Postup : 2014/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0125/2014

Predkladané texty :

B8-0125/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 140kWORD 79k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 17. augusta 2014 o situácii v oblasti ľudských práv na Ukrajine,

–       so zreteľom na briefing organizácie Amnesty International o zneužívaní a vojnových zločinoch, ktorých sa dopustil dobrovoľnícky prápor Aidar na severe Luhanskej oblasti 8. septembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže vojna na východe Ukrajiny si vybrala ťažkú ​​daň, pokiaľ ide o ľudské práva a humanitárnu situáciu v regióne, keď bolo v priemere každý deň najmenej 36 ľudí zabitých, tisíce ľudí zranených a státisíce z oblasti utiekli, pričom boli zničené kľúčové infraštruktúry;

B.     keďže výsledkom mierových rokovaní v Minsku medzi zástupcami Ukrajiny, Ruskej federácie a ozbrojených skupín, ktoré sa uskutočnili pod záštitou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), bolo prímerie a výmena zajatcov;

C.     keďže vojna na východe Ukrajiny ďalej podnietila rozdelenie Ukrajiny; keďže novému prezidentovi a vláde v krajine sa doteraz nepodarilo vytvoriť prepojenie medzi rôznymi časťami ukrajinskej spoločnosti; keďže sa zdá, že mnohé násilné činy proti miestnym úradníkom, aktivistom politických strán a organizácií občianskej spoločnosti a novinárom sú koordinované; keďže hrozba bombových útokov sa vo väčšine veľkých miest zvýšila a v reakcii na to boli posilnené donucovacie opatrenia a pripravenosť na stav núdze;

D.     keďže na Ukrajine sa objavujú znepokojujúce príznaky závažného porušovania demokratických pravidiel a slobôd, ktoré ďalej zhoršujú šance na prekonanie napätej sociálno-ekonomickej situácie a politického nepriateľstva v krajine, ako je rozpustenie poslaneckej skupiny Komunistickej strany Ukrajiny, proces, ktorý smeruje k zákazu tejto strany, a nový zákon, ktorý umožňuje, aby orgány zakázali alebo obmedzili televízne a rozhlasové vysielanie, obmedzili alebo ukončili mediálne aktivity vrátane internetu, obmedzili alebo zakázali výrobu alebo distribúciu tlačovín a obmedzili alebo ukončili telekomunikačné služby a využívanie verejných telekomunikačných sietí – čo je nová, tzv. protiteroristická legislatíva, ktorá porušuje záväzky Ukrajiny ako člena Rady Európy a dohodu o pridružení s EÚ; keďže novej vláde sa nedarí dostať pod kontrolu neslávne a násilné hnutie Pravý sektor; keďže tento vývoj vážne ohrozuje slobodný a spravodlivý priebeh blížiacich sa parlamentných volieb;

E.     keďže vojna na východe Ukrajiny a neoliberálny program novej vlády, ktorá plní podmienky úveru z Medzinárodného menového fondu, majú stále väčší negatívny vplyv na hospodárske, sociálne a kultúrne práva ukrajinských občanov, a to nielen v oblasti Donecka a Luhanska, ale aj v celej krajine; keďže od júla 2014 bol preukázaný ďalší pokles hospodárskej situácie: HDP klesol v porovnaní s minulým rokom o 4,7 %, index spotrebiteľských cien vzrástol o 11,6 % a miera nezamestnanosti vzrástla z 8 na 8,8 %; keďže 31. júla parlament schválil zmeny rozpočtu, na základe čoho sa uskutočnia škrty v sociálnych programoch, dôchodkoch, dávkach pre nezamestnaných a osoby so zdravotným postihnutím, ako aj v platoch štátnych zamestnancov; keďže tieto škrty budú mať neprimerane negatívny vplyv na ženy, pretože tie tvoria 67 % populácie nad 65 rokov, 55 % registrovaných nezamestnaných a 75 % štátnych zamestnancov; keďže 12. augusta 2014 Konfederácia slobodných odborov Ukrajiny oznámila, že z 93 baní (ktoré poskytujú veľkú časť dostupných pracovných miest vo východných oblastiach), bolo iba 20 plne funkčných, 48 fungovalo spolovice, 6 bolo zaplavených a ostatné boli zatvorené a/alebo poškodené;

F.     keďže špirála sankcií a protisankcií, ktoré navzájom proti sebe zaviedli EÚ a Rusko, má zvyšujúci sa negatívny vplyv na hospodárstvo na oboch stranách, ale preukázalo sa, že má malý politický vplyv;

G.     keďže organizácia NATO zneužila konflikt na Ukrajine s cieľom pretvoriť dôvod svojej existencie definovaním Ruska ako nepriateľa a v rozpore s platnými medzinárodnými dohodami posilniť svoju prítomnosť v bezprostrednej blízkosti Ruska; keďže konfrontácia medzi NATO a Ruskom predstavuje hrozbu pre mier a bezpečnosť v Európe;

1.      víta skutočnosť, že konzultácie medzi kontaktnou skupinou a zástupcami ozbrojených skupín vyústili do dohody o prímerí; víta začatie rokovaní medzi prezidentmi Ukrajiny a Ruska, ktoré hrali dôležitú úlohu pri tomto posune, a dôrazne podporuje pokračovanie týchto kontaktov; naliehavo vyzýva na pokračovanie rokovaní s cieľom nájsť politické riešenie konfliktu; podporuje posilnenie úlohy Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v urovnaní ukrajinskej krízy vrátane monitorovania súčasného prímeria;

2.      zdôrazňuje, že súčasnú hlbokú politickú krízu na Ukrajine nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, pretože si vyžaduje rozsiahlu celonárodnú diskusiu o potrebných ústavných, politických a hospodárskych reformách a geopolitickej orientácii krajiny; znovu opakuje svoju podporu akémukoľvek mierovému riešeniu pred občianskou vojnou na východe Ukrajiny; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s vyhláseniami ukrajinského premiéra Jaceňuka o hrozbe stavu núdze pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami a v súvislosti s plánom postaviť hraničný múr pozdĺž hranice medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou; zdôrazňuje, že takéto vyhlásenia sú v rozpore s mierovým plánom zvoleného prezidenta Ukrajiny a vylučujú možnosť organizovania spravodlivých, demokratických a transparentných parlamentných volieb dňa 26. októbra;

3.      vyzýva Rusko, EÚ a USA, aby zastavili podnecovanie konfliktu poskytovaním politickej a materiálnej – vrátane vojenskej – podpory stranám konfliktu; žiada zbrojné embargo na všetkých stranách konfliktu a stiahnutie všetkých zahraničných vojenských poradcov a iných vojenských a spravodajských pracovníkov z Ukrajiny; vyzýva Rusko, aby účinne kontrolovalo svoje hranice s Ukrajinou s cieľom zabrániť nezákonnému prílivu zbraní, munície a vojenského personálu na Ukrajinu, a podporuje návrh, aby sa OBSE aktívne zapojila do overovania bezpečnosti na hranici medzi Ukrajinou a Ruskom a do urovnania súvisiacich sporov;

4.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom súkromne financovaných vojakov a vojenských a polovojenských štruktúr na Ukrajine a vyzýva Komisiu a Radu, aby zaviedli účinné sankcie pre všetky právnické a fyzické osoby priamo alebo nepriamo zapojené do financovania týchto štruktúr alebo osôb;

5.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad posilnením spolupráce medzi NATO a Ukrajinou; rozhodne odmieta akékoľvek rozšírenie NATO vrátane prijatia Ukrajiny; vyzýva na vytvorenie nového bezpečnostného systému pre Európu, ktorý bude prihliadať na bezpečnostné záujmy všetkých krajín a národov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v minulosti bola Rada NATO – Rusko na tento účel vhodnou formou; vyzýva vysokú predstaviteľku, aby v krátkodobom horizonte predložila Európskemu parlamentu konkrétny návrh na novú formu otvorených rokovaní s Ruskom o spoločných bezpečnostných záujmoch a aby preskúmala všetky možnosti aktívneho zapojenia sa OBSE v tejto súvislosti;

6.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutiami nedávneho summitu NATO vo Walese; zdôrazňuje, že obnovená konfrontácia medzi NATO a Ruskom je výsledkom zlej politiky NATO a EÚ, ako je rozšírenie NATO k hraniciam Ruska, porušovanie medzinárodného práva, napr. v Afganistane, Iraku a Líbyi, zlyhanie EÚ v zohľadňovaní ekonomických záujmov a historických vzťahov, ktoré spájajú Rusko s krajinami v spoločnom susedstve, a neschopnosť EÚ vytvoriť skutočné strategické partnerstvo s Ruskom na základe obnovenej dohody o partnerstve a spolupráci;

7.      je mimoriadne znepokojený propagandistickou vojnou medzi EÚ, USA, Ukrajinou a Ruskom; naliehavo vyzýva všetky strany, aby nahradili verbálnu eskaláciu dialógom o kontroverzných otázkach zameraným na výsledky;

8.      zdôrazňuje, že Rusko je pre EÚ a jej členské štáty strategickým partnerom, a naliehavo požaduje opätovné naštartovanie politického dialógu s cieľom nájsť riešenie sporných otázok; dôrazne odmieta uplatňovanie ďalších opatrení a sankcií proti Rusku, ako oznámila 12. septembra Rada, a považuje tieto opatrenia za zbytočné v čase, keď je snaha dodržiavať prímerie dohodnuté medzi stranami na Ukrajine; vyzýva EÚ, aby skončila politiku sankcií proti Rusku, ktoré viedli k obchodnej vojne medzi oboma partnermi s negatívnymi dôsledkami, najmä pre malé a stredné podniky, poľnohospodárov a spotrebiteľov v Rusku a EÚ a ukázali sa byť neúčinné;

9.      ostro kritizuje fakt, že EÚ naďalej zatvára oči pred skutočnou situáciou na Ukrajine a nekriticky podporuje súčasnú ukrajinskú vládu, ako aj pred politickou a vojenskou úlohou krajnej pravice, extrémnych nacionalistických a xenofóbnych síl na Ukrajine, pred násilím, ktorého sa tieto sily dopúšťajú, pred dôsledkami politík, o ktorých rozhodla nová vláda pri dodržiavaní podmienok, ktoré stanovili MMF a EÚ, pred zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv a demokratických slobôd a pred humanitárnou situáciou civilného obyvateľstva na východe krajiny;

10.    opakuje, že Ukrajina má potenciál stať sa mostom medzi EÚ, Ruskom a ďalšími krajinami v regióne, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že nová vláda Ukrajiny neberie túto strategickú možnosť do úvahy; vyzýva ukrajinskú vládu, aby sa usilovala o prekonanie rozporu medzi európskymi ašpiráciami Ukrajiny a pokračovaním vzájomne výhodných vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom; domnieva sa, že by to bol dôležitý krok k prekonaniu súčasnej krízy v tejto krajine;

11.    ostro kritizuje skutočnosť, že Európsky parlament si nesplnil svoju povinnosť posúdiť politické, ekonomické a sociálne dôsledky dohody o pridružení a integrovanej prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) medzi EÚ a Ukrajinou; vyzýva národné parlamenty členských štátov, aby starostlivo posúdili tieto dôsledky predtým, než dajú svoj súhlas;

12.    žiada, aby Európsky parlament a Najvyššia rada zastavili ratifikačný proces; vyzýva Radu a Komisiu, aby predložili nový plán, ktorý bude transparentný pre všetkých občanov Európskej únie a Ukrajiny, v ktorom sa stanovia ďalšie kroky organizovania hospodárskych vzťahov medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskou federáciou, po predložení dohody medzi EÚ, Ukrajinou a Ruskou federáciou z 12. septembra s cieľom odložiť nadobudnutie platnosti kapitoly 5 dohody o pridružení (t. j. DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou) o ďalších 15 mesiacov do 31. decembra 2015 z dôvodu „veľmi ťažkej hospodárskej situácie na Ukrajine“ a jej možného vplyvu na ekonomiky všetkých 28 členských štátov EÚ;

13.    vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami dal odchádzajúci ukrajinský parlament súhlas s dohodou o pridružení s EÚ; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozhodnutie takého strategického významu pre budúcnosť krajiny bolo prijaté bez rozsiahlej konzultácie s obyvateľstvom;

14.    dôrazne odsudzuje podnecovanie na právny zákaz komunistickej strany, aby strana bola postavená pred súd a jej parlamentná skupina rozpustená; odsudzuje pokračujúce násilie voči vedeniu a členom komunistickej strany a útoky na jej kancelárie; je znepokojený najmä tým, že tento vývoj prebieha v predvolebnom období, čo je dôkazom zhoršenia situácie v oblasti demokratických slobôd v krajine; ostro kritizuje skutočnosť, že EÚ ignoruje tento vývoj, ktorý je jasným porušením záväzkov Ukrajiny vyplývajúcich z dohody o pridružení s EÚ a z iných medzinárodných dohôd, ktorých je Ukrajina zmluvnou stranou;

15.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že niekoľko týždňov pred začiatkom vykurovacej sezóny ešte stále nie je vyriešený spor o plyn medzi Ruskom a Ukrajinou; naliehavo vyzýva Rusko a Ukrajinu, aby obnovili konštruktívnu hospodársku spoluprácu a spoluprácu v oblasti energetiky s cieľom zabezpečiť, aby boli ceny energie dostupné pre všetkých; opakuje svoj ​​názor, že Ukrajina musí plniť svoje zmluvné záväzky na zabezpečenie tranzitu plynu medzi Ruskom a EÚ bez akýchkoľvek obmedzení; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby všetkými prostriedkami presadzovala dodržiavanie tejto dohody Ukrajinou, ako aj článku 338 Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré predstavujú dôležitý pilier bezpečnosti EÚ v oblasti dodávok zemného plynu;

16.    vyzýva ukrajinského prezidenta, aby vzhľadom na článok 8 Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou poveril príslušné ukrajinské orgány, aby vytvorili podmienky na včasnú ratifikáciu a vykonávanie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a súvisiacich nástrojov; opakuje svoju požiadavku, že všetky trestné činy, bez ohľadu na to, ktorá strana ich spáchala, je nutné plne riešiť v súvislosti s potrebou ukončiť situáciu beztrestnosti na Ukrajine; poukazuje na to, že doteraz sa tak nestalo v súvislosti s vraždami na Majdane alebo v Odese;

17.    opakuje svoje znepokojenie nad úrovňou zastúpenia krajnej pravice, extrémnych nacionalistov a xenofóbnych politikov v novej ukrajinskej vláde a nad neúspechom ukrajinskej vlády dostať pod kontrolu Pravý sektor; považuje za znepokojujúce, že nezákonné ozbrojené sily z prostredia nacionalistov a krajnej pravice boli začlenené do ukrajinských bezpečnostných štruktúr, a vyzýva ukrajinskú vládu, aby túto situáciu zmenila; podporuje naliehavú výzvu Amnesty International ukrajinskej vláde, aby zastavila zneužívanie a vojnové zločiny spáchané dobrovoľníckymi prápormi pôsobiacimi popri regulárnych ukrajinských ozbrojených silách;

18.    vyzýva ukrajinské orgány, aby zabezpečili, že legislatívne reformy budú v súlade s medzinárodnými normami a štandardmi a so záväzkami Ukrajiny v rámci zmlúv o ľudských právach, a aby zaručili dodržiavanie ľudských práv a demokratických slobôd v každodennom živote; vyzýva Komisiu a Európsky parlament, aby pozorne sledovali tieto aspekty dohody o pridružení a aby konali v prípade porušenia týchto záväzkov;

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom a vládam Ukrajiny a Ruska a parlamentným zhromaždeniam Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Rady Európy.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia