Postup : 2014/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0124/2014

Predkladané texty :

B8-0124/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 58k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na epidémiu eboly (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na „medzinárodný problém núdzového stavu verejného zdravia“ uvedený v oznámení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 8. augusta 2014,

–       so zreteľom na plán reakcie WHO pre ebolu z 28. augusta 2014,

–       so zreteľom na posúdenie rizika v súvislosti s epidémiou eboly z 27. augusta 2014, ktoré uskutočnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb,

–       so zreteľom na vyhlásenie o prepuknutí epidémie eboly v západnej Afrike, ktoré vydal komisár pre zdravie Tonio Borg 8. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa a komisárky pre humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej z 5. septembra 2014 o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly,

–       so zreteľom na osobitný brífing Organizácie Spojených národov o ebole z 2. septembra 2014, ktorý viedla Dr Joanne Liu, medzinárodná prezidentka organizácie Lekári bez hraníc,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže vírusové ochorenie ebola (EVD), predtým známe ako hemoragická horúčka ebola, je u ľudí ťažké, často smrteľné ochorenie;

B.     keďže prepuknutie epidémie eboly, ktoré bolo oficiálne vyhlásené 22. marca v Guiney, v súčasnosti postihuje celý západoafrický región, a najmä Libériu, Nigériu, Sierru Leone a Senegal;

C.     keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila prepuknutie epidémie eboly za medzinárodný núdzový stav v oblasti verejného zdravia, ktorý si žiada koordinovanú medzinárodnú odozvu;

D.     keďže najaktívnejšie MVO v teréne, akými sú Lekári bez hraníc a Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca odsúdili medzinárodnú reakciu ako hrozivo nedostatočnú;

E.     keďže útvar Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu sa zaviazal poskytnúť viac ako 147 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, poskytnúť liečbu a najpotrebnejšie vybavenie pre infikovaných ľudí a vyslať humanitárnych odborníkov;

F.     keďže z prisľúbených 147 miliónov EUR je len 11,9 milióna EUR priamo určených na niektoré z najnaliehavejších humanitárnych potrieb;

G.     keďže členské štáty EÚ majú kapacity na mobilizáciu tímov okamžitej reakcie s cieľom zabezpečiť včasnú diagnózu, izoláciu (podozrenie na prípady a potvrdené prípady na osobitných oddeleniach), sledovanie kontaktných osôb a sledovanie prenosových reťazcov a okamžitú zdravotnú starostlivosť pre postihnuté obyvateľstvo;

H.     keďže postihnuté krajiny už aj tak trpia nedostatkom potravín a čistej vody a hospodárskym kolapsom spôsobeným prerušením obchodu, komerčných letov a zberu úrody v následnosti na prepuknutie epidémie;

I.      keďže prepuknutie epidémie odhalilo nedostatky v zdravotných systémoch a službách v postihnutých krajinách a naliehavú potrebu ich posilnenia;

1.      vyjadruje poľutovanie nad stratami na životoch v regióne, ktorým zmieta epidémia eboly;

2.      vyjadruje poľutovanie nad pomalou a nepatrnou reakciou členských štátov na toto prepuknutie epidémie eboly a nad oneskorenom zabezpečení primerane koordinovanej stratégie;

3.      nalieha, aby sa uskutočnilo zasadnutie ministrov Rady Európskej únie s cieľom zostaviť stratégiu mobilizácie zdravotníckej reakcie, v rámci ktorej by sa poskytla humanitárna pomoc členských štátov koordinovaná Európskou komisiou;

4.      žiada, aby sa začali prípravy bezodkladného vyslania špecializovaných civilných zdravotníkov a zmobilizovalo medzinárodné lekárske odborné poradenstvo;

5.      víta vyhlásenie WHO o vyslaní 165 špecializovaných zdravotníkov z Kuby do postihnutého regiónu, čo je najväčší zahraničný zdravotnícky tím, aký vôbec niektorá krajina od tohto prepuknutia epidémie eboly ponúkla;

6.      vyzýva Európsku komisiu, aby pripravila posúdenia potrieb a plán pre jednotlivé krajiny s cieľom určiť potrebu zdravotníckeho personálu, mobilných laboratórií, laboratórneho vybavenia, ochranných odevov a izolačných miestností;

7.      považuje plán reakcie WHO na epidémiu eboly za základ pre prioritné činnosti, najmä diferencované reakcie pre krajiny s veľkým rozšírením ochorenia, prvotné prípady a susedné krajiny, v ktorých treba posilniť pripravenosť;

8.      vyzýva členské štáty, aby koordinovali lety a zriadili vzdušné mosty určené na presun zdravotníckeho personálu a vybavenia do postihnutých krajín a v prípade potreby na zabezpečenie lekárskej evakuácie;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom štátov Africkej únie a Svetovej zdravotníckej organizácii.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia