Procedure : 2014/2841(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0125/2014

Ingediende teksten :

B8-0125/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/09/2014 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 132kWORD 66k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Oekraïne en de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Oekraïne en de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en Rusland (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien het rapport van 17 augustus 2014 over de mensenrechtensituatie in Oekraïne van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de rechten van de mens,

–       gezien de briefing van 8 september 2014 van Amnesty International over de mishandelingen en oorlogsmisdaden door het Aidar vrijwilligersbataljon in het noorden van de regio Loegansk,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de oorlog in het oosten van Oekraïne een zware tol heeft geëist wat betreft de mensenrechten en de humanitaire situatie in de regio, met een gemiddelde van ten minste 36 doden per dag, duizenden gewonden en honderdduizenden mensen die de regio ontvlucht zijn, en de verwoesting van cruciale infrastructuur;

B.     overwegende dat de vredesbesprekingen in Minsk tussen vertegenwoordigers van Oekraïne, de Russische Federatie en de gewapende groepen, onder auspiciën van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), eindelijk hebben geresulteerd in een wapenstilstand en een uitwisseling van gevangenen;

C.     overwegende dat de oorlog in het oosten van Oekraïne de voedingsbodem voor de opsplitsing van Oekraïne verder heeft versterkt; overwegende dat de nieuwe president en de regering van het land tot dusver niet in staat zijn geweest een brug te slaan tussen de verschillende delen van de Oekraïense samenleving; overwegende dat vele gewelddadige incidenten tegen lokale ambtenaren, activisten van politieke partijen en maatschappelijke organisaties en journalisten lijken te zijn gecoördineerd; overwegende dat er een toename is van bommeldingen in de meeste grote steden en dat in reactie daarop handhavingsmaatregelen en voorbereidingsacties op noodsituaties zijn geïntensiveerd;

D.     overwegende dat er verontrustende aanwijzingen zijn van ernstige schendingen van de democratische regels en vrijheden in Oekraïne, die de kansen op een oplossing van de gespannen sociaal-economische situatie en de politieke vijandigheden in het land verder bemoeilijken, zoals de ontbinding van de parlementaire fractie van de Communistische Partij van Oekraïne, de rechtszaak die moet leiden tot het verbod van die partij, en een nieuwe wet die de overheid in staat stelt televisie- en radio-uitzendingen te verbieden of te beperken, media-activiteiten, met inbegrip van het internet, te beperken of te stop te zetten, de productie of distributie van gedrukte materiaal te beperken of te verbieden en telecommunicatiediensten en het gebruik van openbare telecommunicatienetwerken te beperken of stop te zetten - nieuwe zogenaamde antiterrorismewetgeving, die in strijd zijn met de verplichtingen van Oekraïne als lid van de Raad van Europa en de associatieovereenkomst met de EU; overwegende dat de nieuwe regering de notoire Rechtse Sector niet in toom weet te houden; overwegende dat deze ontwikkelingen het vrije en eerlijk verloop van de komende parlementsverkiezingen ernstig in gevaar te brengen;

E.     overwegende dat de oorlog in het oosten van Oekraïne en de neoliberale agenda van de nieuwe regering, die uitvoering moet geven aan de voorwaarden van de lening van het Internationaal Monetair Fonds, steeds meer negatieve gevolgen hebben voor de economische, sociale en culturele rechten van de burgers van Oekraïne, niet alleen in de regio's Donetsk en Loegansk, maar in het hele land; overwegende dat er vanaf juli 2014 bewijs was van de verdere verslechtering van de economische situatie: een daling van de bbp met 4,7% ten opzichte van vorig jaar, een stijging van het indexcijfer van de consumptieprijzen met 11,6% en een stijging van de werkloosheid van 8 naar 8,8%; overwegende dat het parlement op 31 juli amendementen op de begroting heeft goedgekeurd die bezuinigingen op sociale programma's, pensioenen, werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de salarissen van overheidsambtenaren inhouden; dat deze bezuinigingen een onevenredig negatieve impact op vrouwen hebben, daar zij 67% van de bevolking boven de 65 vormen, 55% van de geregistreerde werklozen en 75% van de overheidsambtenaren; overwegende dat op 12 augustus 2014 de Confederatie van vrije vakbonden van Oekraïne berichtte dat van de 93 mijnen (die voorzien in een groot deel van de beschikbare banen in de oostelijke regio's) er slechts 20 volledig functioneerden, 48 semi-operationeel waren, 6 overstroomd waren en andere waren gesloten en/of beschadigd;

F.     overwegende dat de spiraal van sancties en contra-sancties die de EU en Rusland elkaar opleggen een toenemend negatieve invloed heeft op de economieën van beide kanten, maar weinig politieke invloed blijkt te hebben;

G.     overwegende dat de NAVO het conflict in Oekraïne heeft misbruikt om haar bestaansreden opnieuw uit te vinden door Rusland als een vijand te definiëren en haar aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van Rusland te versterken, in strijd met de bestaande internationale overeenkomsten; overwegende dat de confrontatie tussen de NAVO en Rusland een bedreiging voor de vrede en veiligheid in Europa vormt;

1.      is verheugd over het feit dat het overleg tussen de Contactgroep en de vertegenwoordigers van de gewapende groepen hebben geleid tot een wapenstilstand; is verheugd over de besprekingen die zijn gestart tussen de presidenten van Oekraïne en Rusland, die een rol hebben gespeeld in de doorbraak, en moedigt de voortzetting van deze contacten ten zeerste aan; roept dringend op tot de voortzetting van de onderhandelingen om een politieke oplossing voor het conflict te vinden; steunt de versterking van de rol van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de oplossing van de Oekraïense crisis, met inbegrip van het toezicht op de bestaande wapenstilstand;

2.      onderstreept dat de huidige diepe politieke crisis in Oekraïne niet op te lossen is met militaire middelen maar een diepgaand nationaal debat vergt over de nodige constitutionele, politieke en economische hervormingen en over de geopolitieke oriëntatie va het land; spreekt nogmaals zijn steun uit voor een vreedzame oplossing van de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne; spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de verklaringen van de Oekraïense premier Jatsenjoek, waarin hij dreigt met het uitroepen van de noodtoestand voor de aanstaande parlementsverkiezingen, en over het plan om een ​​muur langs de grens tussen Oekraïne en de Russische Federatie te bouwen; benadrukt dat dergelijke verklaringen in strijd zijn met het vredesplan van de gekozen president van Oekraïne en de mogelijkheid uitsluiten om eerlijke, democratische en transparante parlementsverkiezingen te houden op 26 oktober;

3.      doet een beroep op Rusland, de EU en de VS om te stoppen met het aanwakkeren van het conflict, door politieke en materiële - ook militaire - steun aan de partijen in het conflict te bieden; dringt aan op een wapenembargo tegen alle partijen in het conflict en de terugtrekking van alle buitenlandse militaire adviseurs en andere militaire en inlichtingendiensten uit Oekraïne; vraagt Rusland om effectief zijn grenzen met Oekraïne te controleren om de illegale instroom van wapens, munitie en militairen naar Oekraïne te voorkomen, en steunt het voorstel om de OVSE actief te betrekken bij de controle van de veiligheid aan de grens tussen Oekraïne en Rusland en de oplossing van gerelateerde geschillen;

4.      spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over het groeiende aantal particulier gefinancierde strijders en militaire en paramilitaire structuren in Oekraïne, en verzoekt de Commissie en de Raad om effectieve sancties op te leggen aan natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de financiering van dergelijke structuren of personen;

 

5.      spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de versterking van de samenwerking tussen de NAVO en Oekraïne; wijst ten stelligste een uitbreiding van de NAVO af, onder meer door Oekraïne het lidmaatschap aan te bieden; pleit voor een nieuw veiligheidssysteem voor Europa dat de veiligheidsbelangen van alle landen en volkeren in aanmerking neemt; onderstreept in dit verband dat in het verleden gebleken is dat de NAVO-Rusland Raad geen geschikte vorm voor dit doel was; verzoekt de Hoge Vertegenwoordiger om op korte termijn het Europees Parlement een concreet voorstel voor te leggen voor een nieuwe vorm voor open discussies met Rusland over gemeenschappelijke veiligheidsbelangen, en alle mogelijkheden voor een actieve betrokkenheid van de OVSE in deze context te verkennen;

6.      spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de besluiten van de recente NAVO-top in Wales; benadrukt dat de hernieuwde confrontatie tussen de NAVO en Rusland het gevolg is van een mislukte beleid van de NAVO en de EU, zoals de uitbreiding van de NAVO tot aan de grenzen van Rusland, de schending van het internationaal recht, zoals in Afghanistan, Irak en Libië, het negeren door de EU van de economische belangen en de historische relaties van Rusland met landen in de gemeenschappelijke buurlanden, en het falen van de EU om een ​​echt strategisch partnerschap met Rusland op te bouwen op basis van een hernieuwde partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst;

7.      is uiterst bezorgd over de propaganda-oorlog tussen de EU, de VS, Oekraïne en Rusland; doet een dringend beroep op alle partijen om de verbale escalatie te vervangen door een resultaatgerichte dialoog over kwesties die controversieel zijn;

8.      benadrukt dat Rusland een strategische partner is voor de EU en haar lidstaten, en dringt met klem aan op herstarten van de politieke dialoog om oplossingen voor controversiële kwesties te vinden; verwerpt ten stelligste de uitvoering van verdere maatregelen en sancties tegen Rusland, zoals aangekondigd op 12 september door de Raad, en beschouwt deze maatregelen als onnodig op het moment dat er een poging wordt gedaan om de wapenstilstand die door de partijen in Oekraïne zijn overeengekomen uit te voeren; dringt er bij de EU op aan een einde te maken aan het beleid van sancties tegen Rusland, die hebben geleid tot een handelsoorlog tussen de twee partners, met negatieve gevolgen met name voor het mkb, de boeren en consumenten in Rusland en de EU, en uiteindelijk hebben bewezen ineffectief te zijn;

9.      uit scherpe kritiek op het feit dat de EU nog steeds niet de werkelijke situatie in de Oekraïne onder ogen wil zien, met haar kritiekloze steun aan de huidige Oekraïense regering, noch oog heeft voor de politieke en militaire rol van extreem-rechts, de extreem-nationalistische en xenofobe groeperingen in Oekraïne, het geweld dat door hen wordt uitgeoefend, de gevolgen van het beleid van de nieuwe regering naar aanleiding van de door het IMF en de EU gestelde voorwaarden, de verslechterende situatie van de mensenrechten en democratische vrijheden, en de humanitaire situatie van de burgerbevolking in het oosten van het land;

10.    verklaart nogmaals dat Oekraïne de potentie heeft om een brug tussen de EU, Rusland en andere landen in de regio te zijn en betreurt het feit dat de nieuwe regering van Oekraïne deze strategische optie negeert; dringt er bij de Oekraïense regering op aan te werken aan het opheffen van de tegenstelling tussen de Europese aspiraties van Oekraïne en de voortzetting van de wederzijds voordelige betrekkingen tussen Oekraïne en Rusland; is van mening dat dit een belangrijke stap zou zijn naar de oplossing van de huidige crisis in het land;

11.    uit scherpe kritiek op het feit dat het Europees Parlement af heeft gezien van de uitoefening van zijn taak om de politieke, economische en sociale gevolgen van de Associatieovereenkomst (AA) en de geïntegreerde diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) tussen de EU en Oekraïne te beoordelen; roept de nationale parlementen van de lidstaten op om zorgvuldig deze implicaties te beoordelen, alvorens met de overeenkomsten in te stemmen;

12.    dringt aan op stopzetting van de ratificatie door het Europees Parlement en de Verchovna Rada van de AA/DCFTA; verzoekt de Raad en de Commissie om een nieuwe routekaart te presenteren die transparant is voor alle burgers in de EU en Oekraïne, met verdere stappen voor het organiseren van de economische betrekkingen tussen de EU, Oekraïne en de Russische Federatie, in vervolg op de presentatie van een akkoord tussen de EU, Oekraïne en de RF op 12 september om de inwerkingtreding van hoofdstuk 5 van de AA (d.w.z. de EU-Oekraïne DCFTA) voor nog eens 15 maanden uit te stellen tot 31 december 2015, vanwege de 'zeer moeilijke economische situatie in Oekraïne' en de mogelijke impact op de economieën van alle 28 EU-lidstaten;

13.    spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat slechts enkele dagen voor de parlementsverkiezingen het aftredende Oekraïense parlement zijn goedkeuring heeft gehecht aan de associatieovereenkomst met de EU; betreurt het feit dat een besluit van een dergelijk strategisch belang voor de toekomst van het land is genomen zonder uitgebreide raadpleging van de bevolking;

14.    veroordeelt met klem de instigatie van een wettelijk verbod op de Communistische Partij, nu de partij voor de rechter is gedaagd en haar fractie ontbonden; veroordeelt het aanhoudende geweld tegen de leiders en leden van de Communistische Partij en de aanslagen op haar kantoren; is bijzonder bezorgd over het feit dat deze ontwikkelingen plaatsvinden in de aanloop naar de verkiezingen, hetgeen de verslechterende toestand van de democratische vrijheden in het land zichtbaar maakt; uit scherpe kritiek op het feit dat de EU deze ontwikkelingen negeert, die duidelijk in strijd zijn met de verplichtingen van Oekraïne uit hoofde van de associatieovereenkomst met de EU en andere internationale overeenkomsten Oekraïne waarbij partij is;

 

15.    geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over het feit dat enkele weken voor het begin van het stookseizoen het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne nog steeds niet is opgelost; doet een dringende beroep op Rusland en Oekraïne om een constructieve samenwerking op economisch en energiegebied te hervatten om ervoor te zorgen dat de energieprijzen betaalbaar zijn voor iedereen; herhaalt zijn standpunt dat Oekraïne zijn contractuele verplichtingen moet nakomen om de doorvoer van gas tussen Rusland en de EU zonder enige beperking te verzekeren; verzoekt in dit verband de Commissie om met behulp van welke middelen dan ook de naleving af te dwingen door Oekraïne van deze overeenkomst en van artikel 338 van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne, die een belangrijke pijler van de continuïteit van de gasvoorziening van de EU vormen;

16.    dringt er, onder verwijzing naar artikel 8 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, bij de Oekraïense president op aan de bevoegde Oekraïense autoriteiten op te dragen de voorwaarden voor een tijdige ratificatie en implementatie van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof en de bijbehorende instrumenten te creëren; herhaalt zijn eis dat alle misdaden, ongeacht door welke partij begaan, volledig moet worden opgelost met het oog op de noodzaak om een einde te maken aan de situatie van straffeloosheid in de Oekraïne; wijst erop dat dit tot dusver niet gebeurd ten aanzien van de moorden op de Maidan of die in Odessa;

17.    spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit over de ruime vertegenwoordiging van extreem-rechtse, extreem-nationalistische en xenofobe politici in de nieuwe Oekraïense regering en over het ​​falen van de Oekraïense regering om de Rechtse Sector onder de duim te houden; acht het verontrustend dat illegale gewapende troepen met een nationalistische en extreem-rechtse achtergrond zijn geïntegreerd in de Oekraïense veiligheidsstructuren, en dringt er bij de Oekraïense regering om deze situatie te veranderen; steunt de dringende oproep van Amnesty International aan de Oekraïense regering om een ​​einde te maken aan de mishandelingen en oorlogsmisdaden gepleegd door vrijwilligersbataljons die naast de reguliere Oekraïense strijdkrachten opereren;

18.    vraagt de Oekraïense autoriteiten ervoor te zorgen dat de wetgevingshervormingen voldoen aan de internationale normen en standaarden en verplichtingen van Oekraïne krachtens de mensenrechtenverdragen, en om de mensenrechten en de democratische vrijheden in het dagelijks leven te garanderen; verzoekt de Commissie en het Europees Parlement deze aspecten van de associatieovereenkomst nauwlettend te volgen en op te treden in geval van inbreuk op die verplichtingen;

19.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de parlementen en regeringen van Oekraïne en Rusland, en de Parlementaire Vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Raad van Europa.

Juridische mededeling - Privacybeleid