Förfarande : 2014/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0125/2014

Ingivna texter :

B8-0125/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 65k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Ukraina och det aktuella läget för förbindelserna mellan EU och Ryssland (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rapporten av den 17 augusti 2014 om människorättssituationen i Ukraina från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av meddelandet från Amnesty International av den 8 september 2014 Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north Luhansk region,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Kriget i östra Ukraina har hårt belastat de mänskliga rättigheterna och den humanitära situationen i regionen, i och med att i snitt 36 personer dödats varje dag, tusentals sårats, hundratusentals flytt från regionen och väsentlig infrastruktur förstörts.

B.     De fredssamtal i Minsk som under överinseende av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) fördes mellan företrädare för Ukraina, Ryssland och de väpnade grupperna ledde slutligen fram till ett eldupphör och en utväxling av fångar.

C.     Kriget i östra Ukraina har ytterligare splittrat Ukraina och landets nya president och regering har hittills inte kunnat bygga en bro mellan de olika delarna av samhället i Ukraina. Många av de våldsdåd som förövas mot lokala tjänstemän och mot aktivister hos politiska partier samt mot organisationer inom det civila samhället och journalister förefaller vara samordnade. Antalet bombhot har ökat i flertalet storstäder och som en reaktion på detta har både de brottsbekämpande åtgärderna och katastrofberedskapen intensifierats.

D.     Oroväckande tecken tyder på att möjligheterna att övervinna det spända läget i socialt och ekonomiskt hänseende och de politiska fientligheterna i Ukraina ytterligare försämras av allvarliga kränkningar av de demokratiska spelreglerna och friheterna i landet, såsom i form av upplösningen av den parlamentariska gruppen för Ukrainas kommunistparti, den rättegång som är avsedd att utmynna i ett förbud mot partiet och en ny lag som tillåter myndigheterna att förbjuda eller begränsa utsändningar i tv och radio, att begränsa eller inställa mediernas verksamhet, också på internet, att begränsa eller förbjuda produktion eller distribution av trycksaker och begränsa eller avsluta telekommunikationstjänster och användningen av offentliga telekommunikationsnät, alltså den nya så kallade antiterrorlagstiftningen som innebär ett brott mot Ukrainas skyldigheter såsom medlem av Europarådet, liksom också mot associeringsavtalet med EU. Den nya regeringen har inte heller någon kontroll över den ökända och våldsamma rörelsen Högersektorn. Allt detta innebär ett allvarligt hot mot att det kommande parlamentsvalet ska bli fritt och rättvist.

E.     Kriget i östra Ukraina och den nya regeringens nyliberala agenda med vars hjälp Internationella valutafondens lånevillkor genomförs har en allt sämre inverkan på de ukrainska medborgarnas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, inte bara i områdena kring Donetsk och Luchansk, utan i hela landet. I juli 2014 framkom det att den ekonomiska situationen blivit ännu sämre: BNP minskade med 4,7 procent jämfört med fjolåret, konsumentprisindex gick upp med 11,6 procent och arbetslösheten ökade från 8 till 8,8 procent. Den 31 juli antog parlamentet budgetändringar, som innebär nedskärningar i socialpolitiken, pensionerna, ersättningarna vid arbetslöshet och invaliditet samt i statsanställdas löner. Detta kommer att i oproportionerlig grad bli till skada för kvinnorna, eftersom de utgör 67 procent av befolkningen över 65 år, 55 procent av de anmälda arbetslösa och 75 procent av de statsanställda. Den 12 augusti 2014 rapporterade Ukrainas fria fackföreningars förbund att endast 20 av 93 gruvor (som står för en stor del av sysselsättningen i de östra regionerna) var i full funktion, medan 48 av dem fungerade delvis, 6 låg under vatten och de övriga var stängda och/eller skadade.

F.     Karusellen av sanktioner och motsanktioner som EU och Ryssland påfört varandra påverkar vardera partens ekonomi i allt sämre riktning, men har visat sig ha föga politisk effekt.

G.     Nato har slagit mynt av konflikten i Ukraina för att på nytt föra fram orsaken till sitt existensberättigande, nämligen att Ryssland är en fiende, samt för att förstärka sin närvaro i Rysslands omedelbara grannskap, vilket strider mot gällande internationella avtal. Konfrontationen mellan Nato och Ryssland hotar freden och säkerheten i Europa.

1.      Europaparlamentet välkomnar att samrådet mellan kontaktgruppen och företrädare för olika väpnade grupper lett fram till en överenskommelse om eldupphör, liksom att det inletts diskussioner mellan Ukrainas och Rysslands presidenter, vilket spelat en roll i samband med genombrottet. Parlamentet uppmanar med eftertryck till att dessa kontakter ska fortsätta och efterlyser i brådskande ordning fortsatta förhandlingar om en politisk lösning på konflikten. Parlamentet uttalar sitt stöd till att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) ska få spela en utökad roll med att lösa krisen i Ukraina, också i form av att övervaka det aktuella eldupphöret.

2.      Europaparlamentet betonar att den nuvarande djupa politiska krisen i Ukraina inte kan lösas med militära medel. Det krävs en djupgående nationsomfattande debatt om nödvändiga konstitutionella, politiska och ekonomiska reformer och om landets geopolitiska inriktning. Parlamentet upprepar sitt stöd till varje fredlig lösning på inbördeskriget i östra Ukraina och oroar sig djupt över uttalandena från Ukrainas premiärminister Jatsenjuk, som hotar med undantagstillstånd inför det kommande parlamentsvalet, liksom också över planen på att bygga en mur längsmed gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Parlamentet betonar att sådana uttalanden strider mot Ukrainas nyvalde presidents fredsplan och omöjliggör förrättandet av ett rättvist, demokratiskt och transparent parlamentsval den 26 oktober.

3.      Europaparlamentet uppmanar Ryssland, EU och Förenta staterna att sluta underblåsa konflikten genom att ge politiskt och militärt stöd, också i materiell form, till konfliktparterna. Parlamentet vill att alla konfliktparter ska beläggas med vapenembargo och att alla utländska militära rådgivare och all annan militärpersonal och underrättelsepersonal ska dras tillbaka från Ukraina. Parlamentet uppmanar Ryssland att effektivt övervaka sina gränser med Ukraina för att inte vapen, ammunition och militärpersonal olagligen ska komma in i landet, och stöder förslaget om att OSSE aktivt ska få medverka med att verifiera säkerheten längsmed gränsen mellan Ukraina och Ryssland och bilägga tvister med anknytning till den.

4.      Europaparlamentet oroar sig djupt över det ökande antalet privatfinansierade stridsdeltagare och militära och halvmilitära strukturer i Ukraina och uppmanar kommissionen och rådet att införa effektiva sanktioner mot alla juridiska och fysiska personer som direkt eller indirekt medverkar med att finansiera sådana strukturer eller personer.

5.      Europaparlamentet oroar sig djupt över det förstärkta samarbetet mellan Nato och Ukraina. Parlamentet avvisar med skärpa varje utvidgning av Nato, också i form av att Ukraina blir Natomedlem, och efterlyser ett nytt säkerhetssystem i Europa där det tas hänsyn till alla länders och folks säkerhetsintressen. Parlamentet understryker i detta sammanhang att Nato–Ryssland-rådet i det förflutna inte visat sig vara lämpligt för detta ändamål och uppmanar unionens höga representant att för Europaparlamentet snabbt lägga fram ett konkret förslag om ett nytt upplägg för öppna diskussioner med Ryssland om frågor av gemensamt säkerhetsintresse och att ta vara på alla möjligheter till att OSSE aktivt får medverka i detta sammanhang.

6.      Europaparlamentet oroar sig djupt över besluten vid Natos toppmöte som nyligen hölls i Wales och betonar att den förnyade konfrontationen mellan Nato och Ryssland följer av Natos och EU:s misslyckade politik, såsom att Nato utvidgats fram till Rysslands gränser, att det brutits mot folkrätten, såsom i Afghanistan, Irak och Libyen, att EU inte beaktat de ekonomiska intressen och historiska förbindelser som förenar Ryssland med länder i det gemensamma grannskapet och att EU inte upprättat något verkligt strategiskt partnerskap med Ryssland på grundval av ett förnyat partnerskaps- och samarbetsavtal.

7.      Europaparlamentet är ytterligt oroat över propagandakriget mellan EU, Förenta staterna, Ukraina och Ryssland och uppmanar med kraft alla parter att ersätta den verbala upptrappningen med en resultatinriktad dialog om de frågor som är kontroversiella.

8.      Europaparlamentet betonar att Ryssland är en strategisk partner för EU och dess medlemsstater och uppmanar eftertryckligen till att den politiska dialogen ska lanseras på nytt för att man ska nå fram till en lösning på de frågor som är kontroversiella. Parlamentet avvisar med skärpa tanken på nya åtgärder och sanktioner mot Ryssland, såsom rådet tillkännagav den 12 september och anser att sådant inte behövs vid en tidpunkt då man försöker genomföra det eldupphör som parterna i Ukraina kommit överens om. Parlamentet uppmanar med kraft EU att upphöra med sin sanktionspolitik mot Ryssland, som lett till ett handelskrig mellan de båda partnerna, blivit till skada framför allt för små och medelstora företag, jordbrukare och konsumenter i Ryssland och EU samt visat sig verkningslös.

9.      Europaparlamentet kritiserar skarpt att EU fortsätter att vara blind för hur det faktiskt ligger till i Ukraina och okritiskt stöder Ukrainas nuvarande regering och likaså för såväl den politiska och militära roll som spelas av högerextremistiska, extremnationalistiska och främlingsfientliga krafter i landet som för det våld som förövas av dessa krafter, konsekvenserna av den politik som den nya regeringen fattat beslut om efter det att Internationella valutafonden och EU uppställt sina villkor, den allt sämre situationen för mänskliga rättigheter och demokratiska friheter samt den humanitära situationen för civilbefolkningen i östra delen av landet.

10.    Europaparlamentet upprepar att Ukraina kan fungera som brobyggare mellan EU, Ryssland och andra länder i regionen och beklagar djupt att Ukrainas nya regering inte tar fasta på detta strategiska alternativ. Parlamentet uppmanar Ukrainas regering att arbeta för att övervinna motsatsförhållandet mellan å ena sidan Ukrainas europeiska ambitioner och å andra sidan fortsatta ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan Ukraina och Ryssland och anser att detta vore ett viktigt steg på väg mot att övervinna den kris som för närvarande råder i landet.

11.    Europaparlamentet kritiserar skarpt att Europaparlamentet inte fullgjort sin skyldighet att bedöma de politiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina och inte heller av det integrerade djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella parlament att noggrant bedöma dessa konsekvenser innan de ger sitt samtycke.

12.    Europaparlamentet vill att Europaparlamentets och Verchovna Radas ratificeringsprocess ska avbrytas och uppmanar rådet och kommissionen att lägga fram en ny färdplan som ska medge öppen insyn för alla medborgare i EU och Ukraina och fastställa de fortsatta etapperna för hur det ekonomiska förhållandet mellan EU, Ukraina och Ryssland ska organiseras, efter det att man den 12 september lagt fram ett avtal mellan EU, Ukraina och Ryssland om att senarelägga ikraftträdandet av kapitel 5 i associeringsavtalet (alltså det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina) med ytterligare 15 månader fram till den 31 december 2015, till följd av den ytterligt svåra ekonomiska situationen i Ukraina och dess eventuella konsekvenser för EU:s alla 28 medlemsstater.

13.    Europaparlamentet oroar sig över att Ukrainas avgående parlament samtyckt till associeringsavtalet med EU bara några dagar före parlamentsvalet och beklagar djupt att ett beslut med sådan strategisk betydelse för landets framtid fattats utan omfattande samråd med invånarna.

14.    Europaparlamentet fördömer skarpt att kommunistpartiet i lag förbjudits, så att partiet ställts inför rätta och dess parlamentsgrupp är i färd med att upplösas. Parlamentet tar skarpt avstånd från det fortsatta våldet mot kommunistpartiets ledare och medlemmar samt från angreppen på dess byråer och oroar sig framför allt för att detta utspelar sig strax inför valet, så att det tydligt framgår att det blivit sämre ställt för de demokratiska friheterna i landet. Parlamentet kritiserar skarpt att EU inte bryr sig om detta, som klart bryter mot Ukrainas skyldigheter utgående från associeringsavtalet med EU och andra internationella avtal som Ukraina är part i.

15.    Europaparlamentet oroar sig djupt över att man ännu inte kommit fram till någon lösning i konflikten om gas mellan Ryssland och Ukraina, fast det bara är några veckor kvar tills eldningssäsongen ska börja. Parlamentet uppmanar enträget Ryssland och Ukraina att återuppta ett konstruktivt samarbete i ekonomi- och energifrågor för att garantera överkomliga energipriser för alla. Parlamentet upprepar sin åsikt om att Ukraina är skyldigt att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser för att gas oinskränkt ska kunna transiteras mellan Ryssland och EU samt uppmanar i detta sammanhang kommissionen att med alla medel se till att Ukraina rättar sig efter både detta avtal och artikel 338 i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, som är en viktig stöttepelare för en tryggad gasförsörjning till EU.

16.    Europaparlamentet åberopar artikel 8 i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina och uppmanar sålunda Ukrainas president att tillhålla Ukrainas behöriga myndigheter att skapa förutsättningar för att Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen och instrumenten med anknytning till den ska kunna ratificeras och tillämpas i rätt tid. Parlamentet upprepar sitt yrkande om att alla brott, oavsett vilken sida som begått dem, måste utredas fullständigt, eftersom man måste få slut på att brott ska få gå ostraffade i Ukraina. Parlamentet påpekar att detta ännu inte blivit fallet med morden på Majdantorget eller i Odessa.

17.    Europaparlamentet upprepar sin oro över hur starkt företrädda högerextremistiska, extremnationalistiska och främlingsfientliga politiker är i Ukrainas nya regering samt över att Ukrainas regering inte klarat av att få kontroll på rörelsen Högersektorn. Parlamentet anser det oroande att irreguljära väpnade styrkor med nationalistisk och högerextremistisk bakgrund har integrerats i Ukrainas säkerhetsstrukturer och uppmanar Ukrainas regering att ändra på detta. Parlamentet ställer sig bakom det brådskande upprop som Amnesty International riktat till Ukrainas regering om att den ska få slut på de övergrepp och krigsförbrytelser som begås av frivilligbataljoner som opererar jämsides med Ukrainas reguljära väpnade styrkor.

18.    Europaparlamentet uppmanar Ukrainas myndigheter att se till att reformerna av lagstiftningen sker i överensstämmelse med internationella normer och standarder samt med Ukrainas skyldigheter enligt fördrag om de mänskliga rättigheterna, samt att garantera mänskliga rättigheter och demokratiska friheter i vardagslivet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europaparlamentet att noggrant övervaka dessa delar av associeringsavtalet och skrida till handling ifall det bryts mot dessa skyldigheter.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ukrainas och Rysslands parlament och regeringar samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Europarådets parlamentariska församlingar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy