Πρόταση ψηφίσματος - B8-0124/2014Πρόταση ψηφίσματος
B8-0124/2014

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα

  16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Malin Björk, Cornelia Ernst, Σοφία Σακοράφα, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Εμμανουήλ Γλέζος, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Martina Michels εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2014/2842(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0124/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0124/2014
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0124/2014

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα

  (2014/2842(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) της 8ης Αυγούστου σχετικά με την «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία»,

  –       έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας του ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα,

  –       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 27 Αυγούστου 2014,

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την υγεία Επιτρόπου Tonio Borg, της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

  –       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου για την ανάπτυξη Andris Piebalgs και της αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων Επιτρόπου Kristalina Georgieva, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της επιδημίας Έμπολα,

  –       έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Médecins Sans Frontiéres, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα (EVD) επισήμως γνωστή ως αιμορραγικός πυρετός Έμπολα, είναι μια σοβαρή, συχνά θανατηφόρος ασθένεια στους ανθρώπους·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνισης της επιδημία Έμπολα που είχε δηλωθεί επίσημα στις 22 Μαρτίου στη Γουϊνέα πλήττει τώρα όλη την περιοχή της Δυτικής Αφρικής και ειδικά την Λιβερία, τη Νιγηρία, τη Σιέρρα Λεόνε και τη Σενεγάλη·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει την επιδημία του Έμπολα έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία που απαιτεί συντονισμένη διεθνή αντιμετώπιση·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο δραστήριες επί τόπου ΜΚΟ όπως οι Médecins Sans Frontières και η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου έχουν καταδικάσει τη διεθνή αντιμετώπιση ως επικίνδυνα ανεπαρκή·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής έχει δεσμεύσει περισσότερα από 147 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, την παροχή θεραπείας και βασικού εξοπλισμού σε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων στον ανθρωπιστικό τομέα·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 11,9 εκατομμύρια EUR από τα 147 που δεσμεύθηκαν προορίζονται ειδικά για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ικανότητα να κινητοποιούν ομάδες άμεσης αντιμετώπισης για να εξασφαλιστούν η έγκαιρη διάγνωση, η απομόνωση (ύποπτα κρούσματα και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε διαφορετικούς θαλάμους), η παρακολούθηση των προσώπων επαφής και ο εντοπισμός των αλυσίδων μετάδοσης, και η άμεση υγειονομική περίθαλψη των πληθυσμών που έχουν προσβληθεί από τη νόσο·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες χώρες υποφέρουν ήδη από ελλείψεις τροφίμων και καθαρού νερού και οικονομική κατάρρευση που προκλήθηκε από τη διαταραχή του εμπορίου, των εμπορικών πτήσεων και των εργασιών συγκομιδής μετά το ξέσπασμα της επιδημίας·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία έχει αποκαλύψει τις αδυναμίες των συστημάτων και των υπηρεσιών υγείας των χωρών που επλήγησαν και την επείγουσα ανάγκη για υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση των χωρών αυτών·

  1.      εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών στην περιοχή που καταστράφηκε από την επιδημία του Έμπολα·

  2.      εκφράζει την αποδοκιμασία του για την βραδεία και ασήμαντη αντιμετώπιση από τα κράτη μέλη αυτής της επιδημίας του Έμπολα και για την καθυστέρηση στην πρόβλεψη επαρκώς συντονισμένης στρατηγικής·

  3.      προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση στρατηγικής με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

  4.      ζητεί προετοιμασίες για την επείγουσα ανάπτυξη ειδικευμένου πολιτικού ιατρικού προσωπικού και την κινητοποίηση διεθνούς ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης·

  5.      επιδοκιμάζει την ανακοίνωση του ΠΟΥ για την τοποθέτηση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού 165 ατόμων από την Κούβα στην πληγείσα περιοχή, η μεγαλύτερη προσφορά ξένης ιατρικής ομάδας από κάθε άλλη χώρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της επιδημίας του Έμπολα·

  6.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει εκτιμήσεις των αναγκών και σχέδια προσαρμοσμένα στις συνθήκες κάθε χώρας με σκοπό να προσδιορίσει τη ζήτηση για ειδικευμένο σε θέματα υγείας προσωπικό, κινητά εργαστήρια, εργαστηριακό εξοπλισμό, προστατευτικό ρουχισμό και για δημιουργία θαλάμων απομόνωσης·

  7.      θεωρεί ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του Έμπολα αποτελεί βάση για δραστηριότητες προτεραιότητας, συγκεκριμένα η διαφοροποίηση της αντιμετώπισης για χώρες με μεγάλης κλίμακας μετάδοση του ιού, χώρες με τα πρώτα κρούσματα και γειτονικές χώρες στις οποίες η ετοιμότητα πρέπει να ενισχυθεί·

  8.      καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν πτήσεις και να δημιουργήσουν αερογέφυρες για τη μεταφορά υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού στις πληγείσες χώρες και για την απομάκρυνση για ιατρικούς λόγους του προσωπικού αν κριθεί απαραίτητο·

  9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.