorna, inklusive det nya ledarskapet i Donbass, Krims regering och ryska beslutsfattare och oligarker. Parlamentet välkomnar tillämpningen av sanktionerna från och med den 12 september 2014.

24.    Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta, utöka och förstärka sanktionerna för att uppnå en fullskalig ekonomisk blockad av Rysslands finanser och ekonomi, utestänga Ryssland från kärntekniskt samarbete och Swift-systemet samt införa ett fullständigt vapenexportsembargo mot Ryssland.

25.    Europaparlamentet betonar behovet att fastställa tydliga riktmärken som, när de uppnås, kan förhindra antagandet av ytterligare restriktiva åtgärder mot Ryssland eller lyfta befintliga sådana. Parlamentet betonar att dessa riktmärken bör inbegripa ett fullständigt tillbakadragande av ryska trupper och legosoldater från Ukrainas territorium, ett upphörande med direkt och indirekt stöd till separatister, att Ryssland respekterar vapenvilan, en verklig internationell kontroll av den ukrainska gränsen samt ett återställande av Ukrainas kontroll över hela sitt territorium.

26.    Europaparlamentet understryker vikten av en oberoende, snabb och fullständig utredning av orsakerna till att Malaysian Airlines flygning MH 17 sköts ner, delegerad till den nederländska säkerhetsstyrelsen OVV. De ansvariga för kraschen måste ställas inför rätta. Parlamentet noterar att OVV lade fram sin preliminära rapport om utredningen av flygkraschen den 9 september 2014. Utifrån de preliminära resultaten hittills finns det inget som tyder på att några tekniska eller operativa problem påträffats beträffande flygplanet eller besättningen. De skador som observerats på den främre delen ser ut att indikera att flygplanet med stor kraft träffats av ett stort antal föremål utifrån.

27.    Europaparlamentet uppmanar internationella idrottsorgan att dra tillbaka Rysslands rätt att anordna Formel 1-grand prix hösten 2014 och FIFA:s världsmästerskap i fotboll 2018.

28.    Europaparlamentet välkomnar beslutet att hålla ett tidigt parlamentsval i Ukraina den 26 oktober 2014 och förväntar sig att regeringen kommer att garantera ett fritt och rättvist val. Parlamentet uppmanar Ukraina att säkra insyn i finansieringen av partier och deras politiska kampanjer. Parlamentet hoppas på en stark majoritet för de viktiga utmaningar och nödvändiga reformer som väntar. Parlamentet åtar sig att skicka valobservatörer för att övervaka valet och efterlyser ett omfattande internationellt valövervakningsuppdrag som följer detta viktiga val, som kommer att äga rum under svåra förhållanden.

29.    Europaparlamentet uttrycker djup oro över den katastrofala humanitära situationen i östra Ukraina, särskilt med tanke på den kommande vintern. Parlamentet betonar vikten av ett stort humanitärt bistånd under EU:s överinseende för att visa vårt stöd till de människor som lider i östra Ukraina. Därför begär parlamentet akuta insatser från EU, bland annat en konvoj med humanitärt bistånd till de mest behövande.

30.    Europaparlamentet lovordar de ihärdiga insatser som de ukrainska myndigheterna gjort för att garantera rätten till utbildning och i synnerhet för att se till att alla barn ska kunna återvända till de skolor som drabbats av konflikten så snart som möjligt. Parlamentet betonar vikten av att tillhandahålla psykosocialt stöd till alla barn som varit direkt utsatta för våldsamma händelser.

31.    Europaparlamentet välkomnar de snabba åtgärder från kommissionen som svar på de tillfälliga undantagsåtgärderna till stöd för frukt- och grönsakssektorn och för de produkter som påverkats mest av förbudet. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda lämpliga, icke-diskriminerande och målinriktade stödåtgärder för de jordbruksföretag, livsmedelsföretag och fiskare som drabbats värst av Rysslands förbud mot livsmedelsprodukter från EU.

32.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka marknaderna för jordbruk, livsmedel, fiskeri och vattenbruk, att informera rådet och parlamentet om eventuella förändringar samt att utvärdera effekterna av de åtgärder som vidtagits i syfte att eventuellt utöka förteckningen över produkter som omfattas och att öka det sammanlagda stödet till 125 miljoner euro. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte begränsa sig till marknadsåtgärder utan att också vidta åtgärder på medellång sikt för att stärka EU:s närvaro på marknader i tredjeländer (t.ex. marknadsföringsverksamhet).

33.    Europaparlamentet anser att möjligheten att utnyttja medel från andra EU-fonder än jordbruksfonderna bör övervägas, eftersom krisen först och främst är av politisk karaktär och inte resultatet av ett marknadsmisslyckande eller ogynnsamma väderförhållanden.

34.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhandla fram en lämplig kvotflexibilitet i kuststaternas avtal.

35.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja Europeiska havs- och fiskerifonden som ett extraordinärt finansiellt stöd i syfte att ekonomiskt hjälpa den europeiska fiskeri- och vattenbrukssektorn och dess produkter.

36.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillfälligt ändra bestämmelserna om kvotflexibilitet mellan åren i syfte att erbjuda en möjlighet att överföra mer än 10 procent av kvoten till nästa år (den flexibilitetsregel som för närvarande gäller) och att hjälpa yrkesfiskarna att sälja förbjudna produkter till andra marknader.

37.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Ukrainas president, regering och parlament, Europarådet samt Ryska federationens president, regering och parlament.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy