Ontwerpresolutie - B8-0124/2014Ontwerpresolutie
B8-0124/2014

ONTWERPRESOLUTIE over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels namens de GUE/NGL-Fractie

Procedure : 2014/2842(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0124/2014
Ingediende teksten :
B8-0124/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0124/2014

Resolutie van het Europees Parlement over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

(2014/2842(RSP))

Het Europees Parlement,

–       gezien de mededeling "Public Health Emergency of International Concern" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 8 augustus 2014,

–       gezien de door de WHO opgestelde routekaart bij wijze van "Reactie op de uitbraak van het ebolavirus" van 28 augustus 2014,

–       gezien de risicobeoordeling met betrekking tot de uitbraak van het ebolavirus van het Europees Centrum voor ziektepreventie van 27 augustus 2014,

–       gezien de verklaring over de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika van de commissaris voor Volksgezondheid, Tonio Borg, van 8 augustus 2014,

–       gezien de verklaring over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus van de commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, en de commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbestrijding, Kristalina Georgieva, van 5 september 2014,

–       gezien de speciale briefing van de VN over ebola door Dr. Joanne Liu, de internationale voorzitter van Médicins Sans Frontières, van 2 september 2014,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de virale ebolaziekte, vroeger bekend onder de naam hemorragische ebolakoorts, een ernstige, vaak dodelijke, bij mensen voorkomende ziekte is;

B.     overwegende dat de ebola-uitbraak officieel op 22 maart in Guinee is begonnen en nu heel West-Afrika teistert, in het bijzonder Liberia, Nigeria, Sierra Leone en Senegal;

C.     overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ebola-uitbraak een volksgezondheidscrisis van internationale omvang genoemd heeft en op een gecoördineerde internationale reactie heeft aangedrongen;

D.     overwegende dat de meest actieve ngo's in het gebied, zoals Médecins Sans Frontières en het Internationale Rode Kruis en de Internationale Rode Halve Maan, de reactie van de internationale gemeenschap absoluut ontoereikend hebben genoemd;

E.     overwegende dat de eenheid Humanitaire Hulp en Burgerbescherming van de Commissie meer dan EUR 147 miljoen aan humanitaire en ontwikkelingshulp heeft toegezegd om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, behandeling en hoognodige uitrusting ter beschikking te stellen aan besmette personen, en humanitaire deskundigen in te zetten;

F.     overwegende dat van de toegezegde EUR 147 miljoen slechts EUR 11,9 miljoen specifiek bedoeld is voor humanitaire noodhulp;

G.     overwegende dat de lidstaten van de EU in staat zijn op korte termijn hulpteams te mobiliseren voor vroegtijdige diagnose, isolatie (met scheiding van verdachte en bevestigde gevallen), monitoring van contactpersonen en het traceren van besmettingsketens, en het onmiddellijk aanbieden van gezondheidszorg aan getroffen bevolkingsgroepen;

H.     overwegende dat de getroffen landen nu reeds met een tekort aan voedsel en schoon water te kampen hebben, en dat hun economieën op het punt van instorten staan omdat kort na de uitbraak van het ebolavirus de handel is verstoord, commerciële vluchten zijn gestaakt en het oogsten tot stilstand is gekomen;

I.      overwegende dat de uitbraak van het ebolavirus de tekortkomingen van de gezondheidsstelsels en de diensten van de getroffen landen aan het licht heeft gebracht, alsook de noodzaak ze snel te verbeteren;

1.      betreurt het verlies aan mensenlevens in de regio's die door de uitbraak van het ebolavirus zijn getroffen;

2.      betreurt de langzame en te verwaarlozen reactie van de lidstaten op deze uitbraak van het ebolavirus, en het feit dat er zo lang gewacht is met het uitwerken van een passende, goed gecoördineerde strategie;

3.      dringt aan op een bijeenkomst van ministers in het kader van de Raad van de Europese Unie voor het uitwerken van een strategie, het mobiliseren van een medische reactie en het ter beschikking stellen van humanitaire hulp door de lidstaten, met coördinatie door de Commissie;

4.      dringt aan op het treffen van voorbereidingen voor de inzet - op zo kort mogelijke termijn - van gespecialiseerd civiel medisch personeel en op het mobiliseren van internationale medische expertise;

5.      is verheugd over het van de WHO ontvangen bericht betreffende de inzet in het getroffen gebied van 165 gespecialiseerde artsen uit Cuba, waarmee dat land het grootste buitenlandse medische team ter beschikking stelt;

6.      roept de Commissie ertoe op behoeftenanalytische en landenspecifieke plannen op te stellen ter bepaling van de behoefte aan gezondheidswerkers, mobiele laboratoria, laboratoriumapparatuur, beschermende kleding en in te richten geïsoleerde behandelruimten;

7.      beschouwt de WHO-routekaart voor de bestrijding van het ebolavirus als een goed uitgangspunt voor prioritaire activiteiten, met name de gedifferentieerde reactie ten behoeve van landen met een groot aantal besmettingen, verdachte gevallen en buurlanden, waar de voorbereidingsmaatregelen moeten worden verbeterd;

8.      verzoekt de lidstaten voor coördinatie te zorgen met betrekking tot vluchten en luchtbruggen voor het vervoer van medisch personeel en uitrusting naar de getroffen landen, en, indien nodig, voor medische evacuaties te zorgen;

9.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de Afrikaanse Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie.