Projekt rezolucji - B8-0124/2014Projekt rezolucji
B8-0124/2014

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

  16.9.2014 - 2014/2842 (RSP)

  złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL

  Procedura : 2014/2842(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0124/2014
  Teksty złożone :
  B8-0124/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0124/2014

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

  2014/2842 (RSP)

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając ogłoszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o wystąpieniu sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym z dnia 8 sierpnia 2014 r.,

  –       uwzględniając plan działania WHO dotyczący reakcji na gorączkę krwotoczną Ebola z dnia 28 sierpnia 2014 r.,

  –       uwzględniając ocenę przeprowadzoną przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dotyczącą ryzyka związanego z wirusem Ebola z dnia 27 sierpnia 2014 r.,

  –       uwzględniając oświadczenie komisarza ds. zdrowia Tonio Borga w sprawie wybuchu epidemii choroby wywołanej wirusem Ebola z dnia 8 sierpnia 2014 r.,

  –       uwzględniając oświadczenie komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa i komisarz ds. pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristaliny Georgiewej w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola z dnia 5 września 2014 r.,

  –       uwzględniając wystąpienie dr Joanne Liu, prezes międzynarodowej organizacji Lekarze bez Granic, na specjalnej konferencji ONZ na temat wirusa Ebola z dnia 2 września 2014 r.,

  –       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że choroba wywoływana przez wirus Ebola (ang. EVD Ebola Virus Disease), dawniej występująca pod nazwą gorączki krwotocznej Ebola, jest poważną, często śmiertelną chorobą występującą u ludzi;

  B.     mając na uwadze, że epidemia gorączki krwotocznej Ebola, której pojawienia się oficjalnie ogłoszono w dniu 22 marca w Gwinei, obecnie dotyka cały region Afryki Zachodniej, zwłaszcza Liberię, Nigerię, Sierra Leone i Senegal;

  C.     mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola jest kryzysową sytuacją zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, wymagającą skoordynowanych działań na poziomie międzynarodowym;

  D.     mając na uwadze, że najbardziej aktywne organizacje pozarządowe działające w terenie, jak Lekarze bez Granic oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca napiętnowały międzynarodową reakcję, określając ją jako skrajnie nieadekwatną;

  E.     mając na uwadze, że Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności zobowiązała się do przeznaczenia 147 mln EUR z funduszy pomocy humanitarnej i rozwojowej w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, zapewnienia leczenia i niezbędnego sprzętu dla zakażonych osób, a także w celu zmobilizowania ekspertów ds. pomocy humanitarnej;

  F.     mając na uwadze, że z obiecanych 147 mln EUR jedynie 11,9 mln EUR wyraźnie ukierunkowano na niektóre z najpilniejszych potrzeb humanitarnych;

  G.     mając na uwadze, że państwa członkowskie UE są zdolne do zmobilizowania zespołów natychmiastowego reagowania w celu prowadzenia wczesnej diagnostyki, izolowania (w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem i w potwierdzonych przypadkach zakażenia na różnych oddziałach), monitorowania osób mających kontakt z chorymi oraz ustalania łańcuchów przenoszenia się wirusa, a także świadczenia natychmiastowej opieki zdrowotnej dotkniętej chorobą ludności;

  H.     mając na uwadze, że kraje dotknięte epidemią borykają się z problemem niedoboru żywności i czystej wody oraz z załamaniem gospodarczym spowodowanym zakłóceniami, które w wyniku wybuchu epidemii wystąpiły w handlu, w komercyjnych przewozach lotniczych i przy zbiorze plonów;

  I.      mając na uwadze, że wybuch epidemii obnażył niedoskonałości systemów i usług opieki zdrowotnej dotkniętych nią krajów oraz ujawnił pilną potrzebę wsparcia w celu usprawnienia tych systemów i usług;

  1.      ubolewa z powodu ofiar śmiertelnych w regionach dotkniętych epidemią gorączki krwotocznej Ebola;

  2.      ubolewa z powodu powolnej i niewystarczającej reakcji państw członkowskich na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola oraz z powodu opóźnień w opracowywaniu odpowiednio skoordynowanej strategii;     

  3.      wzywa do zwołania posiedzenia Rady Unii Europejskiej na szczeblu ministerialnym w celu określenia strategii uruchomienia wsparcia medycznego, a tym samym zapewnienia koordynowanej przez Komisję pomocy humanitarnej z państw członkowskich;

  4.      apeluje o przygotowania do pilnego rozdysponowania wyspecjalizowanego cywilnego personelu medycznego oraz o zgromadzenie specjalistycznej wiedzy medycznej na poziomie międzynarodowym;

  5.      z zadowoleniem przyjmuje podane do wiadomości przez WHO wysłanie do dotkniętego epidemią regionu 165 wyspecjalizowanych pracowników medycznych z Kuby, będących najliczniejszą grupą zagranicznego personelu medycznego zaoferowaną przez pojedyncze państwo od momentu wybuchu epidemii gorączki krwotocznej Ebola;

  6.      wzywa Komisję Europejską do sporządzenia oceny potrzeb i planów dla poszczególnych państw w celu ustalenia, jakie jest zapotrzebowanie na personel medyczny, ruchome laboratoria, sprzęt laboratoryjny, odzież ochronną i na tworzenie oddziałów zamkniętych;

  7.      uważa plan działania WHO dotyczący reakcji na gorączkę krwotoczną Ebola za podstawę priorytetowych działań, a zwłaszcza zróżnicowanej reakcji w krajach, w których wirus rozlegle się rozprzestrzenia, gdzie odnotowuje się początkowe przypadki zachorowań oraz w sąsiednich krajach, które muszą pozostawać w podwyższonej gotowości;

  8.      wzywa państwa członkowskie do skoordynowania przewozów lotniczych i ustanowienia mostów powietrznych do celów przewozu personelu medycznego i sprzętu do krajów dotkniętych epidemią, a w razie potrzeby do celów medycznej ewakuacji;

  9.      zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom państw Unii Afrykańskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia.