Procedure : 2014/2841(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0125/2014

Indgivne tekster :

B8-0125/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 64k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine og forholdet mellem EU og Rusland (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til rapporten af 17. august 2014 fra Kontoret for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Ukraine,

–       der henviser til Amnesti Internationals notat "Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north Luhansk region" af 8. September 2014,

 

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at krigen i det østlige Ukraine er gået hårdt ud over menneskerettigheder og den humanitære situation i regionen, hvor mindst 36 mennesker er blevet dræbt i gennemsnit hver dag, tusinder af mennesker er blevet sårede, hundredtusinder flygter fra regionen, og vigtig infrastruktur er totalt ødelagt;

B.     der henviser til, at fredsforhandlingerne, der foregår ved hjælp af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) i Minsk mellem repræsentanter fra Ukraine, Den Russiske Føderation og de bevæbnede grupper, endelig har ført til våbenhvile og udveksling af fanger;

C.     der henviser til, at krigen i det østlige Ukraine har givet yderligere næring til deling af Ukraine; der henviser til, at landets nye præsident og regering hidtil ikke har været i stand til at bygge bro mellem de forskellige dele af det ukrainske samfund; der henviser til, at mange af de voldsomme hændelser, der har fundet sted mod lokale embedsmænd og aktivister fra politiske partier og civilsamfundsorganisationer og journalister synes at være koordinerede; der henviser til, at der har været et stigende antal bombetrusler i de fleste større byer, og at der som reaktion herpå er sket en optrapning af retshåndhævelsesforanstaltninger og nødberedskab;

D.     der henviser til, at der er bekymrende tegn på alvorlige krænkelser af demokratiske regler og frihedsrettigheder i Ukraine, hvilket yderligere forringer mulighederne for at overvinde den anspændte samfundsøkonomiske situation og de politiske fjendtligheder i landet, f.eks. opløsningen af det ukrainske kommunistpartis parlamentsgruppe, retssagen med det formål at forbyde dette parti og en ny lov, der giver myndighederne mulighed for at forbyde eller begrænse tv- og radioudsendelser, begrænse eller sætte en stopper for medieaktiviteter, herunder på internettet, begrænse eller forbyde produktion og distribution af trykt materiale og begrænse eller sætte en stopper for telekommunikationstjenester og brugen af offentlige telekommunikationsnetværk – den nye såkaldte antiterrorlovgivning, som er i strid med Ukraines forpligtelser som medlem af Europarådet og landets associeringsaftale med EU; der henviser til, at den nye regering ikke kan kontrollere den berygtede og voldsomme bevægelse Højresektor; der henviser til, at denne udvikling er en alvorlig trussel mod, at det kommende parlamentsvalg kan gennemføres på en fri og retfærdig måde;

E.     der henviser til, at krigen i det østlige Ukraine og den nye regerings neoliberale dagsorden, som tager sigte på at opfylde betingelserne for lånet fra Den Internationale Valutafond, har en stadig stigende negativ indvirkning på de ukrainske borgeres økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ikke kun i regionerne Donetsk og Luhansk, men i hele landet; der henviser til, at der pr. juli 2014 har vist sig tegn på yderligere tilbagegang i den økonomiske situation: BNP faldt med 4,7 % sammenlignet med sidste år, forbrugerprisindekset steg med 11,6 %, og arbejdsløsheden steg fra 8 til 8,8 %; der henviser til, at parlamentet den 31. juli vedtog ændringer til budgettet, der vil medføre nedskæringer i sociale programmer, pensioner, støtten til arbejdsløse og handicappede og i statsansattes lønninger; der henviser til, at disse nedskæringer får en uforholdsmæssig stor negativ effekt for kvinder, eftersom de udgør 67 % af befolkningen over 65 år, 55 % af de registrerede arbejdsløse og 75 % af de statsansatte; der henviser til, at Sammenslutningen af Frie Fagforeninger i Ukraine den 12. august 2014 rapporterede, at der ud af 93 miner (hvor har en stor andel af de eksisterende arbejdspladser i de østlige regioner er) kun er 20 i fuld drift, mens 48 er i delvis drift, 6 er blevet oversvømmet og andre er blevet lukket eller beskadiget;

F.     der henviser til, at den spiral af sanktioner og modsanktioner, som EU og Rusland indfører over for hinanden, har en stadig stigende negativ effekt på økonomierne på begge sider, men har vist sig kun at have ringe politisk effekt;

 

G.     der henviser til, at NATO har misbrugt konflikten i Ukraine til at genopfinde sin berettigelse ved at definere Rusland som en fjende og til at styrke sin tilstedeværelse i Ruslands umiddelbare nabolande i strid med eksisterende internationale aftaler; der henviser til, at konfrontationen mellem NATO og Rusland er en trussel mod fred og sikkerhed i Europa;

1.      glæder sig over, at konsultationerne mellem kontaktgruppen og repræsentanter for de væbnede grupper har resulteret i en våbenhvileaftale; hilser velkomment, at der er indledt drøftelser mellem Ukraines præsident og Ruslands præsident, hvilket har haft betydning for gennembruddet, og opfordrer indtrængende til fortsat opretholdelse af denne kontakt; opfordrer til som en presserende sag at fortsætte forhandlingerne med henblik på at finde en politisk løsning på konflikten; støtter styrkelsen af den rolle, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) spiller for løsningen på krisen i Ukraine, herunder overvågningen af den eksisterende våbenhvile;

 

2.      understreger, at den aktuelle dybe politiske krise i Ukraine ikke kan løses med militære midler, men kræver en grundig landsomfattende debat om de nødvendige forfatningsmæssige, politiske og økonomiske reformer og landets geopolitiske orientering; gentager sin støtte til en hvilken som helst fredelig løsning på borgerkrigen i det østlige Ukraine; udtrykker dyb bekymring over den ukrainske premierminister Jatsenjuks udtalelser, hvor han truer med at indføre undtagelsestilstand forud for det kommende parlamentsvalg, og over planen om at opføre en grænsemur på grænsen mellem Ukraine og Den Russiske Føderation; understreger, at sådanne udtalelser er i modstrid med den valgte ukrainske præsidents fredsplan og udelukker muligheden for at afholde et retfærdigt, demokratisk og gennemsigtigt parlamentsvalg den 26. oktober;

3.      opfordrer Rusland, EU og USA til at holde op med at puste til konflikten ved at yde politisk og materiel støtte – herunder militær støtte – til parterne i konflikten; opfordrer til en våbenembargo mod alle parter i konflikten og til tilbagetrækning af alle udenlandske militærrådgivere og andet militær- og efterretningspersonale fra Ukraine; opfordrer Rusland til at føre effektiv kontrol med dets grænser til Ukraine med sigte på at forhindre ulovlige strømme af våben, ammunition og militærpersonale ind i Ukraine, og støtter forslaget om at inddrage OSCE aktivt i at efterprøve sikkerheden på grænsen mellem Ukraine og Rusland og i at løse dertil knyttede stridigheder;

4.      udtrykker dyb bekymring over det voksende antal privatfinansierede soldater og militære og paramilitære strukturer i Ukraine, og opfordrer Kommissionen og Rådet til at indføre effektive sanktioner mod enhver juridisk eller fysisk person, som er direkte eller indirekte involveret i finansieringen af sådanne strukturer og personer;

5.      udtrykker dyb bekymring over styrkelsen af samarbejdet mellem NATO og Ukraine; tager kraftigt afstand fra enhver udvidelse af NATO, herunder i form af optagelse af Ukraine; efterlyser et nyt sikkerhedssystem til Europa, som tager hensyn til alle landes og folks sikkerhedsinteresser; understreger i denne forbindelse, at NATO-Rusland-Rådet hidtil ikke har vist sig at være et egnet format til dette formål; opfordrer den højtstående repræsentant til inden for kort tid at sende Europa-Parlamentet et konkret forslag til et nyt format til åbne drøftelser med Rusland om fælles sikkerhedsinteresser og til at udnytte enhver mulighed for at involvere OSCE aktivt i denne sammenhæng;

 

6.      udtrykker dyb bekymring over beslutningerne fra NATO-topmødet, der blev afholdt i Wales for nylig; understreger, at den fornyede konfrontation mellem NATO og Rusland er resultatet af NATO's og EU's forfejlede politik, f.eks. udvidelsen af NATO til Ruslands grænser, krænkelsen af folkeretten, f.eks. i Afghanistan, Irak og Libyen, EU's manglende hensyntagen til de økonomiske interesser og historiske forbindelser, der knytter Rusland sammen med de fælles nabolande, og EU's manglende indgåelse af et reelt strategisk partnerskab med Rusland på grundlag af en fornyet partnerskabs- og samarbejdsaftale;

 

7.      er overordentlig bekymret over propagandakrigen mellem EU, USA, Ukraine og Rusland; opfordrer indtrængende alle parter til i stedet for den verbale eskalation at indlede en resultatorienteret dialog om de emner, som er kontroversielle;

8.      understreger, at Rusland er en stratetisk partner for EU og dets medlemsstater, og opfordrer indtrængende til at genstarte den politiske dialog med sigte på at finde løsninger på de kontroversielle emner; tager kraftigt afstand fra gennemførelsen af yderligere foranstaltninger og sanktioner mod Rusland som meddelt af Rådet den 12. september og anser disse foranstaltninger for unødvendige på et tidspunkt, hvor der gøres forsøg på at gennemføre den våbenhvile, som parterne er nået til enighed om i Ukraine; opfordrer indtrængende EU til at ophøre med at føre sanktionspolitik mod Rusland, eftersom den har medført en handelskrig mellem de to parter med negative følger især for SMV'er, landbrugere og forbrugere i Rusland og EU og har vist sig at være ineffektiv;

9.      kritiserer på det stærkeste, at EU fortsætter med at vende det blinde øje til den virkelige situation i Ukraine, idet det ukritisk støtter den nuværende ukrainske regering, såvel som til den politiske og militære rolle, som det yderste højre og de ekstreme nationalistiske og fremmedhadske kræfter spiller i Ukraine, til den vold, som disse kræfter udøver, til følgerne af den politik, som den nye regering har vedtaget i kølvandet på IMF's og EU's betingelser, til forværringen af situationen hvad angår menneskerettigheder og demokratiske frihedsrettigheder og til den humanitære situation hos civilbefolkningen i den østlige del af landet;

10.    gentager, at Ukraine har potentiale til at være bro mellem EU, Rusland og andre lande i regionen, og beklager dybt, at den nye regering i Ukraine ikke ser denne strategiske mulighed; opfordrer den ukrainske regering til at arbejde for at fjerne modsætningsforholdet mellem Ukraines europæiske ønsker og fortsættelsen af forholdet mellem Ukraine og Rusland, som er til gensidig gavn for begge parter; er af den opfattelse, at dette ville være et vigtigt skridt på vejen til løsning af den nuværende krise i landet;

 

11.    kritiserer på det stærkeste, at Europa-Parlamentet frafaldt at opfylde sin forpligtelse til at vurdere de politiske, økonomiske og sociale følger af associeringsaftalen og den dermed sammenhængende aftale om et vidtgående og bredt frihandelsområde mellem EU og Ukraine; opfordrer medlemsstaternes nationale parlamenter til at foretage en nøje undersøgelse af disse forhold, før de afgiver deres godkendelse;

12.    opfordrer til at standse Europa-Parlamentets og Verkhovna Radas ratificeringsproces; opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremlægge en ny køreplan, som skal være gennemsigtig for alle borgere i EU og Ukraine, hvori der fastlægges yderligere skridt i organiseringen af de økonomiske forbindelser mellem EU, Ukraine og Den Russiske Føderation, efter at der den 12. september blev præsenteret en aftale mellem EU, Ukraine og Den Russiske Føderation om at udsætte ikrafttrædelsen af kapitel 4 i associeringsaftalen (dvs. aftalen mellem EU og Ukraine om et vidtgående og bredt frihandelsområde) i yderligere 15 måneder til 31. december 2015 på grund af den meget vanskelige økonomiske situation i Ukraine og dens mulige indvirkning på økonomierne i samtlige 28 EU-medlemsstater;

13.    udtrykker bekymring over, at det afgående ukrainske parlament kun få dage før parlamentsvalget har godkendt associeringsaftalen med EU; beklager, at en afgørelse af så stor strategisk betydning for landets fremtid blev truffet uden omfattende høring af befolkningen;

14.    fordømmer på det stærkeste indførelsen af et juridisk forbud mod kommunistpartiet, der indebærer sagsanlæg mod partiet og opløsning af dets parlamentsgruppe; tager afstand fra den fortsatte vold mod kommunistpartiets ledelse og medlemmer og fra angrebene på dets kontorer; er især bekymret over, at denne udvikling finder sted i perioden op til valget, hvilket synliggør forværringen af situationen med hensyn til de demokratiske frihedsrettigheder i landet; kritiserer kraftigt, at EU ignorerer denne udvikling, som er en klar overtrædelse af Ukraines forpligtelser i henhold til associeringsaftalen med EU og andre internationale aftaler, som Ukraine er part i;

15.    udtrykker dyb bekymring over, at gaskonflikten mellem Rusland og Ukraine på nuværende tidspunkt, få uger før fyringssæsonen sætter ind, endnu ikke er løst; opfordrer Rusland og Ukraine til hurtigst muligt at genoptage et konstruktivt økonomisk samarbejde og energisamarbejde med henblik på at sikre overkommelige energipriser for alle; gentager, at Ukraine er nødt til at opfylde dets aftalemæssige forpligtelser for at sikre gastransit mellem Rusland og EU uden restriktioner; opfordrer i denne sammenhæng Kommissionen til med ethvert middel at håndhæve opfyldelse fra Ukraines side af denne aftale og af artikel 338 i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, som udgør en vigtig grundsten under EU's gasforsyningssikkerhed;

 

16.    opfordrer under henvisning til artikel 8 i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine den ukrainske præsident til at give de kompetente ukrainske myndigheder instruks om at skabe forudsætningerne for rettidig ratificering og gennemførelse af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol og dertil hørende instrumenter; gentager sit krav om, at alle forbrydelser, uanset hvilken side der har begået dem, skal opklares fuldstændigt, og det i lyset af behovet for at sætte en stopper for situationen med straffrihed i Ukraine; påpeger, at dette endnu ikke er sket for så vidt angår mordene på Maidan-pladsen og i Odessa;

17.    gentager sin bekymring over antallet af stærkt højreorienterede yderliggående nationalister og fremmedfjendske politikere i den nye ukrainske regering og over den ukrainske regerings manglende kontrol med bevægelsen Højresektor; anser det for foruroligende, at der i de ukrainske sikkerhedsstrukturer er integreret ulovlige væbnede styrker med en nationalistisk og stærkt højreorienteret baggrund, og opfordrer den ukrainske regering til at ændre denne situation; støtter den indtrængende opfordring fra Amnesty International til den ukrainske regering om at sætte en stopper for overgreb og krigsforbrydelser begået af frivillige bataljoner, der operer side om side med de rigtige ukrainske væbnede styrker;

 

18.    opfordrer de ukrainske myndigheder til at sikre, at lovgivningsreformerne er i overensstemmelse med internationale normer og standarder og Ukraines forpligtelser i henhold til menneskerettighedstraktater, og til at sikre menneskerettigheder og demokratiske frihedsrettigheder i dagligdagen; opfordrer Kommissionen og Europa-Parlamentet til at holde nøje øje med disse aspekter af associeringsaftalen og til at reagere i tilfælde af manglende overholdelse af disse forpligtelser;

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines og Ruslands parlamenter og regeringer samt OSCE’s og Europarådets parlamentariske forsamlinger.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik