Procedūra : 2014/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0124/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0124/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 155kWORD 58k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2014. gada 8. augusta paziņojumu par starptautisku sabiedrības veselības ārkārtas situāciju,

–       ņemot vērā PVO 2014. gada 28. augusta vadlīnijas reaģēšanai uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā Eiropas Slimību kontroles centra 2014. gada 27. augusta riska novērtējumu par Ebolas vīrusu,

–       ņemot vērā veselības komisāra Tonio Borg 2014. gada 8. augusta paziņojumu par Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā,

–       ņemot vērā ES attīstības komisāra Andra Piebalga un par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgās ES komisāres Kristalina Georgieva 2014. gada 5. septembra paziņojumu par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā ANO 2014. gada 2. septembra īpašo paziņojumu par Ebolas vīrusu, ko sniedza starptautiskās organizācijas „Médecins Sans Frontières” [„Ārsti bez robežām”] prezidents Dr. Joanne Liu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Ebolas vīrusslimība (EDV), kas iepriekš bija pazīstama kā Ebolas vīrusa hemorāģiskais drudzis, ir smaga, parasti nāvējoša cilvēku slimība;

B.     tā kā Ebolas vīrusa uzliesmojums, par kuru oficiāli paziņoja šī gada 22. martā Gvinejā, tagad ir skāris visu Rietumāfrikas reģionu, jo īpaši Libēriju, Nigēriju, Sjerraleoni un Senegālu;

C.     tā kā Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir paziņojusi, ka Ebolas vīrusa uzliesmojums ir starptautiska sabiedrības veselības ārkārtas situācija, un aicina uz koordinētu starptautisko atbildes reakciju;

D.     tā kā lielākā daļa aktīvo NVO, kas darbojas uz vietas, piemēram, organizācija „Ārsti bez robežām” un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija ir nosodījušas starptautisko reakciju kā bīstami neatbilstošu;

E.     tā kā Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības departaments ir apņēmies no humānās un attīstības palīdzības resursiem piešķirt vairāk nekā EUR 147 miljonus, lai apturētu vīrusa izplatību, nodrošinātu ārstēšanu inficētajām personām un visvairāk nepieciešamo aprīkojumu un nosūtītu humānās palīdzības ekspertus;

F.     tā kā tikai EUR 11,9 miljoni no apsolītajiem EUR 147 miljoniem ir īpaši paredzēti steidzamāko humanitāro vajadzību apmierināšanai;

G.     tā kā ES dalībvalstīm ir spējas mobilizēt tūlītējas reaģēšanas grupas, lai nodrošinātu agrīnu diagnosticēšanu, izolāciju (nodalot iespējamos un apstiprinātos inficēšanās gadījumus), kontaktpersonu uzraudzību un vīrusa izplatības ķēžu izsekošanu, kā arī tūlītēju veselības aprūpi cietušajiem iedzīvotājiem;

H.     tā kā vīrusa skartās valstis jau cieš no pārtikas un tīra ūdens trūkuma un ekonomiskā sabrukuma, ko izraisa tirdzniecības, komerciālo lidojumu un ražas novākšanas darbu traucējumi, kas sākušies pēc epidēmijas uzliesmojuma;

I.      tā kā epidēmijas uzliesmojums ir izgaismojis veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu trūkumus vīrusa skartajās valstīs un steidzamu atbalsta nepieciešamību, lai tās stiprinātu,

1.      pauž nožēlu par mirušajiem reģionā, kuru skāris Ebolas vīrusa uzliesmojums;

2.      pauž nožēlu par dalībvalstu lēno un vājo reakciju uz šo Ebolas vīrusa uzliesmojumu un kavēšanos nākt klajā ar pienācīgi koordinētu stratēģiju;

3.      mudina rīkot Eiropas Savienības Padomes ministru sanāksmi, lai izstrādātu stratēģiju medicīniskās palīdzības mobilizēšanai un sniegtu humāno palīdzību no dalībvalstīm, ko koordinētu Eiropas Komisija;

4.      prasa steidzamai izvietošanai sagatavot specializētus civilos medicīnas darbiniekus un mobilizēt starptautisko medicīnisko ekspertīzi;

5.      atzinīgi vērtē PVO paziņojumu par 165 specializētu Kubas medicīnas darbinieku izvietošanu skartajā reģionā, kas ir lielākā ārvalstu medicīnas grupa, ko nosūtīšanai šī Ebolas vīrusa uzliesmojuma laikā piedāvā viena valsts;

6.      aicina Komisiju izvērtēt katras valsts vajadzības un sagatavot tām katrai savu plānu, lai noteiktu, cik liels ir pieprasījums pēc veselības aprūpes personāla, pārvietojamām laboratorijām, laboratorijas iekārtām, aizsargtērpiem un izolatoru telpām;

7.      uzskata, ka prioritāro darbību pamatā ir jābūt PVO vadlīnijām reaģēšanai uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu, jo īpaši diferencētai rīcībai valstīs ar plašu vīrusa izplatību un iespējamiem saslimšanas gadījumiem kaimiņvalstīs, kuru jaudas ir jāstiprina;

8.      aicina dalībvalstis koordinēt lidojumus un izveidot īpašus gaisa tiltus, lai uz vīrusa skartajām valstīm pārvietotos medicīnisko personālu un aprīkojumu un, ja nepieciešams, nodrošinātu medicīnisko evakuāciju;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Āfrikas Savienības valstu valdībām un parlamentiem un Pasaules Veselības organizācijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika