Menettely : 2014/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0124/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0124/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 226kWORD 54k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) 8. elokuuta 2014 antaman ilmoituksen ”kansainvälisestä kansanterveydellisestä uhasta”,

–       ottaa huomioon WHO:n 28. elokuuta 2014 laatiman suunnitelman Ebola-epidemian taltuttamiseksi,

–       ottaa huomioon 27. elokuuta 2014 annetun Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen arvion Ebolaan liittyvistä riskeistä,

–       ottaa huomioon terveyteen liittyvistä asioista vastaavan komission jäsenen Tonio Borgin 8. elokuuta 2014 antaman lausunnon Ebola-epidemian puhkeamisesta Länsi-Afrikassa,

–       ottaa huomioon kehitysyhteistyöstä vastaavan komission jäsenen Andris Piebalgsin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Kristalina Georgievan Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista 5. syyskuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon 2. syyskuuta 2014 järjestetyn Ebolaa koskeneen YK:n erityistiedotustilaisuuden, jonka piti kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja Joanne Liu,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Ebola-viruksen aiheuttama tauti, joka aikaisemmin tunnettiin Ebola-verenvuotokuumeena, on vakava ja usein kuolemaan johtava ihmisillä esiintyvä sairaus;

B.     ottaa huomioon, että Ebola-epidemia, jonka puhkeamisesta ilmoitettiin virallisesti 22. maaliskuuta Guineassa, on nyt levinnyt koko Länsi-Afrikan alueelle ja erityisesti Liberiaan, Nigeriaan, Sierra Leoneen ja Senegaliin;

C.     toteaa, että Maailman terveysjärjestö on julistanut Ebola-epidemian kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi, joka edellyttää koordinoituja kansainvälisiä toimia;

D.     ottaa huomioon, että aktiivisimmin kentällä toimivat valtioista riippumattomat järjestöt, kuten Lääkärit ilman rajoja sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto, ovat tuominneet kansainväliset toimet ja todenneet niiden olevan vaarallisen riittämättömiä;

E.     ottaa huomioon, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto on luvannut yli 147 miljoonaa euroa humanitaarista apua ja kehitysapua viruksen leviämisen hillitsemiseen, tartunnan saaneiden hoitamiseen ja heidän kipeimmin tarvitsemiinsa laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä humanitaaristen asiantuntijoiden lähettämiseen;

F.     toteaa, että vain 11,9 miljoonaa euroa luvatuista 147 miljoonasta eurosta on erityisesti kohdennettu kiireellisimpiin humanitaarisiin tarpeisiin;

G.     toteaa, että EU:n jäsenvaltioilla on voimavaroja mobilisoida välittömästi lääkintäryhmiä, jotka varmistavat varhaisen diagnosoinnin, (tartunnan saaneiksi epäiltyjen ja sairastuneiksi todettujen) eristämisen (eri osastoille), sairastuneiden kanssa tekemisissä olleiden henkilöiden valvonnan ja tartuntaketjun seuraamisen sekä kyseisten väestöryhmien välittömän hoidon;

H.     ottaa huomioon, että kyseisissä maissa on jo puute elintarvikkeista ja puhtaasta vedestä ja että näiden maiden talous on romahtanut, koska kaupankäynti, kaupallinen lentoliikenne ja sadonkorjuu ovat keskeytyneet epidemian puhkeamisen jälkeen;

I.      toteaa, että epidemia on paljastanut, että kyseisten maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat riittämättömiä ja että on kiireellisesti annettava tukea niiden parantamiseen;

1.      pitää valitettavana ihmishenkien menetystä Ebola-epidemian vaivaamilla alueilla;

2.      pitää valitettavana, että jäsenvaltiot reagoivat Ebola-epidemiaan hitaasti ja riittämättömästi ja että asianmukaisen koordinoidun strategian laatiminen viivästyi;

3.      vaatii järjestämään Euroopan unionin neuvoston ministerikokouksen, jossa laaditaan strategia lääkinnällisen avun mobilisoimiseksi siten, että jäsenvaltioiden humanitaarinen apu toimitetaan perille komission koordinoimana;

4.      kehottaa valmistelemaan erikoistuneen siviililääkintähenkilöstön lähettämistä alueelle pikaisesti ja mobilisoimaan kansainvälisiä lääkintäalan asiantuntijoita;

5.      on ilahtunut WHO:n ilmoituksesta, jonka mukaan Kuubasta lähetetään Ebola-epidemiasta kärsivälle alueelle 165 erikoistunutta terveydenhuollon ammattilaista, ja toteaa, että tämä on suurin yksittäisen maan kyseiselle alueelle lähettämä lääkintäryhmä epidemian puhkeamisen jälkeen;

6.      kehottaa komissiota laatimaan tarvehankintaan perustuvat maakohtaiset suunnitelmat sen määrittämiseksi, kuinka paljon tarvitaan terveydenhoitohenkilöstöä, siirrettäviä laboratorioita, laboratoriovälineitä ja suojavaatteita sekä eristysosastoja;

7.      pitää WHO:n Ebolaa koskevaa suunnitelmaa perustana ensisijaisille toimille ja erityisesti eriytetyille toimille maissa, joissa tartunnat ovat laajalle levinneitä tai joissa havaitaan ensimmäiset tapaukset, sekä naapurimaissa, joissa valmiutta Ebolan torjuntaan on vahvistettava;

8.      kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan lentoja ja perustamaan ilmasiltoja, jotka on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstön ja -laitteiden siirtämiseen epidemiasta kärsiviin maihin sekä lääketieteellisistä syistä tarvittaviin mahdollisiin evakuointeihin;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionin hallituksille ja parlamenteille sekä Maailman terveysjärjestölle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö