Procedura : 2014/2841(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0125/2014

Teksty złożone :

B8-0125/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 141kWORD 80k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE–Rosja (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając raport biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z dnia 17 sierpnia 2014 r. na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na Ukrainie,

–       uwzględniając sprawozdanie Amnesty International z 8 września 2014 r. pt. „Nadużycia i zbrodnie wojenne ochotniczego batalionu Ajdara w północnym obwodzie ługańskim”,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że wojna na wschodzie Ukrainy odbiła się negatywnie na prawach człowieka i sytuacji humanitarnej w tym regionie, gdzie średnio ginie co najmniej 36 osób dziennie, natomiast tysiące osób odniosło rany, setki tysięcy uciekło z regionu, a kluczowa infrastruktura cały czas ulega zniszczeniu;

B.     mając na uwadze, że w wyniku rozmów pokojowych w Mińsku z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i ugrupowań zbrojnych, prowadzonych pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), wreszcie wprowadzono zawieszenie broni i dokonano wymiany jeńców;

C.     mając na uwadze, że wojna na wschodzie Ukrainy dodatkowo nasiliła podział Ukrainy; mając na uwadze, że nowy prezydent i rząd dotychczas nie zdołali zbudować pomostu między różnymi grupami społeczeństwa ukraińskiego; mając na uwadze, że na lokalnych urzędników, działaczy partii politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz dziennikarzy przeprowadza się brutalne ataki, które wydają się być skoordynowane; mając na uwadze, że groźby ataków bombowych nasiliły się w większości dużych miast i w odpowiedzi nasilono środki egzekwowania prawa i gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych;

D.     mając na uwadze, że pojawiają się niepokojące sygnały o poważnych naruszeniach zasad i swobód demokratycznych na Ukrainie, co dodatkowo zmniejsza szanse na uporanie się z napiętą sytuacją społeczno-gospodarczą i konfliktami politycznymi w tym kraju, takimi jak rozwiązanie parlamentarnego klubu Komunistycznej Partii Ukrainy, proces zmierzający do delegalizacji tej partii, nowa ustawa umożliwiająca władzom zakazanie lub ograniczenie emisji programów telewizyjnych i radiowych, ograniczanie lub likwidowanie działalności medialnej, w tym w internecie, ograniczanie lub zakazywanie produkcji lub dystrybucji materiałów drukowanych oraz ograniczanie lub likwidację usług telekomunikacyjnych czy ograniczanie lub zakaz korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej, nowe przepisy tzw. antyterrorystyczne, które naruszają zobowiązania Ukrainy jako członka Rady Europy i układ o stowarzyszeniu z UE; mając na uwadze, że nowemu rządowi nie udaje się kontrolować niesławnego, agresywnego Prawego Sektora; mając na uwadze, że te zdarzenia poważnie zagrażają swobodnemu i sprawiedliwemu przebiegowi nadchodzących wyborów parlamentarnych;

E.     mając na uwadze, że wojna na wschodzie Ukrainy i neoliberalne plany nowego rządu, które realizują warunki pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mają coraz bardziej negatywny wpływ na gospodarcze, socjalne i kulturalne prawa obywateli Ukrainy, nie tylko w obwodach donieckim i ługańskim, ale w całym kraju; mając na uwadze, że w lipcu 2014 r. dane wykazywały dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej: PKB spadł o 4,7% w porównaniu do roku ubiegłego, indeks cen konsumenckich wzrósł o 11,6%, a wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 8 do 8,8%; mając na uwadze, że 31 lipca br. parlament zatwierdził poprawki do budżetu, które spowodują oszczędności w programach socjalnych, emeryturach, zasiłkach dla bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz w wynagrodzeniach pracowników sektora publicznego; mając na uwadze, że te oszczędności ponad wszelką miarę wpłyną negatywnie na kobiety, skoro właśnie kobiety stanowią 67% ludności w wieku powyżej 65 lat, 55% zarejestrowanych bezrobotnych i 75% pracowników sektora publicznego; mając na uwadze, że 12 sierpnia 2014 r. Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy poinformowała, że spośród 93 kopalń (zapewniających dużą część dostępnych miejsc pracy we wschodnich regionach) tylko 20 działało w pełni, 48 w połowie, 6 było zalanych, a pozostałe były zamknięte lub uszkodzone;

F.     mając na uwadze, że spirala sankcji i sankcji odwetowych nakładanych wzajemnie przez UE i Rosję ma coraz bardziej negatywny wpływ na gospodarki obu stron, a jednocześnie okazała się mieć niewielkie znaczenie polityczne;

G.     mając na uwadze, że NATO wykorzystało konflikt na Ukrainie do ponownego odkrycia uzasadnienia dla swego istnienia, przez co uznało Rosję za wroga i zwiększyło obecność w najbliższym sąsiedztwie Rosji z naruszeniem obowiązujących umów międzynarodowych; mając na uwadze, że konfrontacja między NATO i Rosją stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie;

1.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że konsultacje między grupą kontaktową a przedstawicielami ugrupowań zbrojnych doprowadziły do zawieszenia broni; z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie dyskusji prezydentów Ukrainy i Rosji, co odegrało swoją rolę w przełomie, oraz usilnie zachęca do kontynuowania tych kontaktów; pilnie wzywa do dalszych negocjacji w celu znalezienia dla tego konfliktu politycznego rozwiązania; popiera ideę wzmocnienia roli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w zażegnywaniu kryzysu na Ukrainie, w tym w monitorowaniu zawartego porozumienia o zawieszeniu broni;

2.      podkreśla, że obecnego głębokiego kryzysu na Ukrainie nie można rozwiązać za pomocą wojska, lecz że potrzebna jest gruntowna krajowa debata nad konstytucyjnymi, politycznymi i gospodarczymi reformami oraz geopolityczną orientacją kraju; ponownie wyraża poparcie dla wszelkiego rodzaju pokojowego rozwiązania wojny domowej na wschodzie Ukrainy; wyraża głębokie zaniepokojenie słowami ukraińskiego premiera Jaceniuka, który zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego jeszcze przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, oraz planem budowy muru granicznego wzdłuż granicy między Ukrainą a Federacją Rosyjską; podkreśla, że takie wypowiedzi sprzeciwiają się planowi pokojowemu powołanego w wyborach prezydenta Ukrainy oraz wykluczają przeprowadzenie sprawiedliwych, demokratycznych i przejrzystych wyborów parlamentarnych 26 października br.;

3.      wzywa Rosję, UE i USA, by zaprzestały podsycania tego konfliktu poprzez udzielanie politycznego i materialnego – w tym wojskowego – wsparcia stronom konfliktu; wzywa do nałożenia embarga na broń na obie strony konfliktu oraz do odwołania z Ukrainy wszystkich doradców, innych pracowników wojskowych i pracowników wywiadu; wzywa Rosję, by skutecznie kontrolowała swoje granice z Ukrainą, żeby zapobiegać nielegalnemu wwozowi na Ukrainę broni, amunicji i personelu wojskowego, oraz popiera propozycję aktywnego zaangażowania OBWE w proces kontrolowania bezpieczeństwa granicy między Ukrainą i Rosją oraz rozwiązywania związanych z nim sporów;

4.      wyraża głębokie zaniepokojenie wzrastającą liczbą bojowników finansowanych ze środków prywatnych oraz militarnymi i paramilitarnymi strukturami na Ukrainie, a także wzywa Komisję i Radę, by nałożyły skuteczne sankcje na wszelkie osoby fizyczne i prawne bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w finansowaniu takich struktur lub osób;

5.      wyraża głębokie zaniepokojenie nasileniem współpracy między NATO i Ukrainą; stanowczo odrzuca ideę jakiegokolwiek rozszerzenia NATO, w tym o Ukrainę; wzywa do ustanowienia nowych systemów bezpieczeństwa w Europie, które uwzględnią interesy wszystkich krajów i ludzi; w związku z tym podkreśla, że w przeszłości Rada NATO-Rosja nie okazała się odpowiednim ciałem dla tego celu; wzywa wysoką przedstawiciel, by przedstawiła wkrótce Parlamentowi Europejskiemu konkretną propozycję nowej formy otwarcia dyskusji z Rosją w sprawie wspólnych interesów bezpieczeństwa oraz by zbadała wszystkie możliwości aktywnego zaangażowania OBWE w tę sprawę;

6.      wyraża głębokie ubolewanie nad decyzjami podjętymi na ostatnim szczycie NATO w Walii; podkreśla, że nowa konfrontacja między NATO i Rosją wynika z nieudolnej polityki NATO i UE, takiej jak poszerzenie NATO do granic Rosji, naruszenia prawa międzynarodowego, np. w Afganistanie, Iraku i Libii, nieuwzględnienie przez UE interesów gospodarczych i historycznych stosunków wiążących Rosję z krajami pozostającymi we wspólnym sąsiedztwie, nieustanowienie przez UE prawdziwego partnerstwa strategicznego z Rosją na podstawie odnowionego układu o partnerstwie i współpracy;

7.      jest wyjątkowo zaniepokojony propagandą wojenną w UE, USA, na Ukrainie i w Rosji; pilnie wzywa wszystkie ośrodki do zastąpienia słownej eskalacji zorientowanym na wyniki dialogiem w tych kontrowersyjnych sprawach;

8.      podkreśla, że Rosja jest strategicznym partnerem UE i jej państw członkowskich, oraz pilnie wzywa do odnowienia dialogu politycznego w celu znalezienia rozwiązań dla kontrowersyjnych kwestii; stanowczo odrzuca stosowanie dalszych środków i sankcji przeciwko Rosji, które Rada ogłosiła 12 września br., oraz uznaje te środki za niepotrzebne w sytuacji, gdy podejmuje się próbę stosowania zawieszenia broni uzgodnionego przez strony konfliktu na Ukrainie; wzywa UE, by zaprzestała polityki sankcji wobec Rosji, która doprowadziła do wojny handlowej między oboma partnerami z negatywnymi skutkami zwłaszcza dla MŚP, rolników i konsumentów w Rosji i w UE, a okazała się nieskuteczna;

9.      stanowczo krytykuje fakt, że UE ciągle przymyka oko na rzeczywistą sytuację Ukrainy i bezkrytycznie wspiera obecny ukraiński rządy, a także na polityczną i wojskową rolę skrajnej prawicy, skrajnie nacjonalistyczne i ksenofobiczne siły obecne na Ukrainie, przemoc stosowaną przez te siły, skutki polityki przyjętej przez nowy rząd w związku z warunkami nałożonymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i UE, pogorszenie sytuacji praw człowieka i demokratycznych swobód oraz humanitarną sytuację ludności cywilnej na wschodzie kraju;

10.    ponownie podkreśla, że Ukraina ma potencjał do stworzenia pomostu między UE, Rosją i innymi krajami regionu, oraz ubolewa, że nowy rząd Ukrainy ignoruje tę strategiczną możliwość; wzywa rząd ukraiński, by pracował nad przezwyciężeniem sprzeczności między europejskimi aspiracjami Ukrainy i kontynuacją korzystnych dla obu stron stosunków Ukrainy z Rosją; jest zdania, że może to być ważny krok na drodze do przezwyciężenia obecnego kryzysu w kraju;

11.    bardzo krytycznie odnosi się do faktu, że Parlament Europejski nie wypełnił swojego obowiązku ocenienia politycznych, gospodarczych i społecznych skutków układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Ukrainą ani będącej jego częścią pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA); wzywa parlamenty krajowe państw członkowskich do rozważnej oceny wspomnianych skutków przed zatwierdzeniem tego układu;

12.    wzywa do zatrzymania procesu ratyfikacji układu przez Parlament Europejski i Radę Najwyższą; wzywa Radę i Komisję do przedstawienia nowego planu działania, który będzie przejrzysty dla wszystkich obywateli UE i Ukrainy, określającego kolejne etapy organizacji stosunków gospodarczych między UE, Ukrainą i Federacją Rosyjską, zgodnie z przedstawionym porozumieniem tych trzech stron, do którego doszło dnia 12 września br., i które dotyczy odroczenia wejścia w życie rozdziału 5 układu o stowarzyszeniu (tj. DCFTA UE-Ukraina) przez kolejne 15 miesięcy aż do dnia 31 grudnia 2015 r., zważywszy na „bardzo trudną sytuację gospodarczą na Ukrainie” i ewentualne skutki, jakie sytuacja ta wywarłaby na gospodarki wszystkich 28 państw członkowskich;

13.    wyraża zaniepokojenie faktem, że zaledwie kilka dni przed wyborami parlamentarnymi ustępujący parlament ukraiński zatwierdził układ o stowarzyszeniu z UE; ubolewa nad tym, że decyzja o tak wielkim znaczeniu strategicznym dla przyszłości kraju została podjęta bez szeroko zakrojonych konsultacji społecznych;

14.    stanowczo potępia wszczęcie kroków zmierzających do zdelegalizowania Partii Komunistycznej – wniesiono przeciw niej sprawę do sądu, a grupę parlamentarną rozwiązano; wyraża potępienie wobec dalszych ataków skierowanych przeciwko liderom i członkom Partii Komunistycznej a także ataki na jej biura; jest szczególnie zaniepokojony faktem, że wydarzenia te mają miejsce w okresie przedwyborczym, co unaocznia pogarszającą się sytuację w zakresie swobód demokratycznych w tym kraju; stanowczo potępia fakt, że UE nie zwraca uwagi na te wydarzenia, bez wątpienia naruszające zobowiązania Ukrainy wynikające z układu o stowarzyszeniu z UE oraz z innych umów międzynarodowych, których Ukraina jest stroną;

15.    wyraża swoje szczególne zaniepokojenie faktem, że kilka tygodni przed rozpoczęciem okresu grzewczego spór gazowy między Rosja a Ukrainą jest nadal nierozwiązany; wzywa Rosję i Ukrainę do pilnego wznowienia konstruktywnej współpracy gospodarczej i energetycznej, aby zapewnić przystępne dla wszystkich ceny energii; niezmiennie stoi na stanowisku, że Ukraina musi wypełniać swoje obowiązki umowne, aby zapewnić nieograniczony przesył gazu między Rosją a UE; w tym kontekście wzywa Komisję do wyegzekwowania – przy zastosowaniu wszelkich środków – respektowania przez Ukrainę tej umowy oraz artykułu 338 układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, które stanowią ważne filary bezpieczeństwa dostaw gazu w UE;

16.    w kontekście art. 8 układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina wzywa prezydenta Ukrainy do zlecenia właściwym ukraińskim organom stworzenia warunków do terminowej ratyfikacji i wdrożenia Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz powiązanych z nim instrumentów; ponownie zwraca się z wnioskiem o pełne rozwiązanie wszystkich zbrodni, niezależnie od tego, która ze stron ich dokonała, zważywszy na potrzebę położenia kresu sytuacji bezkarności panującej na Ukrainie; wskazuje, że do takiego rozwiązania nie doszło jeszcze w sprawie morderstw na Majdanie ani w Odessie;

17.    jest nadal zaniepokojony poziomem reprezentacji skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych i ksenofobicznych polityków w nowym rządzie ukraińskim oraz faktem, że rządowi Ukrainy nie udaje się kontrolować Prawego Sektora; uważa za niepokojący fakt, że nielegalne siły zbrojne wywodzące się z ruchów nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych zostały wcielone do struktur sił bezpieczeństwa Ukrainy oraz wzywa rząd ukraiński do zmiany tej sytuacji; popiera pilne wezwanie Amnesty International skierowane do ukraińskiego rządu i dotyczące zakończenia nadużyć i położenia kresu zbrodniom wojennym popełnianym przez ochotnicze bataliony współpracujące z legalnymi ukraińskimi siłami zbrojnymi;

18.    wzywa władze Ukrainy do zapewnienia zgodności reform ustawodawczych z międzynarodowymi normami i standardami oraz zobowiązaniami Ukrainy na mocy traktatów dotyczących praw człowieka, a także do zagwarantowania poszanowania praw człowieka i swobód obywatelskich w codziennym życiu; wzywa Komisję i Parlament Europejski do uważnego monitorowania tych aspektów układu o stowarzyszeniu oraz do podjęcia działań w przypadku stwierdzenia łamania tych zobowiązań;

19.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom i rządom Ukrainy oraz Rosji, a także zgromadzeniom parlamentarnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Rady Europy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności