Menetlus : 2014/2842(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0126/2014

Esitatud tekstid :

B8-0126/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0026

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 59k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi reageerimise kohta Ebola-puhangule (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageerimise kohta Ebola-puhangule (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 8. augusti 2014. aasta deklaratsiooni, mille kohaselt on Ebola-viirushaiguse puhangu näol Lääne-Aafrikas tegemist rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealase hädaolukorraga,

–       võttes arvesse ELi voliniku Borgi 8. augusti 2014. aasta avaldust Ebola-puhangu kohta Lääne-Aafrikas,

–       võttes arvesse kogu ÜROd hõlmavat koordineerimist käsitlevat koosolekut, mille peasekretär Ban Ki-moon kutsus kokku 13. augustil 2014. aastal praeguse Ebola-puhangu tõttu Lääne-Aafrikas, kus haiguse edasikandumise ohutsoon asub piirkonnas, kus kohtub Guinea, Libeeria ja Sierra Leone piir,

–       võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 15. augusti 2014. aasta järeldusi Ebola kriisi kohta Lääne-Aafrikas,

–       võttes arvesse WHO 28. augusti 2014. aasta Ebola-puhangule reageerimise tegevuskava,

–       võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid rahvusvahelise tasandi presidendi Joanne Liu poolt 2. septembril 2014. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud eriülevaadet Ebola kohta,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 5. septembril 2014. aastal rahvusvahelisel tasandil esitatud abipalvet mobiliseerida ÜRO igal võimalikul viisil, et reageerida Ebola-puhangule Lääne-Aafrikas,

–       võttes arvesse WHO 5. septembri 2014. aasta teadaannet, et Ebola võimalike ravimisviiside ja vaktsiinide üle toimunud kahepäevasel arutelul osalenud eksperdid tuvastasid mitu ravi- ja vaktsineerimist puudutavat meetodi (sealhulgas kaks paljutõotavat Ebola-vaktsiini), millele tuleks kliinilisel hindamisel suunata põhitähelepanu,

–       võttes arvesse president Barack Obama 7. septembril 2014. aastal antud kinnitust, et Ameerika Ühendriigid aitavad enne USA sõjaväe sekkumist koordineerida ülemaailmseid pingutusi, et saada Lääne-Aafrika Ebola-puhang kontrolli alla, sealhulgas nakkusosakondade loomine, varustuse kohale toomine ning ülemaailmsete tervishoiutöötajate julgeoleku tagamine,

–       võttes arvesse organisatsiooni Piirideta Arstid 10. septembri 2014. aasta üleskutset rahvusvaheliseks sõjaväe mobilisatsiooniks, kuna Lääne-Aafrika Ebola-puhangust on saanud julgeolekuoht riigi ja ülemaailmsel tasandil, sest piirkond ei seisa silmitsi ainult tervishoiukriisi, vaid ka humanitaar- ja julgeolekukriisiga,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et praegune Ebola-puhang, mis on haaranud Lääne-Aafrika (Libeeria, Sierra Leone, Guinea, Nigeeria ja hiljuti Senegal) on hullem kui kunagi varem;

B.     arvestades, et WHO andis teada, et 6. septembri 2014. aasta seisuga on Ebola-viirushaiguse puhangu tagajärjel Guineas, Libeerias ja Sierra Leones haigestunud 4269 inimest ning surnud 2288 inimest; arvestades, et Nigeerias on olnud 21 haigusjuhtumit ja 8 surmajuhtumit ning Senegalis on antud teada ühest haigusjuhtumist;

C.     arvestades, et 9. septembril andis ÜRO Julgeolekunõukogule ülevaate Ebola levimisest Libeerias ÜRO peasekretäri eriesindaja Karin Landgren, kes rõhutas, et surmajuhtumite arvu suurenemise kiirusel ja ulatusel ning kriisi majanduslikel, sotsiaalsetel, poliitilistel ja julgeolekualastel tagajärgedel on Libeeriale väga suur mõju, kinnitust on leidnud vähemalt 2070 inimese surm, kellest vähemalt 160 olid tervishoiutöötajad;

D.     arvestades, et enamik tervishoiutöötajaid teevad oma tööd ilma nõuetekohaste kaitsevahenditeta, väljaõppeta või töötasuta; arvestades, et kohalikud matuseriitused, kus surnuid puudutatakse ja pestakse, ning haigete sugulaste ja sõprade eest hoolitsemise traditsioon aitavad kaasa viiruse levikule;

E.     arvestades, et ÜRO tervishoiuameti kohaselt on standardmeetmetega, nagu varane avastamine ja haigete isolatsioon, kontaktsete isikute väljaselgitamine ja jälgimine ning nakkuste tõrje range kord, varasemad Ebola-puhangud peatatud, sealhulgas Ugandas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis, ning nendega saab seda uuesti teha;

F.     arvestades, et Ebola-puhanguga toimetulemine on erakordselt raske, mistõttu on ilmnenud asutuste püsivad ja suured nõrkused, sealhulgas julgeolekusektoris, ning mis omakorda süvendab majanduslikku ebakindlust;

G.     arvestades, et WHO poolt 2014. aasta augustis kokku kutsutud 12-liikmeline eetikakomisjon teatas, et Ebola-haigeid on eetiline ravida ravimitega, mida alles välja töötatakse, et võidelda ajaloo suurima, tõsisema ja keerulisema Ebola-viirushaiguse puhanguga;

H.     arvestades, et augusti alguses viidi tervishoiutöötajad Nancy Writebol ja Kent Brantly pärast haigestumist lennukiga Ameerika Ühendriikidesse;

        arvestades, et mõlemad lasti haiglast välja pärast seda, kui neid oli ravitud katsetamise etapis oleva seerumiga ZMapp;

 

I.      arvestades, et 8. augustil 2014. aastal moodustas Aafrika Liit Ebola-puhanguga võitlemiseks (esialgu 6 kuud) missiooni ASEOWA, mille peakorter asub Libeerias, mille koosseisu kuuluvad vähemalt 100 töötajat ning mille eesmärk on koordineerida riiklikke ja rahvusvahelisi operatsioone, suhelda humanitaarabi osutajatega, anda meditsiiniabi ning aidata kohalikke ametiasutusi saavutada kontroll epideemia üle; arvestades, et EL andis teada 5 miljoni euro suuruse abi andmisest Aafrika Liidu 8. augustil 2014. aastal moodustatud missioonile;

J.      arvestades, et 10. septembril 2014. aastal kinnitas ÜRO ametlikult ligikaudu 4 miljoni USA dollari eraldamisest Lääne-Aafrikas läbiviidavate operatsioonide toetuseks; arvestades, et rahalised vahendid aitavad Maailma Toiduprogrammi, mille alla kuulub ÜRO humanitaarabi andmisele pühendunud lennukompanii (UNHAS), mis veab kiiresti ja tõhusalt humanitaarabitöötajaid, meditsiinitarbeid ja -seadmeid ning muid hädavajalikke humanitaarabikaupasid mitmetesse kaugetesse asukohtadesse Guineas, Libeerias, Nigeerias ja Sierra Leones;

K.     arvestades, et nelja riiki levinud Ebola-puhangu tõttu on humanitaarabipartnerid saanud ÜRO hädaabi keskfondilt (CERF) esialgseks abiks, sealhulgas esmaabiteenused ja toiduabi, 7,6 miljonit USA dollarit: Guinea (2,7 miljonit USA dollarit), Libeeria (1,9 miljonit USA dollarit), Nigeeria (1,5 miljonit USA dollarit) ning Sierra Leone (1,5 miljonit USA dollarit);

L.     arvestades, et alates 2014. aasta märtsist on Euroopa Komisjon epideemiale reageerimisel teinud üha suuremaid pingutusi; arvestades, et 5. septembril 2014. aastal andis komisjon teada 140 miljoni euro suurusest lisaabist, mis on suunatud praegu Ebola-viirushaigusega võitlevatele riikidele Lääne-Aafrikas: Guinea, Sierra Leone, Libeeria ja Nigeeria;

M.    arvestades, et EL saatis piirkonda humanitaarabieksperdid, kes jälgivad olukorda ning suhtlevad partnerorganisatsioonide ja kohalike ametiasutustega; arvestades, et Guineasse, Nigeeriasse ja Libeeriasse on saadetud Euroopa mobiilse labori ohtlike nakkushaiguste projekti mitu Euroopa eksperdirühma, ning et mobiilsed laborid aitavad kaasa viirusliku hemorraagilise palaviku diagnoosimisele kiirete analüüsitulemuste ja haigusjuhtumite kinnitamisega;

N.     arvestades, et peasekretär Ban Ki-moon juhib tulevasel New Yorgis toimuval ÜRO peaassamblee kõrgetasemelisel kohtumisel riigijuhtide tähelepanu kiireloomulistele vajadustele ja nõuetekohasele reageerimisele seoses Ebola-puhanguga Lääne-Aafrikas;

1.      on väga mures Ebola-viirushaiguse puhangu pärast mitmes Lääne-Aafrika riigis, ning eriti asjaolu pärast, et olukord jätkuvalt halveneb ning mitmel juhul on haigus uuesti tagasi tulnud, isegi nendes kohtades, kus see oli saadud kontrolli alla; rõhutab, et EL peab Aafrika partnereid pidevalt toetama ning tegema selle surmava haiguse vastu võitlemisel nendega tihedat koostööd;

2.      rõhutab, et tegemist on siiani registreeritud kõige tõsisema puhanguga, mis on nõudnud juba rohkem kui kahe tuhande inimese elu;

3.      avaldab siirast kaastunnet Aafrika valitsustele ja inimestele, keda haiguspuhang on puudutanud; võtab teadmiseks WHO hiljutise otsuse kuulutada Ebola-puhang rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks, ning nõuab, et EL pakuks asjaomastele riikidele ning haigusega võitlevatele tervishoiutöötajatele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele solidaarsust ja tuge;

4.      hoiatab, et Ebola-kriis on muutunud keeruliseks, kuna pärast meditsiinilist hädaolukorda jäävad piirkonda mõjutama veel poliitilised, julgeolekualased, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed;

5.      rõhutab, et Ebola-puhang põhjustab julgeolekuprobleemi ülemaailmsel tasandil, mistõttu ei ole see ainult Lääne-Aafrika probleem, vaid kogu maailma puudutav probleem;

6.      kutsub rahvusvahelist kogukonda üles tegema suuri jõupingutusi, et kiirendada tõhusate ja ohutute ravimisviiside väljatöötamist Ebolaga võitlemiseks; jagab siiski WHO arvamust, et selliste ravimisviiside uurimine ei tohiks juhtida tähelepanu kõrvale tõhusa kliinilise ravi rakendamisest, rangest nakkustõrjest ja -kontrollist, kontaktsete isikute hoolikast väljaselgitamisest ja jälgimisest, riskist tulemuslikult teatamisest ja ühiskonna mobiliseerimisest, mis on kõik hädavajalikud haiguspuhangute lõpetamiseks;

7.      rõhutab, et edukaks Ebola-puhangule reageerimiseks on vaja kindlat juhtimist, kuna usalduse puudumine, nagu Libeeria valitsuse võimetus kriisiga tegeleda, on toonud kaasa diasporaa üleskutse praegune valitsus organiseeritult välja vahetada; nõuab rahvusvahelist tuge, et tagada Libeeria jätkuv liikumine pikaajalise rahu ja jõukuse poole, ning et tagada õigusriigi põhimõtete austamine ja tsiviilisikute kaitse ning üldsuse tõhus teavitamine ja muud usaldust suurendavad meetmed;

8.      tunneb sellega seoses heameelt arutelude üle teemal, kuidas saavad ÜRO rahuvalvajad veelgi enam toetada võitlust Ebola vastu Libeerias; rõhutab, et need meetmed peaksid hõlmama tervishoiutöötajate ja -rajatiste julgeoleku tagamist ning logistilist abi hädavajalike tervishoiurajatiste ja -seadmete tarvis;

9.      kutsub komisjoni üles tegema suuremaid pingutusi ja koordineerima tegevust Ameerika Ühendriikide ja muude rahvusvaheliste partneritega, et võidelda Ebola-viirushaiguse puhangu vastu;

10.    väljendab heameelt ELi rahalise abi üle, mida ta andis Aafrika Liidu missioonile ASEOWA Ebolaga võitlemiseks, ning rõhutab, et EL peab toetama haigusega võitlevate riikide ametivõimusid hädaolukorramehhanismide rakendamisel;

11.    tunneb heameelt mitme ELi programmi kaudu eraldatava 140 miljoni euro suuruse abi üle, mis on osa ELi panusest tugevasse ja koordineeritud rahvusvahelisse reageerimisse;

12.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Aafrika Liidu valitsustele ja parlamentidele ja Maailma Terviseorganisatsioonile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika