Procedure : 2014/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0124/2014

Indgivne tekster :

B8-0124/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 227kWORD 53k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU’s reaktion på udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s reaktion på udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Verdenssundhedsorganisationen WHO's erklæring af 8. august 2014 om "en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning",

–       der henviser til WHO's køreplan for indsatsen mod ebola af 28. august 2014,

–       der henviser til risikovurdering af ebola af 27. august 2014 fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme,

–       der henviser til sundhedskommissær Tonio Borgs erklæring af 8. august 2014 om udbruddet af ebola i Vestafrika,

–       der henviser til erklæringen om EU's reaktion på udbruddet af ebola fra kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva, af 5. september 2014,

–       der henviser til FN’s særlige briefing om ebola af dr. Joanne Liu, international forkvinde for Læger uden Grænser, den 2. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at ebolavirussygdommen, tidligere kendt som ebolablødningsfeber er en alvorlig, ofte dødbringende sygdom hos mennesker,

B.     der henviser til, at det udbrud af ebola, som officielt blev erklæret den 22. marts i Guinea, nu har bredt sig til hele den vestafrikanske region, og især Liberia, Nigeria, Sierra Leone og Senegal;

C.     der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret udbruddet af ebola for en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning, der kræver en koordineret international indsats;

D.     der henviser til, at de ngo'er, der er mest aktive på stedet, såsom Læger Uden Grænser og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber, har fordømt den internationale indsats som værende utilstrækkelig i faretruende grad;

E.     der henviser til, at Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) har lovet over 147 mio. EUR i humanitær bistand og udviklingsbistand med henblik på at begrænse spredningen af virus, yde behandling og levere vigtigt udstyr til smittede personer samt udsende humanitære eksperter;

F.     der henviser til, at kun 11,9 mio. EUR af de lovede 147 mio. EUR er øremærket til de mest akutte humanitære behov;

G.     der henviser til, at EU's medlemsstater har kapacitet til at mobilisere udrykningsteam for at sikre en tidlig diagnose, isolation (af mulige og bekræftede tilfælde i forskellige hospitalsafdelinger), overvågning af kontaktpersoner og sporing af transmissionskæder samt akutmedicinsk bistand til de ramte befolkninger,

H.     der henviser til, at de berørte lande allerede lider af mangel på mad og rent vand og økonomisk sammenbrud forårsaget af forstyrrelser i handel, kommercielle flyvninger og høstarbejde efter epidemiens udbrud;

I.      der henviser til, at udbruddet har afsløret mangler i sundhedssystemerne i de berørte lande og det presserende behov for støtte til at forstærke disse;

1.      beklager tabet af menneskeliv i de områder, der er hårdest ramt af ebolaudbruddet;

2.      beklager den langsomme og urimeligt begrænsede indsats fra medlemsstaterne side over for dette ebolaudbrud og den lange tid, det har taget at udarbejde en tilstrækkeligt koordineret strategi;

3.      opfordrer til, at der afholdes et ministermøde i Rådet for Den Europæiske Union for at fastlægge en strategi til mobilisering af den lægelige indsats som led i medlemsstaternes humanitære bistand under Europa-Kommissionens koordinering;

4.      opfordrer til, at der gøres forberedelser til øjeblikkelig udsendelse af specialiseret civilt sundhedspersonale og mobilisering af internationale lægelige eksperter;

5.      glæder sig over WHO’s meddelelse om udsendelse af 165 specialiserede sundhedsarbejdere fra Cuba til den berørte region, hvilket er det største bidrag af udenlandsk sundhedspersonale fra noget enkelt land under dette ebolaudbrud;

6.      opfordrer Kommissionen til at udarbejde vurderinger og landespecifikke planer for at bestemme behovet for sundhedspersonale, mobile laboratorier, laboratorieudstyr, beskyttelsesbeklædning og etablering af isolationsstuer;

7.      anser WHO's køreplan for indsatsen mod ebola for at være et grundlag for prioriterede aktiviteter, navnlig den differentierede indsats for lande med udbredt transmission, dem med førstegangstilfælde og nabolande, hvor beredskabet skal styrkes;

8.      opfordrer medlemsstaterne til at koordinere flyvninger og etablere specifikke luftbroer beregnet til at flytte sundhedspersonale og -udstyr til de berørte lande samt til at sørge for medicinsk evakuering, hvis det bliver nødvendigt;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Afrikanske Unions parlamenter og regeringer og Verdenssundhedsorganisationen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik