Procedūra : 2014/2842(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0124/2014

Pateikti tekstai :

B8-0124/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 195k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES reakcijos į ebolos viruso protrūkį (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2014 m. rugpjūčio 8 d. pranešimą apie tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situaciją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 28 d. PSO reagavimo į ebolos viruso protrūkį veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2014 m. rugpjūčio 27 d. pateiktą ebolos viruso rizikos vertinimą,

–       atsižvelgdamas į už sveikatos reikalus atsakingo Europos Komisijos nario Tonio Borgo 2014 m. rugpjūčio 8 d. pareiškimą dėl ebolos viruso protrūkio Vakarų Afrikos šalyse,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo ir už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingos Komisijos narės Kristalinos Georgievos pareiškimą apie ES reakciją į ebolos viruso protrūkį,

–       atsižvelgdamas į tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ pirmininkės dr. Joanne Liu 2014 m. rugsėjo 2 d. Jungtinių Tautų informacinį pranešimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ebolos viruso sukeliama liga (angl. EVD), anksčiau vadinta ebolos hemoragine karštine, žmonių atveju yra labai sunki, dažnai mirtina liga;

B.     kadangi ebolos viruso protrūkis, kuris buvo oficialiai paskelbtas kovo 22 d. Gvinėjoje, dabar pasklido visame Vakarų Afrikos regione, ypač Liberijoje, Nigerijoje, Siera Leonėje ir Senegale;

C.     kadangi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė ebolos viruso protrūkį tarptautinio masto ekstremalia visuomenės sveikatos situacija ir ragino reaguoti koordinuotai tarptautiniu mastu;

D.     kadangi aktyviausios NVO, dirbančios vietose, kaip antai organizacija „Gydytojai be sienų“ ir Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija, kritikuoja tarptautines pastangas kaip pavojingai nepakankamas;

E.     kadangi Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamentas įsipareigojo skirti per 147 mln. EUR humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi lėšų, kad būtų galima sustabdyti viruso plitimą, teikti gydymo paslaugas ir būtiniausią įrangą infekuotiems asmenims bei siųsti humanitarinės pagalbos ekspertus;

F.     kadangi iš žadėtų 147 mln. EUR tik 11,9 mln. EUR skirta konkrečiai kai kurioms neatidėliotinoms humanitarinėms reikmėms patenkinti;

G.     kadangi ES valstybės narės turi pajėgumų mobilizuoti greitojo reagavimo grupes, kad būtų galima vykdyti ankstyvą diagnostiką, įtariamai užsikrėtusių asmenų ir asmenų, kurių užsikrėtimas virusu patvirtintas, izoliavimą skirtingose palatose, kontaktinių asmenų stebėseną ir užkrato perdavimo grandinių atsekimą, taip pat teikti neatidėliotinos sveikatos priežiūros paslaugas užsikrėtusiems gyventojams;

H.     kadangi šalys, kurias palietė epidemija, jau patiria sunkumų dėl maisto ir švaraus vandens trūkumo bei ekonominio nuosmukio, kurį lėmė prekybos, komercinių skrydžių ir derliaus nuėmimo darbų sutrikimai po epidemijos protrūkio;

I.      kadangi įvykus ligos protrūkiui matyti, jog šalyse, kuriose ši liga aptikta, sveikatos apsaugos sistemos ir paslaugos turi trūkumų ir būtina nedelsiant teikti paramą siekiant jas sustiprinti;

1.      apgailestauja dėl netekčių regione, kuriame siaučia ebolos viruso protrūkis;

2.      apgailestauja dėl lėto ir juokingai mažo valstybių narių reagavimo į šį ebolos viruso protrūkį ir dėl vėlavimo parengti kokią nors tinkamą suderintą strategiją;

3.      ragina surengti Europos Sąjungos Tarybos ministrų lygmens posėdį siekiant parengti strategiją, skirtą medicinos atstovams mobilizuoti, kad jie teiktų Europos Komisijos koordinuojamą valstybių narių humanitarinę pagalbą;

4.      ragina pasirengti ir nedelsiant siųsti civilius gydytojus specialistus ir tarptautiniu mastu mobilizuoti specialių medicininių žinių turinčius medikus;

5.      džiaugiasi, kad PSO pranešė, jog į epidemijos paplitimo regioną nusiųsti 165 gydytojai specialistai iš Kubos; tai didžiausia vienos šalies pasiūlyta užsienio gydytojų grupė per šį ebolos viruso protrūkį;

6.      ragina Europos Komisiją atlikti kiekvienos šalies poreikių vertinimą ir parengti kiekvienos šalies poreikius atitinkančius planus, kad galima būtų nustatyti kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų, kilnojamųjų laboratorijų, laboratorinės įrangos, apsauginių drabužių ir izoliatorių steigimo poreikius;

7.      mano, kad PSO reagavimo į ebolos viruso protrūkį veiksmų planas yra svarbiausių veiksmų, o būtent skirtingo reagavimo šalyse, kuriose užsikrėtimo mastas platus, šalyse, kuriose diagnozuoti pirmieji susirgimo atvejai, ir kaimyninėse šalyse, kuriose reikia stiprinti parengtį, pagrindas;

8.      ragina valstybes nares koordinuoti skrydžius ir nustatyti oro transporto tiltus, skirtus sveikatos priežiūros darbuotojams ir įrangai gabenti į epidemijos paveiktas šalis, taip pat, jei reikia, medicininės evakuacijos skrydžiams vykdyti;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Afrikos Sąjungos valstybių vyriausybėms ir parlamentams ir Pasaulio sveikatos organizacijai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika