Procedūra : 2014/2841(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0125/2014

Pateikti tekstai :

B8-0125/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 78k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2014 m. rugpjūčio 17 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Ukrainoje,

–       atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ 2014 m. rugsėjo 8 d. paskelbtą informacinį pranešimą „Savanorių bataliono „Aidar“ šiauriniame Luhansko regione vykdytas smurtas ir karo nusikaltimai“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per karą Ukrainos rytuose labai pažeidžiamos žmogaus teisės ir padaryta didelė žala humanitarinei padėčiai regione, kasdien žūsta vidutiniškai mažiausiai 36 žmonės, tūkstančiai žmonių sužeidžiami, šimtai paliko regioną ir sugriauta svarbiausia infrastruktūra;

B.     kadangi Minske vykusios Ukrainos, Rusijos Federacijos ir ginkluotų grupuočių taikos derybos, globojamos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), baigėsi karo veiksmų nutraukimu ir belaisvių pasikeitimu;

C.     kadangi karas Rytų Ukrainoje toliau skatino Ukrainos susiskaldymą; kadangi naujasis šalies prezidentas ir vyriausybė iki šiol nesugebėjo suvienyti skirtingų Ukrainos visuomenės sluoksnių; kadangi atrodo, jog daug prieš vietos pareigūnus, politinių partijų bei pilietinės visuomenės organizacijų aktyvistus ir žurnalistus vykdomų smurtinių incidentų yra koordinuojami; kadangi daugelyje didelių miestų padidėjo sprogdinimų grėsmė ir reaguojant į tai skubiai imtasi teisėsaugos priemonių ir pasirengimas ekstremaliai situacijai;

D.     kadangi yra nerimą keliančių požymių, kad Ukrainoje labai pažeidžiamos demokratijos taisyklės ir laisvės, o tai dar labiau blogina galimybes šaliai pagerinti įtemptą socialinę ekonominę padėtį ir įveikti politinį priešiškumą, kaip antai Ukrainos komunistų partijos frakcijos parlamente išformavimas, teismo procesas, per kurį ketinama uždrausti šią partiją, naujasis įstatymas, kuris sudaro galimybę valdžios institucijoms uždrausti televizijos ir radijo transliacijas arba jas riboti, riboti arba nutraukti žiniasklaidos, įskaitant internetą, veiklą, apriboti spausdintos medžiagos gamybą ar platinimą arba juos uždrausti, apriboti arba nutraukti telekomunikacijų paslaugas ir viešųjų telekomunikacijos tinklų naudojimą – tai naujieji vadinamieji kovos su terorizmu teisės aktai, kuriais pažeidžiamos Ukrainos, kaip Europos Tarybos narės, prievolės ir asociacijos su ES susitarimas; kadangi naujoji vyriausybė nepajėgia kontroliuoti liūdnai pagarsėjusio smurtaujančio Dešiniojo sektoriaus judėjimo; kadangi šie įvykiai kelia didelį pavojų laisvam ir teisingam būsimųjų Parlamento rinkimų rengimui;

E.     kadangi karas Rytų Ukrainoje ir neoliberali naujosios vyriausybės, kuri vykdo Tarptautinio valiutos fondo paskolos sąlygas, darbotvarkė daro vis didesnį neigiamą poveikį ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms Ukrainos piliečių teisėms ne tik Donecko ir Luhansko regionuose, bet ir visoje šalyje; kadangi 2014 m. liepos mėn. akivaizdžiai toliau blogėjo ekonominė padėtis: BVP sumažėjo 4,7 proc. palyginti su praėjusiais metais, vartotojų kainų indeksas išaugo iki 11,6 proc. ir nedarbo lygis padidėjo nuo 8 proc. iki 8,8 proc.; kadangi Parlamentas liepos 31 d. patvirtino biudžeto pakeitimus, pagal kuriuos mažinamos socialinėms programoms, pensijoms, nedarbo ir neįgalumo pašalpoms, taip pat valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui skiriamos lėšos; kadangi toks mažinimas darys neproporcingai didelį poveikį moterims, kadangi jos sudaro 67 proc. vyresnių nei 65 metų amžiaus gyventojų, 55 proc. registruotų bedarbių ir 75 proc. valstybės tarnautojų; kadangi 2014 m. rugpjūčio 12 d. Ukrainos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija pranešė, kad iš 93 kasyklų visiškai veikia tik 20, 48 veikė iš dalies, 6 buvo apsemtos, o kitos uždarytos ir (arba) apgadintos;

F.     kadangi ES ir Rusijos viena kitai taikomos sankcijos ir atsakomosios sankcijos daro vis didesnį neigiamą poveikį abiejų pusių ekonomikai, tačiau įrodyta, kad jų politinė įtaka nedidelė;

G.     kadangi NATO piktnaudžiauja konfliktu Ukrainoje, kad iš naujo suformuluotų savo egzistavimo pagrindą, vadina Rusiją priešu ir stiprina savo pajėgas artimiausiose Rusijos kaimyninėse šalyse, pažeisdama esamus tarptautinius susitarimus; kadangi NATO ir Rusijos konfrontacija kelia grėsmę taikai ir saugumui Europoje;

1.      palankiai vertina tai, kad kontaktinės grupės ir ginkluotų grupuočių konsultacijos baigėsi susitarimu dėl ugnies nutraukimo; palankiai vertina tai, kad pradėtos Ukrainos ir Rusijos prezidentų diskusijos, kurios turėjo įtakos santykių pasikeitimui, ir tvirtai ragina tęsti šiuos ryšius; ragina skubiai tęsti derybas siekiant rasti politinį konflikto sprendimą; remia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) vaidmens sprendžiant Ukrainos krizę, įskaitant paskelbto ugnies nutraukimo stebėjimo, sustiprinimą;

2.      pabrėžia, kad dabartinė gili politinė krizė Ukrainoje negali būti išspręsta karinėmis priemonėmis, nes reikia išsamių visos šalies masto diskusijų dėl būtinų konstitucinių, politinių ir ekonominių reformų ir dėl to, kokia turi būti šalies geopolitinė kryptis; kartoja, jog remia bet kokį taikų pilietinio karo Rytų Ukrainoje sprendimą; reiškia gilų susirūpinimą dėl Ukrainos ministro pirmininko A. Jaceniuko pareiškimų, kuriuose grasinama paskelbti nepaprastąją padėtį prieš būsimus Parlamento rinkimus, ir dėl planų pagal Ukrainos ir Rusijos pasienį pastatyti sieną; pabrėžia, kad tokie pareiškimai nesuderinami su išrinktojo Ukrainos prezidento taikos planu ir panaikina galimybę spalio 26 d. surengti teisingus, demokratiškus ir skaidrius Parlamento rinkimus;

3.      ragina Rusiją, ES ir JAV nustoti skatinti konfliktą teikiant politinę ir materialinę – įskaitant karinę – paramą konflikto šalims; ragina paskelbti ginklų embargą visoms konflikto šalims ir atšaukti iš Ukrainos visus užsienio karinius konsultantus ir kitą žvalgybos personalą; ragina Rusiją veiksmingai kontroliuoti savo sienas su Ukraina siekiant užkirsti kelią neteisėtam ginklų ir šaudmenų įvežimui ir kariškių atvykimui į Ukrainą ir remia pasiūlymą ESBO aktyviai dalyvauti atliekant saugumo patikras Ukrainos ir Rusijos pasienyje bei sprendžiant su tuo susijusius ginčus;

4.      reiškia gilų susirūpinimą dėl augančio privačiai finansuojamų kovotojų ir karinių bei sukarintųjų struktūrų skaičiaus Ukrainoje ir ragina Komisiją bei Tarybą nustatyti veiksmingas sankcijas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantiems finansuojant tokias struktūras ar asmenis;

5.      reiškia gilų susirūpinimą dėl stiprinamo NATO ir Ukrainos bendradarbiavimo; griežtai prieštarauja bet kokiai NATO plėtrai, įskaitant Ukrainos priėmimą; ragina sukurti naują saugumo sistemą Europoje, pagal kurią bus atsižvelgiama į visų šalių ir tautų saugumo interesus; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad neatrodo, jog praeityje egzistavusi NATO ir Rusijos taryba būtų šiam tikslui tinkama saugumo sistemos forma; ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį netrukus pateikti Europos Parlamentui konkretų pasiūlymą dėl naujos formos atvirų diskusijų su Rusija bendrų saugumo interesų tema ir išnagrinėti visas galimybes ESBO aktyviai dalyvauti tokiose diskusijose;

6.      reiškia gilų susirūpinimą dėl sprendimų, priimtų per naujausią NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Velse; pabrėžia, kad atsinaujinusi NATO ir Rusijos konfrontacija yra nesėkmingos NATO ir ES politikos, kaip antai NATO plėtra iki Rusijos sienų, tarptautinės teisės pažeidimai, pvz., Afganistane ir Libijoje, ES nesugebėjimas atsižvelgti į ekonominius interesus ir istorinius ryšius, kurie sieja Rusiją su bendromis kaimyninėmis šalimis, ir ES nesugebėjimas užmegzti tikrą strateginę partnerystę su Rusija remiantis atnaujintu partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, pasekmė;

7.      yra labai susirūpinęs dėl ES, JAV, Ukrainos ir Rusijos propagandinio karo; skubiai ragina visas šalis žodinį konflikto kurstymą keisti rezultatų siekiančiu dialogu ginčytinais klausimais;

8.      pabrėžia, kad Rusija yra strateginė ES ir jos valstybių narių partnerė, ir ragina nedelsiant vėl pradėti politinį dialogą siekiant rasti ginčytinų klausimų sprendimus; griežtai nepritaria tolesnių priemonių ir sankcijų Rusijai, apie kurias Taryba paskelbė rugsėjo 12 d., įgyvendinimui ir mano, kad šios priemonės yra nereikalingos, kai bandoma įgyvendinti ugnies nutraukimo susitarimą tarp šalių Ukrainoje; ragina ES nutraukti sankcijų prieš Rusiją taikymo politiką, dėl kurios kilo prekybinis karas tarp dviejų partnerių ir kuri turi neigiamų pasekmių, visų pirma MVĮ, ūkininkams ir vartotojams Rusijoje ir ES, ir kuri pasirodė neveiksminga;

9.      griežtai kritikuoja tai, kad ES ir toliau ignoruoja realią situaciją Ukrainoje, nekritiškai palaikydama dabartinę Ukrainos vyriausybę, taip pat kraštutinių dešiniųjų, kraštutinių nacionalistų ir ksenofobiškų jėgų politinį ir karinį vaidmenį, šių jėgų vykdomą smurtą, naujos vyriausybės sprendimais priimtos politikos pagal TVF ir ES nustatytas sąlygas padarinius, blogėjančią žmogaus teisių ir demokratinių laisvių padėtį ir civilių gyventojų šalies rytuose humanitarinę situaciją;

10.    dar kartą pabrėžia, kad Ukraina turi potencialą būti tiltu tarp ES, Rusijos ir kitų regiono šalių ir apgailestauja dėl to, kad naujoji Ukrainos vyriausybė neatsižvelgia į šią strateginę galimybę; ragina Ukrainos vyriausybę siekti įveikti prieštarą tarp Ukrainos siekio tapti Europos dalimi ir tolesnių abipusiai naudingų ryšių tarp Ukrainos ir Rusijos; mano, kad tai būtų svarbus žingsnis nugalint dabartinę krizę šalyje;

11.    griežtai kritikuoja tai, kad Europos Parlamentas atsisakė vykdyti savo pareigą vertinti politinius, ekonominius ir socialinius ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties ir integruoto išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo padarinius; ragina valstybių narių nacionalinius parlamentus atsargiai įvertinti tuos padarinius prieš suteikiant savo sutikimą;

12.    ragina sustabdyti Europos Parlamento ir Aukščiausiosios Rados ratifikavimo procesą; ragina Tarybą ir Komisiją pateikti naują veiksmų planą, kuris būtų skaidrus visiems ES ir Ukrainos piliečiams, nustatantį tolesnius žingsnius organizuojant ekonominius ryšius tarp ES, Ukrainos ir Rusijos Federacijos, po to, kai rugsėjo 12 d. pristatytas ES, Ukrainos ir Rusijos Federacijos susitarimas, kad būtų dar 15 mėnesių, iki 2015 m. gruodžio 31 d., atidėtas Asociacijos sutarties 5 skyriaus (t. y. ES ir Ukrainos išsamaus ir visapusiško LPS) įsigaliojimas dėl „labai sudėtingos Ukrainos ekonomikos padėties“ ir jos galimo poveikio visų 28 ES valstybių narių ekonomikoms;

13.    yra susirūpinęs dėl to, kad vos prieš kelias dienas iki Parlamento rinkimų kadenciją baigiantis Ukrainos Parlamentas suteikė sutikimą dėl Asociacijos sutarties su ES; apgailestauja dėl to, kad tokios strateginės svarbos šalies ateičiai sprendimas buvo priimtas visapusiškai nepasikonsultavus su gyventojais;

14.    griežtai smerkia raginimą teisiškai uždrausti komunistų partiją, paduoti ją į teismą ir panaikinti jos parlamentinę frakciją; smerkia nuolat vykdomą smurtą prieš komunistų partijos vadovus ir narius ir išpuolius prieš jos biurus; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad šie įvykiai vyksta priešrinkiminiu laikotarpiu ir todėl aiškiai matyti blogėjanti demokratinių laisvių padėtis šalyje; griežtai kritikuoja tai, kad ES ignoruoja šiuos įvykius, kuriais aiškiai nesilaikoma Ukrainos įsipareigojimų pagal asociacijos susitarimą su ES ir kitus tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Ukraina;

15.    reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad likus kelioms savaitėms iki šildymo sezono pradžios, Rusijos ir Ukrainos ginčas dėl dujų vis dar neišspręstas; primygtinai ragina Rusiją ir Ukrainą vėl konstruktyviai bendradarbiauti ekonomikos ir energetikos srityse siekiant užtikrinti, kad energijos kainos būtų visiems prieinamos; pakartoja, kad mano, jog Ukraina turi laikytis savo sutartinių įsipareigojimų ir užtikrinti dujų tranzitą tarp Rusijos ir ES netaikydama jokių apribojimų; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją, pasinaudojus visomis priemonėmis, užtikrinti, kad Ukraina laikytųsi šio susitarimo sąlygų ir ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo 338 straipsnio, kuris yra svarbus ES dujų tiekimo saugumo ramstis;

16.    atsižvelgdamas į ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo 8 straipsnį, ragina Ukrainos prezidentą duoti nurodymus kompetentingoms Ukrainos valdžios institucijoms sukurti sąlygas laiku ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą ir su juo susijusias priemones; pakartoja savo reikalavimą, kad visi nusikaltimai, nepaisant to, kuri šalis juos įvykdė, turi būti visapusiškai išnagrinėti, atsižvelgiant į poreikį nutraukti nebaudžiamumo padėtį Ukrainoje; pažymi, kad, turint mintyje Maidano ir Odesos žudynes, iki šiol tai nebuvo padaryta;

17.    pakartoja savo susirūpinimą dėl kraštutinių dešiniųjų, kraštutinių nacionalistų ir ksenofobinių politikų skaičiaus naujoje Ukrainos vyriausybėje ir dėl Ukrainos vyriausybės nesugebėjimo kontroliuoti Dešiniojo sektoriaus judėjimo; mano, kad nerimą kelia tai, jog neteisėtos nacionalistinių ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų karinės pajėgos buvo integruotos į Ukrainos saugumo struktūras, ir ragina Ukrainos vyriausybę ištaisyti šią padėtį; remia griežtą organizacijos „Amnesty International“ raginimą Ukrainos vyriausybei nutraukti smurtą ir karo nusikaltimus, kuriuos vykdo savanorių būriai, veikiantys kartu su teisėtomis Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis;

18.    ragina Ukrainos valdžios institucijas užtikrinti, kad teisėkūros reformos būtų vykdomos laikantis tarptautinių normų ir standartų ir atitiktų Ukrainos įsipareigojimus pagal žmogaus teisių sutartis, taip pat įsipareigojimus užtikrinti žmogaus teises ir demokratines laisves kasdieniame gyvenime; ragina Komisiją ir Europos Parlamentą atidžiai stebėti šiuos asociacijos susitarimo aspektus ir imtis veiksmų tuo atveju, jeigu šie įsipareigojimai būtų pažeisti;

19.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ukrainos ir Rusijos parlamentams ir vyriausybėms, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika