Menettely : 2014/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0125/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0125/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 130kWORD 63k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 17. elokuuta 2014 Ukrainan ihmisoikeustilanteesta antaman raportin,

–       ottaa huomioon Amnesty Internationalin 8. syyskuuta 2014 esittelemän katsauksen Aidar-vapaaehtoispataljoonan väkivallasta ja sotarikoksista Pohjois-Luhanskin alueella,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että sota Itä-Ukrainassa on heikentänyt voimakkaasti alueen ihmisoikeustilannetta ja humanitaarista tilannetta, kun päivittäin kuolee keskimäärin vähintään 36 ihmistä, tuhansia on haavoittunut, alueelta on paennut satojatuhansia ihmisiä ja keskeistä infrastruktuuria tuhotaan;

B.     panee merkille, että Minskissä Etyjin alaisuudessa käydyt rauhanneuvottelut, joihin osallistui Ukrainan, Venäjän federaation sekä aseellisten ryhmien edustajia, johtivat lopulta tulitaukoon ja vankien vaihtoon;

C.     toteaa, että Itä-Ukrainassa käytävä sota on osaltaan edistänyt Ukrainan jakautumista; panee merkille, että maan uusi presidentti ja hallitus eivät ole toistaiseksi pystyneet kuromaan umpeen Ukrainan yhteiskunnan eri osien välistä kuilua; panee merkille, että paikallisviranomaisiin ja puolueaktivisteihin sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin on kohdistunut monia väkivaltaisuuksia, jotka vaikuttavat koordinoiduilta; toteaa, että pommiuhkat ovat yleistyneet useimmissa suurissa kaupungeissa ja sen seurauksena lainvalvontatoimia ja hätävalmiutta on lisätty;

D.     toteaa, että Ukrainassa on huolestuttavia merkkejä demokraattisten periaatteiden ja vapauksien vakavista loukkauksista, mikä heikentää entisestään mahdollisuuksia selvitä maan kireästä sosioekonomisesta tilanteesta ja poliittisista vihamielisyyksistä; toteaa, että tällaisia merkkejä ovat Ukrainan kommunistipuolueen parlamenttiryhmän hajottaminen, oikeudenkäynti, jonka on tarkoitus johtaa kommunistipuolueen kieltämiseen sekä uusi laki, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden kieltää televisio- ja radiotoiminnan tai rajoittaa sitä; toteaa, että näihin toimiin kuuluvat myös mediatoiminnan rajoittaminen tai estäminen myös internetissä, painetun materiaalin tuotannon ja jakelun rajoittaminen tai kieltäminen sekä televiestintäpalveluiden ja julkisten televiestintäverkkojen käytön rajoittaminen tai estäminen, katsoo, että uusi niin kutsuttu terrorismin vastainen lainsäädäntö rikkoo Ukrainan velvoitteita Euroopan neuvoston jäsenenä samoin kuin EU:n kanssa tehtyä assosiaatiosopimusta; toteaa, ettei uusi hallitus ole saanut hillittyä pahamaineista ja väkivaltaista Oikea sektori ‑liikettä; toteaa, että tällainen kehitys vaarantaa vakavasti tulevien parlamenttivaalien järjestämisen vapaalla ja oikeudenmukaisella tavalla;

E.     toteaa, että Itä-Ukrainassa käytävä sota sekä uuden hallituksen uusliberaalinen politiikka, jossa toteutetaan Kansainvälisen valuuttarahaston antaman lainan ehtoja, vaikuttavat yhä kielteisemmin Ukrainan kansalaisten taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin paitsi Donetskin ja Luhanskin alueella myös koko maassa; toteaa, että heinäkuussa 2014 saatiin todisteita taloustilanteen huononemisesta entisestään; toteaa, että BKT pieneni 4,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kuluttajahintaindeksi kasvoi 11,6 prosenttia ja työttömyysaste kasvoi 8 prosentista 8,8 prosenttiin; panee merkille, että parlamentti hyväksyi 31. heinäkuuta budjettiin tarkistuksia, joilla leikataan sosiaalisia ohjelmia, eläkkeitä, työttömyys- ja työkyvyttömyyskorvauksia sekä valtion työntekijöiden palkkoja; katsoo tällaisten leikkausten vaikuttavan suhteettoman kielteisesti naisiin, koska heidän osuutensa yli 65‑vuotiaista on 67 prosenttia, tilastoiduista työttömistä 55 prosenttia ja valtion työntekijöistä 75 prosenttia; panee merkille, että Ukrainan vapaiden ammattiyhdistysten liitto totesi 12. elokuuta 2014, että 93 kaivoksesta (jotka tarjoavat suuren osan maan itäosan työpaikoista) vain 20 oli täysin toiminnassa, 48 oli osittain toiminnassa, kuudessa oli tulvinut vesi ja muut oli suljettu ja/tai ne olivat kärsineet vaurioita;

F.     toteaa, että EU:n ja Venäjän asettamien pakotteiden ja vastapakotteiden kierre vaikuttaa yhä kielteisemmin molempien osapuolten talouteen, mutta sillä ei ole juuri ollut poliittista merkitystä;

G.     katsoo, että Nato on väärinkäyttänyt Ukrainan selkkausta olemassaolonsa oikeutuksena, kun se on määritellyt Venäjän viholliseksi ja vahvistanut läsnäoloaan Venäjän välittömässä naapurustossa tavalla, joka on vastoin olemassa olevia kansainvälisiä sopimuksia; katsoo, että Naton ja Venäjän vastakkainasettelu uhkaa Euroopan rauhaa ja turvallisuutta;

1.      pitää myönteisenä, että yhteysryhmän ja aseellisten ryhmien edustajien väliset neuvottelut ovat johtaneet tulitaukosopimukseen; pitää myönteisenä käynnistyneitä Ukrainan ja Venäjän presidenttien välisiä neuvotteluja, joilla on ollut osansa läpimurron aikaansaamisessa, ja kehottaa painokkaasti jatkamaan tällaisia yhteyksiä; kehottaa jatkamaan neuvotteluja pikaisesti, jotta selkkaukseen voitaisiin saada poliittinen ratkaisu; tukee Etyjin aseman vahvistamista Ukrainan kriisin ratkaisemisessa sekä tämänhetkisen tulitauon valvomisessa;

2.      painottaa, että nykyistä syvää poliittista kriisiä Ukrainassa ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin, vaan tarvitaan perinpohjaista maanlaajuista keskustelua tarvittavista perustuslakia koskevista sekä poliittisista ja taloudellisista uudistuksista ja maan geopoliittisesta suuntautumisesta; toistaa tukevansa Ukrainan itäosan sisällissodan rauhanomaista ratkaisua; on hyvin huolissaan Ukrainan pääministerin Jatsenjukin lausunnoista, joissa hän on uhannut poikkeustilalla vielä ennen tulevia parlamenttivaaleja ja puhunut suunnitelmasta rakentaa muuri Ukrainan ja Venäjän federaation väliselle rajalle; korostaa, että tällaiset lausunnot ovat ristiriidassa Ukrainan valitun presidentin rauhansuunnitelman kanssa ja estävät oikeudenmukaisten, demokraattisten ja avointen parlamenttivaalien järjestämisen 26. lokakuuta;

3.      kehottaa Venäjää, EU:ta ja Yhdysvaltoja lopettamaan selkkauksen lietsomisen toimittamalla poliittista ja aineellista ja myös sotilaallista tukea selkkauksen osapuolille; kehottaa toteuttamaan selkkauksen kaikkia osapuolia koskevan asevientikiellon ja kehottaa vetämään Ukrainasta kaikki ulkomaiset sotilaalliset neuvonantajat samoin kuin muun sotilas- ja tiedusteluhenkilöstön; kehottaa Venäjää valvomaan Ukrainan vastaisia rajojaan tehokkaasti, jotta voidaan estää aseiden, ammusten ja sotilaiden laiton virta maahan; tukee ehdotusta Etyjin ottamisesta aktiivisesti mukaan Ukrainan ja Venäjän välisen rajan turvallisuuden valvomiseen ja siihen liittyvien kiistojen ratkaisuun;

4.      on hyvin huolissaan yksityisesti rahoitettujen taistelijoiden sekä sotilaallisten ja puolisotilaallisten rakenteiden entistä suuremmasta määrästä Ukrainassa ja kehottaa komissiota ja neuvostoa kohdistamaan tehokkaita pakotteita kaikkiin oikeushenkilöihin sekä luonnollisiin henkilöihin, jotka osallistuvat suoraan tai epäsuorasti tällaisten rakenteiden tai henkilöiden rahoittamiseen;

5.      on erittäin huolissaan Naton ja Ukrainan välisen yhteistyön vahvistamisesta; tuomitsee voimakkaasti Naton kaikenlaisen laajentumisen, mikä koskee myös laajentumista Ukrainaan; vaatii Euroopalle uutta turvallisuusjärjestelmää, jossa otetaan huomioon kaikkien maiden ja kansojen turvallisuus; korostaa tässä yhteydessä, että aiemmin Naton ja Venäjän välinen neuvosto ei ole osoittautunut sopivaksi muodoksi tätä tarkoitusta varten; kehottaa korkeaa edustajaa esittämään Euroopan parlamentille pian konkreettisen ehdotuksen uudeksi muodoksi, jonka avulla Venäjän kanssa voitaisiin käydä avointa keskustelua yhteisistä turvallisuuskysymyksistä, ja kehottaa tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia saada Etyj tähän mukaan;

6.      on hyvin huolissaan Naton äskettäin Walesissa pitämän huippukokouksen päätöksistä; korostaa, että Naton ja Venäjän uusi vastakkainasettelu on seurausta Naton ja EU:n epäonnistuneesta politiikasta, kuten Naton laajenemisesta Venäjän rajoille, kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta esimerkiksi Afganistanissa, Irakissa ja Libyassa, siitä, että EU on jättänyt huomiotta Venäjän taloudelliset edut ja historialliset suhteet yhteisen naapuruston maihin, sekä EU:n epäonnistumisesta todellisen strategisen kumppanuuden luomisessa Venäjän kanssa uusitun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pohjalta;

7.      on erittäin huolissaan EU:n, Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Venäjän välisestä propagandasodasta; kehottaa kaikkia osapuolia korvaamaan jyrkät äänenpainot kiireellisesti tuloksiin tähtäävällä vuoropuhelulla kiistakysymyksistä;

8.      korostaa, että Venäjä on EU:n ja sen jäsenvaltioiden strateginen kumppani, ja kehottaa aloittamaan nopeasti poliittisen vuoropuhelun ratkaisujen löytämiseksi kiistakysymyksiin; tuomitsee voimakkaasti muut Venäjään kohdistuvat toimet ja pakotteet, joista neuvosto ilmoitti 12. syyskuuta, ja pitää näitä toimia tarpeettomia nyt, kun Ukrainassa pyritään noudattamaan osapuolten sopimaa tulitaukoa; kehottaa EU:ta lopettamaan tehottomaksi osoittautuneen Venäjän vastaisen pakotepolitiikan, joka on johtanut EU:n ja Venäjän väliseen kauppasotaan ja josta ovat kärsineet erityisesti pk-yritykset, viljelijät ja kuluttajat Venäjällä ja EU:ssa;

9.      arvostelee voimakkaasti sitä, että EU ei edelleenkään halua nähdä Ukrainan todellista tilannetta vaan tukee kritiikittömästi Ukrainan tämänhetkistä hallitusta; katsoo, että se ei myöskään ymmärrä oikein Ukrainan äärioikeiston poliittista ja sotilaallista roolia eikä maan äärinationalistisia ja muukalaisvihamielisiä voimia, niiden käyttämää väkivaltaa eikä seurauksia uuden hallituksen tekemistä päätöksistä IMF:n ja EU:n asettamien ehtojen jälkeen; toteaa, että huomiotta jäävät myös ihmisoikeuksien ja demokraattisten vapauksien heikkenevä tilanne sekä siviiliväestön humanitaarinen tilanne maan itäosissa;

10.    toistaa, että Ukraina voisi olla EU:n, Venäjän sekä alueen muiden välinen silta; pahoittelee, että Ukrainan uusi hallitus on jättänyt tämän strategisen vaihtoehdon huomiotta; kehottaa Ukrainan hallitusta toimimaan niin, että saatettaisiin tasapainoon Ukrainan EU-pyrkimykset ja toisaalta Ukrainan ja Venäjän kumpaakin osapuolta hyödyttävien suhteiden jatkuminen; katsoo, että tämä olisi tärkeä askel kohti maan tämänhetkisen kriisin voittamista;

11.    arvostelee voimakkaasti sitä, että Euroopan parlamentti ei täyttänyt velvollisuuttaan, kun se ei arvioinut poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, joita on EU:n ja Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella sekä siihen sisältyvällä pitkälle menevällä ja laaja-alaisella vapaakauppasopimuksella (DCFTA); kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja arvioimaan seurauksia tarkoin ennen hyväksyntänsä antamista;

12.    kehottaa Euroopan parlamenttia ja Ukrainan parlamenttia keskeyttämään ratifiointimenettelyn; kehottaa neuvostoa ja komissiota esittämään EU:n ja Ukrainan kaikille kansalaisille avoimen uuden etenemissuunnitelman, jossa esitetään uusia toimia EU:n, Ukrainan ja Venäjän federaation välisten taloussuhteiden määrittämiseksi nyt, kun 12. syyskuuta esitettiin EU:n, Ukrainan ja Venäjän federaation välinen sopimus, jolla assosiaatiosopimuksen 5 luvun (EU:n ja Ukrainan DCFTA-sopimus) voimaantuloa lykättiin vielä 15 kuukaudella 31. joulukuuta 2015 saakka ”Ukrainan erittäin vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi” ja ottaen huomioon sen mahdollinen vaikutus EU:n kaikkien 28 jäsenvaltion talouteen;

13.    on huolissaan siitä, että väistyvä Ukrainan parlamentti hyväksyi EU:n kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen niin lähellä parlamenttivaaleja; pitää valitettavana, että strategisesti näin tärkeä maan tulevaisuutta koskeva päätös tehtiin kansalaisia laajasti kuulematta;

14.    tuomitsee voimakkaasti kampanjan kommunistipuolueen kieltämiseksi lailla, puolueen haastamisen oikeuteen sekä sen parlamenttiryhmän hajottamisen; tuomitsee kommunistipuolueen johtoon ja jäseniin jatkuvasti kohdistuvan väkivallan sekä puolueen toimistoihin tehdyt hyökkäykset; on erityisen huolissaan tällaisista tapahtumista vaalien alla, mikä tuo esiin maan demokraattisten vapauksien entistä huonomman tilan; arvostelee voimakkaasti sitä, että EU on jättänyt huomiotta tällaisen kehityksen, joka loukkaa selvästi velvoitteita, jotka Ukrainalle kuuluvat EU:n kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen sekä muiden sellaisten kansainvälisten sopimusten mukaisesti, joiden sopimuspuoli Ukraina on;

15.    on erittäin huolissaan siitä, että vain joitakin viikkoja ennen lämmityskauden alkua Venäjän ja Ukrainan välistä kaasukiistaa ei ole edelleenkään ratkaistu; kehottaa Venäjää ja Ukrainaa jatkamaan pikaisesti rakentavaa talouteen ja energiaan liittyvää yhteistyötään, jotta voidaan taata kaikille kohtuulliset energianhinnat; toistaa, että Ukrainan on täytettävä rajoituksitta sopimusvelvoitteensa, jotta Venäjän ja EU:n väliset kaasutoimitukset voidaan turvata; kehottaa tässä yhteydessä komissiota varmistamaan kaikin tarvittavin keinoin, että Ukraina noudattaa tätä sopimusta sekä EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 338 artiklaa, joka on tärkeä pilari EU:n kaasunsaannin turvaamisessa;

16.    viittaa EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen 8 artiklaan ja kehottaa Ukrainan presidenttiä antamaan Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi sellaisten ehtojen luomisen, joiden avulla voidaan pikaisesti ratifioida Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskeva Rooman perussääntö ja siihen liittyvät sopimukset; toistaa kehotuksensa, jonka mukaan kaikki rikokset on selvitettävä täysin riippumatta siitä, mikä osapuoli on niihin syyllistynyt, ja samalla on poistettava Ukrainassa vallitseva rankaisemattomuuden ilmapiiri; toteaa, että näin ei ole toistaiseksi tapahtunut Majdanin ja Odessan murhien suhteen;

17.    on edelleen huolissaan äärioikeistolaisten, äärinationalististen ja muukalaisvihamielisten poliitikkojen edustuksesta Ukrainan uudessa hallituksessa sekä Ukrainan hallituksen epäonnistumisessa Oikea sektori -liikkeen hallitsemisessa; on huolissaan siitä, että Ukrainan turvallisuusrakenteisiin on pesiytynyt taustaltaan nationalistisia ja äärioikeistolaisia epävirallisia aseistettuja ryhmiä, ja kehottaa Ukrainan hallitusta korjaamaan tilanteen; tukee Amnesty Internationalin esittämää kiireellistä kehotusta, jonka mukaan Ukrainan hallituksen on lopetettava Ukrainan virallisten asevoimien kanssa yhdessä toimivien vapaaehtoispataljoonien harjoittama väkivalta ja sotarikokset;

18.    kehottaa Ukrainan viranomaisia takaamaan, että lainsäädäntöuudistukset vastaavat kansainvälisiä sääntöjä ja vaatimuksia sekä Ukrainalle ihmisoikeussopimusten nojalla kuuluvia velvoitteita, ja kehottaa takaamaan ihmisoikeudet ja demokraattiset vapaudet jokapäiväisessä elämässä; kehottaa komissiota ja Euroopan parlamenttia valvomaan tarkoin näitä assosiaatiosopimuksen näkökohtia ja toimimaan, mikäli näitä velvoitteita ei noudateta;

19.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Ukrainan ja Venäjän parlamenteille ja hallituksille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö