Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0124/2014

Ingivna texter :

B8-0124/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 53k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) förklaring av den 8 augusti 2014 om ”ett internationellt hot mot människors hälsa”,

–       med beaktande av WHO:s färdplan för att bekämpa ebola av den 28 augusti 2014,

–       med beaktande av den ebolariskbedömning som gjordes av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar den 27 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om ebolautbrottet i Västafrika som gjordes av Tonio Borg, kommissionsledamot med ansvar för hälsa, den 8 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola som gjordes av Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, och Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, den 5 september 2014,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Virussjukdomen ebola, som tidigare kallades ebolafeberinfektion, är en allvarlig och ofta dödlig sjukdom hos människan.

B.     Ebolautbrottet, som officiellt förkunnades den 22 mars i Guinea, har nu spridit sig till hela Västafrika, och särskilt till Liberia, Nigeria, Sierra Leone och Senegal.

C.     Världshälsoorganisationen (WHO) har förklarat ebolautbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa som kräver samordnade internationella insatser.

D.     De mest aktiva frivilligorganisationerna på plats, såsom Läkare utan gränser och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, har fördömt de internationella insatserna och anser att de är farligt otillräckliga.

E.     Kommissionens kontor för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har utlovat mer än 147 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd i syfte att begränsa virusets spridning, tillhandahålla behandling och viktig utrustning till smittade personer och sända ut humanitära experter.

F.     Endast 11,9 miljoner euro av det utlovade beloppet på 147 miljoner euro är specifikt avsatta för vissa av de mest akuta humanitära behoven.

G.     EU:s medlemsstater har kapacitet att mobilisera omedelbara insatsgrupper för att ställa tidiga diagnoser, säkerställa isolering (med misstänkta fall och bekräftade fall i olika avdelningar), övervaka personer som är i kontakt med viruset och kartlägga smittkedjor, samt kapacitet att tillhandahålla omedelbar vård för de drabbade befolkningarna.

H.     I de drabbade länderna råder dessutom livsmedelsbrist och brist på rent vatten och ekonomin har kollapsat till följd av att handeln, den kommersiella flygtrafiken och skördearbetet avbrutits efter utbrottet av epidemin.

I.      Sjukdomsutbrottet har uppdagat brister i hälso- och sjukvårdssystemen och vårdtjänsterna i de drabbade länderna och framhävt det akuta behovet av stöd för att förbättra dessa.

1.      Europaparlamentet beklagar förlusten av människoliv i den region som härjas av ebolautbrottet.

2.      Europaparlamentet beklagar medlemsstaternas långsamma och obetydliga insatser i samband med ebolautbrottet och dröjsmålet med att utforma en korrekt samordnad strategi.

3.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att anordna ett ministermöte för att införa en strategi för medlemsstaternas mobilisering av medicinska insatser och tillhandahållande av humanitärt bistånd, med kommissionen som samordnare.

4.      Europaparlamentet anser att förberedelser måste inledas för att brådskande sända ut specialiserad civil sjukvårdpersonal och för att mobilisera internationell medicinsk sakkunskap.

5.      Europaparlamentet välkomnar WHO:s meddelande om att Kuba kommer att skicka ut ett medicinskt team på 165 personer till det drabbade området, vilket är det största medicinska team som ett enskilt land skickat ut under detta ebolautbrott.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en behovsbedömning och upprätta landspecifika planer för att fastställa behovet av sjukvårdspersonal, mobila laboratorier, laboratorieutrustning och skyddskläder och inrättandet av isoleringsavdelningar.

7.      Europaparlamentet betraktar WHO:s färdplan för att bekämpa ebola som grundvalen för prioriterade insatser, i synnerhet när det gäller de särskilda insatserna i länder med omfattande spridning, länder där de första smittofallen upptäcks och grannländer där beredskapen måste förstärkas.

8.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna flygtrafiken och att inrätta särskilda luftbroar för att transportera sjukvårdspersonal och utrustning till de drabbade länderna samt att vid behov anordna medicinsk evakuering.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i Afrikanska unionen och Världshälsoorganisationen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy