Menetlus : 2014/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0124/2014

Esitatud tekstid :

B8-0124/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
WORD 53k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi reageerimise kohta Ebola puhangule (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageerimise kohta Ebola puhangule (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse, et Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas 8. augustil 2014 Ebola puhangu rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks,

–       võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni 28. augusti 2014. aasta Ebola puhangule reageerimise tegevuskava,

–       võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 27. augusti 2014. aasta Ebola viiruse leviku riskihindamist,

–       võttes arvesse tervise- ja tarbijaküsimuste voliniku Tonio Borgi 8. augusti 2014. aasta avaldust Ebola puhangu kohta Lääne-Aafrikas,

–       võttes arvesse arenguvoliniku Andris Piebalgsi ning rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgieva 5. septembri 2014. aasta avaldust ELi reageerimise kohta Ebola puhangule,

–       võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontières) rahvusvahelise tasandi presidendi dr Joanne Liu poolt 2. septembril 2014. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud eriülevaadet Ebola kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Ebola viirushaiguse (varem tuntud Ebola viirusliku hemorraagilise palavikuna) puhul on tegemist inimeste hulgas leviva tõsise ja sageli surmaga lõppeva haigusega;

B.     arvestades, et pärast 22. märtsil esitatud ametlikku teadaannet Ebola puhangu kohta Guineas on nüüd levinud haigus kogu Lääne-Aafrika piirkonnas, eelkõige Libeerias, Nigeerias, Sierra Leones ja Senegalis;

C.     arvestades, et Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas Ebola puhangu rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks, nõudes ühtlasi koordineeritud reageerimist rahvusvahelisel tasandil;

D.     arvestades, et kohapeal kõige aktiivsemalt tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid, nagu Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontières) ning Punase Risti ja Punase Poolkuu Ühingute Rahvusvaheline Föderatsioon, tunnistasid rahvusvahelisel tasandil reageerimise ohtlikult ebapiisavaks;

E.     arvestades, et Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse osakond kohustus andma rohkem kui 147 miljonit eurot humanitaar- ja arenguabi valdkonnale, et ohjeldada viiruse levikut, tagada nakatunute ravi ja selleks olulise varustuse olemasolu ning humanitaarabi spetsialistide lähetamine;

F.     arvestades, et 147 miljonist eurost eraldati vaid 11,9 miljonit eurot osa kõige kiireloomulisemate humanitaarvajaduste katmiseks;

G.     arvestades, et ELi liikmesriigid on võimelised moodustama viivitamata reageerimisrühmi, kes aitaksid tagada varajase diagnoosimise, isoleerimise (sh kahtlusaluste juhtumite ja kinnitust saanud juhtumite lahus hoidmise), kontaktisikute ja haiguse leviku teede jälgimise ning viivitamatu meditsiiniabi elanikkonnale;

H.     arvestades, et riigid, kus Ebola viirus levib, kannatavad juba niigi toidu- ja veepuuduse ning majandussüsteemide kokkuvarisemise all kaubandusvoogude, kommertslendude ja saagikoristamise seiskumise tõttu pärast epideemia vallandumist;

I.      arvestades, et puhang paljastas haiguse all kannatavate riikide tervishoiusüsteemide ja -teenuste puudujäägid ning vajaduse toetada nende tugevdamist;

1.      peab kahetsusväärseks, et Ebola puhangu laastatud piirkondades esineb surmajuhtumeid;

2.      mõistab hukka liikmesriikide aeglase ja ebapiisava reageerimise Ebola puhangule ja asjakohase koordineeritud strateegia esitamisega viivitamise;

3.      nõuab tungivalt Euroopa Liidu Nõukogu kohtumise korraldamist ministrite tasandil, et töötada välja strateegia meditsiinilise reageerimise ja liikmesriikide humanitaarabi andmise käivitamiseks Euroopa Komisjoni koordineerimisel;

4.      nõuab tsiviilmeditsiinilise personali kiire lähetamise ettevalmistamist ning rahvusvahelise meditsiinilise oskusteabe edastamist;

5.      tunneb heameelt Maailma Terviseorganisatsiooni teadaande üle, mille kohaselt on 165 spetsialiseerunud meditsiinitöötajat Kuubalt lähetatud kannatavasse piirkonda, ühtlasi on see suurima ühest riigist pärinev välismaise meditsiinitöötajate meeskond praeguse Ebola puhangu puhul;

6.      kutsub Euroopa Komisjoni üles hindama vajadusi ja koostama iga riigi kohta eraldi kava, et määrata kindlaks tervishoiutöötajate, mobiilsete laborite, laboriseadmete, kaitseriietuse ja isoleerimisruumide loomise vajadus;

7.      käsitleb Maailma Terviseorganisatsiooni Ebola puhangule reageerimise tegevuskava prioriteetsete tegevuste alusena, eelkõige puudutab see erinevat reageerimist nende riikide puhul, kus haiguse levik on eriti laialdane ja esineb esmaseid juhtumeid, ning naaberriikide puhul, kelle valmisolekut tuleb suurendada;

8.      palub liikmesriikidel koordineerida lendusid ja luua õhusillad, et toetada meditsiinitöötajate ja -varustuse liikumist kannatavatesse riikidesse ning võimaldada vajaduse korral meditsiinilist evakueerimist;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Aafrika Liidu valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Terviseorganisatsioonile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika